PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 201 Polityka rachunkowości a kształtowanie wyniku finansowego | 151--159
Tytuł artykułu

Rola komitetu audytu w prawidłowym stosowaniu polityki rachunkowości

Autorzy
Warianty tytułu
The Role of the Audit Committee to the Correct Application of the Accounting Policy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Polityka rachunkowości jest indywidualnym zbiorem stosowanych w jednostce zasad i metod, tworzonym na podstawie krajowych przepisów prawa, innych obowiązujących regulacji, w tym Krajowych Standardów Rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Polityka rachunkowości jako instrument kształtowania wyników stanowi granicę dla systemu rachunkowości jednostki, będąc zbiorem wytycznych wykorzystywanych przy tworzeniu sprawozdania finansowego. Polityka podlega badaniu przez audytorów, jest także elementem zainteresowania wewnętrznych organów podmiotu, do których można zaliczyć komitet audytu. Komitet ten bada proces przygotowania sprawozdania, jego rzetelność oraz stosowane rozwiązania w ramach polityki rachunkowości. Celem tego artykułu jest dyskusja i porównanie w świetle obowiązujących aktów prawnych i literatury przedmiotu roli, jaką ma pełnić komitet audytu w zakresie stosowania polityki rachunkowości.(fragment tekstu)
EN
The accounting policy presents selected and applied by the entity solutions accepted by regulations, providing required quality of financial statements. As a tool of results' forming process constitutes the limit of accounting system. The role of the audit committee to the correct application of the accounting policy is to check and ensure compliance with regulations, and verify if the chosen rules are applied consistently and in accordance with them is prepared the financial statement, which determines its credibility.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Armagan O., The status of audit committees: A comparative study of U.S.A., E.U., and Turkey, "Modav" 2013, No. 1.
 • Dobija D., Komitet audytu a nadzór nad biegłym rewidentem. Praktyka polskich spółek giełdowych, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 2010, nr 59 (115).
 • Dyrektywa 2006/43/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, zmieniająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG oraz uchylająca dyrektywę Rady 84/253/EWG, Dz. Urz. UE 9.6.2006 L 157/87.
 • Felo A.J., Solieri S.A., Are all audit committee financial experts created equally?, "International Journal of Disclosure and Governance" 2009, Vol. 6, No. 2.
 • Fichtner J.R., The recent international growth of mandatory audit committee requirements, "International Journal of Disclosure and Governance" 2009, Vol. 7, No. 3.
 • Furman J., Badanie zasadności polityki rachunkowości przedsiębiorstwa przez biegłego rewidenta, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 2011, nr 60 (116).
 • Furman W., Polityka rachunkowości jako instrument kształtowania sprawozdania finansowego, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 2011, nr 60 (116).
 • Galinova A., Stages upon elaborating the accounting policy of the establishment, "Trakia Journal of Sciences" 2010, Vol. 8, No. 3.
 • Investment Company Act 1940 Sec 32, US Securities and Exchange Commission, https://www.sec.gov/about/laws/ica40.pdf (dostęp: 28.05.2014).
 • Kędzior M., Grabiński K., Ocena opracowywanego przez IASB i FASB projektu założeń koncepcyjnych sprawozdawczości finansowej, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 2011, nr 61 (117).
 • Krzywda D., Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym - ujęcie i prezentacja, SKwP, Warszawa 2013.
 • Persons O.S., Audit committee characteristics and earlier voluntary ethics disclosure among fraud and no-fraud firms, "International Journal of Disclosure and Governance" 2009, Vol. 6, No. 4.
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady.
 • Sarbanes P., Oxley M., Text of the Sarbanes Oxley Act, US Congress, https://www.govtrack. us/congress/bills/107/hr3763/text (dostęp: 28.05.2014).
 • Sawicki K., Wykorzystanie polityki bilansowej i analizy finansowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Ekspert, Wrocław 2009.
 • Schneider A., The role of internal audit in complying with the Sarbanes-Oxley Act, "International Journal of Disclosure and Governance" 2009, Vol. 6, No. 1.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. z 1994 r., nr 121, poz. 591 ze zm.
 • Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, Dz.U. z 2009 r., nr 77, poz. 649 ze zm.
 • Walker R.G., Gaps in guidelines on audit committees, "Abacus" 2004, Vol. 40, No. 20
 • Wieczorkiewicz A., Dąbrowska-Gruszczyńska K., Gruszczyński M., Komitet audytu jako fundament zaufania do spółki, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw" 2013, nr 10 (765).
 • Wójtowicz P., Wiarygodność sprawozdań finansowych wobec aktywnego kształtowania wyniku finansowego, Wydawnictwo UE w Krakowie, Kraków 2010.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171359797

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.