PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 28 Infrastruktura transportu dla rozwoju regionów Z perspektywy dziesięciolecia członkostwa w Unii Europejskiej | 219--231
Tytuł artykułu

Struktura regionalna nakładów unijnych na transport w Polsce

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EU Transport Investment in the Polish Regions
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Inwestycje współfinansowane ze środków Unii Europejskiej pozwoliły częściowo zniwelować różnicę, jaka dzieli polską sieć transportową od standardów europejskich. Zauważalna jest poprawa wskaźników w zachodniej i centralnej części Polski, zwłaszcza dostępności drogowej i lotniczej, jednocześnie zanotowano wzrost wewnętrznych różnic pomiędzy regionami. Nakłady na transport drogowy i kolejowy w polskich regionach były dużo wyższe w porównaniu do pozostałych gałęzi i form transportu w latach 2009-2011. Celem publikacji jest zaprezentowanie struktury nakładów na transport w polskich regionach na tle tendencji rozwojowych infrastruktury transportu w Polsce. Badania oparto o źródła literatury przedmiotu oraz dane pozyskane z baz danych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. (fragment tekstu)
EN
The investments co-financed by the EU funds have enabled to raise the Polish infrastructure network quality level. There is a noticeable indicators improvement in the western and central part of Poland, especially as far as the road and air accessability is concerned. At the same time, there has been an increase of internal differences between regions. In the various transport modes in the Polish regions in 2009-2011, investments in road and rail transport have been much higher in comparison to the other modes and types of transport. Based on the available statistical data, collected throughout the Ministry of Regional Development, the paper explores the regional structure of the EU transport investments in the context of the Polish transport system development tendencies. (original abstract)
Twórcy
 • Akademia Morska w Gdyni
Bibliografia
 • Borkowski P., Metody obiektywizacji oceny ryzyka w inwestycjach infrastrukturalnych w transporcie, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013.
 • Burnewicz J., Infrastruktura transportu jako czynnik rozwoju ekonomicznego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego", "Ekonomika Transportu i Logistyka" nr 49, Gdańsk 2013, s. 26.
 • Burnewicz J., Spójny i innowacyjny system transportowy Pomorza, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2011.
 • Dokument Implementacyjny do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.), Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa, październik 2014.
 • Domańska A., wpływ infrastruktury transportu na rozwój regionalny, "Problemy Ekonomiki Transportu" 2004, nr 2.
 • Ewaluacja ex-ante Programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014- 2020, raport końcowy, http://www.ewaluacja.gov.pl/Wyniki/Documents/4_092. pdf (dostęp 3.04.2014).
 • Grzelakowski A.S., Matczak M., Przybyłowski A., Polityka transportowa Unii Europejskiej oraz jej implikacje dla systemów transportowych krajów członkowskich, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia 2008.
 • Kamińska T., Makroekonomiczna ocena efektywności inwestycji infrastrukturalnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1999.
 • Kiel J., Raha N., Schade W., Schneekloth N., IASON Integrated Appraisal of Spatial economic and Network effects of transport investments and policies, http://www. transportresearch.info/Upload/Documents/200608/20060821_162810_15461_ IASON%20Final%20Report.pdf (dostęp 15.04.2013).
 • Komornicki T., Infrastruktura transportowa, w: Terytorialny wymiar rozwoju. Polska z perspektywy badań ESPon, red. A. Olechnicka, K. Wojnar, http://espon.pl/ files/25_2/2/terytorialny_wymiar_rozwoju_A.Olechnicka_K.Wojnar.pdf (dostęp 21.06.2014).
 • Komunikat Komisji "EUROPA 2020", Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu", KOM (2010) 2020 wersja ostateczna.
 • Komunikat Komisji BIAŁA KSIĘGA, Plan utworzenia jednolitego europejskiej obszaru transportu - dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu, KOM(2011) 144 wersja ostateczna.
 • Koźlak A., Nowoczesny system transportowy jako czynnik rozwoju regionów w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2012.
 • krajowy Program Reform. Europa 2020. aktualizacja 2013/2014, dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 30 kwietnia 2013 r., http://www.mg.gov.pl/files/ upload/18224/PL_NRP%202013-2014_pl.pdf (dostęp 31.10.2014).
 • Łatuszyńska M., Metody badania wpływu infrastruktury transportu na rozwój społeczno-ekonomiczny regionu, "Problemy Ekonomiki Transportu" 2007, nr 1.
 • Pawłowska B., Zrównoważony rozwój transport na tle współczesnych procesów społeczno-gospodarczych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013.
 • Przybyłowski A., Inwestycje transportowe jako czynnik zrównoważonego rozwoju regionów w Polsce, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia 2013.
 • Przybyłowski A., Regionalny system transportowy w Polsce w aspekcie zrównoważonego rozwoju, http://www.pte.pl/kongres/referaty/Przyby%C5%82owski (dostęp 12.01.2014).
 • Ratajczak M., Infrastruktura w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1999.
 • Rosik P., Szuster M., Rozbudowa infrastruktury transportowej a gospodarka regionów, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2008.
 • Szacunkowe wartości wydatków ze środków UE na inwestycje transportowe ogółem w polskich regionach w latach 2009-2011 [w zł], Departament Koordynacji i Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego - System Rozliczania Projektów SRP oraz Systemu KSI SIMIK 07-13 (materiały wewnętrzne MRR).
 • Uchwała Nr 157 Rady Ministrów z dnia 25 września 2012 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju kraju 2020 (M.P. z 2012 r., poz. 882).
 • Uchwała nr 16 Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia Długookresowej Strategii Rozwoju kraju. Polska 2030. Trzecia Fala nowoczesności (M.P. z 2013 r., poz. 121).
 • Uchwała Nr 6 Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.) (M.P. z 2013 r., poz. 75).
 • Ważna A., Relacje między inwestycjami infrastrukturalnymi w transporcie a innymi czynnikami determinującymi poziom konkurencyjności regionu, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego", "Ekonomika, Transportu i Logistyka" nr 49, Gdańsk 2013, s. 105.
 • Załoga E., Trendy w transporcie lądowym Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2013.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171357117

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.