PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | nr 4, CD 2 | 1637--1648
Tytuł artykułu

Wpływ innowacyjnych rozwiązań w transporcie miejskim na jakość życia mieszkańców

Warianty tytułu
Influence of Innovative Solutions in Municipal Transport on Citizens' Quality Life
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule podjęto interdyscyplinarny temat dotyczący wpływu innowacyjnych rozwiązań w transporcie miejskim na jakość życia mieszkańców biorących udział w tym procesie transportowym. Artykuł podzielono na kilka podrozdziałów. Pierwszy z nich koncentruje się na istocie innowacji usług. Rozwiązania innowacyjne, które są wdrażane w obszarze logistyki miejskiej bezpośrednio wpływają na prawidłowy, zrównoważony rozwój społeczno-ekonomiczny miasta. Dlatego też drugi podrozdział dotyczy charakterystyki miasta i jakości życia mieszkańców. W podrozdziale tym zwrócono uwagę w ramach systemu miejskiego na potrzebę realizacji szeroko pojętego zrównoważonego rozwoju, uwzględniającego obszary ekonomiczny, ekologiczny i społeczny. Kolejny podrozdział opisuje innowacje w transporcie miejskim. Główny nacisk w tym podrozdziale położono na systemy telematyczne, będące integracją informatyki z telekomunikacją. Kolejne dwa podrozdziały dotyczą aspektu poznawczego artykułu. Podrozdział piąty zawiera deskrypcję założeń badawczych, z przedstawieniem innowacyjnych rozwiązań analizowanych w badaniu. Podrozdział szósty zawiera wybrane wyniki zrealizowanego badania, w odniesieniu do głównych pytań badawczych, którymi były: najistotniejsze cechy komunikacji z punktu widzenia mieszkańców, największe mankamenty podróżowania komunikacją miejską, ocena wpływu wprowadzonych innowacyjnych rozwiązań na jakość życia mieszkańców oraz możliwe dalsze usprawnienia w komunikacji miejskiej. Artykuł zakończono podsumowaniem odnoszącym się do treści teoretycznych i poznawczych.(abstrakt oryginalny)
EN
In the article took up interdisciplinary topic concerning influence of innovative solutions in municipal transport on citizens' quality life attending in this transportation process. The article was divided into a few subchapters. First of them concentrates on meaning of innovative services. Innovative solutions which are implemented in area of city logistics directly influence on proper, balanced social-economic growth of city. That is why the second subchapter concerns description of city and citizens' quality life. In this subchapter put emphasis in the framework of city system on need of realization of wide understood balanced growth, including economic, ecological and social areas. Another subchapter describes innovations in city transport. Main emphasis in this subchapter is put on telematics systems being integration of informatics with telecommunication. Next two subchapters concern cognitive aspect of the article. Fifth subchapter includes description of research assumption with presentation of innovative solutions analyzed in research. Sixth subchapter embraces results of made research with reference to main research questions which were: important features of communication from citizens point of view, biggest weak points of city communication's driving, assessment of influence of implemented innovative solutions on citizens' quality life and possible further improvements in city communication. The article has been finished by summary including reference to theoretical and empirical contents. Key words: innovations in transport, quality of life.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
1637--1648
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
 • Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Bibliografia
 • [1] Atlas jakości życia w Województwie Pomorskim II edycja, Projekt realizowany przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową Gdańsk, 2012.
 • [2] Babiak J., Ptak A.: Samorząd terytorialny w prawie europejskim, w: Władza lokalna w procesie transformacji systemowej, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Kalisz-Poznań, 2010.
 • [3] Brol R. [red.]: Ekonomika i zarządzanie miastem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław, 2001.
 • [4] Gołembska E.: Logistyka w gospodarce światowej, C.H. Beck, Warszawa, 2009.
 • [5] Janasz W., Kozioł K.: Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, PWE, Warszawa, 2007.
 • [6] Kiba-Janiak M.: Logistyka miejska w obszarze przemieszczania osób a jakość życia mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego w latach 2007-2010, Logistyka 2/2011.
 • [7] Magnuszewski A. [red.]: GIS Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 • [8] Mężyk A.: Nowe usługi - szansa dla transportu zbiorowego, w: Załoga E., Liberadzki B. [red.]: Innowacje w transporcie. Korzyści dla użytkownika, Zeszyt Naukowy nr. 603 Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 2010.
 • [9] Mudie P., Cottam A.: Usługi. Zarządzanie i marketing, PWN, Warszawa, 1998.
 • [10] Niedzielski P., Matusiak K. B.: Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, PARP, Warszawa, 2011.
 • [11] Nowacki G., [red.]: Telematyka transportu drogowego, Wydawnictwo Instytutu Transportu Drogowego, Warszawa, 2008.
 • [12] Osiadacz J.: Innowacje w sektorze usług-przewodnik po systematyce oraz przykłady dobrych praktyk, PARP, Warszawa, 2012. Logistyka - nauka 1648 Logistyka 4/2014.
 • [13] Płaczek E.: Zastosowanie telematyki w transporcie, Jaworski J., Mytlewski A. [red.]: Funkcjonowanie systemów logistycznych, CeDeWu, Gdańsk, 2009.
 • [14] Szeląg K.: Logistyka miejska szansą rozwoju miast, w: Antoszkiewicz J., Dębski M. [red.]: Przedsiębiorczość i Zarządzanie, SAN, Warszawa- Łódź, 2012.
 • [15] Szołtysek J.: Podstawy logistyki miejskiej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, 2009.
 • [16] Tundys B.: Logistyka Miejska, Difin, Warszawa, 2008.
 • [17] Tundys B.: Współzależność programów rewitalizacji i logistyki miejskiej jako warunek aktywizacji współczesnych miast, w: Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 437, Szczecin 2009.
 • [18] Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
 • [19] Winiarczyk-Raźniak A.: Wybrane usługi a jakość życia mieszkańców w rejonie miejskim Krakowa, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2008.
 • [20] Wydro K. B., Techniki teleinformatyczne w transporcie (Etap 2006), Raport z zadania SPII.5, Warszawa, 2006.
 • [21] www.mg.gov.pl.
 • ---
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171358599

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.