PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 65 Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwach i jednostkach samorządu terytorialnego | 151--166
Tytuł artykułu

Catalyst jako źródło finansowania działalności jednostek samorządu terytorialnego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Catalyst as a Source of Financing for Local Self-Government Units
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Cel - Celem artykułu jest analiza i ocena emisji obligacji komunalnych notowanych na rynku Catalyst w latach 2009-2013. Metodologia badania - W artykule dokonano analizy parametrów wszystkich emisji obligacji samorządowych wprowadzonych do notowań na poszczególnych platformach tworzących Catalyst w okresie od momentu powstania tego rynku (30 września 2009 roku) do końca 2013 roku. W przeprowadzonych analizach wykorzystano dane z Biuletynów statystycznych Catalyst oraz dokumentów emitentów dostępnych w portalu: www.gpwcatalyst.pl. Dane o poszczególnych emisjach pozyskano również z portalu: cbonds.pl. Wynik - W analizowanym okresie na wprowadzenie obligacji do obrotu na Catalyst zdecydowały się jedynie 23 jednostki samorządu terytorialnego. Niewielkie zainteresowanie JST tym rynkiem może zaskakiwać, szczególnie biorąc pod uwagę elastyczność obligacji jako źródła pozyskiwania kapitału oraz korzyści dla emitentów wynikające z obecności na zorganizowanym, publicznym rynku papierów wartościowych prowadzonym przez GPW SA wspólnie z BondSpot SA. Przeprowadzone analizy potwierdziły również, że Catalyst jest dostępny dla szerokiego grona emitentów i emisji o różnych parametrach - o wartości od kilkuset tysięcy do kilku miliardów złotych, terminie zapadalności od 2 do 22 lat, o stałym i zmiennym kuponie itd. Oryginalność/wartość - W artykule wykorzystano wyniki badań własnych autorów obejmujące wszystkie przeprowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego emisje obligacji notowane na rynku Catalyst od momentu jego powstania do końca 2013 roku. Opracowanie ma zatem dużą wartość poznawczą w zakresie aktywności samorządów na zorganizowanym rynku instrumentów dłużnych. (abstrakt oryginalny)
EN
Purpose - The aim of this paper is to analyze and evaluate all issues of municipal bonds listed on the Catalyst market in 2009-2013. Design/methodology/approach - This paper analyzes characteristics and performance of all municipal bonds introduced to trading on the various platforms of the Catalyst market since its inception (30 September 2009) to the end of 2013. Analyses are based on data derived from Catalyst statistical bulletins and documents of issuers available on the website: www.gpwcatalyst.pl. Data on individual bond issues were also obtained on the website: cbonds.pl. Findings - There were only 23 local self-government units which decided to be quoted on the Catalyst market during analyzed period. Such a little interest of local governments may be surprising, especially considering the flexibility of bonds as a source of raising capital as well as benefits for issuers resulting from presence on public securities market operated by the Warsaw Stock Exchange together with BondSpot SA. The analyses also confirmed that Catalyst is available for a wide range of issuers as well as bonds issues of various parameters i.e. the value of several hundred thousand zlotys to several billion zlotys, maturity date from 2 to 22 years, fixed and floating coupon, etc. Originality/value - The results of the authors researches covering all municipal bond issues listed on the Catalyst market from its inception to the end of 2013 were presented in this paper. These studies are therefore of great cognitive value in terms of participation of local self-government units in the organized debt instruments market. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Gdański
Bibliografia
 • BondSpot SA (2009), Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu w brzmieniu przyjętym Uchwałą nr 103/09 Zarządu BondSpot SA z dnia 4 listopada 2009 roku zatwierdzonego uchwałą nr 27/O/09 Rady Nadzorczej BondSpot SA z dnia 5 listopada 2009 roku, z późn. zm.
 • BondSpot SA (2013a), Regulamin obrotu regulowanego rynku pozagiełdowego w brzmieniu przyjętym Uchwałą nr 22/13 Rady Nadzorczej z dnia 9 maja 2013 roku, z późn. zm.
 • BondSpot SA (2013b), Najlepsze miejsce do obrotu obligacjami w Polsce, Warszawa, s. 2.
 • Cbonds (2014), www.cbonds.pl.
 • FESE (2013), European Securities Exchange Statistics, December 2013, www.fese.eu.
 • GPW SA (2006), Regulamin Giełdy w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 1/1110/2006 Rady Giełdy z dnia 4 stycznia 2006 roku, z późn. zm., § 40.
 • GPW SA (2007), Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy z dnia 1 marca 2007 roku, z późn. zm.
 • GPW SA (2009), Biuletyn statystyczny Catalyst, wrzesień, Warszawa, s. 3.
 • GPW SA (2010), Zasady działania Catalyst, §4 Struktura Catalyst, Rozdział IX Autoryzacja dłużnych instrumentów finansowych przy Catalyst, § 10 Skierowanie do obrotu zorganizowanego.
 • GPW SA (2014), www.gpwcatalyst.pl.
 • Kozuń-Cieślak G. (2008), Obligacje komunalne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 67.
 • Kruczalak K. (1996), Prawo handlowe, Wydawnictwo Prawnicze PWN, Warszawa, s. 456.
 • Mazurek J. (2013), Obligacje korporacyjne na Catalyst. Przewodnik dla potencjalnych emitentów, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA, Warszawa, s. 12.
 • Puzyrewicz T. (2011), Przewodnik dla inwestorów. Obligacje na rynku Catalyst, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA, Warszawa, s. 8-9.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, DzU, nr 33, poz. 259 z późn. zm.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przypadków, w których nie stosuje się ograniczeń dotyczących zaciągania niektórych zobowiązań finansowych przez jednostki sektora finansów publicznych, z wyjątkiem Skarbu Państwa, DzU, nr 250, poz. 1678.
 • Schweda M. (2010), Catalyst jako zorganizowana platforma obrotu papierami dłużnymi w Polsce, w: Rynki Finansowe i Ubezpieczenia, Nowe perspektywy instytucji i instrumentów, red. W. Przybylska-Kapuścińska, J. Handschke, Zeszyty Naukowe, nr 143, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, s. 158-159, 166.
 • Uchwała RIO w Łodzi z dnia 16 kwietnia 2010 roku, 12/70/2010, OSS 2010, z. 2, poz. 42.
 • Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach, t.j. DzU 2001, nr 120, poz. 1300 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, t.j. DzU 2013, poz. 1382.
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, t.j. DzU 2014, poz. 94.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, DzU, nr 157, poz. 1240 z późn. zm.
 • Wyrok NSA z 20 grudnia 2002 r., SA/KR 1508/02, OSS 2003, z. 4, poz. 111.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171358643

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.