PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 19 (XIX) | nr 21 (2) | 161--175
Tytuł artykułu

Pełnomocnik do spraw doręczeń w procedurze podatkowej

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Process Agent in a Tax Procedure
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł poświęcony jest problematyce związanej z obowiązkiem ustanowienia pełnomocnika do spraw doręczeń. Autor wykazał, że obowiązek ustanowienia pełnomocnika do spraw doręczeń spoczywa na stronie postępowania podatkowego i dotyczy wyłącznie podatników będących osobami fizycznymi. Zatem nie ma on zastosowania do innych podmiotów, na przykład osób prawnych, czy też jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej. Z dokonanych w publikacji ustaleń wynika, że według art. 147 § 1 Ordynacji podatkowej w razie wyjazdu za granicę na okres co najmniej 2 miesięcy, strona obowiązana jest do ustanowienia pełnomocnika do spraw doręczeń. Innymi słowy - chodzi o każdy wyjazd zagraniczny, zarówno ten, który spowoduje zmianę adresu w rozumieniu art. 146 Ordynacji podatkowej, jak i takiej zmiany nie wywoła, ponieważ istotny jest realny czas pobytu za granicą, czyli nieprzerwany dwumiesięczny okres przebywania. W artykule wskazano również, że w przypadku ewentualnych zaniedbań, uchybień, itp., których dopuścił się pełnomocnik do spraw doręczeń, okoliczność ta nie może być skutecznie powoływana przez mocodawcę (stronę) w toku postępowania podatkowego. Ponadto fakt ustanowienia pełnomocnika do spraw doręczeń należy oznajmić organowi podatkowemu właściwemu w sprawie. W przeciwnym razie pismo uznaje się za doręczone pod dotychczasowym adresem, a organ podatkowy pozostawia je w aktach sprawy. Oznacza to, że skutkiem prawnym braku dopełnienia obowiązku zawiadomienia organu administracji publicznej o zmianie adresu będzie przyjęcie fikcji prawnej skutecznego dokonania doręczenia, w przypadku gdy organ podjął próbę dokonania doręczenia pod nieaktualny adres. Innymi słowy, w razie wyjazdu za granicę na okres co najmniej dwóch miesięcy, strona (osoba fizyczna) obowiązana jest do ustanowienia pełnomocnika do spraw doręczeń, a fakt ten musi zgłosić organowi podatkowemu właściwemu w sprawie, ponieważ niedopełnienie wymienionych obowiązków będzie skutkowało przyjęciem fikcji doręczenia wszelkich pism pod dotychczasowym adresem. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper is devoted to issues related to the obligation to appoint an agent for service of process. The author has shown that the obligation to appoint an agent for service of process lies with the party of the tax procedure and applies only to taxpayers who are natural persons. Therefore, it does not apply to other entities, such as legal persons or organizational units without legal personality. The findings in the paper demonstrate that according to Art. 147 § 1 of the Tax Ordinance in the event of going abroad for a period of at least two months, the party is obliged to appoint a process agent. In other words - it concerns every trip abroad, both one that will result in change of address within the meaning of Art. 146 of the Tax Ordinance, and one that will not bring about such a change, as the actual duration of the stay abroad is important, i.e. a two-month period of continuous residence. The paper also stated that in case of any negligence, misconduct, etc., committed by the service agent, that fact cannot be effectively invoked by the principal (party) in the course of a tax procedure. In addition, the fact of appointing an agent for service of process must be declared at the tax authority competent in the case. Otherwise, a pleading shall be deemed to have been served under the current address and the tax authority leaves the pleading in the case files. This means that a legal consequence of failing to fulfil the obligation to inform the public authority of change of address will be acceptance of legal fiction of succeeding to serve effectively where the authority has attempted to serve to an invalid address. In other words, when going abroad for a period of at least two months, the party (natural person) is obliged to appoint a service agent, and this fact must be reported to the tax authority competent in the case since failure to fulfil said obligations will result in the acceptance of fiction of service of all pleadings to the current address. (original abstract)
Rocznik
Tom
Numer
Strony
161--175
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Ustawa z 15 marca 1934 r. Ordynacji podatkowej; tekst jednolity: DzU 1936 nr 14, poz. 134, ze zm.
 • Dekret z 16 maja 1946 r. o postępowaniu podatkowym; tekst jednolity: DzU 1963 nr 11, poz. 60, ze zm.
 • Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego; tekst jednolity: DzU 2013, poz. 267, ze zm.
 • Ustawa z 29 sierpnia 1997 r., Ordynacja podatkowa; tekst jednolity: DzU 2012, poz. 749, ze zm.
 • Adamiak B., Borkowski J., Mastalski R., Zubrzycki J., Ordynacja podatkowa. Komentarz 2008, Unimex, Wrocław 2008.
 • Adamiak B., Borkowski J., Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, LexisNexis, Warszawa 2009.
 • Babiarz S., Dauter B., Gruszczyński B., Hauser R., Kabat A., Niezgódka-Medek M., Ordynacja podatkowa. Komentarz, LexisNexis, Warszawa 2013.
 • Brolik J., Dowgier R., Etel L., Kosikowski C., Pietrasz P., Popławski M., Presnarowicz S., Stachurski W., Ordynacja podatkowa. Komentarz 2013, "Lex/el".
 • Brzezicki T., Fisz I., Konwalidacja braku umocowania pełnomocnika w postępowaniu administracyjnym i podatkowym, "Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych" 2013/3.
 • Brzeziński B., Kalinowski M., Olesińska A., Masternak M., Orłowski J., Ordynacja podatkowa. Komentarz, t. II, TNOiK, Toruń 2007.
 • Karwat P., Jak uniknąć nieporozumień z organami podatkowymi przy ustanawianiu i odwoływaniu pełnomocnictwa?, "Prawo i Podatki" 2006/4.
 • Kowalski R., Pełnomocnictwo w postępowaniu podatkowym, "Vademecum Doradcy Podatkowego/el".
 • Łaszczyca G., Matan A., Doręczenie w postępowaniu administracyjnym ogólnym i podatkowym, Zakamycze, Kraków 1998.
 • Mariański A., Funkcje, zadania i obowiązki pełnomocnika, "Prawo i Podatki" 2008/8.
 • Mariański A., Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika. Zasada prawa podatkowego 2009, "Lex/el".
 • Mączyński D., Międzynarodowa współpraca w sprawach podatkowych, LexisNexis, Warszawa 2009.
 • Ordynacja podatkowa. Komentarz 2014, red. H. Dzwonkowski, "Legalis/el".
 • Olesińska A., Doręczenia pism w postępowaniu podatkowym - wybrane zagadnienia, "Kwartalnik Prawa Podatkowego" 2011/4.
 • Polskie prawo podatkowe. Podręcznik akademicki, red. W. Nykiel, W. Chróścielewski, K. Koperkiewicz-Mordel, M. Sęk, M. Wilk, Difin, Warszawa 2013.
 • Sędkowska A., Stelmaszczyk K., Reprezentacja strony w postępowaniu podatkowym na tle orzecznictwa, "Finanse Komunalne" 2006/11.
 • Siemieniako J., Charkiewicz M., Pełnomocnik w Ordynacji podatkowej - wybrane problemy, "Monitor Podatkowy" 2007/7.
 • Startek K., Pełnomocnictwo w prawie podatkowym, "Przegląd Podatkowy" 2008/5.
 • Świtała F., Glosa do wyroku WSA w Warszawie z dnia 18 kwietnia 2005 r., VI SA/Wa 1245/04, "Przegląd Podatkowy" 2005/9.
 • Szubiakowski M., Pełnomocnicy w postępowaniu podatkowym, "Przegląd Podatkowy" 2002/1.
 • Zimmermann J., Ordynacja podatkowa. Postępowanie podatkowe. Komentarz, TNOiK, Toruń 1998.
 • Wyrok SA w Warszawie z 8 lipca 2005 r., VI ACa 222/05, "Orzecznictwo Sądów Polskich" 2007/3.
 • Postanowienie NSA z 22 stycznia 2008 r., I OSK 1916/07, "Legalis" nr 150488.
 • Postanowienie NSA z 18 stycznia 2013 r., II FSK 2971/12, "CBOSA".
 • Wyrok NSA z 10 listopada 2004 r., FSK 614/04, "Lex" nr 147741.
 • Wyrok NSA z 14 stycznia 2010 r., I FSK 1839/08, "Lex" nr 593732.
 • Wyrok NSA z 8 października 2010 r., II FSK 944/09, "Lex" nr 745973.
 • Wyrok NSA z 24 lutego 2011 r., I FSK 111/10, "LexisNexis" nr 2561115.
 • Wyrok NSA z 17 lutego 2012 r., II FSK 1546/10, "CBOSA".
 • Wyrok NSA z 18 kwietnia 2012 r., I FSK 934/11, "Lex" nr 1168167.
 • Wyrok NSA z 7 września 2012 r., II FSK 175/11, "Lex" nr 1218362.
 • Wyrok NSA z 18 października 2012 r., I FSK 2179/11, "Lex" nr 1233075.
 • Wyrok NSA z 10 kwietnia 2013 r., I FSK 538/12, "Lex" nr I FSK 538/12.
 • Wyrok NSA z 8 maja 2013 r., I FSK 958/12, "Legalis" nr 762923.
 • Wyrok NSA z 28 maja 2013 r., I FSK 867/12, "Lex" nr 1363484.
 • Wyrok WSA w Warszawie z 20 lipca 2005 r., III SA/Wa 1135, [w:] Ordynacja podatkowa. Orzecznictwo sądów administracyjnych w sprawach podatkowych, red. B. Dauter, LexisNexis, Warszawa 2007.
 • Wyrok WSA w Warszawie z 25 listopada 2005 r., III SA/Wa 2624/05, "Legalis" nr 95860.
 • Wyrok WSA w Warszawie z 2 listopada 2006 r., III SA/Wa 2824/06, "Lex" nr 254973.
 • Wyrok WSA w Białymstoku z 10 stycznia 2007 r., I SA/Bk 432/06, "CBOSA".
 • Wyrok WSA w Warszawie z 10 września 2008 r., VIII SA/Wa 149/08, "Lex" nr 518878.
 • Wyrok WSA w Rzeszowie z 17 lutego 2009 r., I SA/Rz 702/08, "Lex" nr 489743.
 • Wyrok WSA we Wrocławiu z 8 lipca 2009 r., III SAB/Wr 15/09, "Legalis" nr 180018.
 • Wyrok WSA w Gdańsku z 22 września 2009 r., I SA/Gd 523/09, "Legalis" nr 217519.
 • Wyrok WSA w Olsztynie z 23 grudnia 2009 r., I SA/Ol 564/09, "Legalis" nr 240571.
 • Wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z 28 kwietnia 2010 r., II SA/Go 196/10, "Legalis" nr 250596.
 • Wyrok WSA w Warszawie z 15 września 2010 r., VIII SA/Wa 180/10, "Lex" nr 760213.
 • Wyrok WSA w Rzeszowie z 25 listopada 2010 r., I SA/Rz 672/10, "Legalis" nr 456959.
 • Wyrok WSA w Krakowie z 3 grudnia 2010 r., I SA/Kr 1605/09, "Lex" nr 653688.
 • Wyrok WSA w Lublinie z 8 marca 2011 r., II SA/Lu 874/10, "CBOSA".
 • Wyrok WSA w Łodzi z 7 lipca 2011 r., I SA/Łd 554/11, "Legalis" nr 388029.
 • Wyrok WSA w Lublinie z 12 października 2011 r., I SA/Lu 350/11, "Lex" nr 1117247.
 • Wyrok WSA we Wrocławiu z 20 grudnia 2011 r., I SA/Wr 1376/11, "Legalis" nr 425194.
 • Wyrok WSA w Warszawie z 7 lutego 2013 r., III SA/Wa 2166/12, "Legalis" nr 772416.
 • Wyrok WSA w Krakowie z 8 października 2013 r., I SA/Kr 1120/13, "CBOSA".
 • Wyrok WSA w Gdańsku z 6 listopada 2013 r., I SA/Gd 1143/13, "CBOSA".
 • Wyrok WSA w Olsztynie z 21 listopada 2013 r., I SA/Ol 656/13, "CBOSA".
 • Wyrok WSA w Lublinie z 8 stycznia 2014 r., I SA/Lu 1045/13, "CBOSA".
 • Pismo Izby Skarbowej w Poznaniu z 16 marca 2010 r., ILPB3/423-2/10-4/EK.
 • Projekt założeń do nowelizacji Ordynacji podatkowej, www.mf.gov.pl.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171360411

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.