PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 13 | nr 4 | 97--106
Tytuł artykułu

The System and Network in the Processes of Company Value Creation and Destruction

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
System oraz sieci w procesie tworzenia i niszczenia wartości przedsiębiorstwa
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Tło badań. Funkcjonowanie współczesnego biznesu często podważa paradygmaty zarządzania, dotychczas uważane za wiodące. Niektóre paradygmaty są zastępowane nowymi aspektami zarządzania przedsiębiorstwem, które bardziej odpowiadają wymogom nowej rzeczywistości. Tło rozważań jest związane z określeniem podstawowych czynników warunkujących zastosowanie systemowego oraz sieciowego podejścia w procesie zarządzania wartościami przedsiębiorstwa.
Cel badań. Celem artykułu jest omówienie miejsca oraz roli systemowego i sieciowego paradygmatu w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstwa oraz ich niszczenia.
Metodyka. Wykorzystując dialektyczne podejście, autor proponuje tezę, iż umiejętne zastosowanie założeń systemowego oraz sieciowego paradygmatu pozytywnie wpływa na zdolność przedsiębiorstwa do tworzenia wartości przedsiębiorstwa. Autor przedstawia antytezę, iż niekompetentne zastosowanie założeń systemowego oraz sieciowego paradygmatu ma wpływ na zdolność przedsiębiorstwa do niszczenia wartości. W związku z tym autor definiuje syntezę, iż właściwe / niewłaściwe zastosowanie założeń systemowego oraz sieciowego paradygmatu oddziałuje na zdolność / brak zdolności przedsiębiorstwa do tworzenia / niszczenia wartości przedsiębiorstwa.
Kluczowe wnioski. W związku z ciągłymi zmianami występującymi w otoczeniu biznesowym, duże znaczenie ma umiejętne wykorzystanie teoretycznych prezentacji nauk o zarządzaniu, uwzględnionych w formie istniejących paradygmatów. Wielo-paradygmatyzm w zarządzaniu prowadzi do odmiennych podejść do kontekstowego spojrzenia na przedsiębiorstwo. Taka sytuacja ma miejsce, gdy systemowe oraz sieciowe paradygmaty są wykorzystywane w procesie tworzenia i niszczenia wartości przedsiębiorstwa. Zarówno systemowe jak i sieciowe podejście ma swoje zalety i wady. Menadżerowie muszą posiadać wiedzę dotyczącą tych zagadnień, które są istotne w zarządzaniu. Szczególnie ważne jest zastosowanie tych podejść do tworzenia wartości w dłuższej i krótszej perspektywie. Wydaje się, iż podejście systemowe będzie bardziej skuteczne w dłuższej perspektywie, w procesie zarządzania opartego na wartościach, zaś podejście sieciowe będzie korzystniejsze w krótkookresowym procesie tworzenia wartości przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)
EN
Background. The functioning of contemporary business often undermines management paradigms, regarded as leading so far. Some paradigms are replaced with new dimensions of company management, more appropriate to the new reality. The background for the discussion is related to defining the fundamental determinants of the use of the systemic and network approach in the processes of company value management.
Research aims. The purpose of the paper is to discuss the place and role of the systemic and network paradigm in the processes of company value creation and destruction.
Method. Using a dialectical approach, the author proposes a thesis that the skilful use of premises of the systemic and network paradigm has a positive impact on the company's ability to create company value. The author proposes an antithesis that an incompetent use of premises of the systemic and network paradigm has an influence on the company's ability to destroy value. Consequently, the author defines a synthesis that the proper / improper use of premises of the systemic and network paradigm impacts the company's ability / inability to create/destroy company's value.
Key findings. In view of the continuous market changes occurring in the business environment, it is important to skilfully use theoretical presentations of management sciences, considered in the form of existing paradigms. Multi-paradigmness in management results in different approaches to the contextual look at the company. Such a situation occurs when the systemic and network paradigms are used in the processes of creation and destruction of company value. Both the systemic and network approaches have their advantages and disadvantages. Managers are required to possess knowledge of this issue, important in management. It is particularly important to use these approaches to create value in the long and short term. It seems that the systemic approach will be more effective in the long-term, value-based management processes, while the network approach would be better in the short-term processes of company value creation. (original abstract)
Rocznik
Tom
13
Numer
Strony
97--106
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Bibliografia
 • Amit, R., & Zott, C. (2012). Creating Value Throught Business Model Innovation. MIT Sloan Management Review, 53(3).
 • Cabała, P. (2012). Planowanie scenariuszowe w zarządzaniu bezpieczeństwem strategicznym przedsiębiorstwa. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 • Cook, K.S. (2005). Networks, norms, and trust: The social psychology of social capital 2004 Cooley Mead Award address. Social Psychology Quarterly, 68.
 • Copeland, T., Koller, T., & Murrin, J. (1997). Wycena: mierzenie i kształtowanie wartości firm. Warszawa: WIG-Press.
 • Cwynar, A. (2010). VBM jako system kontroli menedżerskiej - geneza, istota, kondycja. In: A. Cwynara (Ed.), Systemy VBM i zysk ekonomiczny, projektowanie, wdrażanie, stosowanie. Warszawa: Wydawnictwo Poltext.
 • Czakon, W. (2012). Sieci w zarządzaniu strategicznym. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.
 • De Witt, B., & Meyer, R. (2007). Synteza strategii, Tworzenie strategii konkurencyjnej przez tworzenie paradoksów. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Dyduch, W. (2013). Twórcza strategia Organizacji. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
 • Gambetta, D. (1988). Trust: Making and Breaking Cooperative Relations. New York: Basil Blackwell.
 • Ghauri, P., Lutz, C., & Tesfom, G. (2003). Using networks to solve export-marketing problems of small and medium-sized firms from developing countries. European Journal of Marketing, 37(5/6).
 • Gospodarek, T. (2012). Aspekty złożoności i filozofii nauki o zarządzaniu. Wałbrzych: Wydawnictwo Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości.
 • Håkansson, H., & Snehota, I. (1995). Developing relationships in business networks. London: Routledge.
 • Jabłoński, A. (2012). Badania modeli biznesu kreujących wartość. In: R. Krupski (Ed.), Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Metody badań problemów zarządzania strategicznego, 17. Wałbrzych: Wydawnictwo WWSZiP.
 • Jabłoński, A. (2013). Modele zrównoważonego biznesu w budowie długoterminowej wartości przedsiębiorstw z uwzględnieniem ich społecznej odpowiedzialności. Warszawa: Difin.
 • Jabłoński, A., & Jabłoński, M. (2013). Projektowanie sieciowych modeli biznesu. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 12.
 • Jarillo, J.C. (1993). Strategic networks: Creating the borderless organization. Oxford: Oxford University Press.
 • Koźmiński, A.K., & Latusek-Jurczak, D. (2011). Rozwój teorii organizacji, Od systemu do sieci. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer business.
 • Krzakiewicz, K. (2012). Relacje przyczynowo-skutkowe i mentalne modele w myśleniu systemowym. In: K. Krzakiewicz, S. Cyfert (Eds.), Metodologiczne aspekty nauk o zarządzaniu, Zeszyty Naukowe 238. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 • Malmi, T., & Jkaheimo, S. (2003). Value Based Management practices - some evidence from the field. Management Accounting Research, 14.
 • Mesquita, L.F. (2007). Starting over when the bickering never ends: Rebuilding aggregate trust among clustered firms through trust facilitators. Academy of Management Review, 32.
 • Niemczyk, J. (2013). Strategia, od planu do sieci. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Perechuda, K. (2013). Dyfuzja wiedzy w przedsiębiorstwie sieciowym, wizualizacja i kompozycja. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Polowczyk, J. (2012). Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie w ujęciu behawioralnym. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 • Rose-Ackerman, S. (2001). Trust, honesty and corruption: Reflection on the state-building process. European Journal of Sociology, 42.
 • Rummler, A., & Brache, A.P. (2000). Podnoszenie efektywności organizacji. Jak zarządzać "białymi plamami" w strukturze organizacyjnej, Warszawa.
 • Voelpel, S., Leibold, M., Tekie, E., & Von Krogh, G. (2005). Escaping the Red Queen Effect in Competitive Strategy: Sense-testing Business Models. European Management Journal, 23.
 • Watts, D. (1999). Networks Dynamics and the Small-World Phenomenon. The American Journal of Sociology, 105(2).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171358735

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.