PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 65 Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwach i jednostkach samorządu terytorialnego | 541--557
Tytuł artykułu

Rola i funkcjonowanie NFZ w systemie ochrony zdrowia

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Role and Functioning of NFZ in the System of Health Protection
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W niniejszym artykule dokonano analizy i oceny instrumentów działania Narodowego Funduszu Zdrowia (dalej: Funduszu). W szerszym aspekcie autor zwraca uwagę na rozproszenie i rozmycie odpowiedzialności w obszarze ochrony zdrowia. Jego zdaniem, percepcja roli Funduszu w dużym stopniu jest zdeterminowana brakiem równowagi pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w systemie ochrony zdrowia. W ocenie autora nie powinno się Funduszowi przypisywać funkcji koordynatora systemu ochrony zdrowia, a w konsekwencji odpowiedzialności za ochronę zdrowia. (abstrakt oryginalny)
EN
The hereby paper contains the analysis and evaluation of the functional instruments of the National Health Protection Fund, hereinafter referred to as the Fund. In a wider context, the author focuses on the dispersion and blurredness of responsibility in the sphere of health protection. In the author's opinion the perception of the Fund to a large extent is determined by the lack of balance between the subj ects participatingin the system of health protection. In the author's opinion the function of the coordinator of the health protection system and hence the responsibility for health protection should not be ascribed to the Fund. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Zielonogórski
Bibliografia
 • Bączek I., Podział środków na leczenie: czy algorytm zabiera biednym, a daje bogatym, www.rynekzdrowia. pl/Ubezpieczenia-zdrowotne/Podzial-srodkow-na-leczenie-czy-algorytm-zabiera-biednym-a-dajebogatym, 5569,4,drukuj.html.
 • Biardzki M. (2010), Ministerstwo głupich kroków, "Menedżer Zdrowia", nr 1, s. 12-18.
 • Co trzeba zmienić w systemie ochrony zdrowia (2010), red. P. Krasucki, Instytut Sprawa Publicznych, Warszawa s. 12.
 • Cygańska M., Gierusz J., Ewolucja zasad kontraktowania usług zdrowotnych w Polsce na tle wybranych krajów, http://zif.wzr.pl/pim/2007_4_2.pdf, s. 21-22.
 • Czerska I., Jasiak-Kaczmarek B. (2012), Algorytmy wyrównawcze Narodowego Funduszu Zdrowia jako modele podziału środków finansowych we współczesnej publicznej organizacji zdrowotnej w Polsce, w: Zarządzanie finansami. Upowszechnianie i transfer wyników badań, Szczecin, s. 571.
 • Dychalska P. (2010), Narodowa Fikcja Zdrowia, "Menedżer Zdrowia", nr 1, s. 14.
 • Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce. Zielona Księga II (2008), red. S. Golinowska, Warszawa.
 • Fortak-Karasińska K., Bogusiak M., Gdy płatnik kontroluje, www.rynek zdrowia.pl/Rynek-Zdrowia/Gdy-platnik- -kontroluje,104556,drukuj.html.
 • Golinowska S., Sowada Ch., Tanbor M., Dubas K., Jurkiewicz-Świetek I., Kocot E., Seweryn M., Evetovits'a T. (2012), Równowaga finansowa oraz efektywność w polskim systemie ochrony zdrowia. Problemy i wyzwania, Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne VESALIUS, Kraków, s. 9.
 • Ile rzeczywiście kosztują procedury? Trudno się doliczyć, www.rynekzdrowia.pl/ Finanse-i-zarzadzanie/Ilerzeczywiscie- kosztuja-procedury-Trudno-sie-doliczyc,136339,1.html.
 • Informacja o wynikach kontroli "Prowadzenie kontroli świadczeniodawców oraz weryfikacja wykonania zakontraktowanych świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia" (2012), Najwyższa Izba Kontroli, Delegatura w Krakowie.
 • Informacja o wynikach kontroli "Wykonania w 2012 roku planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia" (2013), NIK, Warszawa, s. 7 i 16.
 • Informacja o wynikach kontroli ordynacji lekarskiej przeprowadzonych przez oddziały wojewódzkie NFZ w II kwartale 2013 roku (a), www.nfz.gov.pl/new/ idex.php?katnr=3&dzialnr=22&artnr= 5734& szukana= kontroli.
 • Informacja o wynikach kontroli przeprowadzonych przez oddziały wojewódzkie NFZ w aptekach w II kwartale 2013 roku (b), www.nfz.gov.pl/new/index.php ?katnr=3&dzialnr=22&artnr=5733&szukana=kontroli.
 • Interpelacja nr 10065 w sprawie problemu tzw. nadwykonań w służbie zdrowia, http://sejmometr. pl/sejm_interpelacje/ 12638.
 • Interpelacja nr 10760 do ministra zdrowia w sprawie krzywdzącego dla Lubelszczyzny algorytmu podziału środków finansowych w NFZ, http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/main/5CC48F3E.
 • Interpelacja nr 2292 do Ministra Zdrowia w sprawie zasadności kontroli NFZ i nakładania kar na placówki medyczne, http://orka.sejm.gov.pl/izo7.nsf/www1/i02292/ $File/ i02292.pdf.
 • IX Forum Rynku Zdrowia: wycena procedur - dlaczego płatnik ma z tym problem? www.rynekzdrowia.pl/Finanse- -i-zarzadzanie/IX-Forum-Rynku-Zdrowia-wycena-pro cedur-dlaczego-platnik-ma-z-tym-problem,135141,1. html.
 • Jaworzyńska M. (2012), Metody finansowania świadczeń zdrowotnych, w: Annales Universitatis Mariae Curie -Skłodowska. Sectio H, Oeconomia, vol. 46, s. 278.&
 • Kaczmarek A., Rachunek kosztów szyty na miarę. Rozmowa z prof. Gertrudą Świderską, kierującą zespołem do przygotowania projektu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie rachunku kosztów u świadczeniodawców, http://m.onet.pl/biznes/prasa,vvy57.
 • Komunikat dla osób rozliczających umowy w sprawie nowego sposobu rozliczania umów w związku z likwidacją II fazy rozliczeń, ftp://ftp.nfz-poznan.pl/nfz/pliki /komunikat_szoi_19012011.pdf.
 • Koncepcja sprawozdawczości szpitali na potrzeby zintegrowanego sytemu oceny dokonań (2011), red. M. Hass- -Symotiuk, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 133.
 • Kowalska I. (2009), Odpowiedzialność samorządu lokalnego za zdrowie - podstawowa opieka zdrowotna. Oczekiwania a rzeczywistość, "Polityka społeczna", nr 11-12, s. 47.
 • Kurowska A., Szparkowska S., Uzdrowić system ochrony zdrowia, www.rp.pl/artykul/424403.html?p=1.
 • Likwidacja II fazy rozliczeń, www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q =&esrc=s&source=web&cd=12&ve d=0CDsQFj ABOAo&url=http%3A%2F%2Fwww.nfz-warszwa.pl%2Fdownload%2Fszoi%2 Fszkolenia%2F Mazowiecki_ OW_NFZ_Likwidacja_II_fazy_rozliczen.ppt&ei=F8qVUuYHifbIA4uegIAP&usg=AFQjCNF3sXnKN8R KBAeB7LOLpqP1LSWLLQ&bvm=bv.57155469,d.bGQ.
 • Lisowska B. Wyższa składka na ubezpieczenie zdrowotne nie uzdrowi pacjentów, http://serwisy.gazetaprawna.pl / zdrowie/artykuly/628335, wyzsza_skladka_na_ ubezpieczenie _zdrowotne_nie_uzdrowi_pacjentow.html.
 • Lista obowiązujących Centralnych Warunków Walidacji i Centralnych Reguł Weryfikacji, www.nfz.gov.pl/ new/? Katnr=0& dzialnr=17.
 • Łączenie ZUS z NFZ, czyli jak uzdrowić składkę na zdrowie, http://serwisy.Gazeta prawna.pl/zdrowie/artykuly /565325,laczenie_zus_z_nfz_czyli_jak_uzdrowic_skladkenazdrowi e.html.
 • Magnuszewska-Otulak G., Wybrane problemy polityki zdrowotnej w Polsce, s. 13-14, http://recesja.icm.edu.pl/ips/ problemyps/pps21/Magnuszewska-Otulak PPS21-13-8.pdf.
 • Malinowska-Misiąg E., Misiąg W., Tomalak M. (2008a), Centralne finansowanie ochrony zdrowia i edukacji w Polsce. Analiza Regionalna, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa.
 • Malinowska-Misiąg E., Misiąg W., Tomalak M. (2008b) Zarządzanie środkami publicznymi w polskich szpitalach, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa.
 • Misiąg W., Tomalak M. (2010), Analiza algorytmów podziału środków publicznych z punktu widzenia polityki regionalnej, Instytut badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa, s. 29.
 • Nojszewska E., NFZ nie tylko płatnik publiczny, ale także kreator polityki zdrowotnej na poziomie regionalnym i lokalnym, http://wartowiedziec.org/attachments/article/ 8697/Ekspertyza_E.Nojszewska_SGH.pdf.
 • Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia na interpelację nr 13467, http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6. nsf/main/21A7B0BE.
 • Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia na interpelację nr 7112 w sprawie zasad finansowania oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia, www.sejm.gov. pl/sejm7.nsf/InterpelacjaTresc. xsp?key=17EA7B1D.
 • Pietraszewska-Macheta A. (2012), Nowe procedury kontraktowania i rozliczania z NFZ świadczeń medycznych, ODDK, Gdańsk, s. 183.
 • Pietraszewska-Macheta A., Szczegółowy tryb i kryteria podziału środków pomiędzy centralę i oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej, www. zdrowie.abc.com.pl/ko/czytaj/-/artykul/szczegolowy-tryb-i-kryteria-podzialu-srodkow-pomiedzy-centrale-ioddzialy- woj ewodzkie-narodowego-Funduszu-zdrowia-z-przeznaczeniem-na-finansowanie-swiadczen-opiek i-zdrowotnej.
 • Plan działalności Narodowego Funduszu Zdrowia na 2013 rok, www.nfz.gov.pl/new/ art/5160/2012_ 11_06_nfz_ plan_dz_2013.pdf.
 • Plan działalności Narodowego Funduszu Zdrowia na 2014 rok, www.nfz.gov.pl/new/art/5812/ 2013_ 12_04_plan_ dz_2014.pdf.
 • Pracodawcy RP: konieczna zmiana sposobu podziału środków NFZ, www.rynekaptek.pl/marketing-i-zarzadzanie/ pracodawcy-rp-konieczna-zmia na-sposobu-podzialu-srodkow-nfz,5203.html.
 • Prognoza przychodów na lata 2013-2015 (2012), Narodowy Fundusz Zdrowia, Warszawa, www.szpitale. org/images/stories/pliki/prognoza%20przychodw%20nfz%20na%20lata%202013-2015%20-%2015-06- 2012.pdf, s. 4.
 • Radni apelują do NFZ o wyższe finansowanie m.in. stołecznych szpitali, http://wyborcza.pl/ 1,91446,14911775,Stolica__ Radni_apeluja_do_NFZ_o_wyzsze_finansowanie.html
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171359333

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.