PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 376 Zrównoważony rozwój organizacji - odpowiedzialne zarządzanie | 80--99
Tytuł artykułu

Zrównoważony rozwój a klastry gospodarcze sektora MŚP

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
SME Clusters and Sustainable Development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Polityka klastrowa zdobywa coraz większe zainteresowanie we współczesnej gospodarce na świecie i w Polsce. Celem pracy jest ocena funkcjonowania klastrów, które łączą podmioty sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju najważniejszym rodzajem klastrów przemysłowych są ekoklastry zrzeszające przedsiębiorstwa, które współpracują na rzecz zminimalizowania wpływu działalności gospodarczej na środowisko przyrodnicze. Na przykładzie województwa lubelskiego podjęto próbę identyfikacji wpływu idei zrównoważonego rozwoju na gospodarowanie środkami publicznymi, które mogą być przeznaczone na wdrażanie m.in. inwestycji w odnawialne źródła energii i udziału klastrów w tego typu projektach. U podstaw analizy leży obserwacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.(abstrakt oryginalny)
EN
Cluster policy is gaining more and more interest in the modern economy in the world and in Poland. The aim of the study is to assess the functioning of clusters implementing the concept of sustainable development, which combine small and medium-sized enterprises. Based on the example of Lublin Voivodeship, the author attempts to identify the impact of sustainable development on the management of public funds that can be used to implement, among others, investment in renewable energy and clusters participation in this type of projects.(original abstract)
Twórcy
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Bibliografia
 • Adamczyk J., Nitkiewicz T., Programowanie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2007.
 • Barcik R., Teoretyczne postawy tworzenia klastrów w aspekcie zrównoważonego rozwoju, [w:] Uwarunkowania i mechanizmy zrównoważonego rozwoju, Materiały konferencyjne Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Białystok 2007.
 • Bojar E., Pylak K., Uwarunkowania tworzenia klastrów energetycznych, [w:] Energetyka a ochrona środowiska naturalnego w skali globalnej i lokalnej, B. Kościk, M. Sławińska (red.), Wydawnictwo Wieś Jutra, Warszawa 2009.
 • Decleris M., The law of Sustainable Development: General Principles, Komisja Wspólnot Europejskich, 2000.
 • Drucker P.F., Innowacje i przedsiębiorczość, PWE, Warszawa 1992.
 • Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2012 r., opublikowana 29.01.2014 r. http://stat.gov.pl.
 • Famielec F., Rola ekonomii instytucjonalnej w kształtowaniu polityki zrównoważonego rozwoju, [w:] Teoretyczne aspekty ekonomii zrównoważonego rozwoju, B. Poskrobko (red.), Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Białystok 2011.
 • Fazlagić J., Innowacyjność Polski - wnioski z Raportu Go Global!, [w:] W kierunku zrównoważonej gospodarki opartej na wiedzy w Polsce, P. Sochaczewski (red.), Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Białystok 2011.
 • Gorynia M., Jankowska B., Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2008.
 • Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój, M. Koszarek (red.), PARP, Warszawa 2011.
 • Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, K. Matusiak (red.), PARP, Warszawa 2011.
 • Jankowska B., Koopetycja w klastrach kreatywnych, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań 2012.
 • Kielin-Maziarz J., Koncepcja zrównoważonego rozwoju w prawie Unii Europejskiej, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013.
 • Kiełczewski D., Homo oeconomicus i homo sustinens jako wyzwania ekonomii zrównoważonego rozwoju, [w:] Teoretyczne aspekty ekonomii zrównoważonego rozwoju, B. Poskrobko (red.), Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Białystok, 2011.
 • Kiełczewski D., Poskrobko T., Dydaktyka ekonomii zrównoważonego rozwoju, [w:] Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Zarys problemów badawczych i dydaktyki, B. Poskrobko (red.), Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Białystok 2010.
 • Klastry w województwie lubelskim, PARP, http://www.parp.gov.pl/files/74/81/469/13945.pdf.
 • Kowalski A., Znaczenie klastrów dla innowacyjności gospodarki w Polsce, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013.
 • Mikołaczyk M., Kurczewska A., Fila J., Klastry na świecie. Studia przypadków, Difin, Warszawa 2009.
 • Nash H.A., The European Commission's sustainable consumption and production and sustainable industrial policy action plan, "Journal of Cleaner Production" 2009, nr 17.
 • Odnowiona Strategia zrównoważonego rozwoju Unii Europejskiej, 26 czerwca 2006 r., 10917/06.
 • Polityki klastrowe w Europie. Przedsiębiorstwa, instytucje i zarządzanie, S. Borra, D. Tsagdis (red.), PARP, Warszawa 2011.
 • Porter M.E., Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001.
 • Powichrowska B., Model gospodarowania wiedzą w małych i średnich przedsiębiorstwach, [w:] Organizacja oparta na wiedzy, B. Powichrowska (red.), Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Białystok 2011.
 • Przychodzeń W., Zrównoważone przedsiębiorstwo, Poltext, Warszawa 2013.
 • Rogall H., Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2010.
 • Rozporządzenie M.G. z 2 grudnia 2006 r. w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi, DzU z 2006, nr 226, poz. 1651.
 • Simon J., Lomberg B., The skeptical environmentalist: measuring the real state of the world, Cam- bridge University Press, Cambridge 2001.
 • Skawińska E., Zalewski R., Klastry biznesowe w rozwoju konkurencyjności i innowacyjności regionów. Świat-Europa-Polska, PWE, Warszawa 2009.
 • Sławińska M., Strategia zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa, [w:] Zrównoważony rozwój terenów przygranicznych, B. Kościk, M. Sławińska (red.), Wydawnictwo KUL, Lublin 2010.
 • Urbaniec M., Wpływ innowacji ekologicznych na rozwój zrównoważony, [w:] Funkcjonowanie przedsiębiorstw w warunkach zrównoważonego rozwoju i gospodarki opartej na wiedzy, E. Sidorczuk-Pietraszko (red.), Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Białystok 2009.
 • Ustawa z 22 marca 1989 r. o rzemiośle, Dz.U. z 1989, nr 17, poz. 92.
 • Ustawa z 30 maja 1989 r. o samorządzie zawodowym niektórych przedsiębiorców; Dz.U. z 1989, nr 35, poz. 194.
 • Ustawa z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych. Dz.U. z 1989, nr 35, poz. 195.
 • Wiktorowski K., Zrównoważony rozwój oparty na wiedzy a budowanie tożsamości regionalnej, [w:] Uwarunkowania rozwoju zrównoważonej gospodarki opartej na wiedzy, B. Poskrobko (red.), Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Białystok 2011.
 • Zalecenie Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw, Dziennik Urzędowy L 124 z 20.05.2003.
 • Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze regon w województwie Lubelskim, http://lublin.stat.gov.pl/aktualnosci/zmiany-strukturalne-grup-podmiotow-gospodarki-narodowej-w-rejestrze-regon-w-wojewodztwie-lubelskim-2013-r-,6,1.html.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171359969

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.