PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2013 | 17 | 53--72
Tytuł artykułu

Inteligentne specjalizacje polskich regionów-nadzieje, dylematy i obawy

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Smart Specialization of Polish Regions-Conditions, Challenges and Dilemmas
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W niniejszym artykule, na tle rezultatów dotychczasowych prac w regionach, przedstawione zostały: - nadzieje związane z wyłonionymi specjalizacjami, ich powiązania z funkcjonującymi i tworzonymi klastrami oraz ponadregionalny, subregionalny i lokalny kontekst takiej specjalizacji, - rodzące się na tym tle obawy i dylematy związane z tworzeniem i wdraża-niem RIS, - postulaty dotyczących dalszych działań sprzyjających pogłębianiu partnerstwa i synergii rozwojowej regionów.(fragment tekstu)
EN
The core premises of the concept of smart specialization, its roots, its role in the future Cohesion Policy of the EU and the place it occupies in the legal regulations for the EU financial perspective 2014-2020 constitute a background for the presentation of the efforts undertaken to identify smart specializations for the Polish regions. These ef-forts served as the basis for producing new relevant strategic documentation. Proposing a fully-fledged evaluation report on the choices made - with the main emphasis on the growth of cohesion and competitive-ness of the regions - is most probably a premature step to take. However, the topicality of the issue at hand and the need for the debate on the pros and cons of the conception of smart specialization, along with the best practices in the field and potential challenges and risks encourage the author to discuss - to the widest possible extent - the following issues: - the role of regional and local government in the processes of implementing the strat-egy of smart specializations, - the supraregional and subregional dimensions of the smart specialization strategy and their connections with the already functioning and newly created clusters, - opportunities for stimulating positive changes in this area, with the use of the EU structural funds as well as other EU financial instruments, - dilemmas and challenges which must be addressed already at the stage of the identi-fication of the leading areas of smart specialization, - claims and suggestions concerning further actions to foster partnership and support integrated regional development.(original abstract)
Słowa kluczowe
PL
Region  
EN
Region  
Czasopismo
Rocznik
Tom
17
Strony
53--72
Opis fizyczny
Bibliografia
 • Bukowski M., Szpor A., Śniegocki A., Drzemiący tygrys, spętany orzeł. Dylematy pol-skiej debaty o polityce innowacyjnej, Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa 2012.
 • Dej M., Domański B., Działek J., Gwosdz K., Sobala-Gwosdz A., Znaczenie przemysłu dla "inteligentnego i trwałego" rozwoju regionu Polski Wschodniej oraz podej-mowanych działań dotyczących jego restrukturyzacji i modernizacji, Ekspertyza na zlecenie MRR, Kraków 2011.
 • Dobrzycka M., Inteligentna specjalizacja regionów, "Wspólnota" 2012, nr 1, s. 7-8.
 • Draft Synthesis Report on Innovation Driven-Growth in Regions: The Role Of Smart Specialisation, OECD, December 2012.
 • Dziemianowicz W., Gmina innowacyjna. Czego potrzebujemy, by budować klimat dla innowacji na poziomie lokalnym?, www.invest.slaskie.pl (21. 05. 2012).
 • Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Komunikat Komisji KOM, Bruksela 3.03.2010.
 • Foray D., Goddard J., Beldarrain X.G., Landabaso M., P. McCann, K. Morgan, C. Nauwelaers, R. Ortega-Argilés F. Mulatero, RIS 3 Guide, "Draft" 12/12/2011, ipts.jrc.ec.europa.eu (12.03.2012).
 • Foray, D., David, Hall, Smart Specialisation - The Concept, Knowledge Economists Policy Brief, no 9, June 2009, ec.europa.eu (12.08.2013).
 • Foresight technologiczny przemysłu - InSight2030: aktualizacja wyników oraz krajowa strategia inteligentnej specjalizacji (smart specialization), Ministerstwo Gospo-darki, Warszawa 2012
 • Gaczek W.M., Matusiak M., Innowacyjność gospodarek województw Polski Wschodniej - ocena, znaczenie, perspektywy, Ekspertyza wykonana na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na potrzeby aktualizacji Strategii rozwoju społeczno- -gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020, Poznań 2011.
 • Guide to Research and Innovation Strategies for Smart Specialisations (RIS 3) Smart Specialization Platform S3, Przewodnik Strategii Badań i Innowacji na rzecz inte-ligentnej specjalizacji, (RIS 3), tłumaczenie sfinansowane ze środków Banku Światowego, Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej, kwiecień 2013 obowiązującą oficjalnie wersja angielska
 • Guide to Social Innovation, Regional and Urban Policy, 2013.
 • Hołub-Iwan J., Metodyka wyłonienia inteligentnej specjalizacji regionu, Warszawa, dnia 14 grudnia 2012 r., www.innowacyjni.mazovia.pl (12.02.2013).
 • Jabłoński M., Klastry a inteligentne specjalizacje, www.citt.polsl.pl (21.04.2013).
 • Janczarek P., Regionalna Strategia Innowacji Województwa Lubelskiego do 2020 r. Inteligentne Specjalizacje, Wspólne posiedzenie Zarządów Województw: Święto-krzyskiego i Lubelskiego Sandomierz, 26 marca 2013 r. prezentacja
 • Jewtuchowicz A., Torrès O., Lokalna globalizacja czy globalna lokalizacja. Rozważa-nia na temat glokalizacji, w: Wiedza, innowacyjność, przedsiębiorczość a rozwój regionów, red. A. Jewtuchowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004.
 • Kaczorowska M., Wyzwania inteligentnej specjalizacji, www.pi.gov.pl (24.11.2012).
 • Kardas M., Inteligentna specjalizacja - (nowa) koncepcja polityki innowacyjnej, "Optimum. Studia Ekonomiczne" 2011, nr 2.
 • Kardas M., Inteligentna specjalizacja w dokumentach strategicznych UE, w: Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2011 roku, red. T. Baczko, Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2012.
 • Kardas M., Inteligentna specjalizacja w ramach nowej inicjatywy finansowej 2014-2020, MNiSW, Departament Strategii, Kraków, 2012, dokument PDF.
 • Kardas M., Nauka wspiera wybór inteligentnej specjalizacji, "Małopolskie Studia Regionalne" 2012, nr 1-2/24-25/.
 • Kierunki i założenia polityki klastrowej w Polsce do 2020 roku. Rekomendacje Grupy roboczej ds. polityki klastrowej, Wydanie I, red. M, Dzierżanowski, Polska Agen-cja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2012.
 • Kowalski M.A., Znaczenie klastrów dla innowacyjności gospodarki w Polsce, SGH, Warszawa 2013.
 • Medek J., Podlasie potrzebuje dobrej trajektorii na ekonomiczną niepogodę, bialy-stok.gazeta.pl (18.04.2013).
 • Medek J., Przewodnik na długą drogę. Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego, bialystok.gazeta.pl (02.05.2013).
 • Nowakowska A., Dobrze zarządzać to zrozumieć "własne podwórko", "Pomorski Przegląd Gospodarczy" 2008, nr 2 (37) temat: Dobre rządzenie.
 • Nowakowska A., Regionalne strategie innowacji - polskie doświadczenia wdrażania, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 453, "Ekonomiczne Problemy Usług", nr 8, Szczecin 2007
 • Okoń-Horodyńska E., Małopolska Regionalna Strategia Innowacji: kolejne wyciskanie "brukselki" czy szansa na ambitną politykę rozwoju?, "Małopolskie Studia Re-gionalne" 2012, nr 1-2/24-25/.
 • Opinia Komitetu Regionów "Innowacje w służbie zrównoważonego wzrostu: biogospo-darka dla Europy" (2013/C 17/09) 1.
 • Opinia Komitetu Regionów "Projekt przewodni strategii Europa 2020: Unia innowacji", Dziennik Urzędowy UE (2011/C 259/04).
 • Palmen L., Baron M., Przewodnik dla animatorów inicjatyw klastrowych w Polsce, www.citt.polsl.pl/II_Slaskie_Forum_Klastrow.
 • Pawlak-Żalikowska M., Zieloność Podlasia. Dobro czy skaranie boskie, www.podlaskie.strefabiznesu.pl (29.04.2011).
 • Pieńkowski M., Inteligentne specjalizacje a klastry, www.pi.gov.pl (13.08.2013).
 • Podejście wynikowe. Dostrajanie polityki spójności, "Panorama Inforegio" 2012, nr 41.
 • Polityka regionalna jako czynnik przyczyniający się do inteligentnego rozwoju w ramach strategii Europa 2020, eur-lex.europa.eu (21.08.2013)
 • Polityka spójności 2014-2020. Inwestycje w rozwój gospodarczy i wzrost zatrudnienia,. Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej, 2011, s. 1, ec.europa.eu/inforegio (21.08.2013).
 • Polska Mapa Drogowa Infrastruktury Badawczej, MNiSW, Warszawa 2012.
 • Proinnowacyjny samorząd lokalny. Lokalne innowacje siłą regionu!, www.org.pl/pl (06.06.2012).
 • Promoting Growth in All Regions, OECD Publishing 2012.
 • Proniewski M., przy współpracy M. Juchnickiej, "Badanie potencjałów i specjalizacji polskich regionów". Zarys metodologiczny, Warszawa 2013, www.mrr.gov.pl (25.04. 2013).
 • Przewodnik po innowacjach społecznych, www.pi.gov.pl (27.04. 2013).
 • Słodowa-Hełpa M., Inteligentna specjalizacja polskich regionów - warunki, wyzwania i dylematy, "Roczniki Nauk Społecznych" 2013, t. 41 (5), nr 1.
 • Stepaniuk W., Dolina Lotnicza - polski przykład centrum biznesu na światową skalę, "Polski Przemysł" 2012, nr 4 (16).
 • Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2012.
 • Strategia Rozwoju Kraju 2020, Warszawa 2011.
 • Strategie badawcze i innowacyjne na rzecz inteligentnej specjalizacji, ec.europa.eu (12. 04. 2013).
 • Strzelecki Z., Inteligentna specjalizacja regionów w świetle inicjatyw Unii Europejskiej, "Forum Myśli Strategicznej" 2012, nr 2, wydanie specjalne.
 • Sztorc E., Inteligentna specjalizacja - nowe wyzwanie dla regionów, www.regio- portal.pl (12.01. 2013).
 • Unia innowacji - nowy program w ramach strategii Europa 2020, ec.europa.eu (20.01.2012).
 • W czym tkwi sekret liderów innowacji?, Analiza benchmarkingowa innowacyjności polskich regionów - Raport z badania, Warszawa, 23 września 2013 r., www.deloitte.com (26.09.2013).
 • Wyspecjalizowane regiony, www.pi.gov.pl/PARP (11.12.2012).
 • Zarządzanie terytorialne przemianami w przemyśle: rola partnerów społecznych i wkład programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji, Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, CCMI/031, Bruksela 2006.
 • Z Bankiem Światowym o inteligentnych specjalizacjach, poig.gov.pl (12.08.2013).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171354551

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.