PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 61 Znaczenie samorządu terytorialnego dla rozwoju regionalnego w Polsce, Niemczech i na Ukrainie.VI Forum Samorządowe. I Międzynarodowe Forum Samorządowe | 9--22
Tytuł artykułu

Ograniczenia dopuszczalnych rozmiarów zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w świetle regulacji europejskich

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Local Governments Debit Limits in Poland Versus the European Public Sector Accouting Standards
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W literaturze przedmiotu wskazuje się wiele powodów, dla których niektóre wydatki jednostek samorządu terytorialnego (jst) powinny być fi nansowane na podstawie przychodów zwrotnych. Nadmierne zadłużenie może jednak stanowić zagrożenie dla wypłacalności jst oraz utrudniać wypełnianie przez Polskę jej zobowiązań wobec Unii Europejskiej. Celem niniejszego opracowania jest prezentacja wpływu stosowania europejskiej metodologii obliczania rozmiarów zadłużenia publicznego na obowiązujące w Polsce prawne ograniczenia dopuszczalnych rozmiarów długu publicznego obciążającego jst. W części pierwszej przedstawiono przesłanki ustanawiania prawnych ograniczeń swobody zaciągania długu przez jst. W kolejnej części zaprezentowano aktualne oraz przyszłe prawne ograniczenia dopuszczalnych rozmiarów zadłużenia jst. W ostatniej części omówiono przesłanki oraz konsekwencje stosowania europejskiej metodologii obliczania rozmiarów długu publicznego w Polsce(fragment tekstu)
EN
In this article author describe relationships between polish local governments debt limits and Eu ropean public sector accounting standards. The source of such standards is European System of Accounts version 1995 (EAS 95). ESA 95 seriously infl uence on polish public debt components defi nitions(author's abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Babczuk A., Miękkie ograniczenia budżetowe jako przesłanka niewypłacalności jednostek samorządu terytorialnego. Część I. Zagadnienia teoretyczne, "Finanse Komunalne" 2008, nr 3.
 • Babczuk A., Miękkie ograniczenia budżetowe jako przesłanka niewypłacalności jednostek samorządu terytorialnego. Część II. Przypadek brazylijskich stanów, "Finanse Komunalne" 2008, nr 4.
 • Babczuk A., Pakt stabilności i wzrostu - doświadczenia i perspektywy, w: O. Hasprova (red.), Podminky řizeni podnikatelských subiektů v tranzitivni ekonomice, Mezinárodni konference konaná v rámci oslav 50. výroči založeni Technické Univerzity v Liberci, Liberec 2003.
 • Babczuk A., Zarządzanie długami publicznymi w Unii Europejskiej - wybrane aspekty prawne, w: L. Pawłowicz, R. Wierzba (red.), Finanse publiczne wobec procesów globalizacji, CeDeWu, Warszawa 2003.
 • Czerwiński W., Elementy metodyki pracy prokuratora w trybie kontroli przestrzegania prawa, Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze, www.zielona-gora. po.gov.pl/index.php? id=26.
 • Kalisz A., Wykładnia i stosowanie prawa wspólnotowego, Wolters Kluwer, Warszawa 2007
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., DzU 1997, nr 78, poz. 483, z późn. zm.
 • Projekt Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdań jednostek sektora fi nansów publicznych w zakresie operacji fi nansowych (z dnia 2 lutego 2010 r.). Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora fi nansów publicznych w zakresie operacji fi nansowych, DzU 2006, nr 113, poz. 770
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfi kacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym do długu Skarbu Państwa, DzU 2006, nr 112, poz. 758.
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 2223/96 z dnia 25 czerwca 1996 r. w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych we Wspólnocie, DzUUE L 310 z 30 listopada 1996 r.
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1466/97/WE z dnia 7 lipca 1997 r. w sprawie wzmocnienia nadzoru pozycji budżetowych oraz nadzoru i koordynacji polityk gospodarczych, DzU L 209 z 2 sierpnia 1997 r.
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1467/97 z dnia 7 lipca 1997 r. w sprawie przyspieszenia i wyjaśnienia procedury nadmiernego defi cytu, DzU L 209 z 2 sierpnia 1997 r
 • Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (w brzmieniu nadanym Traktatem z Lizbony), DzUUE C 115/99 z 9 maja 2008 r.
 • Uchwała numer 12/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 21 stycznia 2009 r.
 • Uchwała numer 12/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 21 stycznia 2009 r.
 • Uchwała numer 83/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 4 listopada 2009 r.
 • Uchwała numer 84/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 4 listopada 2009 r.
 • Uchwała numer 85/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 4 listopada 2009 r.
 • Uchwała numer 93/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 25 listopada 2009 r.
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, DzU 1964, nr 16, poz. 93, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, DzU 2002, nr 72, poz. 665.
 • Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o fi nansach publicznych, DzU 2005, nr 249, poz. 2104, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o fi nansach publicznych, DzU 2009, nr 157, poz. 1240.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o fi nansach publicznych, DzU 2009, nr 157, poz. 1241.
 • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 8 lipca 2009 r., sygn. akt III SA/Wr 108/09.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171360833

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.