PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 19 (XIX) | nr 21 (3) | 147--160
Tytuł artykułu

Quality of Social Services and Facilities

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Jakości usług socjalnych i obiektów socjalnych
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Rozwojowi każdego nowoczesnego społeczeństwa towarzyszy wzrost znaczenia usług pomocy społecznej, jako narzędzia polityki socjalnej państwa. Opieka społeczna oraz jej usługi zależą od kilku czynników, ale zaspokajanie potrzeb tych, którzy z tej opieki korzystają powinno cieszyć się najwyższym priorytetem. W związku z tym konieczne jest aby zwrócić uwagę na kwestię jakości, wystarczalności, dostępności i efektywności usług opieki społecznej, a także zapewnienie jej optymalnego rozwoju. Usługi opieki społecznej są preferencyjnie przeznaczone dla osób, które znalazły się w niekorzystnej sytuacji społecznej i nie są w stanie uzyskać podstawowych dóbr potrzebnych dla ich życia lub potrzebują pilnej pomocy z innych ważnych powodów. W Republice Słowackiej takie formy pomocy podlegają kompetencji instytucji samorządowych i usługodawców niepublicznych. Celem publikacji jest przedstawienie badań teoretycznych prowadzonych w tym zakresie w celu ustalenia status quo w zakresie poziomu jakości i satysfakcji z usług opieki społecznej świadczonych w placówkach opieki społecznej na wybranych obszarach Słowacji (Koszyce), a tym samym określenie potencjału w zakresie rzeczywistej poprawy wraz z podaniem strategii dalszego rozwoju usług opieki społecznej. (abstrakt oryginalny)
EN
The development of any modern society is accompanied by increasing importance of social care services, as a tool of social care policies of the state. The framework of social care services depends on several factors, but meeting the needs of social care recipients should enjoy the highest priority. Therefore, it is needed to pay attention to question of quality, sufficiency, availability and efficiency of social care services and also ensuring optimal development of the disposable sources. The social care services are preferentially designed for people who find themselves into unfavorable social situation and are unable to obtain elementary baseline commodities for their lives, or need urgent help for other serious reasons. In the Slovak Republic, such assistance forms fall within competence of self-government institutions and non-public providers. The aim of contribution is to define the theoretical framework of research conducted on this issue, in order to identify the status quo in terms of level of quality and satisfaction with social care services provided in social care facilities in selected areas of Slovakia (Košice within the district), thereby identifying the potential for real improvement and specifying the primers and drivers predominant for the strategy of further development in social care services. (original abstract)
Rocznik
Tom
Numer
Strony
147--160
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Economics in Bratislava, Slovakia
autor
 • Technical University of Košice, Slovakia
 • University of Economics in Bratislava, Slovakia
 • University of Economics in Bratislava, Slovakia
Bibliografia
 • Chou, S. et al. (2003). Factors Influencing Residents' Satisfaction in Residential Aged Care. In: The Gerontologist. Vol. 43, Issue 4, p. 459-472. ISSN: 1758-5341.
 • Bień, B. et al. (2013). Disabled older people's use of health and social care services and their unmet care needs in six European countries. In: European Journal of Public Health. Vol. 23, Issue 6, p. 1032-1038. ISSN: 1101-1262.
 • Engström, M. et al. (2005). Staff perceptions of job satisfaction and life situation before and 6 and 12 months after increased information technology support in dementia care. In: Journal of Telemedicine and Telecare. Vol. 11, Issue 6, p. 304-309. ISSN: 1758-1109
 • EÚ a sociálna inklúzia (2010): http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/social_inclusion_fight_against_poverty/index_sk.htm. (15.2.2014).
 • Európska Komisia, Európa 2020 (2010): http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:SK:HTML.(15.2.2014).
 • Hrnčiar, M. (2011). Kvalita sociálnych služieb. In: Sociálna práca, manažment a ekonómia : výzvy v období ekonomickej krízy : zborník referátov z 3. ročníka vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou: 6. apríl 2011. Dolný Kubín. Ružomberok: Verbum, p. 9-17. ISBN 978-80-8084-739-5.
 • Klinec, I. (2010). Relokalizácia, obnova sociálneho kapitálu a vytváranie udržateľného modelu ekonomiky. In: Sociálny kapitál, ľudský kapitál a chudoba v regiónoch Slovenska: zborník statí.: Ekonomická fakulta TU, Košice, ISBN 978-80-553-0573-8.
 • Krupa, S. et al. (2009). Kvalita v sociálnych službách. Učebné texty pre socjalnych pracovníkov na Ukrajine. http://www.kvalitavpraxi.cz/res/data/013/001544.pdf.
 • Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (2009). Národné priority rozvoja sociálnych služieb: http://www.employment.gov.sk/files/legislativa/dokumentyzoznamy-pod/narodne-priority-rozvoja-socialnych-sluzieb.pdf. (15.2.2014).
 • Stolt, R. et al. (2011). Privatization of social services: Quality differences in Swedish elderly care. In: Social Science & Medicine. Vol. 72, Issue 4, p. 560-567. ISSN: 0277-9536
 • Šikula, M. et al. (2008). Dlhodobá vízia rozvoja slovenskej spoločnosti. Bratislava. Ekonomický ústav SAV, Ústav politických vied SAV, Ústav štátu a práva SAV, Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave. 244 p.: http://www.mensiny.vlada.gov.sk/data/files/4180.pdf. (15.2.2014).
 • Štandardy kvality sociálnych služieb: http://www.vucke.sk/APIR/sk/Urad_KSK/Cinnosti_KSK/Socialne_Veci/Legislatava _Podmienky_Registracie/Documents/Standardy_kvality_soc_sluzieb.pdf. (28.12.2011.).
 • Učeň, P. (2008). Zvyšování výkonnosti firmy na bázi potenciálu zlepšení. Praha: Grada 2008. s.106-107. ISBN 9788024724720.
 • Zákon č. 485/2013 Z.z, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.
 • Zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.
 • Zákon NR SR č. 539/2008 Z .z. o podpore regionálneho rozvoja.
 • Zákon NR SR č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171358279

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.