PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 19 (XIX) | nr 21 (2) | 221--232
Tytuł artykułu

Wykorzystanie elementów analizy finansowej do oceny kondycji mikroprzedsiębiorstwa na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz obligatoryjnych ewidencji pomocniczych

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Using Elements of Financial Analysis for Estimation of Financial Form of Microenterprise in Foothold about Information from Tax Book of Income and Outgoings and Other Obligatory Subsidiary Records
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Funkcjonowanie w złożonej i konkurencyjnej gospodarce rynkowej ciągle stawia przed przedsiębiorstwami nowe wyzwania wymagające podejmowania wielu decyzji zarządczych. Decyzje te dotyczą między innymi profilu działalności, alokacji zasobów, źródeł finansowania, zakresu oferowanych produktów czy towarów, kierunków rozwoju i związanych z tym inwestycji. W dużej mierze wynik końcowy podejmowanych decyzji zarządczych zależy od oceny kondycji finansowej prowadzonego przedsiębiorstwa. Z tego powodu w procesie decyzyjnym istotną rolę przypisuje się analizie finansowej, dzięki której możliwe są między innymi: ocena sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa, analiza efektywności prowadzonej działalności, ocena zdolności przedsiębiorstwa do rozwoju. Rozwiązywanie problemów decyzyjnych na ogół nie jest możliwe bez dostępu do użytecznych informacji finansowych, których podstawowym źródłem w przedsiębiorstwie są księgi rachunkowe. Jednak część mikroprzedsiębiorstw nie prowadzi ksiąg rachunkowych, gdyż zgodnie z obowiązującym prawem, ze względu na formę organizacyjno-prawną bądź osiągane przychody, nie ma takiego obowiązku. Mikroprzedsiębiorstwa te prowadzą jednak obligatoryjnie różne ewidencje dla celów rozliczeń publiczno-prawnych, których rodzaj zależy między innymi od wybranej formy rozliczeń z tytułu podatku dochodowego. Informacje w nich zawarte można również wykorzystać do celów zarządzania, chociaż w znacznie ograniczonym zakresie. Celem artykułu jest wskazanie możliwości wykorzystania informacji zawartych w podatkowej księdze przychodów i rozchodów oraz dodatkowych obligatoryjnych ewidencjach prowadzonych dla potrzeb rozliczeń publiczno-prawnych do oceny kondycji finansowej mikroprzedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)
EN
Functioning in complex and competitive market still puts new challenges before enterprises and require taking up many business decisions. These business decisions usually concentrate on profile of activity, stock's allocation, sources of funds, range of offered products, directions of development and connected with it investments. Many times final results of undertaken business decisions depend on estimate of financial form of led enterprise. Because of that in decision process a financial analysis plays an important role, due to which it is possible to evaluate condition of enterprises' assets and sources of funds, analyze efficiency of led activity, estimate an ability of enterprise for development. Solving of decision problems usually is not possible without an access to useful financial information whose basic source in enterprises are account books. However, some of microenterprises do not lead account books, because according to obligatory law, from the point of view of organizationally-legal form or achieved income, they do not have such a duty. These microenterprises lead different obligatory records for purposes of settlements of taxes and other state accounts, whose kind depends on chosen form of settlement of revenue tax accounts. Information included into them can be also used for making business decisions, but in considerably limited range. The purpose of this article is to shows possibilities of using information included in tax book of income and outgoings and other obligatory records leaded for purposes of settlements of taxes and other state accounts for estimation of financial form of microenterprises. (original abstract)
Rocznik
Tom
Numer
Strony
221--232
Opis fizyczny
Twórcy
  • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Bibliografia
  • W. Gabrusewicz, Analiza finansowa. Teoria i zastosowanie, PWE, Warszawa 2014.
  • Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, DzU 1991 nr 80, poz. 350 ze zm.
  • Ustawa z 2 lipca 2004 o swobodzie działalności gospodarczej, Dz.U. 2004 nr 173 poz. 1807, ze zm.
  • Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU 1994 nr 121, poz. 591 ze zm.
  • Ustawa z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, DzU 1998 nr 144, poz. 930 ze zm.
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, DzU 2003 nr 152, poz. 1475 ze zm.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171360429

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.