PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | 5 | nr 12 System polityczny : autonomia, autoreprodukcja i dehumanizacja? | 129--146
Tytuł artykułu

Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych w Polsce jako instrument walki z wykluczeniem społecznym

Warianty tytułu
Social Clauses in Public Procurement in Poland as a Tool to Combat Social Exclusion
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zgodnie z obowiązującą w Polsce ustawą Prawo zamówień publicznych kryteriami oceny ofert złożonych przez wykonawców są cena albo cena i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, w szczególności: jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, zastosowanie najlepszych dostępnych technologii w zakresie oddziaływania na środowisko, koszty eksploatacji, serwis oraz termin wykonania zamówienia. Niedopuszczalne jest, aby kryteriami oceny oferty były właściwości wykonawcy, na przykład jego doświadczenie. Mogą one jednak stanowić warunek udziału w postępowaniu. W wyniku implementacji prawa unijnego, które kształtuje tak zwane społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne, wprowadzono do ustawy Prawo zamówień publicznych warunki udziału w postępowaniu, dotyczące właściwości lub cech wykonawcy (tzw. klauzule społeczne). Celem artykułu było wskazanie unijnych i polskich uregulowań prawnych dotyczących stosowania klauzul w zamówieniach publicznych; próba znalezienia przyczyn niskiego zainteresowania zamawiających w Polsce w zakresie stosowania klauzul społecznych oraz wykazanie, w jaki sposób stosowanie klauzul może się przyczynić do walki z wykluczeniem społecznym. (abstrakt oryginalny)
EN
According to the existing Polish Public Procurement Law, the criteria for evaluation of tenders submitted by contractors applying for the award are: price or price and other criteria relating to the subject of the contract. These include quality, functionality, technical parameters, the use of the best available technologies in terms of environmental impact, operating costs, service and the date of the contract's execution. The assessment criteria must not include the properties of the contractor, such as their experience. They may, however, constitute a condition of participation in the proceedings. As a result of the implementation of EU law, which defines so-called socially responsible public procurement, the conditions for participation in the proceedings relating to the properties or characteristics of the contractor (the so-called social clauses) have been introduced to Polish Public Procurement Law. The purpose of the article is to identify EU and Polish legal regulations concerning the use of the clauses in public procurement, to find the reasons for the relative lack of interest of contractors in the use of social clauses in Poland, and to demonstrate how the use of the clauses can contribute to the fight against social exclusion. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Tom
5
Strony
129--146
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Bazan, A., Nowicki, J., 2014, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Lex, Warszawa.
 • Dyrektywa 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. koordynująca procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, Dz. U. L 134 z 30.04.2004, s. 1, ze zm. [2004a].
 • Dyrektywa 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi, Dz. U. L 134 z 30.04.2004, s. 114, ze zm. [2004b].
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania koncesji, Dz. U. L 94 z 28.03.2014, s. 1 [2014a].
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE, Dz. U. L 94 z 28.03.2014, s. 65 [2014b].
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylająca dyrektywę 2004/17/WE, Dz. U. L 94 z 28.03.2014, s. 243 [2014c].
 • Eurostat 2014, Social inclusion statistics, (dostęp: 02.10.2014).
 • Interpretative Communication of the Commission on the Community law applicable to public procurement and the possibilities for integrating social considerations into public procurement, 2001, (dostęp: 30.09.2014).
 • Joniewicz, T., b.d., Zrównoważone zamówienia publiczne w praktyce. Modelowe klauzule społeczne i środowiskowe, Fundacja CentrumCSR.PL, Warszawa, (dostęp: 30.09.2014).
 • Kahlenborn, W., Moser, Ch., Frijdal, J., Essig, M., 2011, Strategic Use of Public Procurement in Europe. Final Report to the European Commission, European Union, (dostęp: 29.09.2014).
 • Learning for change. A better future for the social economy. Baseline study, b.d., Diesis, Bruksela, (dostęp: 28.09.2014).
 • Muzińska, A., 2011, Klauzule społeczne - prawo pozwala, urzędy się boją, (dostęp: 27.09.2014).
 • Nowicki, H., Nowicki, P., 2011, Zamówienia publiczne w wybranych państwach Unii Europejskiej, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa, (dostęp: 02.10.2014).
 • Ołdak-Bułanowska, K., 2014, Aspekty społeczne w zamówieniach publicznych - podręcznik, Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa.
 • Rabiega, H., 2014, Klauzula społeczna w zamówieniach publicznych - istnieje, a jakby jej nie było, "Gazeta Prawna", 26 lipca, (dostęp: 28.09.2014).
 • Schimanek, T., 2012, Podstawowe informacje o klauzulach społecznych, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa, (dostęp: 02.10.2014).
 • Schimanek, T., 2014, Tracimy klauzulę społeczną, (dostęp: 31.08.2014).
 • Schulten, T., Alsos, K., Burgess, P., Pedersen, K., 2012, Pay and Other Social Clauses In European Public Procurement. An overview on regulation and practices with a focus on Denmark, Germany, Norway, Switzerland and the United Kingdom, Dusseldorf, (dostęp: 24.09.2014).
 • SMEs access to public procurement markets and aggregation of demand in the EU, 2014, (dostęp: 30.09.2014).
 • Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz. Urz. UE 2012 C 326, s. 47 ze zm.
 • Urząd Zamówień Publicznych, 2010, Opis wymagań związanych z realizacją zamówienia publicznego, dotyczących zatrudnienia osób niepełnosprawnych, zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt 9 ustawy - Prawo zamówień publicznych, (dostęp: 25.09.2014).
 • Urząd Zamówień Publicznych, 2011, Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w roku 2010, UZP, Warszawa, (dostęp: 30.09.2014).
 • Urząd Zamówień Publicznych, 2012, Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w roku 2011, UZP, Warszawa, (dostęp: 30.09.2014).
 • Urząd Zamówień Publicznych, 2013, Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w roku 2012, UZP, Warszawa, (dostęp: 30.09.2014).
 • Urząd Zamówień Publicznych, 2014, Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w roku 2013, UZP, Warszawa, (dostęp: 30.09.2014).
 • Ustawa z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Dz. U. z 2013, poz. 907, ze zm.
 • Ustawa z 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw, Dz. U., poz. 598.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych, Dz. U., poz. 1232.
 • Zalecenia Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych dotyczące stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych, 2009, (dostęp: 28.08.2014).
 • Zalewska, I., 2014, Utrzymanie czystości w obiektach użyteczności publicznej z zastosowaniem klauzul społecznych, Zamawiający. Zamówienia publiczne w praktyce, nr 4.
 • Zamówienia publiczne bardziej społeczne, 2014, (dostęp: 01.08.2014).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171356369

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.