PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr II/2 | 493--506
Tytuł artykułu

Analiza efektów scalenia gruntów w ocenie społeczności lokalnej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Analysis of the Effects of Land Consolidation as Perceived by the Local Community
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Duża część polskiego rolnictwa wymaga głębokich zmian strukturalnych, o czym świadczy: rozdrobnienie gospodarstw, zły stan lub brak infrastruktury technicznej i instytucjonalnej, duże bezrobocie, migracja ludności wiejskiej do miast, starzenie się lokalnej społeczności. Aby zaradzić takiej niepokojącej sytuacji na terenach wiejskich, niezbędna jest realizacja programów rozwoju obszarów wiejskich, przy wykorzystaniu efektywnych narzędzi, jakimi są m. in. scalenia gruntów. W wyniku prowadzonych postępowań scaleniowych, możliwości rozwojowe polskiej wsi z roku na rok ulegają poprawie. Jednakże, aby proces ten przebiegał pomyślnie, niezbędna jest inicjatywa i przychylność właścicieli gruntów. W artykule dokonano analizy efektów scalenia gruntów w jednej ze wsi województwa podkarpackiego w ocenie zamieszkującej jej społeczności. W celu poznania opinii, potrzeb, dążeń, nastrojów, interesów uczestników scalenia przeprowadzono wywiad grupowy. Rozmowa grupowa wykazała zarówno satysfakcję, jak i rozczarowanie mieszkańców, czy brak zaufania i nie zrozumienia idei postępowania scaleniowego, przyczyn czego doszukiwać się można m. in. w mało efektywnie prowadzonych działaniach informacyjnych i edukacyjnych propagujących możliwości rozwoju wsi, gospodarstw rolnych oraz korzyści dla każdego z właścicieli gruntów płynących ze scalenia gruntów. Na podstawie badań własnych stwierdzono, że samo scalenie gruntów, rozumiane jako zabieg geodezyjny poprawiający strukturę przestrzenną gospodarstw rolnych, nie spełnia potrzeb rolników. Oczekują oni dodatkowo realizacji prac w zakresie utwardzania dróg, melioracji wodnych i innych przedsięwzięć służących dla ogółu mieszkańców. (abstrakt oryginalny)
EN
A large part of polish agriculture requires deep structural changes. This is evidenced by the disintegration of farms, bad condition or lack of technical and institutional infrastructure, high unemployment, migration of the rural population to cities, and aging of local communities. In order to counteract this disturbing situation in rural areas, implementation of rural development programmes is necessary, involving the application of effective tools, namely land consolidation. As a result of land consolidation procedures, the development possibilities of Polish village improves every year. For the process to be successful, however, the initiative and positive attitude of land owners is necessary. The article presents an analysis of the effects of land consolidation in one of the villages of the Podkarpackie Province as perceived by the local community. The identification of the opinions, needs, aspirations, attitudes, and interests of the consolidation participants involved the application of a group interview. The group interview revealed both the satisfaction and disappointment of the inhabitants, as well as lack of trust and understanding of the idea of the consolidation procedure. This may result from among others ineffective informational and educational activities propagating the possibilities of development of the village, agricultural farms, and land consolidation benefits for each of the land owners. The own study suggests that land consolidation, known as geodesic procedure that improves spatial structure of agricultural farms, does not meet the needs of farmers. They additionally expect the execution of works in the scope of paving roads, melioration, and other investments beneficial for the inhabitants in general. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
493--506
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Warszawska
Bibliografia
 • Bielska A. (2012). Wpływ procesu scalenia gruntów na wielofunkcyjny, zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich,1/II, 5-14.
 • Frenkel I. (2012). Ludność wiejska. (w:) Wiklin J. (red.), Nurzyńska I. (red.). Polska wieś 2012. Raport o stanie wsi. Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa (FDPA), Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 15-64.
 • GEMAS - Geochemical Mapping Of Agricultural And Grazing Land Soil (online). http:// gemas.geolba.ac.at/ (dostęp 06.02.2014).
 • GUS (2011). Powszechny Spis Rolny 2010. Użytkowanie gruntów. Warszawa.
 • Janus J. (2011). Zintegrowany system kształtowania układów gruntowych wsi. Rozprawa habilitacyjna, Kraków: Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi PAN.
 • Maison D. (2011). Zogniskowane wywiady grupowe. Jakościowa metoda badań marketingowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Sobolewska-Mikulska K. (2009). Metodyka rozwoju obszarów wiejskich z uwzględnieniem wybranych procedur geodezyjnych w aspekcie integracji z Unią Europejską. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej: Geodezja, z. 44., Warszawa: Oficyna Wydawnicza PW.
 • Wiklin J. (red.), Nurzyńska I. (red.) (2012). Polska wieś 2012. Raport o stanie wsi. Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa (FDPA), Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Woch F. (2006a). Kompleksowe scalanie gruntów rolnych i leśnych oraz jego wpływ na środowisko. Materiały szkoleniowe nr 93, Puławy: IUNG- PIB.
 • Woch F. (2006b). Ocena organizacyjno-gospodarczych skutków scalania gruntów. Pamiętnik Puławski, 142, 561- 574.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171358563

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.