PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr II/2 | 389--398
Tytuł artykułu

Wybrane problemy rejestracji i ewidencji użytków ekologicznych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Selected Problems of Registration and Land Register of Ecological Sites
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Jedną z form ochrony przyrody, zgodnie z ustawą o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 r., jest użytek ekologiczny. Ta forma ochrony stosowana jest w Polsce już od 1991 roku. Głównym powodem tworzenia użytków ekologicznych jest potrzeba objęcia ochroną niewielkich powierzchniowo obiektów, ale cennych pod względem przyrodniczym lub krajobrazowym, które ze względu na niewielką powierzchnię i mniejszą rangę ich walorów nie mogły zostać objęte inną formą ochrony np. ochroną rezerwatową (Koreleski 2004, Koreleski 2005, Sammel i in. 2012, Sajnóg, Wójcik 2013). W artykule przedstawiono wybrane problemy występujące w procesie rejestracji i ewidencji użytków ekologicznych. Na podstawie analizy literatury oraz obowiązujących na przestrzeni kilkudziesięciu lat aktów prawnych i procedur stwierdzono, iż mogą występować rozbieżności pomiędzy danymi zawartymi w różnych rejestrach, a w szczególności w rejestrach form ochrony przyrody i Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB). Dane w nich zawarte są niespójne, niekompletne. Celem pracy jest zidentyfikowanie i wskazanie przyczyn takiego stanu, a także jego możliwych implikacji. W badaniach zastosowano technikę analizy jakościowej dokumentów (ustaw i rozporządzeń obowiązujących w tym zakresie na przestrzeni 20 lat) oraz analizę opisową. Jako podstawowe przyczyny tych rozbieżności (braków) wskazano różnice w interpretacji pojęcia samego użytku ekologicznego (w różnych rejestrach) w zależności od nadrzędnego celu jego prowadzenia, a także niespójność i nieprecyzyjność obowiązujących w okresie ostatnich 20 lat przepisów, a tym samym procedur ich tworzenia, rejestracji i ewidencji. W nich należy upatrywać podstawowych przyczyn rozbieżności danych, ewentualnego braku części danych w EGiB oraz niekompletnych danych w Centralnym Rejestrze Form Ochrony Przyrody (CRFOP). W pracy wskazano również możliwe skutki takiego stanu rzeczy oraz umotywowano konieczność zastosowania interdyscyplinarnego podejścia do rozwiązania tego problemu. (abstrakt oryginalny)
EN
One of the forms of protection of the natural environment, according to the legal act from April 16, 2004, is an ecological site. This form has been used in Poland since 1991. The main reason of creating ecological sites is a necessity to protect small-area objects which are valuable because of their environmental and landscape virtues and which due to their small area and minor importance are not protected by any other form, for example are not reserves (Koreleski 2004, Koreleski 2005, Sammel i in. 2012, Sajnóg, Wójcik 20). This article shows chosen elements present in a process of registering and recording ecological sites. Based on the analysis of works cited and present for many years legal acts and procedures, it has been stated that there can be discrepancies between data of various registers, and especially in registers of forms of protection of the nature and The Land and Building Register (EGiB). These data are incoherent and incomplete. The aim of the paper is to identify and show reasons for such a state and also its possible ramifications. Techniques of a qualitative analysis (of legal acts and regulations excising in the last 20 years) and descriptive analysis have been used in the research. Discrepancies in an interpretation of a term of an ecological site itself (in various registers), depending on the major aim of creating it as well as incoherence and impreciseness of legal acts in the last 20 years and procedures of creating, registering and recording them, have been pointed out as main reasons of differences and defects. They should be treated as the basic reasons of differences in data and possible lack of some data in EGiB and in The National Register of Forms of Protection of The Nature (CRFOP). The paper also shows possible consequences of such a state and supports a necessity to use an interdisciplinary approach to solve this problem. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
389--398
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Politechnika Koszalińska
 • Politechnika Koszalińska
Bibliografia
 • GUS (2012a). Ochrona środowiska 2012. Warszawa.
 • GUS (2012b). Rocznik statystyczny województw. Warszawa.
 • Koreleski K. (2004). Funkcjonowanie użytków ekologicznych w przestrzeni wiejskiej. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich nr 4, PAN, Kraków, s. 43-52.
 • Koreleski K. (2005). Zasady tworzenia i zarządzania użytkami ekologicznymi w Polsce. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich nr 1, PAN, Kraków, s. 15-26.
 • RDOŚ (2010). Biuro Konserwacji Przyrody w Szczecinie - gospodarstwo pomocnicze RDOŚ w Szczecinie. Waloryzacja przyrodnicza województwa zachodniopomorskiego. Szczecin.
 • Rozporządzenie Ministrów Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz Gospodarki Żywnościowej z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. 1996 Nr 158, poz. 813).
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. 2001 Nr 38, poz. 454).
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie centralnego rejestru form ochrony przyrody (Dz.U. 2012 Nr 0, poz. 1080).
 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U. 2013 Nr 0, poz. 383)
 • Sajnóg N., Wójcik J. (2013). Możliwości zagospodarowania gruntów marginalnych i nieużytków gruntowych w scalaniu gruntów. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich nr 2/II, PAN, Kraków, s. 155-166.
 • Sammel A., Siuda P., Mrugowski W. (2012). Gleby organiczne projektowanego użytku ekologicznego "Łąki koło Owczar". Rocznik Ochrona Środowiska, tom 14,Koszalin: Wyd. Ś-PTNOŚ, s. 427-436.
 • US w Szczecinie (2012). Rocznik statystyczny województwa zachodniopomorskiego 2012. Szczecin.
 • Ustawa z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 1991 Nr 114, poz. 492).
 • Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa.(Dz.U. 1998 Nr 106, poz. 668).
 • Ustawa z dnia 7 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody. (Dz.U. 2001 Nr 3, poz. 21).
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. (Dz.U. 2001 Nr 62, poz. 627).
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw. (Dz. U. 2001 Nr 100, poz. 1085).
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. (Dz.U. 2004 Nr 92, poz. 880).
 • Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie. (Dz.U.2009 nr 92 poz. 753).
 • www.crfop.gdos.gov.pl (dostęp: 15.11.2013).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171358235

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.