PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2002 | 10 | nr 950 Zastosowania metod ilościowych | 209--224
Tytuł artykułu

Polskie koncepcje zastosowań analizy regresji wielorakiej w wycenie rynkowej nieruchomości

Warianty tytułu
Polish Conceptions of Application a Multiple Regression Analysis for Evaluation of the Market Value of Real Property
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W dalszej części przedstawiono występujące w polskiej literaturze modele ekonometryczne odwzorowujące niektóre lokalne rynki nieruchomości w Polsce oraz określono bardzo ogólne ramy ich praktycznej użyteczności - jako narzędzia wspomagającego rzeczoznawcę majątkowego w określaniu wartości rynkowej nieruchomości. Tworzą one przesłankę dla podjęcia przez statystyków i ekonometryków dyskusji o poprawności formalnej i merytorycznej proponowanych rozwiązań, a w konsekwencji o możliwościach zastosowań modeli ekonometrycznych do praktyki wyceny nieruchomości. (fragment tekstu)
EN
Polish literature on the subject of the real-property evaluation methodology registers altogether new approaches in the area of establishing the credible market value of real property. Recently, therefore, a considerable attention has been given to a possible application of the econometric modelling methodology. This paper presents the published versions of the econometric models, which display a very broad range of the Polish achievements in the area of modelling prices (values) in some segments of the Polish real-property market. Also undertaken is an attempt to analyse them, with the use of the econometric data-processing methodology, and to assess their usefulness for the evaluation of market value. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • Adamczewski Z.: Niektóre problemy metodologiczne modelowania matematycznego w taksacji nieruchomości. "Wycena" nr 6. Olsztyn: Wyd. Fundacja im. M. Oczapowskiego 1995.
 • Bartosiewicz S.: Propozycja metody pomiaru pośredniego cechy jakościowej. W: Metody statystycznej analizy wielowymiarowej i ich zastosowania w badaniach ekonomicznych. Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 600. Wrocław: Wyd. AE 1991.
 • Cellmer R.: Metody analizy rynku nieruchomości - przykłady. "Wycena" nr 2. Olsztyn: Wyd. Educaterra 2000.
 • Cellmer R.: Propozycja procedury wyceny nieruchomości metodą analizy statystycznej rynku. "Wycena" nr 6. Olsztyn: Wyd. Educaterra 2000.
 • Cellmer R.: Zasady i metody analizy elementów składowych rynku nieruchomości. Olsztyn: Wyd. Educaterra 1999.
 • Czaja J.: Podejście porównawcze wyceny nieruchomości w aspekcie standardów. "Rzeczoznawca Majątkowy" nr 4. Warszawa: Wyd. Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych 1999.
 • Czaja J., Marczewska B., Świątoniowska D., Żak M.: Określenie modelu regresji i współczynnika korelacji w powszechnej wycenie. "Przegląd Geodezyjny" 1994 nr 7.
 • Czerwiński Z., Guzik B.: Prognozowanie ekonometryczne. Podstawy teorii i metody. Warszawa: PWRE 1980.
 • Cymerman W.: Analiza statystyczna w wycenie nieruchomości i arkusz kalkulacyjny Excell. "Wycena" nr 4. Olsztyn: Wyd. Educaterra 2000.
 • Dacko M.: Analiza rynku jako podstawa do dochodzenia do rynkowej wartości nieruchomości. W: Materiały konferencyjne VIII Konferencji Naukowej pt. "Koncepcje wartości w teorii i praktyce wyceny nieruchomości". Olsztyn: Wyd. Towarzystwo Naukowe Nieruchomości - Instytut Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 2000.
 • Dacko M.: Solver - zastosowanie w modelowaniu ekonometrycznym na potrzeby analiz rynku nieruchomości. "Wycena" nr 4. Olsztyn: Wyd. Educaterra 2000.
 • Dacko M.: Zastosowanie regresji wielokrotnej w szacowaniu nieruchomości w arkuszu kalkulacyjnym Micsosoft Excell 2000. "Wycena" nr 2. Olsztyn: Wyd. Educaterra 2000.
 • Głowacki Z., Przewłocki S.: Analiza ekonometryczna kształtowania się ceny 1 m2 działki budowlanej niezabudowanej w opcjach oferta sprzedaży i transakcja sprzedaży. Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej nr 828. Łódź: Wyd. Politechniki Łódzkiej 1999.
 • Gospodarka nieruchomościami. Red. R. Źróbek. Olsztyn: Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 2000.
 • Hopfer A., Lipska W.: Założenia reformy systemu opodatkowania nieruchomości. "Rzeczoznawca Majątkowy" nr 2. Warszawa: Wyd. Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych 1998.
 • Hopfer A., Zróbek R., Zróbek S.: Wycena powszechna. "Wycena" nr 4. Olsztyn: Wyd. Fundacja im. M. Oczapowskiego 1996.
 • Hozer I.: Mikroekonometria. Analizy. Diagnozy. Prognozy. Warszawa: PWE 1993.
 • Hozer J.: Teoria i praktyka ekonometrycznego szacowania wartości nieruchomości. W: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych. Red. A. Zeliaś. Kraków: Wyd. AE 1999.
 • Hozer J.: Regresja wieloraka a wycena nieruchomości. "Rzeczoznawca Majątkowy" nr 2. Warszawa: Wyd. Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych 2001.
 • Hozer J.: Teoria i praktyka masowej wyceny nieruchomości. W: Mikroekonometria w teorii i praktyce. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 320. Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki nr 11. Szczecin: Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego 2001.
 • Hozer J.: Wykorzystanie wyników analiz statystycznych rynku nieruchomości do szacowania nieruchomości. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 233. Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki nr 7. Szczecin: Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego 1998.
 • Hozer J.: Zarys metodologii szacowania nieruchomości gruntowych w przypadku wycen masowych. W: Algorytm szacowania ekonomicznych skutków zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na przykładzie miasta Szczecina. Szczecin: Wyd. PTE 1998.
 • Hozer J.: Zastosowanie ekonometrii do opisu i analizy rynku nieruchomości. Materiały konferencyjne nr 23. Szczecin: Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego 1996.
 • Hozer J., Kokot S., Kuźmiński W., Rozkrut D.: Problemy ekonometrycznego szacowania wartości nieruchomości. W: Mikroekonometria w teorii i praktyce. Szczecin: Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego 1999. Materiały konferencyjne nr 41.
 • Hozer J., Kokot S., Kuźmiński W., Rozkrut D., Gliwa P.: Uwagi na temat aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów lub zarządu gruntami opracowanego przez profesora J. Czaję. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 233. Szczecin: Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego 1998.
 • Hozer J., Zwolankowska M., Kokot S., Kuźmiński W.: Wykorzystanie nieklasycznych modeli ekonometrycznych w szacowaniu wartości nieruchomości gruntowych. "Przegląd Statystyczny" nr 1-2. Warszawa: Wyd. Nauk. PWN 2000.
 • Hozer J., Zwolankowska M., Foryś I., Kokot S., Kuźmiński W.: Szczecińska propozycja szacowania wartości katastralnej nieruchomości na terenach zurbanizowanych w Polsce. Szczecin: Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego 1998.
 • Hozer J., Zwolankowska M., Kokot S., Kuźmiński W., Foryś I.: Metody ilościowe w masowej wycenie nieruchomości na rzecz gminy. W: Materiały konferencyjne VII Krajowej Konferencji Rzeczoznawców Majątkowych. Poznań-Warszawa: Wyd. Wielkopolskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych i Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych 1998.
 • Kucharska-Stasiak E.: Wartość rynkowa nieruchomości. Warszawa: Wyd. Twigger 2000.
 • Kuryj J.: Podział nieruchomości kreatorem wzrostu wartości. "Wycena" nr 4. Olsztyn: Wyd. Educaterra 2000.
 • Kuźmiński W.: Uwaga na kominy? Czyli: cztery rodzaje prawidłowości statystycznych na rynku nieruchomości. "Wycena" nr 5. Olsztyn: Wyd. Fundacja im. M. Oczapowskiego 1998.
 • Lipieta A.: Model ekonometryczny ze zmiennymi jakościowymi opisujący ceny mieszkań. "Wiadomości Statystyczne" nr 8. Warszawa: GUS 2000.
 • McCluskey W.J.: Zastosowanie sztucznej inteligencji w wycenie masowej dla potrzeb taksacji nieruchomości. "Wycena" nr 5. Olsztyn: Wyd. Fundacja im. M. Oczapowskiego 1996.
 • Pawlukowicz R.: Indeterminizm podmiotów rynku a artykulacja typu rozkładu cen transakcyjnych, rynkowych czynszów i stóp zwrotu jako imperatyw rynkowego modelu wyceny praw do nieruchomości. W: Rzeczoznawca majątkowy jako doradca inwestycyjny na rynku nieruchomości. Materiały VIII Krajowej Konferencji Rzeczoznawców Majątkowych, Łódź 14-16 października 1999. Łódź-Warszawa 1999.
 • Pawlukowicz R.: O aplikacji statystycznego instrumentarium w zagadnieniach eksploracji wartości rynkowej nieruchomości. "Badania Operacyjne i Decyzje" nr 3-4. Wrocław: Wyd. Politechniki Wrocławskiej 2001.
 • Pawlukowicz R.: W sprawie badania ruchu cen dla potrzeb szacowania wartości rynkowej nieruchomości. Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 935. Ekonometria 9. Wrocław: Wyd. AE 2002.
 • Pawlukowicz R.: Wycena rynkowa nieruchomości a przewidywanie. Prace Naukowe AE we Wrocławiu (w druku).
 • Prystupa M.: Jaki standard dla podejścia porównawczego. "Rzeczoznawca Majątkowy" nr 4. Warszawa: Wyd. Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych 1999.
 • Prystupa M.: O potrzebie dalszych prac nad zastosowaniem regresji wielorakiej w wycenie nieruchomości. "Rzeczoznawca Majątkowy" nr 4. Warszawa: Wyd. Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych 2000.
 • Prystupa M.: O ograniczeniach metody regresji wielorakiej. "Rzeczoznawca Majątkowy" nr 1. Warszawa: Wyd. Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych 2001.
 • Prystupa M.: Wycena nieruchomości przy zastosowaniu podejścia porównawczego. Omówienie standardu wraz z przykładami zadań. Warszawa: Wyd. Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych 2001.
 • Sawiłow E.: Próba matematycznego modelowania wartości gruntów na terenach zurbanizowanych. W: Materiały konferencyjne IV Krajowej Konferencji Rzeczoznawców Majątkowych. Wrocław-Warszawa: Wyd. Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu i Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych 1995.
 • Sawiłow E.: Modele matematyczne wartości nieruchomości miejskich. W: Materiały konferencyjne V Konferencji Naukowej pt. "Rynek nieruchomości - zagospodarowanie przestrzenne". Olsztyn: Wyd. Towarzystwo Naukowe Nieruchomości 1997.
 • Sztaudynger J.J.: Modelowanie wzrostu cen nieruchomości. W: Mikroekonometria w teorii i praktyce. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 320. Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki nr 11. Szczecin: Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego 2001.
 • Walesiak M.: Metody analizy danych marketingowych. Warszawa: Wyd. Nauk. PWN 1996.
 • Wiśniewski R.: Sztuczne sieci neuronowe jako kreatory wartości nieruchomości. W: Materiały konferencyjne VIII Konferencji Naukowej pt. "Koncepcje wartości w teorii i praktyce wyceny nieruchomości". Olsztyn: Wyd. Towarzystwo Naukowe Nieruchomości - Instytut Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 2000.
 • Wiśniewski R., Źróbek R.: Badanie zależności pomiędzy cenami nieruchomości sprzedawanych na własność a oddawanych w użytkowanie wieczyste w latach 1995-1998. "Wycena" nr 5. Olsztyn: Wyd. Educaterra 1999.
 • Wycena wartości rynkowej nieruchomości. Pod red. S. Źróbek. Olsztyn: Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 2001.
 • Zadumińska M., Sztaudynger J.J.: Wykorzystanie modelu ekonometrycznego do wyceny nieruchomości. "Wiadomości Statystyczno" nr 1. Warszawa: GUS 2001.
 • Zeliaś A.: Teoria prognozy. Warszawa: PWE 1997.
 • Źróbek S.: O potrzebie ujednolicenia zasad wyceny nieruchomości podejściem porównawczym. "Rzeczoznawca Majątkowy" nr 1. Warszawa: Wyd. Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych 2001.
 • Źróbek S., Bełej M.: Analizy porównawcze wykorzystywane w szacowaniu nieruchomości. "Wycena" nr 2. Olsztyn: Wyd. Educaterra 2000.
 • Źróbek S., Bełej M.: Podejście porównawcze w szacowaniu nieruchomości. Olsztyn: Wyd. Educaterra 2000.
 • Źróbek S., Kuryj J.: Jakość danych w procesie masowej wyceny nieruchomości. "Wycena" nr 2. Olsztyn: Wyd. Educaterra 2000.
 • Źróbek R.: Zastosowanie regresji wielokrotnej do szacowania wartości katastralnej nieruchomości zurbanizowanych. Acta Acad. Agric. Ac Technicase Olst., Geodaesia et Ruris Regulatia. No 24. Ann. 1993.
 • Źróbek R.: Zastosowanie regresji wielokrotnej do szacowania wartości katastralnej nieruchomości zurbanizowanych. W: Prawne i przestrzenne problemy gospodarowania nieruchomościami. Pod red. A. Hopfera. Biuletyn KP/.K PAN. Zeszyt 183. Warszawa: Wyd. Nauk. PWN.
 • Źróbek S., Źróbek R.: Metoda cenowo-porównawcza w szacowaniu nieruchomości. "Wycena" nr 3. Olsztyn: Wyd. Fundacja im. M. Oczapowskiego 1996.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171354569

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.