PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 1 (937) | 27--38
Tytuł artykułu

Główne przyczyny braku efektywności rynku praw majątkowych do świadectw pochodzenia energii ze źródeł odnawialnych

Autorzy
Warianty tytułu
The Main Reasons for Inefficiency in the Market of Property Rights to Certificates of Energy Origin from Renewable Sources
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem artykułu jest analiza przejawów braku efektywności rynku praw majątkowych do świadectw pochodzenia energii ze źródeł odnawialnych w świetle zapisów prawa energetycznego. Rynek praw majątkowych jest rynkiem dedykowanym wytwórcom energii elektrycznej posiadającym koncesję na wytwarzanie energii w źródle odnawialnym, przy czym źródło to powinno być przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej. Podstawową funkcją tego rynku jest mobilizacja środków subwencyjnych na poziomie, który rekompensowałby wskazanym wytwórcom pokrycie zwiększonych, w porównaniu z wytwórcami energii ze źródeł konwencjonalnych, kosztów produkcji. Doświadczenia praktyczne dowodzą, że funkcja ta nie jest spełniana. Za podstawowe przyczyny tego stanu uznano m.in. brak płynności rynku, jego niską transparentność oraz brak konkurencyjności w dostępie do środków subwencyjnych wytwórców wykorzystujących różne technologie wytwórcze i dysponujących urządzeniami o zróżnicowanym stopniu umorzenia.(abstrakt oryginalny)
EN
The article focuses on an analysis of the absence of property rights market efficiency to energy origin certificates from renewable sources in the light of energy law provisions. The market of property rights is a market for electricity manufacturers licenced to produce energy from a renewable source, though such sources should be connected to the national electricity grid. The basic function of this market is to mobilise subsidies for such means of energy at a level which could compensate the coverage of the increased manufacturing costs compared to that of energy manufactured from conventional sources. Practical experience proves that this function is not met. The basic reasons underlying this include the absence of market liquidity, the market's low transparency and the absence of competition in gaining access to subsidies by the producers taking advantage of different manufacturing technologies and having, at their disposal, equipment characterised by diverse levels of depreciation.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
27--38
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Analiza skutków prawnych wprowadzenia zmian w mechanizmie wsparcia dla producentów energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, w kontekście zachowania praw nabytych inwestorów korzystających ze wsparcia na dotychczasowych zasadach [2012], Bird&Bird, Warszawa.
 • Bańkowski T., Żmijewski K. [2012], Analiza możliwości i zasadności wprowadzenia mechanizmów wsparcia gazowych mikroinstalacji kogeneracyjnych. Wsparcie energetyki rozproszonej - energetyka społeczna, Instytut im. E. Kwiatkowskiego, Warszawa.
 • Dyrektywa 2001/77/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie wspierania produkcji na rynku wewnętrznym energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych, Dz.U. L 283 z 27.10.2001.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/29/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywę 2001/77/WE oraz 2003/30/WE, Dz.Urz. UE L 140/16 z 5.6.2009.
 • Dyrektywa 2009/29/WE Parlamentu Europejskiego z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE w celu usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, Dz.U. L 140 z 5.6.2009].
 • Krajowy plan działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych [2010] Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.
 • Krótkoterminowe skutki makroekonomiczne pakietu energetyczno-klimatycznego w gospodarce Polski [2012], NBP, Instytut Ekonomiczny, Warszawa.
 • Kudełko M. [2013], Koszty zewnętrzne systemów energetycznych, "Polityka Energetyczna", t. 16, z. 2.
 • Radović U. [2013], Porównanie wpływu na zdrowie człowieka i środowisko naturalne różnych źródeł energii - wyniki badań w programie Externe, Agencja Rynku Energii SA, Warszawa.
 • Rozwój i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii elektrycznej. Informacja o wynikach kontroli NIK [2012], NIK, Warszawa.
 • Soliński B. [2008], Rynkowe systemy wsparcia odnawialnych źródeł energii - porównanie systemu taryf gwarantowanych z systemem zielonych certyfikatów, "Polityka Energetyczna", z. 2.
 • Starzeński O. [2011], Analiza rynków finansowych, C.H. Beck, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - prawo energetyczne, Dz.U. z 2003 r., nr 153, poz. 1504.
 • Wiśniewski G., Michałowska-Knap K., Arcipowska A. [2012], O niezrównoważonym wykorzystaniu odnawialnych zasobów energii w Polsce i patologii w systemie wsparcia OZP, Instytut Energetyki Odnawialnej (EC BREC JEO), Warszawa.
 • Żylicz T. [2012], Ekonomia wobec wspierania odnawialnych źródeł energii [w:] Generacja rozproszona w nowoczesnej polityce energetycznej - wybrane problemy i wyzwania, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171358067

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.