PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | R. 9, z. 3 | 111--127
Tytuł artykułu

Państwowość tatarska na Syberii Zachodniej do podboju rosyjskiego

Autorzy
Warianty tytułu
Tatar Statehood in Western Siberia till the Russian Conquest
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zachodnia Syberia - o powierzchni około 2,8 mln km2 - to obszar leżący w dorzeczu rzeki Ob (wraz z Irtyszem i Tobołem), ograniczony od zachodu górami Ural, od południa stepami Kazachstanu i stokami Ałtaju, od północy wybrzeżem Morza Karskiego i od wschodu wododziałem Obu i Jeniseju. Region ten jest niezwykle istotny dla współczesnej Rosji, przede wszystkim ze względu na swój potencjał ekonomiczno-gospodarczy, wynikający ze znajdujących się tam bogactw naturalnych i zasobów energetycznych - zwłaszcza ropy naftowej i gazu. Za Uralem zlokalizowanych jest wiele kluczowych dla gospodarki tego państwa przedsiębiorstw wydobywczych i przetwórczych, a z racji na swe położenie - bezpośrednio na wschód od europejskiej części Rosji - Zachodnia Syberia jest też stosunkowo dobrze - jak na miejscowe warunki - rozwinięta infrastrukturalnie i cywilizacyjnie. Należy zauważyć, że w znacznej mierze w oparciu o potencjał tego właśnie regionu budowana jest międzynarodowa pozycja Federacji Rosyjskiej . (fragment tekstu)
EN
The article presents the process of shaping and stabilising of the natives' statehood, of Tatars in particular, in the territory of Western Siberia at the turn of the Middle Ages and the modern period. As a result of these processes a state of Siberian Tatars was created, which was part of a greater Tatar and partly Islamic ecumene. The state formation processes also encompassed other ethnoses, for example Ostiaks and Voguls (Khants and Manses), who made greater supratribal political associations but under the Tatar control. The states of Western Siberian tribal nations collapsed due to the conquest made by Russia. Russian imperial policy aimed to eliminate the sense of the existence of a Tatar state before the Muscovite conquest, successfully attempting to Russify the lands, also in the cultural context. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
111--127
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Instytut Europy Środkowo-Wschodniej; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Bibliografia
 • Э. М. Раковская, М. И. Давыдова, Физическая география России. В двух частях, ч. 2, Азиатская часть, Кавказ и Урал, Москва 2001, s. 70-122 (rozdział: Западная Сибирь).
 • L. Bazylow, Syberia, Warszawa 1975, s. 177-271 (rozdział: Syberia Zachodnia).
 • Z. Szot, Geografia Rosji, w: Rosjoznawstwo. Wprowadzenie do studiów nad Rosją, red. L. Suchanek, Kraków 2004, s. 11-40.
 • М. К. Любавский, Обзор истории русской колонизации с древнейших времен и до XX века, Москва 1996, s. 428-488 (rozdział: Занятие и заселение русскими людьми Приуралья, Сибири и Дальнего Востока).
 • N. V. Riasnovsky, M. D. Steinberg, Historia Rosji, przeł. A. Bernaczyk, T. Tesznar, Kraków 2009, s. 157.
 • А. Ремнев, Империя расширяется на восток: «топонимический национализм» в символическом пространстве азиатской России XIX-начала XX века, w: Ofiary imperium. Imperia jako ofiary. 44 spojrzenia, red. A. Nowak, Warszawa 2010, s. 153-167.
 • Сибирь в составе Российс- кой империи, ред. Л. М. Дамешек, А. В. Ремнев, Москва 2007, s. 63-75 (rozdział: Национальные аспекты колонизационной политики Российской империи в Сибири: «проект большой русской нации» и сибирская региональная идентичность).
 • J. Forsyth, The Siberian Native Peoples before and after the Russians Conquest, w: The History of Siberia: From Russian Conquest to Revolution, edited and introduced by A. Wood, London 1991, s. 69-88.
 • З. Я. Бояршинова, Население Западной Сибири до начала русской колонизации (Виды хо- зяйственной деятельности и общественный строй местного населения), Томск 1960, s. 19-70.
 • J. Forsyth, A History of the Peoples of Siberia: Russia's North Asian Colony (1581-1990), Cambridge 1992, s. 10-21.
 • С. В. Бахрушин, Остяцкие и вогульские княжества в XVI-XVII веках, Ленинград 1935, s. 33-85.
 • Н. А. Томилов, Этническая история тюркоязычного населения Западно- cибирской равнины конца XVI-начала XX в., Новосибирск 1992, s. 30-67.
 • Г. Файзрахманов, Древние тюрки в Сибири и Центральной Азии, Казань 2000, s. 39-174.
 • Л. П. Потапов, Очерки по истории алтайцев, Москва-Ленинград 1953, s. 79-110.
 • Z. Łukawski, Historia Syberii, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1981, s. 21-26.
 • Z. Kałużyński, Dawni Mongołowie, Warszawa 1983, s. 190-208 (podrozdział: Powstanie i rozwój państwa mongolskiego) oraz mapa: Podboje mongolskie i rozwój imperium Mongołów w XIII w.
 • T. May, Najazdy Mongołów, przeł. J. Matys, Warszawa 2010, s. 29.
 • Tajna historia Mongołów. Anonimowa kronika mongolska z XIII wieku, z mongolskiego przeł., wstępem i komentarzami opatrzył S. Kałużyński, Warszawa 2005, s. 142-143.
 • А. Ю. Якубовский, Образование и развитие Золотой Орды в XIII-XIV вв., w: Б. Д. Греков, А. Ю. Якубовский, Золотая Орда и ее падение, Москва-Ленинград 1959, s. 17-178.
 • Г. Хафизов, Распад монгольской империи и образование улуса Джучи, Казань 2000, s. 63-88.
 • В. В. Трепав- лов, Золотая Орда в XIV столетии, Москва 2010, s. 16-50.
 • Ch. J. Halperin, Russia and the Golden Horde. The Mongol Impact on Medieval Russian History, Bloomington 1985, s. 21-32 (rozdział: The Mongol Empire and the Golden Horde)
 • Э. Д. Филлипс, Монголы. Основатели империи великих ханов, пер. О. И. Перфильев, Москва 2003, s. 141-156 (podrozdział: Золотая Орда в западных степях).
 • Е. П. Мыськов, Политическая история Золотой Орды (1236-1313 гг.), Волгоград 2003, s. 74-111.
 • М. Г. Сафаргалиев, Распад Золотой Орды, Саранск 1960, s. 47-48.
 • Ислам на краю света. История ислама в Западной Сибири в 3 томах, т. 1, Источники и историография, ред. А. П. Ярков, Тюмень 2007, s. 16-103.
 • И. Белич, О религиозных войнах учеников шейха Багауддина против инородцев Западной Сибири, w: Проблемы истории Казани: современный взгляд, ред. И. К. Загудуллин и др., Казань 2004, s. 480-502.
 • Т. И. Султанов, Чингиз-хан и Чингизиды. Судьба и власть, Москва 2006, s. 217-235.
 • В. В. Трепавлов, Золотая Орда, s. 49-50.
 • И. М. Мигралеев, Политическая история Золотой Орды периода правления Токтамыш-хана, Казань 2003, s. 29.
 • А. Н. Насонов, Монголы и Русь (История татарской политики на Руси), Москва 1940, s. 117-135; В. В. Каргалов, Конец ордынского ига, Москва 1984, s. 43-59.
 • M. Małowist, Tamerlan i jego czasy, Warszawa 1991, s. 50-56.
 • А. Ю. Якубовский, Падение Золотой Орды, w: Б. Д. Греков, А. Ю. Якубовский, Золотая Орда, s. 336-373.
 • J. Marozzi, Tamerlan. Miecz islamu, zdobywca świata, przeł. A. Weseli, Warszawa 2006, s. 110-137.
 • B. Gafurow, Dzieje i kultura ludów Azji Centralnej. Prehistoria. Starożytność. Średniowiecze, przeł. S. Michalski, Warszawa 1978, s. 505-506.
 • A. Prochaska, Dzieje Witolda wielkiego księcia Litwy, Kraków 2008, s. 77-80.
 • H. Łowmiański, Polityka Jagiellonów, do druku przygotował K. Pietkiewicz, Poznań 2006, s. 167-170.
 • G. Błaszczyk, Dzieje stosunków polsko-litewskich, t. 2, Od Krewa do Lublina, cz. 1, Poznań 2007, s. 177-183.
 • Z. Łukawski, Dzieje Azji Środkowej, Kraków 1996, s. 145-146.
 • В. В. Трепавлов, История Ногайской Орды, Москва 2002, s. 62-89.
 • А. Г. Нестеров, Искерское княжество Тайбугидов (XV-XVI вв.), w: Сибирские татары. Монография, ред. С. В. Суслова, Казань 2002, s. 17-18.
 • Л. Войтович, Нащадки Чингіз-хана: вступ до генеалогії чингізидів-джучидів, Львів 2004 (Szejbanidzi - s. 171-184).
 • В. В. Похлёбкин, Татары и Русь. 360 лет отношений Руси с татарскими государствами в XIII-XVI вв. 1238-1598 гг. (От битвы на р. Сить до покорения Сибири). Справочник, Москва 2000, s. 150-151.
 • П. П. Иванов, Очерки по истории Средней Азии (XVI-середина XIX в.), Москва 1953, s. 46-64.
 • Р. Ю. Почекаев, Цари ордынские. Биографии ханов и правителей Золотой Орды, Санкт-Пе- тербург 2010, s. 226-227.
 • С. Х. Алишев, Казань и Москва: междугосударственные отношения в XV-XVI вв., Казань 1995, s. 39-42.
 • И. Зайцев, Описание Сибирского ханства в космографии дефтердара Сейфи Челеби (вторая половина XVI в.), w: tegoż, Между Москвой и Стамбулом. Джучидские государства, Москва и Османская империя (нач. XV-пер. пол. XVI вв.). Очерки, Москва 2004, s. 174-180.
 • И. М. Миргалеев, И. Х. Камалов, К вопросу о взаимоотношениях Золотой Орды и Османской империи, "Золотоордынская цивилизация. Сборник статей", вип. 1, Казань 2008, s. 87-94.
 • А. В. Куза, Новгородская земля, w: Древнерусские княжества X-XIII вв., ред. Л. Г. Бескровный и др., Москва 1975, s. 144-201.
 • В. Н. Бернадский, Новгород и новгородская земля в XV веке, Москва 1961, s. 112-147.
 • М. В. Фехнер, Торговля русского государства со странами Востока в XVI веке, Москва 1956.
 • Л. В. Черепнин, Образование русского централизованного госу- дарства в XIV-XVI веках. Очерки социально-экономической и политической истории Руси, Москва 1960, s. 842-873.
 • М. Абдиров, Хан Кучум: известный и неизвестный, Алматы 1996, s. 42-63.
 • П. Небольсин, Покореніе Сибири. Историческое изследованіе, Санктпетербургъ 1849, s. 12-146.
 • Г. Ф. Миллер, История Сибири, Москва-Ленинград 1937, s. 202-271.
 • Р. Скринников, Ермак, Москва 2008.^А. И. Алексеев, Судьба русской Америки, Магадан 1975, s. 61-208.
 • С. Г. Федорова, Русское население Аляски и Калифорнии. Конец XVIII века-1867 г., Москва 1971.
 • В. Н. Бурлак, Русская Америка, Москва 2009.
 • А. Каппелер, Росія як поліетнічна імперія, s. 156-160.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171360263

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.