PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 71 Współczesne wyzwania w obszarze sprawozdawczości finansowej | 19--30
Tytuł artykułu

Wpływ informacji o efektach prowadzonej działalności na wartość rynkową małych i średnich przedsiębiorstw

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Role of Information in Creating Enterprise Value
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Cel - Celem artykułu jest zbadanie, czy zachodzi potrzeba zwiększenia transparentności spółek kapitałowych z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, w kontekście kreowania i wyceny wartości tych przedsiębiorstw. Metodologia badania - Przedsiębiorstwa usługowe z alternatywnego rynku akcji poddano analizie wielowymiarowej za pomocą regresji empirycznej w celu potwierdzenia lub odrzucenia hipotezy: wartość przedsiębiorstwa zależy od efektów prowadzonej działalności prezentowanych zgodnie z wymogami tradycyjnej sprawozdawczości. Wyniki - Postawiona hipoteza została odrzucona. Tradycyjna sprawozdawczość dostarcza informacji inwestorom w sposób statyczny, z dużym opóźnieniem, co powoduje dezaktualizację informacji, a co za tym idzie - konieczność podejmowania ryzykownych decyzji inwestycyjnych. Wartość - Raportowanie danych pozafinansowych może prowadzić do długotrwałego wzrostu wartości przedsiębiorstwa, co oznacza, że wdrażanie koncepcji zarządzania przez wartość powinno być poprzedzone wprowadzeniem stosownej polityki informacyjnej, która wraz ze społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorstwa stanowi nowy model sprawozdawczości i relacji inwestorskich. (abstrakt oryginalny)
EN
Purpose - The purpose of this article is to examine whether there is a need to increase transparency of companies in the sector of small and medium-sized enterprises, in the context of creation and valuation of these companies. Design/methodology - Enterprise services from an alternative stock market have been analyzed by means of multivariate regression empirical, in order to confirm or refute the hypothesis: the value of the company depends on the effects of the activities presented in accordance with the requirements of traditional reporting. Findings - Placed hypothesis was rejected. Traditional reporting provides information to investors in a static way, with a long delay, which causes outdated information, and hence the necessity of making risky investment decisions. Orginality/vaule - Reporting non-financial data can lead to long-term growth of the company, which means that the implementation of the concept of management by the value should be preceded by the implementation of appropriate information policy, which, together with the social responsibility of the company is a new model of reporting and investor relations. (original abstract)
Twórcy
autor
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
Bibliografia
 • ACCA (2013), What do investors expect from non-financial reporting?, United Kingdom, www.accaglobal.com (27.02.2014).
 • Accreo Taxand, GES Investment Services (2011), Raportowanie ESG w przedsiębiorstwach państwowych i spółkach z udziałem Skarbu Państwa, www.mg.gov.pl (1.03.2014).
 • Banaszak-Soroka U.(2008), Instytucje i uczestnicy rynku kapitałowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Bednarski L. (2004), Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa.
 • Bień W. (2005), Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa.
 • Daniluk M. (1998), Rynek kapitałowy, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady, zmieniająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże spółki oraz grupy, COM(2013) 207, Strasburg, www.europarl.europa.eu/ meetdocs/2009_2014/documents/ com/com_com(2013)0207_/com_com(2013)0207_pl.pdf (16.04.2013).
 • Gableta M. (2003), Człowiek i praca w zmieniającym się przedsiębiorstwie, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
 • Gołębiowski G., Tłaczała A. (2005), Analiza ekonomiczno-finansowa w ujęciu praktycznym, Difin, Warszawa.
 • Gabrusewicz W. (2005), Podstawy analizy finansowej, PWE, Warszawa.
 • IPO.pl, Obowiązki informacyjne debiutujących na NewConnect, www.ipo.pl/new_ connect/poradnik _o_ new_connect/ obowiązki_informacyjne (19.06.2012).
 • KdPE Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów (2011), Odnowiona strategia UE na lata 2011-2014 dotycząca społecznej odpowiedzialności Przedsiębiorstw, Bruksela, KOM(2011) 681 wersja ostateczna.
 • Łukasiak Z., Olszewski M., Schimanek T., Wasilewski A., Ziółkowski P. (2002), Analiza finansowa i wycena firmy według standardów EWG, SIP, Warszawa.
 • mBonds.pl (2013), Czy można zwiększyć obroty na NewConnect, http://mbonds.pl/czy-mozna-zwiekszyc-obroty- -na-newconnect-2 (2.07.2014).
 • Muller M. (1998), Shareholder Value Reporting. Ein Konzept wertorientierter Kapital markt information, w: Shareholder Value Reporting, red. M. Muller, F.J. Leven, Wien, s. 123-144.
 • Nawrot W. (2010), Rynek kapitałowy i jego rozwój, CeDeWu, Warszawa.
 • Skoczylas W. (2007), Wewnętrzne źródła informacji i ich asymetria w analizach wewnętrznych oraz zewnętrznych, w: Determinanty i modele wartości przedsiębiorstw, red. W. Skoczylas, PWE, Warszawa, s. 45-51.
 • Sobańska I., Czajor P., Czarnecki J., Kabalski P., Michalak M., Wnuk-Pel T. (2010), Rachunkowość zarządcza. Podejście operacyjne i strategiczne, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • ZGPW Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA, Uchwała nr 346/2007 z dnia 30 maja 2007 r. z późn. zm., Załącznik nr 1, Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.
 • ZGPW Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych, Uchwała nr 795/2008 z dnia 31 października 2008 r. zmieniona Uchwałą nr 293/2010 z dnia 31 marca 2010 r., Załącznik nr 1.
 • UNDP (2007), Społeczna odpowiedzialność biznesu w Polsce. Wstępna analiza, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa, www.odpowiedzialnybiznes.pl (14.02.2014).
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (DzU nr 172 poz. 1807), art. 104-107.
 • www.globalreporting.org (17.02.2014).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171360959

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.