PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 27 Infrastruktura transportu dla rozwoju regionów. Zagadnienia teoretyczne i pragmatyczne | 151--165
Tytuł artykułu

Innowacyjne instrumenty finansowania infrastruktury transportowej w Polsce - możliwości i wyzwania

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Use of Innovative Financial Instruments for the Transport Infrastructure Development in Poland - the Possibilities and Opportunities
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Strategia "EUROPA 2020" przewiduje zwiększenie wykorzystywania innowacyjnych instrumentów finansowych jako elementu spójnej strategii finansowania łączącej unijne oraz krajowe finansowanie publiczne i prywatne na rzecz realizacji celów strategii polegających na zapewnieniu inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu. Innowacyjne instrumenty finansowe (ang. innovative financial instruments - IFIs), zalecane przez Komisję Europejską, obejmują instrumenty zapewniające kapitał wysokiego ryzyka/kapitał w łasny lub instrumenty dłużne. Mają one pozwolić ma wykorzystanie mechanizmu dźwigni finansowej. Głównym narzędziem wspierania kredytowego projektów z zakresu infrastruktury transportowej w wieloletnich ramach finansowych UE na lata 2014-2020 mają się stać obligacje projektowe (ang. project bonds). Potrzeby inwestycyjne w zakresie rozwoju infrastruktury transportowej w Polsce do 2020 roku znacząco przekraczają możliwości finansowania ze środków publicznych (krajowych i unijnych). Tymczasem stopień zaangażowania rynku kapitałowego w finansowanie przedsięwzięć infrastrukturalnych był do tej pory bardzo niski. Celem artykułu jest analiza inicjatyw, które zostały podjęte przez Komisję Europejską przy współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym w celu stymulowania inwestycji transportowych, a także ocena działań, które podjęto w ostatnich latach w Polsce, m.in. w ramach Programu "Inwestycje Polskie". Szersze zastosowanie hybrydowych instrumentów finansowych, w tym łączenie funduszy prywatnych z unijnymi, stanowi jedno z ważnych wyzwań dla Polski w perspektywie unijnej 2014-2020. Niestabilność programów rządowych i niska skuteczność ich realizacji są poważnym zagrożeniem wdrażania innowacyjnych metod finansowania. (abstrakt oryginalny)
EN
Europe 2020 strategy envisages the increased use of the innovative financial instruments as part of a cohesive financing strategy combining the EU and national public and private financing to pursue the strategic goals consisting in securing an intelligent and sustainable economic growth that promotes social inclusion. The innovative financial instruments (IFIs) recommended by the European Commission include instruments which provide equity/risk capital or debt instruments. Project bonds are the main credit tool for financing transport infrastructure development within the EU Multiannual Financial Framework (MFF) for the 2014-2020 period. The investment needs for transport infrastructure development in Poland by 2020 significantly exceed the capabilities of the public funding (both national and EU). Meanwhile, the involvement of the capital market in financing infrastructure project has been insignificant so far. The purpose of this article is to analyse the initiatives that have been taken by the European Commission in cooperation with the European Investment Bank in order to stimulate transport infrastructure investments, as well as the evaluation of the activities that have been undertaken in recent years in Poland, including those within the government programme "Polish Investments". Within the MFF 2014-2020, Poland challenges a broader application of hybrid financial instruments, including pulling together EU and private funding. Numerous changes and low efficiency of government plans are a serious obstacle for introducing innovative financial methods.(original abstract)
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Bąk M., Burnewicz J., Innowacyjne finansowanie transportu, "Problemy Ekonomiki Transportu" 2004, nr 2.
 • Brzozowska K., Nowe instrumenty w finansowaniu infrastruktury transportu, w: Europejska przestrzeń transportu. Infrastruktura i środki transportu, pod red. E. Załogi, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012 (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 743, Problemy Transportu i Logistyki nr 20).
 • BPBK S.A., Studium Wykonalności - Kolej Metropolitalna w Trójmieście - Etap I, marzec 2012.
 • Communication from the Commission of 3 March 2010: Europe 2020 - A strategy for smart, sustainable and inclusive growth, COM (2010) 2020 final.
 • Communication from the Commission to the European Parliament and the Council: A framework for the next generation of innovative financial instruments - the EU equity and debt platforms, COM(2011) 662 final.
 • EIB backs A11 Belgian motorway link, www.eib.org/projects/press/2014/2014-066-eibbacks-a11-belgian-motorway-link.htm (29.06.2014).
 • Infrastructure Bonds - underwriting Europe's growth agenda, Clifford Chance, October 2013, www.cliffordchance.com/briefings/2013/10/infrastructure_bondsunderwritingeurope.html 21.
 • Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej, Strategia Rozwoju Transportu do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku), przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 21.01.2013.
 • PIR, Sprawozdanie Zarządu z działalności Polskich Inwestycji Rozwojowych S.A. za okres od 28 grudnia 2012 r. do 31 grudnia 2013 r., www.pir.pl/download/PREZENTACJE%20PDF/PIR_Raport_Roczny_Interaktywny140604.pdf (15.06.2014).
 • Raport PKM, część 1, V-XII 2013, http://www.pkm-sa.pl/glowna/aktualnosci/raportpkm-czesc-1-v-xii-2013/ (30.06.2014).
 • Regulation (EU) No. 1316/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013, establishing the Connecting Europe Facility, amending Regulation (EU) No 913/2010 and repealing Regulations (EC) No 680/2007 and (EC) No 67/2010, OJ L 348/129, 20.12.2013.
 • Regulation No. 670/2012 of the European Parliament and of the Council of 11 July 2012 amending Decision No. 1639/2006/EC establishing a Competitiveness and Innovation Framework Programme (2007-2013) and Regulation (EC) No 680/2007 laying down general rules for the granting of Community financial aid in the field of the trans-European transport and energy networks, OJ L 204/1.
 • SAEPR/FAPA, Innowacyjne Instrumenty Finansowe w politykach UE, Raport, Warszawa, październik 2012.
 • Sprawozdanie okresowe z etapu pilotażowego inicjatywy w zakresie obligacji projektowych w ramach strategii "EUROPA 2020", COM(2013) 929 final.
 • Żywno K., Obligacje projektowe jako innowacyjny mechanizm finansowania infrastruktury w Unii Europejskiej, "Studia BAS" 2012, nr 3 (31).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171356903

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.