PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | nr 4, CD 2 | 2007--2022
Tytuł artykułu

Wskaźniki oceny dynamiki pojazdu szynowego w kontekście badań dopuszczeniowych

Warianty tytułu
Parameters for Assessment of Rail Vehicle Dynamics in Context of Approval Tests
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł traktuje na temat możliwości adaptacji Systemu monitorowania stanu elementów układu pojazd szynowy-tor w zakresie badań pod kątem homologacji pojazdów szynowych, zgodnie z ustanowionym prawem polskim oraz prawem europejskim z uwzględnieniem unijnych dyrektyw. Omówiona została ukonstytuowana grupa wskaźników diagnostycznych stanowiących elementarne znamiona metryczne Systemu monitorowania stanu elementów układu pojazd szynowy-tor, służące zarówno badaniu stanu pojazdu jak i stanu toru. Ponadto omówieniu podległy przykładowe wyniki badań dotyczące testowania wspomnianej grupy wskaźników diagnostycznych na obiekcie rzeczywistym. Przedstawione zostały także wnioski dotyczące zastosowania tych wskaźników w kontekście badań homologacyjnych i przedłożone propozycje dalszych prac nad tytułowym zagadnieniem.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper introduces possibility of implementation of the Rail Vehicle-Track Monitoring System in the field of homologation process, according to Polish law and European Union directives. The monitoring system, developed under framework of MONIT Project, performs condition assessment of vehicle's running gear and track on the basis of acceleration signals analyses. The elementary indicators are statistical parameters of the signals recorded by the monitoring system and they are arranged for vehicle condition and track condition research. Exemplary results of suspension damages detection of real objects (wagons) by means of proposed parameters are presented. The presented conclusions concern application of the set of diagnostic parameters in context of approval test. Proposal of further work is discussed.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
2007--2022
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Warszawska
 • Politechnika Warszawska
 • Politechnika Warszawska
Bibliografia
 • [1] Bogacz, R., Chudzikiewicz, A., Meinke, P., 2009a, Ocena jakości toru kolejowego na podstawie pomiarów wielkości fizycznych mierzonych na korpusie łożysk zestawów kołowych, Monitorowanie Stanu Technicznego Konstrukcji i Ocena Jej żywotności MONIT, Materiały seminarium WT PW 2009, pp. 117-122.
 • [2] Bogacz, R., Chudzikiewicz, A., Meinke, P., 2009b, Ocena jakości toru kolejowego i układów biegowych na podstawie wielkości fizycznych mierzonych na korpusach łożysk zestawów kołowych, Zeszyty Naukowo- Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne, Nr 91, z. 149, pp. 549-565.
 • [3] Bogacz R., Czyczuła W., Konop J., 2012, Monitorowanie stanu toru pojazdami szynowymi wyposażonymi w czujniki przyspieszeń na korpusach łożysk zestawów kołowych, [w:] Nowoczesne Technologie i Systemy Zarządzania w Transporcie Szynowym, Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej, seria: Materiały Konferencyjne, nr 3(99), pp. 19-33.
 • [4] Bogacz R., Grzyb A., Tokaj P., 2011, Monitorowanie stanu pojazdu i toru na podstawie pomiaru przyspieszeń na korpusach łożysk zestawu kołowego, Czasopismo Techniczne z. 4. Mechanika z. 2-M, pp. 11-23.
 • [5] Chudzikiewicz A., Droździel J., Sowiński B., 2012, Practical Solution of Rail Vehicle and Track Dynamics Monitoring System. Structural Health Monitoring II Book Series: Key Engineering Materials, vol. 518, pp. 271-280.
 • [6] Chudzikiewicz A., Droździel J., Sowiński B., 2009, Ocena stanu pojazdu szynowego na podstawie badań symulacyjnych, Monitorowanie Stanu Technicznego Konstrukcji i Ocena Jej żywotności MONIT, Materiały seminarium WT PW 2009, pp.123-130.
 • [7] Chudzikiewicz A., Kostrzewski M., 2013, Analiza sygnałów wibroakustycznych w procesie monitorowania stanu zawieszenia pojazdów szynowych oraz toru, Pojazdy Szynowe 1/2013, ISSN 0138-0370, Poznań, Poland, pp. 10-17.
 • [8] Chudzikiewicz A., Sowiński B., 2011, Simulation Method of Selection of Diagnostic Parameters in the Process of Monitoring the Rail Vehicle's Conditions. Structural Health Monitoring 2011: Condition-Based Maintenance and Intelligent Structures, Book Series: Structural Health Monitoring Vol. 1, pp. 1103-1110.
 • [9] Chudzikiewicz A., Sowiński B, 2010, Problems of choosing statistical parameters in the process of monitoring the system of railway vehicle. BOGIE '10 - The 8th International Conference on Railway Bogies and Running Gears, Budapest, 13-16 September, Materiały Konferencyjne CD, pp. 1-14.
 • [10] Chudzikiewicz A., Sowiński B., Drożdziel J., Opala M., Korzeb J., Melnik R., Michalski K., Kostrzewski M., 2010, Metoda oceny efektywności oraz algorytmu monitorowania stanów pojazdu szynowego typu wagon, materiały seminaryjne z okazji II Seminarium projektu MONIT, Warszawa.
 • [11] Chudzikiewicz A., Sowiński B., Szulczyk A., 2010, Statistical parameter of vibrations as measures of rail vehicle condition, The 17th International Congress of Sound and Vibration, Cairo, 18 - 22 July, 2010.
 • [12] Decyzja Komisji z dnia 28 lipca 2006 r. dotycząca technicznej specyfikacji dla interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu "tabor kolejowy - wagony towarowe" transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych (2006/861/WE).
 • [13] Decyzja Komisji z dnia 23 stycznia 2009 r. zmieniająca decyzje 2006/861/WE i 2006/920/WE w sprawie technicznych specyfikacji interoperacyjności w zakresie podsystemów transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych (2009/107/WE).
 • [14] Decyzja Komisji z dnia 23 lipca 2012 r. zmieniająca decyzje 2006/861/WE, 2008/163/WE, 2008/164/WE, 2008/217/WE, 2008/231/WE, 2008/232/WE, 2008/284/WE, 2011/229/UE, 2011/274/UE, 2011/275/UE, 2011/291/UE i 2011/314/UE dotyczące technicznych specyfikacji interoperacyjności (2012/464/UE).
 • [15] Decyzja Komisji z dnia 23 grudnia 2005 r. dotycząca technicznej specyfikacji dla interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu "tabor kolejowy - hałas" transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych (2006/66/WE).
 • [16] Decyzja Komisji z dnia 4 kwietnia 2011 r. dotycząca technicznej specyfikacji interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu "Tabor kolejowy - hałas" transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych (2011/229/UE).
 • [17] Rozporządzenie Komisji (WE) 62/2006 z dnia 23 grudnia 2005 r. dotyczące technicznej specyfikacji dla interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu aplikacji telematycznych dla przewozów towarowych transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych.
 • [18] Decyzja Komisji z dnia 23 lipca 2012 r. zmieniająca decyzje: 2006/861/WE, 2008/163/WE, 2008/164/WE, 2008/217/WE, 2008/231/WE, 2008/232/WE, 2008/284/WE, 2011/229/UE, 2011/274/UE, 2011/275/UE, 2011/291/UE i 2011/314/UE dotyczące technicznych specyfikacji interoperacyjności (2012/464/UE).
 • [19] Glősmann P., Kreuzer E., 2006, Track-Monitoring of Wheel-Rail-Systems, PAMM Proc. Appl. Math. Mech. 6, 303-304 (2006) WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim.
 • [20] Guler H., Akad M. and Ergun M., 2004, Railway Asset Management System in Turkey: A GIS Application, FIG Working Week 2004, Athens, Greece, May 22-27, 2004, pp. 1-11.
 • [21] Meinke P, 2006, Monitoring of the State Conditions of Railway Vehicles by Satellite Communication Telematics, Tracking and Tracing, Monitoring, Railway, Satellite Communication, INMARSAT, pp.1-7.
 • [22] Melnik R., Chudzikiewicz A., 2013, Assesment of The EMU and Track Condition Monitoring Results from Chosen Track Sections During Normal Operation, Logistics and Transport, Vol. 20, No 4, pp. 99-106.
 • [23] Melnik R., Kostrzewski M., 2012, Rail Vehicle's Suspension Monitoring System - Analysis of Results Obtained from Tests of the Prototype, Structural Health Monitoring II Book Series: Key Engineering Materials, vol. 518 (2012), ISSN 1662-9795, pp. 281-288.
 • [24] Melnik R., Sowiński B., 2013, Application of the Rail Vehicle's Monitoring System in the Process of Suspension Condition Assessment, Communications - Scientific Letters of the University of Zilina, vol. 15, No. 4, 2013, pp. 3-8. ISSN 1335-4205.
 • [25] MONIT, 2011, Raport z zadania 5/3 projektu MONIT, Opracowanie planu testów i przeprowadzenie badań prototypu systemu monitorowania stanu toru z pozycji obudowy łożyska zestawu kołowego. Badania laboratoryjne typu off-line.
 • [26] PN-EN 14363:2007P, 2007, Kolejnictwo - Badania właściwości dynamicznych pojazdów szynowych przed dopuszczeniem do ruchu - Badanie właściwości biegowych i próby stacjonarne.
 • [27] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie wykazu typów budowli przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego, typów urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz typów pojazdów kolejowych, na które wydawane są świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu (Dz. U. 2012, poz. 911).
 • [28] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu (Dz. U. 2012, poz. 919).
 • [29] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie zakresu badań koniecznych do uzyskania świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu budowli przeznaczonej do prowadzenia ruchu kolejowego, typu urządzenia przeznaczonego do prowadzenia ruchu kolejowego oraz typu pojazdu kolejowego (Dz. U. 2012, poz. 918).
 • [30] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2005 r. w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych (Dz. U. Nr 212, poz. 1771).
 • [31] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei (Dz. U. 2013, poz. 1297).
 • [32] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu właściwych krajowych specyfikacji technicznych i dokumentów normalizacyjnych, których zastosowanie umożliwia spełnienie zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności systemu kolei (Dz. U. 2013, poz. 43).Slope Indicator Track Monitoring System, 2013a, http://www.slopeindicator.com/pdf/memstrack- monitor-datasheet.pdf (dostęp on-line 12 lutego 2014 r.).
 • [33] Slope Indicator Track Monitoring System, 2013b, http://www.slopeindicator.com/instruments/tilttrackmonitor. html (dostęp on-line 12 lutego 2014 r.).
 • [34] Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej, 2013, http://www.sitk.org.pl/sprawozdanie-z-ogolnopolskiej-konferencji-naukowo-technicznej- %E2%80%9Enowoczesne-technologie-i-systemy-zarzadzania-w-transporcie-szynowym%E2%80%9D/ (dostęp on-line: 11 lutego 2014 r.).
 • [35] Tarkpea T., Unnebaeck M., Wikingsson G., 2001, Patent WO 0189903.
 • [36] T&T Sistemi Railway Track Quality System, 2009, http://tetsistemi.com/joomla1520/index.php?option=com_content&view=article&id=30:railway-track-qualitysystem& catid=43:trasportation&Itemid=64&lang=en (dostęp on-line: 12 lutego 2014 r.).
 • [37] Wolfs P.J., Bleakley S., Senini S.T., Thomas P., 2006, An autonomous, low cost, distributed method for observing vehicle track interactions, Rail Conference, 2006. Proceedings of the 2006 IEEE/ASME Joint 4-6 April 2006, pp. 279 - 286.
 • ---
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171360045

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.