PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 2 | nr 11 | 153--178
Tytuł artykułu

Skutki wyzwań z otoczenia dla zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem

Warianty tytułu
The Effects of Environmental Challenges on the Strategic Management of Enterprises
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Działanie w warunkach niepewności sprawia, że dyskutowane są przyczyny i poziom skuteczności zarządzania oraz efektywności przedsiębiorstwa. Przedmiotem zainteresowania w opracowaniu są skutki wyzwań otoczenia przedsiębiorstw dla zarządzania strategicznego Dotyczą one podejścia do otoczenia, przedsiębiorstw w otoczeniu, relacji wzajemnych, a także ich efektów. Zastosowanie podejścia systemowego do analizy wzajemnych relacji stało się asumptem do sformułowania podstaw sukcesu w perspektywie strategicznej. Z analizy wyników badań oraz rezultatów praktycznych wynika, że przewaga konkurencyjna jest gwarantem sukcesu przedsiębiorstwa, a jednocześnie katalizatorem działań sprzyjających jej utrzymywaniu w dynamicznym otoczeniu. W artykule korzystano z literatury przedmiotu oraz wcześniej prowadzonych badań i osiągniętych w ich wyniku rezultatów badawczych.(abstrakt oryginalny)
EN
Operating in uncertain conditions necessitates a discussion on their causes along with the level of management efficiency and the effectiveness of companies. The present paper focuses on the effects of these challenges from the business environment on strategic management. They concern attitudes towards the environment, companies in the environment, mutual relationships as well as their effects. A system based approach was adopted for the analysis of mutual relationships, which gave rise to identifying the foundations for success from a strategic perspective. An analysis of the research findings and practical results suggests that a competitive advantage secures a company's success, while at the same time being a catalyst for actions which help it survive in a dynamic environment. The paper is based on a literature search as well as on the findings of previous research.(original abstract)
Rocznik
Tom
2
Numer
Strony
153--178
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Adamkiewicz-Drwiłlo, H.G., 2008, Współczesna metodologia nauk ekonomicznych, Dom Organizatora, Toruń.
 • Ansoff, I., 1991, Critique of Henry Minzberg's The Design School: Reconsidering The Basic Premises of Strategic Management, Strategic Management Journal, vol. 12.
 • Baker, L.G., Gollub, P.J., 1998, Wstęp do dynamiki układów chaotycznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Beck, U., 2004, Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, Wydawnictwo Scholar, Warszawa.
 • Bratnicki, M., 2000, Kompetencje przedsiębiorstwa. Od określenia kompetencji do zbudowania strategii. Między nadzieją i strachem - budowanie mapy kompetencji, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 • Claus von Clausewitz, 1989, On War, Princeton University Press.
 • Conrad, P., Sydow, J., 2011, Organisation und Umwelt, Managementforschung Series, Gabler Verlag, Wiesbaden.
 • Czakon, W., 2005, Ku systemowej teorii przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, Przegląd Organizacji, nr 5.
 • Czakon, W., 2012, Równowaga a wzrost - relacja odwróconego U w naukach o zarządzaniu, Przegląd Organizacji, nr 10.
 • De Witt, B., Meyer, R, 2007, Synteza strategii, PWE, Warszawa.
 • Drucker, P., 1976, Skuteczne zarządzanie, PWN, Warszawa.
 • Hamel, G., Prahalad, C.K., 1999, Przewaga konkurencyjna jutra, Strategie przejmowania kontroli nad branżą i tworzenia rynków przyszłości, Business Press, Warszawa.
 • Huff, S.A., Floyd, S.W., Sherman, H.D., Terjesen, S., 2011, Zarządzanie strategiczne, Wolters Kluwer business.
 • Hungenberg, H., 2006, Strategisches Management in Unternehmen, Ziele - Prozesse - Verfahren, Gabler Verlag, Wiesbaden.
 • Giddens, A., 2007, Nowoczesność i tożsamość. Ja i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Gleissner W., 2011, Grundlagen des Risikomanagement im Unternehmen, Vahlen Verlag, Munchen.
 • Grobler, A., 2006, Metodologia nauk, Wydawnictwo Aureus, Wydawnictwo Znak, Kraków.
 • Kay, J., 1996, Podstawy sukcesu firmy, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Klein, D.A., 1998, The Strategic Management of Intellectual Capital, Butterworth-Heinemann Boston.
 • Kolb, M., Burkart, B., Zundel, F., 2010, Personalmanagement: Grundlagen und Praxis des Human Resources Managements, Gabler Verlag Springer Fachmedien, Wiesbaden.
 • Kotler, Ph., Caslione, J.A., 2009, CHAOTICS: The Business of Managing and Marketing in The Age of Turbulence, AMACOM, New York.
 • Kotler, Ph., Caslione, J.A., 2013, Chaos. Zarządzanie i marketing w erze turbulencji, MT BIZNES, Warszawa.
 • Koźmiński, A., 2004, Zarządzanie w warunkach niepewności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Krupski, R. (red), 2005, Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu, PWE, Warszawa.
 • Krupski, R., 2010, Dyskusja o treści strategii, Przegląd Organizacji, nr 6.
 • Krupski, R., 2011, Kontekst turbulencji otoczenia w badaniach empirycznych nad strategiami przedsiębiorstw, Przegląd Organizacji, nr 9.
 • Krzyżanowski, L., 1999, O podstawach kierowania organizacji inaczej, Wydawnictwo PWN, Warszawa.
 • Lynch, R., 2000, Corporate Strategy, FINANCIAL TIMES Prentice Hall, Pearson Education Limited, London.
 • Marchesnay, M., 1994, Zarządzanie strategiczne. Geneza i rozwój, Potext, Warszawa.
 • Nevis, E.C., Di Bella, A.J., Gould, J.M., 1995, Understandig Organizations as Learning System, Sloan Management Review.
 • Nowak, S., 2011, Metodologia badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Miller, D., Chen, M.-J., 1996, The Simpplicity of Competitive Repertoires: An Empirical Analysis, Strategic Management Journal, vol. 17, iss. 6.
 • Milton, N., 2010, The Lessons Learned Handbook: Practical Approaches to Learning from Experience, Chandos Publishing, Cambridge.
 • Miśkiewicz-Nawrocka, M., 2013, Modele ekonomiczne z dynamiką chaotyczną, w: Mika, J., Zeug-Żebro, K., Zastosowanie metod matematycznych w ekonomii i zarządzaniu, Studia Ekonomiczne Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, www.ue.katowice.pl/uploads/ media/5_M. MiskiewiczNawrocka_-Modele_Ekonomiczne....pdf.
 • O'Reilly, C.A., Tushman, M.L., 2004, Ambidextrous organization, Harvard Business Review 82(4), s. 71-81.
 • Ott, E., 1997, Chaos w układach dynamicznych, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa.
 • Penrose, E., 1959, Theory of the Growth of the Firm, Blackwell Oxford, England.
 • Peters, T., Waterman, R., 1984, In Search of Excellence Lessons from America's Best Run Companies, Harper & Row, New York.
 • Pieter, J., 1967, Ogólna metodologia pracy naukowej, Ossolineum, Wrocław.
 • Porter, M., 1985, Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa.
 • Proff, H., 2007, Dynamische Strategien. Vorspung im internationalen Wettbewerbsprozess, Gabler Verlag GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden.
 • Robert, M., 2006, Nowe myślenie strategiczne, Proste i czyste, MT BIZNES Warszawa.
 • Rokita, J., 2003, Organizacja ucząca się, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • Rokita, J., 2009, Dynamika zarządzania organizacjami, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • Rokita, J., Grudzewski, W. (red), 2005, Elastyczność organizacji, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, Katowice.
 • Schnabel, U.G., 2013, Management des intellektuellen Kapitals wissensintensiver Dienstleister. Strategieoptionen zum Erwerb und zur Entwicklung intellektueller Ressourcen, Springer Verlag, Stuttgart.
 • Senge, M.P., 2006, Piąta dyscyplina, Wolters Kluwer Polska.
 • Sull, D., 2009, The Upside of Turbulence: Seizing Opportunity in an Uncertain World Hardcover, October, no. 6.
 • Stafflage, E., 2005, Unternehmenskultur als erfolgscheidender Faktor, Modell zur Zusammenfuhrung bei grenzuberschreitenden, Merges & Acquisitions, DUV, Fachverlag, Wiesbaden.
 • Urbanowska-Sojkin, E., 2003, Zarządzanie przedsiębiorstwem. Od kryzysu do sukcesu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Urbanowska-Sojkin, E., 2011, Podstawy wyborów strategicznych w przedsiębiorstwach, PWE, Warszawa.
 • Urbanowska-Sojkin, E., 2012, Kongruencja cech otoczenia i kultury organizacyjnej przedsiębiorstw, w: Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii, Zeszyty Naukowe, nr 260, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Urbanowska-Sojkin, E., 2013a, Ryzyko w wyborach strategicznych w przedsiębiorstwach, PWE, Warszawa.
 • Urbanowska-Sojkin, E., 2013b, Społeczny wymiar ryzyka-związki między kapitałem społecznym przedsiębiorstwa i jego sprawnością strategiczną, Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej: Organizacja i Zarządzanie, nr 52, Politechnika Łódzka, Łódź.
 • Urbanowska-Sojkin, E., 2013c, Zasobowy kontekst sukcesu przedsiębiorstwa, Zarządzanie i Finanse, Journal of Management and Finance, no. 4/1, Sopot, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Urbanowska-Sojkin, E., 2013d, Ryzyko w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem-podejście preskryptywne, w: Ryzyko w zarządzaniu strategicznym. Natura i uwarunkowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Urbanowska-Sojkin, E., 2014a, Społeczne granice zarządzania przedsiębiorstwem, w: Granice zarządzania kapitałem ludzkim, Wydawnictwo SGH, Warszawa.
 • Urbanowska-Sojkin, E., 2014b, Społeczne rezerwy w procesach adaptacji przedsiębiorstwa do zmiennych warunków otoczenia, Organizacja i Kierowanie, nr 1A.
 • Urbanowska-Sojkin, E., 2014c, Zarządzanie ryzykiem wobec wyzwań z otoczenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Urbanowska-Sojkin, E., Banaszyk, P., Witczak, H., 2007, Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa.
 • Wahren, H.K., 1996, Das lernende Unternehmen: Theorie und Praxis des organisatio alen Lernens, De Gruyter, Berlin.
 • Warnecke, H-J., 1993, Revolution der Unternehmenskultur, Springer Verlag, Heidelberg.
 • Weissenrieder, J., Kosel, M., 2010, Nachhaltiges Personalmanagement in der Praxis: Mit Erfolgsbeispielen mittelständischer Unternehmen, Gabler Fachverlag GmbH, Wiesbaden.
 • Weißenrieder, J., Kosel, M., 2005, Nachhaltiges Personalmanagement: Acht Instrumente zur systematischen Umsetzung, Gabler Verlag.
 • Welge, M.K., Al-Laham, A. 2004, Strategisches Management, 4. Aufl., Gabler Verlag, Wiesbaden.
 • Welge, M.K., Al.-Laham, A., 2008, Strategisches Management, Grundlagen - Prozess - Implementierung, 5. Aufl., Gabler Verlag, Wiesbaden.
 • Wernerfeld, B., 1984, A Resource Based View of the Firm, Strategic Management Journal, no. 5.
 • Żabinski, L. (red.), 2012, Marketing produktów systemowych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171357039

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.