PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | nr 5, CD 2 | 1985--1991
Tytuł artykułu

Logistyka odzysku jako determinanta rozwoju ekonomii recyrkulacyjnej

Warianty tytułu
Reverse Logistics as a Determinant of the Recirculation Economics Development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Najnowsze dyrektywy i projekty dyrektyw unijnych (Towards the circular economy. A zero waste program for Europe oraz nowelizacja dyrektyw 2008/98/WE w sprawie odpadów, 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych, 1999/31/WE w sprawie składowania odpadów, 2000/53/WE w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji, 2006/66/WE w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów i 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego) wymuszają na gospodarkach Unii Europejskiej, w tym na gospodarce polskiej znaczne przyspieszenie w sprawnej organizacji logistycznej obsługi zagospodarowania odpadów będących zarówno efektem konsumpcji, jak i różnego rodzaju zdarzeń losowych jakie powodują zwroty lub reklamacje dostarczonych produktów, które to już nie nadają się do sprzedaży jako pełnowartościowe wyroby a jednocześnie stanowią źródło cennych surowców wtórnych podobnie jak różnego rodzaju odpady. Prowadzone systematycznie badania nad rozwojem logistyki odzysku wskazują na jej istotną rolę w podnoszeniu wartości surowców wtórnych na polskim rynku. Jednocześnie wskazują na liczne utrudnienia i ograniczenia na jakie natrafiają gracze unijni zajmujący się handlem odpadami opakowaniowymi i uszkodzonymi produktami. Główne dyskusje i problemy dotyczą utraty statusu odpadów i produktów ubocznych w świetle nowelizacji ustawy o odpadach (Dz. U. z 2013 roku, poz. 21) i nowych zapisów dyrektyw unijnych liberyzujących rynek co nie zawsze stoi w zgodzie z wymaganiami w zakresie osiągania wysokich poziomów odzysku i recyklingu odpadów. Artykuł ma stanowić odpowiedź na pytanie jaką rolę w rozwoju gospodarki recyrkulacyjnej, niezbędnej dla zapewnienia efektywności surowcowej w Unii Europejskiej, odgrywa logistyka odzysku i co należy zrobić, by podnieść jej popularność również wśród polskich przedsiębiorstw. (abstrakt oryginalny)
EN
The latest directives and projects of EU directives (Towards the circular economy. A zero-waste program for Europe and the revision of the following directives 2008/98 / EC on waste, 94/62 / EC on packaging and packaging waste, 1999/31 / EC on the landfill waste, 2000/53 / EC on end of life vehicles, 2006/66 / EC on batteries and accumulators and waste batteries and accumulators and 2012/19 / EC on waste electrical and electronic equipment) force the economies of the European Union, including the Polish economy, into a significant acceleration in the efficient organisation of logistic support for waste management which is both a result of consumption and of various types of random events that cause returns or complaints about delivered products which are no longer suitable for sale as functioning products, but at the same time are a source of valuable secondary raw materials like different kinds of waste. Systematic research on the development of reverse logistics indicates its important role in enhancing the value of secondary materials in the Polish market. At the same time it points at numerous difficulties and constraints encountered by EU players involved in the trade of packaging waste and defective products. Key discussions and problems concern the loss of the status of waste and by-products in the light of the amendment to the act on waste (Journal of Laws of 2013, item 21) and new provisions of the EU directives liberalising the market, which is not always in line with the requirements for achieving high levels of recovery and recycling of waste. The article is a response to the question of what role in the development of the economy of recirculation is necessary to ensure resource efficiency in the European Union reverse logistics plays and what should be done to raise its popularity among Polish enterprises. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
1985--1991
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
Bibliografia
 • 1. Blumberg D. F., Introduction to Management of Reverse Logistics and Closed Loop Supply Chain Processes, CRC PRESS, Florida 2005.
 • 2. Christopher M., Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw, Polskie Centrum Doradztwa Logistycznego, Warszawa 2000.
 • 3. Fleischmann M., Quantitative Models for Reverse Logistics, Springer, Berlin 2001.
 • 4. Pfohl H. Ch., Systemy logistyczne. Podstawy organizacji i zarządzania., Biblioteka Logistyka ILiM, Poznań 1998.
 • 5. Pohlen T. L., Farris II M., Reverse logistics in plastics recycling, International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 1992.
 • 6. Rogers D. S., Tibben-Lembke R. S., Going backwards: Reverse Logistics Trends and Practices, Reverse Logistics Executive Council, Nevada 1998.
 • 7. Stock J. R., Reverse Logistics, Council of Logistics Management, Oak Brook, IL, 1992.
 • 8. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 roku, poz. 888).
 • 9. Witkowski J., Logistyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2002.
 • 10. Wniosek dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywy 2008/98/WE w sprawie odpadów, 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych, 1999/31/WE w sprawie składowania odpadów, 2000/53/WE w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji, 2006/66/WE w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów i 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z dnia 2 lipca 2014 roku COM (2014) 397.
 • 11. Wystąpienie przed Komisją Europejską z dnia 7 września 2014 roku Janez'a Potocnik pn. "The growth we are following is not the right one".
 • ---
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171355639

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.