PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 27 Infrastruktura transportu dla rozwoju regionów. Zagadnienia teoretyczne i pragmatyczne | 137--150
Tytuł artykułu

Zrównoważona strategia Unii Europejskiej w zakresie infrastruktury paliw alternatywnych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
A Sustainable Strategy for the European Union in Terms of Infrastructure for Alternative Fuels
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wyzwania dotyczące stworzenia bardziej zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarki europejskiej wymuszają opracowanie głębokiej transformacji systemu transportu, mającej na celu m.in. wzrost wykorzystania paliw alternatywnych w realizacji operacji przewozowych. Obniżenie o 60% emisji CO2 w transporcie do 2050 roku w porównaniu z poziomem z roku 1990 zostało bowiem przyjęte jako jeden z celów strategii "Europa 2020". Za jedną z istotnych przeszkód dla wprowadzenia na rynek paliw alternatywnych i dla ich akceptacji przez konsumentów uznaje się brak infrastruktury paliw alternatywnych oraz brak wspólnych specyfikacji technicznych dla połączeń między pojazdami a infrastrukturą. Zarówno na poziomie unijnym, jak i krajowym zrównoważona i efektywna w zakresie zużycia energii sieć mobilności wymaga stopniowej rozbudowy infrastruktury paliw alternatywnych, w tym wdrożenia wspólnych specyfikacji. Inicjatywy te mogą przyczynić się do dyfuzji rynkowej tych paliw oraz dalszych inwestycji w nowe technologie (rozwój pojazdów hybrydowych, pojazdów elektrycznych czy też pojazdów wykorzystujących wodorowe ogniwa paliwowe). Należy przy tym zaznaczyć, że rozwiązania te powinny być zgodne z założeniami strategii trwałego i zrównoważonego rozwoju, a więc uzasadnione środowiskowo, ekonomicznie i społecznie. (abstrakt oryginalny)
EN
The challenge of creating more resource-efficient and low-carbon European economy necessitate the development of a profound transformation of the transport system, whose aim is, inter alia, to increase use of alternative fuels in transport operations. Reduction of CO2 emissions in transport by 60% till 2050 in comparison with levels form 1990 was one of the objectives of the strategy "Europe 2020". As one of the major obstacles to placing alternative fuels on the market and for their acceptance by consumers is considered the lack of infrastructure for alternative fuels and the lack of common technical specifications for the vehicle-to-infrastructure connections. Both at EU and national level, sustainable and efficient energy consumption mobility network requires the gradual development of infrastructure for alternative fuels, including the implementation of common technical specifications. These initiatives can contribute to the diffusion of a market for these fuels and further investment in new technologies (development of hybrid vehicles, electric vehicles or vehicles using hydrogen fuel cells). It should be noted that these solutions should be consistent with the strategy of sustainable development, and therefore justified environmentally, economically and socially.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • A portfolio of power-trains for Europe: a fact-based analysis. The Role of Battery Electric Vehicles, Plug-in Hybrids and Fuel Cell Electric Vehicles, McKinsey & Company, 2010.
 • Biała Księga. Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu - dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu, KOM(2011) 144 wersja ostateczna, Bruksela 2011.
 • CARS 2020: Plan działania na rzecz konkurencyjnego o zrównoważonego przemysłu motoryzacyjnego w Europie, KOM(2012) 636 wersja ostateczna, Bruksela 2012.
 • Czysta energia dla transportu: europejska strategia w zakresie paliw alternatywnych, KOM(2013) 17 wersja ostateczna, Bruksela 2013.
 • Dokument roboczy służb Komisji. Streszczenie oceny skutków towarzyszący dokumentowi Wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie rozmieszczania infrastruktury paliw alternatywnych, SWD(2013) 6, Bruksela 2013.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/72/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylająca dyrektywę 2003/54/WE.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/33/UE z dnia 21 listopada 2012 r. zmieniająca dyrektywę Rady 1999/32/WE w zakresie zawartości siarki w paliwach żeglugowych.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE z dnia 22 października 2014 r. w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych.
 • Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, KOM(2010) 2020 wersja ostateczna, Bruksela 2010.
 • Europa efektywnie korzystająca z zasobów - inicjatywa przewodnia strategii "Europa 2020", KOM(2011) 21 wersja ostateczna, Bruksela 2011.
 • Fuel Cell and Hydrogen technologies in Europe. Financial and technology outlook on the European sector ambition 2014-2020, New Energy Word, 2011.
 • Fuel Economy Guide: EPA Fuel Economy Estimates, U.S. Department of Energy, U.S. Environmental Protection Agency, Washington, D.C., 2014.
 • Global EV Outlook. Understanding the Electric Vehicle Landscape to 2020, IEA 2013.
 • http://www.climate.org/publications/Climate%20Alerts/sept2012/flaring-venting-emissions.html (12.02.2014).
 • http://www.global-hydrogen-bus-platform.com/ (13.05.2013).
 • Infrastructure for alternative fuels, Report of the European Expert Group on Future Transport Fuels, 2011.
 • Johnson C., Singer M., Clean Cities 2013 Annual Metrics Report, National Renewable Energy Laboratory, 2014.
 • Motowidlak U., Zrównoważony rozwój transportu w kontekście pakietu klimatyczno-energetycznego w dokumentach UE, "Logistyka" 2014, nr 2.
 • Policy Recommendations for EU Sustainable Mobility Concepts, ICLEI Freiburg, Germany 2013.
 • Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rozmieszczania infrastruktury paliw alternatywnych, P7_TA-PROV(2014)0352, Strasburg 2014.
 • Transport & Environment, Report of Joint Expert Group with recommendations for the European Commission in preparation of the European alternative fuel strategy in the Clean Transport Systems Initiative, Brussels 2011.
 • World Energy Outlook 2013, MAE, www.iea.org/aboutus/faqs/gas/ (12.02.2014).
 • World Energy Outlook 2014, MAE, www.iea.org/aboutus/faqs/gas/ (07.11.2014).
 • Zalecenie Komisji z dnia 8 maja 2006 r. w sprawie wspierania pobierania energii elektrycznej z lądu przez statki zacumowane w portach Wspólnoty, 2006/339/WE.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171356891

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.