PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 1 | 215--231
Tytuł artykułu

Zarządzanie wiedzą w urzędach kontroli skarbowej z punktu widzenia sprawnej ochrony interesów fiskalnych państwa

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Knowledge Management across Tax Audit Offices from the Viewpoint of the Effective Protection of State Fiscal Interests
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zarządzanie wiedzą stanowi koncepcję, która dostosować może funkcjonowanie urzędów kontroli skarbowej do aktualnych potrzeb państwa i obywateli. Wzrost działań o charakterze przestępczym, zauważalny chociażby poprzez coraz ich częstsze ujawnianie, wymusza doskonalenie procesów zarządzania, które powinny rozwijać się w kierunku angażowania pracowników do współtworzenia strategii. Kontrola skarbowa jako wyspecjalizowana i sformalizowana służba publiczna w wpisana w struktury ministerstwa finansów, powinna być otwarta na zmiany oraz gotowa do maksymalizowania wykorzystania kompetencji i wiedzy pracowników. Umożliwienie pracownikom wyzwolenia ukrytego potencjału świadczyłoby o praktycznej gotowości administracji do angażowania pracowników w proces wyznaczania celów, którym pozostaje osiągniecie przewagi konkurencyjnej nad podmiotami dokonującymi oszustw podatkowych. Urzędy kontroli skarbowej posługiwać się powinny ujęciem teoretycznym i praktycznym zarządzania wiedzą, co skutkować będzie podniesieniem efektywności działań mających na celu zapewnienie ochrony interesów fiskalnych państwa. Dowiedziono, że brak szerszej perspektywy i praktyki zarządzania wiedzą jawną i ukrytą w urzędach kontroli skarbowej, nie współprzyczynia się do efektywności podatkowej, zwłaszcza w zakresie ściągalności zobowiązań podatkowych. Praktyczne zastosowanie wyników badań możliwe jest w działalności bieżącej administracji podatkowej i urzędów kontroli skarbowej. W artykule zastosowano następujące metody badawcze: krytyczny przegląd literatury przedmiotu w ramach analizy i syntezy oraz studia porównawcze. (abstrakt oryginalny)
EN
Knowledge management is a concept likely to adjust the operations executed by tax inspection offices to current needs of the state and its citizens. Growing criminal activities, exposed, for instance, by their increasingly frequent detection, induces the improvement of management processes which should evolve towards employees' engagement into the strategy formulation. Tax audit as a specialized and formalized public service embedded into the structures of the ministry of finance, should be open to changes and ready to maximize the use of employees' competences and knowledge. Giving employees the opportunities of unleashing their concealed potentials would demonstrate administration's readiness to engage employees into the process of setting objectives which include achievement of a competitive advantage over entities committing tax crimes. Unfortunately, the structure of legal, financial and organizational frameworks for operations conducted by services appointed to combat tax crimes, to some extent, contributes to dwindling possibilities of accomplishing the goal, that is growing real revenues of the state. Equipping the employees with data and information and making IT systems available does not ensure affective progress for knowledge management processes. In essence, it appears unlikely to respond to challenges posed by the current financial standing of the state without creating the climate of trust within the entity that fosters the urge to overcome barriers to sharing knowledge and reaching the most valuable tacit knowledge. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
215--231
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Andriessen D. (2004), Making Sense of Intellectual Capital. Designing a Method for the Valuation of Intangibles, ELSEVIER Butterworth-Heinemann, Burlington 2004, s. 4-7
 • Bombiak E. (2013), Zarządzanie kapitałem intelektualnym przedsiębiorstwa teoria i praktyka, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Administracja i Zarządzanie 23 (96), s. 57-70
 • Chmielewska-Muciek D. (2013), Geneza koncepcji zarządzania wiedzą, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H. Oeconomia 47/2 (XLVII), s. 35-44
 • Ejdys J. (2008), Znaczenie elementów system zarządzania bhp - w opinii słuchaczy stadium podyplomowego, Bezpieczeństwo Pracy 12, Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego, s. 18-21
 • Ejdys J. (2012), Zarządzanie wiedzą narzędziem doskonalenia znormalizowanych systemów jakościowych, Problemy Zarządzania 10, 2 (37), s. 116-138
 • Główny Urząd Statystyczny, Roczne wskaźniki makroekonomiczne - część III, http://stat.gov.pl/wskazniki-makroekonomiczne/ [10.05.2015]
 • Jashapara A. (2006), Zarządzanie wiedzą. Zintegrowane podejście, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 • Jemielniak D. (2008), Zarządzanie wiedzą - pojęcia podstawowe, w: D. Jemielniak, A.K. Koźmiński (red.), Podręcznik akademicki, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa
 • Kongres Podatkowo-Księgowy (2012), Polska traci miliardy z powodu luki w VAT http://www.podatki.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/polska-traci-miliardy-z-powodu-luki-w-vat/print/ [08.05.2015]
 • Koźmiński A.K., Jemielniak D. (2011), Zarządzanie od podstaw, Wolters Kluwer Polska, wyd. 2, Warszawa
 • Leja K. (2004), Identyfikacja elementów zarządzaniu wiedzą w wyższej uczelni, w: A. Szuwarzyński (red.) Zarządzanie wiedzą w szkolnictwie wyższym, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska, Gdańsk, s. 57
 • McBriar I., Smith C., Bain G. (2003), Risk, gap and strength: key concepts in knowledge management, Knowledge-Based Systems 16 (1), s. 29-36
 • Owsiak S. (2005), Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Papaj T. (2012), Zarządzanie publiczne - wybrane aspekty eksploracji wiedzy i jej aplikacji (Public management - some aspects of the exploration of knowledge and its application), Współczesne Zarządzanie 4, wyd. 1, Kraków, s. 142-150
 • Ping H. (2008), Crime Knowledge Management Approach Based on Intuition Concept Space, International Symposium on Intelligent Information Technology Application Workshop, IITA 2008 Workshop
 • Raczkowski K. (2010), Zarządzanie wiedzą w administracji celnej w systemie bezpieczeństwa ekonomiczno-społecznego, Wydawnictwo Difin, Warszawa
 • Raczkowski K. (2014), Intellectual capital management in tax administration and country's economic growth determined by competitive taxation, w: K. Raczkowski, L. Sulkowski (eds.), Tax Management and Tax Evasion, Peter Lang, Frankfurt am Main, s. 45-65
 • Raczkowski K. (2015), Zarządzanie publiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Raczkowski K., Markiewicz A. (2015), Wpływ asymetrii informacji w sektorze finansowym na zarządzanie w systemie gospodarczym, w: K. Raczkowski (red.), Zarządzanie w systemie gospodarczym. Szanse i zagrożenia, Wolters Kluwer Business, Warszawa
 • Radomska J. (2012), Gotowość organizacji do angażowania pracowników w procesie tworzenia i wdrażania strategii (Readiness of the organization to engage employees in the process of creating and implementing strategies), Współczesne Zarządzanie 4, wyd. 1, Kraków, s. 122-128
 • Rasmussen P. Nielsen P. (2011), Knowledge management in the firm: concepts and issues, International Journal of Manpower 32, s. 479-493
 • Skrzypek E. (2002), Zarządzanie wiedzą i kapitałem intelektualnym w warunkach globalizacji, w: A. Zbierzchowska (red.), Kształcenie ustawiczne w warunkach globalizacji i rozwoju społeczeństwa informacyjnego, Szkoła Główna Handlowa, Kolegium Zarządzania i Finansów, Warszawa
 • Skrzypek E. (2011), Wpływ zarządzania wiedzą na wartość firmy, w: E. Urbańczyk (red.), Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin
 • Tołwińska A. (2014), Use of systemic analysis in the managerial process of fiscal control bodies, w: K. Raczkowski, L. Sulkowski (red.), Tax Management and Tax Evasion, Peter Lang, Frankfurt am Main, s. 148-180
 • Tołwińska A. (2015), Wykorzystanie narzędzi informatycznych przez administrację skarbową w ramach kontrolnej funkcji zarządzania, w: K. Raczkowski (red.), Zarządzanie w systemie gospodarczym. Szanse i zagrożenia, Wolters Kluwer business, Warszawa, s. 229-261
 • Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 1015, z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 553)
 • Wojciechowska-Filipek S. (2014), Zniekształcenia informacji a bezpieczeństwo decyzji finansowych, materiały z konferencji zorganizowanej w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie pt. "Nowe paradygmaty stabilności rynku finansowego", Warszawa
 • Wystąpienie Pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli z 23 kwietnia 2014 r. do Ministra Finansów z kontroli P/14/001 - Wykonanie budżetu państwa w 2013 r., część 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa, http://www.mf.gov.pl/documents/764034/7372767/24042014_NIK_wykon_bud_pan_w_2013_w_cz_77.pdf [03.05.2015]
 • Zadłużenie Skarbu Państwa. Biuletyny miesięczne, Ministerstwo Finansów Departamet Długu Publicznego, http://www.finanse.mf.gov.pl/pl/zadluzenie-skarbu-panstwa/-/document_library_display/a7KU/view/1212767 [03.05.2015]
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171359935

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.