PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 19 (XIX) | nr 21 (2) | 35--44
Tytuł artykułu

Vliânie identičnosti na patriotičeskie čuvstva studenčeskoj molodeži v tranzitivnomobŝestve

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Wpływ tożsamości na patriotyczne postawy studentów w społeczeństwie tranzytywnym
Influence on Identity Patriotic Feelings of the Students Youth in Transition Society
Języki publikacji
RU
Abstrakty
W artykule "Wpływ tożsamości na patriotyczne postawy studentów w społeczeństwie tranzytywnym" autorka analizuje wyniki badania socjologicznego patriotyzmu i tożsamości studentów uczelni wyższych we wschodniej Ukrainie w okresie transformacji społeczeństwa ukraińskiego. Badania zostały przeprowadzone na początku kryzysu politycznego na Ukrainie w grudniu 2013 roku. W badaniu ankietowym wzięło udział 700 studentów Państwowej Akademii Budownictwa i Architektury w Dniepropietrowsku (południowowschodnia Ukraina). W instrumentarium badawczym jako wskaźniki wykorzystano typy tożsamości międzynarodowego projektu ENRI - Wschód "Narod między państwami wzdłuż nowych granic Unii Europejskiej: europejska, narodowa i regionalna tożsamości" oraz metoda kategoryzacji społecznej G.Ternera. Świadomość studentów okazała się sprzeczną, o różnie zorientowanych intencjach. Przeważają przedmodernistyczne modele, ale jest postępy w kierunku obywatelskiej i postmodernistycznej tożsamości, co dotyczy również patriotyzmu. Patriotyzm studentów jest dość trwały, ale różnorodny i o różnym potencjale motywacji do udziału w reformowaniu kraju. Przy pomocy korelatywnej analizy ustalono bezpośredni związek między typem tożsamości a poziomem ekspresji i rodzajem uczuć patriotycznych. Te dwa czynniki warunkują ocenę sytuacji gospodarczej i politycznej, plany życiowe i strategie młodzieży. W opinii studentów dominują indywidualistyczne wytyczne lub pesymistyczne oceny własnego potencjału oddziaływania na rozwój kraju, które w sposób bezpośredni determinują ich działalność polityczną i społeczną. Tożsamość i przekonania są kształtowane przez jednostkę z repertuarów i scenariuszy, proponowanych przez społeczeństwo. W tym główną rolę odgrywa socjalizacja pierwotna (rodzina), mikrootoczenie (studenci) oraz media. W wyniku badan ujawniono autonomię i sprzeczność różnych dyspozycyjnych sfer świadomości osobowościowej: wytycznych ogólno światopoglądowych, orientacji praktycznych i motywów działania, co jest charakterystyczne dla młodych ludzi o marginalnej świadomości i tranzytywnych społeczeństw. (abstrakt oryginalny)
EN
The author gives the analysis of the empirical data of sociological survey obtained as a result of the investigation of patriotism and identity of the student youth in the Eastern Ukraine for the period of the transformation process in the Ukrainian society in the article "The impact of identity on the patriotic feelings of the student youth in transitive society". The survey was conducted at the beginning of the political crisis in Ukraine in December 2013. There were surveyed a total of 700 students of Prydniprov'ka State Academy of Civil Engineering and Architecture, Dnepropetrovsk. The types of identity international project ENRI-East 2009-2011 (European, National and Regional Identities) and methodic of the social categorization J.Turner used as indicators in the toolkit of the survey. Consciousness of students is controversial proved with differently oriented intentions. Leading pre-modern model, but there are moves towards civil and postmodern identity, this also applies to patriotism. Patriotism of students fairly stable, but it is of different types and with different potential motivation for participation in reforming the country. Correlation analysis revealed a direct correlation between the type and the level of expression of identity and the type of patriotic feelings. These two factors in combination cause the evaluation of the economic and political situation in the country, life plans and strategies of youth. In the opinion of students dominate individualistic installation or pessimistic assessments of their potential to influence the development of the country, which directly determines their political and social activity. Identity and beliefs that any personality follows is constructed using the repertoires proposed y the society. Primary socialization (family), micro environment (student youth) and mass media play the most important role in this process. Autonomy and contradictory different disposition spheres of personal consciousness are founded, which is typical for young people with marginal consciousness and transitive societies. (original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Tom
Numer
Strony
35--44
Opis fizyczny
Twórcy
  • Pridnìprovs'ka Deržavna Akademìâ Budìvnictva ta Arhìtekturi
Bibliografia
  • Манхейм. К. Диагноз нашего времени. - / К. Манхейм [Пер. с нем. и англ. М.И. Левина и др.]. - (ЛК: Лики культуры). - М. : Юрист, - 1994.
  • Ильинский И.М. Молодежь как социальная ценность и фактор перемен. - / Игорь Ильинский - Кемерово: Издательство КГУ, - 2008.
  • Роль и значение молодежи в обществе /[Электронный ресурс] // Інтернет журнал JaUkraine.-Режим доступу: http://www.jaukraine.kiev.ua/rol__i_znachenie_molodej_i_ v_obshestve.html.
  • С.Н. Артановский. Понятие Родины в его современных модификациях. //Вестник Санкт-Петербургского государственного унивесритета культуры и искусств /- сб. научных трудов. - 2012, -№3, [Электронный ресурс] - Режим доступу: http://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-rodinysovremennye-modifikatsii.
  • Pichler F. The Making of Identities in Eastern European Border Regions: a Theoretical Framework / Florian Pichler // Materials of the International conference «Regional development challenges of EU border regions in the context of the interaction between the EU and countries of its immediate "neighborhood». - Estonia: University of Tartu, -2008.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171359987

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.