PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 65 Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwach i jednostkach samorządu terytorialnego | 443--452
Tytuł artykułu

Istota i znaczenie kart płatniczych w obrocie bezgotówkowym - w systemie płatności detalicznych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Nature and Meaning of Non-Cash Transactions in the Retail Payment Systems
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Cel - Celem niniejszego artykułu jest zwrócenie uwagi na szczególną rolę obrotu bezgotówkowego, jako jednego ze sposobów dokonywania rozliczeń pieniężnych w systemie płatności detalicznych. Obrót bezgotówkowy, a w szczególności ten dokonywany z wykorzystaniem kart płatniczych, stanowi ważny element w całokształcie problematyki systemu płatniczego. Karty płatnicze jako rodzaj instrumentu rozliczeniowego są coraz częściej wykorzystywane, podlegają również dynamicznemu rozwojowi. W dobie globalizacji i postępującego rozwoju technologicznego, który swym zasięgiem obejmuje coraz większy zakres usług bankowych, znaczenie obrotu bezgotówkowego stale wzrasta. Metodologia badań - Jako metodę badawczą przyjęto analizę materiału normatywnego oraz dorobku literatury w zakresie prawa bankowego, w szczególności odnośnie rozliczeń pieniężnych i obrotu bezgotówkowego. Przeprowadzono także analizę empiryczną badań przeprowadzonych przez Narodowy Bank Polski w zakresie obrotu bezgotówkowego i wykorzystania kart płatniczych w płatnościach detalicznych. Wyniki - Przeprowadzona analiza wskazuje na rozwój rynku usług bankowych z wykorzystaniem kart płatniczych, wzrost ich znaczenia i roli. Ponadto analiza materiału normatywnego wykazuje niekompletność definicji karty płatniczej, natomiast analiza literatury ukazuje liczne próby ustalenia charakteru karty płatniczej. Oryginalność/wartość - W artykule podjęto próbę umiejscowienia obrotu bezgotówkowego w systemie rozliczeń pieniężnych, podając jednocześnie informacje o wykorzystaniu kart płatniczych w płatnościach detalicznych. Analizę badanego zagadnienia poparto obowiązującym ustawodawstwem, orzecznictwem, najnowszą literaturą oraz wynikami badań, przeprowadzonymi przez bank centralny. (abstrakt oryginalny)
EN
Purpose - The purpose of this article is to draw attention to the special role of non-cash transactions, as one of the ways to make cash settlement of retail payments systems. Non-cash payment and, in particular, the one made with the use of payment cards is an important element in the overall problem of the payment system. Credit cards, as a kind of financial instrument settlement, are increasingly used and are also subjected to dynamic development. In the era of globalization and of progressive technological development that with its range covers a growing variety of banking services, the importance of non-cash transactions is gradually increasing. Design/methodology/approach - The research method adopted in the study consisted in the analysis of normative material and literature in a field of banking law, in particular regarding the cash settlement and noncash transactions. The analysis of empirical research, carried out by the Polish National Bank in the field of cashless transactions and the use of payment cards in retail payments, was also conducted. Findings - The analysis carried out indicates the development of the banking services market with the use of payment cards and the increase of their importance and role. In addition, while the scrutiny of the material shows the incompleteness of the definition of a payment card, the analysis of the literature reveals numerous attempts to determine the nature of the credit cards. Originality/value - This article is both an attempt to locate non-cash transactions in the cash settlement system and to provide information about the use of debit cards in retail payments. The analysis examining the issues was supported by existing legislation, case law, literature and the results of the latest studies, carried out by the Central Bank. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Bajor B. (2011), Bankowość elektroniczna. Studium prawne, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.
 • Bankowość (2006), red. J. Węcławski, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 • Borcuch A. (2007), Pieniądz elektroniczny - pieniądz przyszłości. Analiza ekonomiczno-prawna, CeDeWu, Warszawa.
 • Chmielarz W. (2005), System elektronicznej bankowości, Difin, Warszawa.
 • Dyrektywa 2007/64/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 13 listopada 2007 roku w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego, Dz.Urz. UE L z dnia 5 grudnia 2007 r., nr 319/1.
 • Dyrektywa 2009/110/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 16 września 2009 roku w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje pieniądza elektronicznego oraz nadzoru ostrożnościowego nad ich działalnością, Dz.Urz. UE L z dnia 10 października 2009 r., nr 267/7.
 • DzU 2012, poz. 1376 z późn. zm.
 • Grabowski M. (2013), Instrumenty płatnicze, CeDeWu, Warszawa.
 • Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2013 roku, s. 4-5, www.nbp.pl (15.01.2014).
 • Jaślan W. (1997), Polecenie zapłaty jako nowa forma rozliczeń pieniężnych za pośrednictwem banków, "Podatki i Prawo", nr 12-13, s. 28-33.
 • Jaworski W.L., Krzyżkiewicz Z., Kosiński B. (1992), Banki - rynek, operacje, polityka, POLTEXT, Warszawa.
 • Kaszubski R., Tupaj-Cholewa A. (2010), Prawo bankowe, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Kaszubski R., Widawski P. (2004), Pieniądz elektroniczny - znaczenie pojęcia, "Glosa", nr 3, s. 18-27.
 • Kawulski A. (2013), Prawo bankowe. Komentarz, LexisNexis, Warszawa.
 • Krzyżkiewicz Z.(1992), Operacje bankowe - ewidencja i rozliczenia, POLTEXT, Warszawa.
 • Kudła J. (2002), Instrumenty finansowe, Key Text, Warszawa.
 • Kukulski J., Pluta I. (1998), Karty płatnicze: teoria i praktyka, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 • Matuszyk A., Matuszyk P.G. (2011), Instrumenty bankowości elektronicznej, CeDeWu, Warszawa.
 • Niczyporuk P., Talecka A. (2011), Bankowość. Podstawowe zagadnienia, Temida2, Białystok.
 • Obrót bezgotówkowy - zalety i korzyści wynikające z jego upowszechnienia (2008), www.nbp.pl (15.01.2014).
 • Obrót bezgotówkowy w Polsce (2013), red. H. Żukowska, M. Żukowski, Wydawnictwo KUL, Lublin.
 • Ofiarski Z. (2013), Prawo bankowe. Komentarz, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Pacak M. (2013), Ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych. Komentarz, LexisNexis, Warszawa.
 • Prawo bankowe. Komentarz (2005), red. F. Zoll, t. I, Zakamycze, Kraków.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 924/2009 z 16 września 2009 roku w sprawie płatności transgranicznych we Wspólnocie, Dz.Urz. UE L z dnia 9 października 2009 r., nr 266/11.
 • Rynek kart płatniczych (2003), s. 26, www.nbp.pl (15.01.2014).
 • Smus T. (2010), Spełnianie świadczeń pieniężnych za pomocą pieniądza elektronicznego, C.H. Beck, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych, tekst jednolity DzU 2013, nr 1442 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych, DzU, nr 199, poz. 1175 z późn.zm.
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej, tekst jednolity DzU 2013, poz. 672 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny, DzU, nr 16, poz. 93 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku Prawo dewizowe, Tekst jednolity DzU 2012, nr 826 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa, tekst jednolity DzU 2012, nr 749 z późn. zm.
 • Woźniak Z. (2005), Polecenie przelewu w bankowości elektronicznej, "Prawo Mediów Elektronicznych", nr 3, s. 16-24.
 • Żabiński Z. (1967), Umowa rachunku bankowego, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171359285

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.