PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 1 | 74--85
Tytuł artykułu

Spójność polskiego systemu wspierania umiędzynarodowienia działalności małych i średnich przedsiębiorstw w latach 2007-2013 - ocena i rekomendacje na nową perspektywę finansową 2014-2020

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Coherence of the Polish System of Support of SMEs' Internationalisation - Evaluation and Recommendations for the New Financial Perspective 2014-2020
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest opisanie systemu wspierania umiędzynarodowienia (internacjonalizacji) działalności małych i średnich przedsiębiorstw, ocena jego silnych i słabych stron oraz wypracowanie rekomendacji na przyszłość, w szczególności w kontekście nowej wieloletniej perspektywy finansowej na lata 2014-2020. System wspierania umiędzynarodowienia MŚP w Polsce jest wysoce złożony. Obejmuje instrumenty wsparcia bezpośredniego, adresowane wprost do przedsiębiorców i zarządzane na szczeblu unijnym, krajowym i regionalnym, zwłaszcza w postaci funduszy strukturalnych. Kolejną grupą są instrumenty wsparcia pośredniego w postaci usług świadczonych przedsiębiorcom przez instytucje otoczenia biznesu, a także wsparcie ze środków publicznych oferowane tym instytucjom. Można też wyróżnić instrumenty wspierające działalność polskich przedsiębiorców za granicą oraz instrumenty wspierające działalność innowacyjną przedsiębiorców, przyczyniające się do poprawy ich konkurencyjności na rynkach zagranicznych. W artykule podjęto próbę oceny funkcjonowania tego systemu, przede wszystkim pod kątem jego spójności, bazującą głównie na analizie dokumentów strategicznych i programowych, przeglądzie instrumentów wsparcia oraz analizie działalności instytucji zaangażowanych we wspieranie umiędzynarodowienia MŚP. Na podstawie dokonanej oceny sformułowano rekomendacje w zakresie poprawy funkcjonowania systemu, mogące stanowić punkt wyjścia do dyskusji nad wprowadzeniem ewentualnych zmian w latach 2014-2020. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article is to describe the system of support of SMEs' internationalization, assess its strengths and weaknesses and develop recommendations for the future, in particular with regard to the new multiannual financial perspective 2014 - 2020. System of support of SMEs' internationalization is very complex, it encloses direct support instruments addressed to entrepreneurs implemented at EU, national and regional level, especially through Structural Funds, indirect support instruments, such as services provided by business support organisations and public support addressed to these institutions. Measures supporting directly Polish entrepreneurs' business activities abroad and those supporting development of innovative activities of companies contributing to improvement of their competitiveness at the international markets could also be mentioned. Author will attempt to assess the functioning of the system, in particular with regard to its coherence. It will be mainly based on analysis of the strategic and programming documents, review of instruments of support and analysis of activities of institutions engaged in supporting the SMEs' internationalization. Based on the assessment, recommendations regarding improvement of the system will be issued which could provide a starting point for the discussion on a possibility to introduce changes in 2014-2020 perspective. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
74--85
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warszawski
Bibliografia
 • EIM Business & Policy Research na zlecenie Komisji Europejskiej. (2010). Internationalisation of European SME, Final Report. Brussels.
 • Gorynia M. (2002). Internacjonalizacja gospodarki a polityka gospodarcza w warunkach integracji i globalizacji. W: J. Rymarczyk i W. Michalczyk (red.), Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa i gospodarki, (t. I s. 237-243). Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego.
 • Koncepcja horyzontalnej polityki przemysłowej w Polsce. Projekt z dnia 19 lutego 2007 r., przyjęty przez Radę Ministrów 30 lipca 2007 r.
 • Korsakiene R. i Tvaronaviciene M. (2012). The internationalization of SMEs: an integrative approach. Journal of Business Economics and Management, 13(2), 294-307.
 • Ministerstwo Gospodarki, Departament Instrumentów Wsparcia. (2010). Instrumenty umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorców. Warszawa.
 • PAG Uniconsult na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. (2011). Ocena stanu realizacji 3, 4, 5 i 6 priorytetu PO IG w połowie okresu programowania. Raport końcowy. Warszawa.
 • Policy &Action Group Uniconsult Sp. z o.o., na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. (2009). Plany i potrzeby przedsiębiorców sektora MŚP w zakresie rozwoju eksportu i powiązań z zagranicznymi rynkami i partnerami handlowymi, w kontekście uruchomienia działania 6.1 PO IG "Paszport do eksportu", Raport końcowy. Warszawa.
 • Portal Promocji Eksportu Ministerstwa Gospodarki, www.eksporter.gov.pl.
 • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. (2013). Wersja ujednolicona.
 • Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014-2020. Projekt ze stycznia 2014 r.
 • Rymarczyk J. (2004). Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Serwis informacyjny Wydziałów Promocji Handlu i Inwestycji Ambasad i Konsulatów RP (WPHI), www.trade.gov.pl.
 • Sporek T. (2000). Internacjonalizacja przedsiębiorstwa, teoria i współczesność. W: T. Sporek (red.), Procesy internacjonalizacji we współczesnej gospodarce światowej (s. 51-66). Katowice: Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego.
 • Strona internetowa Ministerstwa Gospodarki, http://www.mg.gov.pl/Fundusze+UE/POIG/Dzialania/Dzialanie+651.
 • Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Wersja z 22 października 2013 r.
 • Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienie RPO WD). Wersja z 2012 r.
 • Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013. Wersja z 27 maja 2014 r.
 • Umowa Partnerstwa, w wersji zaakceptowanej 23 maja 2014 r. przez Komisję Europejską.
 • Uszczegółowienie Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Wersja z dnia 10 września 2009 r.
 • www.goafrica.gov.pl.
 • www.gochina.gov.pl.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171355901

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.