PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 19 (XIX) | nr 21 (3) | 95--104
Tytuł artykułu

Political Offense and the Shape of the Political System. Reflections on the Mixed Theory, Preponderance and Civil Disobedience : Part 2

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Przestępstwo polityczne a kształt systemu politycznego. Rozważania na temat teorii mieszanej, preponderancji i cywilnego nieposłuszeństwa : część 2
Języki publikacji
EN
Abstrakty
W prawie wewnętrznym poszczególnych państw zasadniczy podział wyeksponowany podczas dotychczasowych rozważań względem przestępstw mających proweniencję polityczną został oparty na ujęciu przedmiotowym oraz podmiotowym. Jak uznano przestępstwo polityczne może być skorelowane z ujęciem przedmiotowym, a zatem kryterium to opiera się na atakowanym dobru prawnym, które jest w określony sposób chronione. Dobrem tym jest: ustrój państwa, jego organy, suwerenność w stosunkach z innymi podmiotami międzynarodowymi, itp. Wskazanym kryterium może być również ujęcie podmiotowe, a zatem czyn posiada status politycznego, jeżeli sprawca działał z pobudek politycznych. Wreszcie jednak czyn może zostać uznany jako polityczny, na podstawie kryterium mieszanego (podmiotowego i przedmiotowego), co w konsekwencji prowadzi do istotnej eliminacji zachowań spełniających ten "podwójny warunek". Teoria ta posiada swoje zasadnicze pozytywne atrybuty, bowiem przede wszystkim ogranicza ilość czynów przestępnych, które mogą być uznane za polityczne, przede wszystkim poprzez konieczność wypełnienia w trakcie "procesu popełniania przez sprawcę przestępstwa" okoliczności wynikających z teorii podmiotowej oraz przedmiotowej. Zatem w ramach tej teorii; muszą zostać spełnione przesłanki wynikające z obu wskazanych wcześniej teorii, i dopiero wówczas, czyn można traktować jako przestępstwo polityczne. Separując się od teorii podmiotowej, przedmiotowej oraz mieszanej, w prawie międzynarodowym powstała tzw. teoria preponderancji. Charakteryzuje się ona swoistym wyważeniem poszczególnych czynów mających charakter przestępny oraz przypisaniem tym czynom proweniencji politycznej lub kryminalnej. W XXI wieku, poza wymienionymi typami przestępstw o charakterze politycznym, zasadniczego znaczenia nabiera idea nieposłuszeństwa obywatelskiego, jako forma ekspresji społecznej i jednocześnie postać politycznego przestępstwa. W tym przypadku może być ono korelowane z działalnością grup społecznych o różnym kształcie, których celem jest osiągnięcie określonych celów, często związanych z działalnością polityczną. (abstrakt oryginalny)
EN
In the internal law of particular countries the fundamental division presented in the previous reflections with respect to offenses having a political provenance was based on the subject and subject matter approach. As it was stated a political offense may be correlated with the subject matter approach, and therefore, the criterion is based on the attacked legal interest, which is in a certain way protected. This interest is: the system of the country, its organs, sovereignty in relations with other international subjects, etc. The criterion can also include the subject approach, and therefore whether an act has a political status if the perpetrator acted from political motives. Finally, the act may be regarded as political, on the basis of a mixed criterion (subject and subject matter), which in turn leads to a substantial elimination of behaviors that meet the 'double condition'. This theory has its principal positive attributes since, first and foremost, it limits the number of offenses that could be considered political, primarily by the need to fulfill during 'the process of committing a crime by the offender' circumstances arising from the subject and subject matter theory. Thus, under this theory, the conditions resulting from the two earlier mentioned theories must be satisfied, and only then, the act can be regarded as a political offense. Aside from the subject, subject matter and mixed theories, the so called theory of preponderance was created in international law. It is characterized by a kind of balancing of individual acts of a criminal nature and attributing a political or criminal provenance to these acts. In the twenty-first century, except for those types of offenses of a political nature, the idea of civil disobedience as a form of social expression and at the same time a form of a political offense has gained importance. In this case, it may be correlated with the activity of social groups of different shape, whose aim is to achieve particular goals, often related to political activities. (original abstract)
Rocznik
Tom
Numer
Strony
95--104
Opis fizyczny
Twórcy
 • Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland
Bibliografia
 • Ciopiński Z., Political offenses on a comparable basis, "Scientific Papers of the Academy of Internal Affairs" 1986, no. 45.
 • Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/onz/1948a.html, (access date 21 May 2014.
 • Falandysz L., What is a political offense?, "Res Publica", 1988, No. 2.
 • Glaser S., Political crimes and extradition law, Lvov 1925.
 • Hoc S., Penal law and procedural issues of crimes against the Republic of Poland, [in:] Law. Society. Individual. Jubilee book dedicated to professor Leszek Kubicki, edited by A. Łopatka, B. Kunicka-Michalska, S. Kiewlicz, Warsaw 2003.
 • http://www.unesco.pl/fileadmin/user_upload/pdf/Powszechna_Deklaracja_Praw_Czlowieka.pdf, (access: 15 January 2014).
 • Kardas P., Legal status of 'prisoner of conscience' in light of the regulation of Executive Penal Code, "Overview of Polish Prisons", 1999, No. 1-2.
 • Kardas P., Political offense under Polish law. An attempt of theoretical analysis on the background of the current legal status. "The Journal of Criminal Law and Penal Sciences" 1998, no. 1-2.
 • Kubiak J. R., Genesis and theories of political offense, "Palaestra" 1984, no. 12.
 • media and regardless of frontiers". Universal Declaration of Human Right, 10.12.1948r.,art. 1-2, 7, 18-19. http://www.unesco.pl/fileadmin/user_upload/pdf/Powszechna_Deklaracja_Praw_Czlowieka.pdf, (15 maja 2014 r.).
 • Kubiak J. R., Political offense - the basic problems, "Lawfulness" 1986, no. 8/9.
 • Pomniki praw człowieka w historii [Monuments of human rights in history], edited by H. Wajs and R. Witkowski, Anniversary Book of the Ombudsman, Warszawa 2008, http://www.rpo.gov.pl/pliki/12108379880.pdf, (access date 21 May 2014).
 • Popławski H., Political offenses,"Scientific Papers of the Academy of Internal Affairs" 1986, no. 42. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z dnia 10 grudnia 1948 r., art. 1-2, 7, 18-19, http://www.unesco.pl/fileadmin/user_upload/pdf/Powszechna_Deklaracja_Praw_Czlowieka.pdf, (access date 15 maja 2014 r.).
 • Rozenband S., Political offense, [in:] Handy encyclopedia of criminal law, ed. W. Makowski, Warszawa 1936.
 • The Universal Declaration of Human Rights of 10 December 1948, preamble (UN General Assembly Resolution 217 A [III]).
 • Utrat-Milecki J., Ius aequum?, "Studia Iuridica" 1998, no. 35.
 • Wierzbicki B., Concept of political crime in international law, "New Law" 1973, No. 3.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171358197

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.