PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 377 Zrównoważony rozwój organizacji - odpowiedzialność środowiskowa | 103--115
Tytuł artykułu

Rola systemu ekozarządzania i audytu (EMAS) w działalności organizacji

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Role of Eco-Management and Audit Scheme in an Organization's Activity
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest analiza porównawcza korzyści wdrożenia i funkcjonowania systemu ekozarządzania i audytu (EMAS) w dwóch organizacjach z różnych branż. Dokonano oceny funkcjonowania obu firm z okresu przed wdrożeniem i po wdrożeniu systemu EMAS. Dane badawcze pozyskano z wywiadu z pracownikami poszczególnych organizacji zajmującymi się systemem EMAS (oraz ochroną środowiska) w danych przedsiębiorstwach. W wywiadzie wykorzystano ankietę badawczą składającą się z 12 pytań, z czego 3 były pytaniami zamkniętymi, a pozostałe 9 otwartymi. Pytania z ankiety pełniły funkcję pomocniczą i miały na celu określenie powodów, dla których obie organizacje zdecydowały się wdrożyć system EMAS w swojej działalności, jakie były trudności oraz pozytywne i negatywne aspekty wdrożenia systemu EMAS. Zebrane w ten sposób dane porównano z danymi zawartymi w deklaracjach środowiskowych organizacji. W analizie porównawczej dwóch badanych organizacji zestawiono korzyści, które organizacje zauważyły po wprowadzeniu systemu, negatywne aspekty i trudności, które pojawiły się po wdrożeniu lub w trakcie jego wdrażania oraz wprowadzone innowacje, koszty związane z wdrażaniem systemu, ale również działania, jakie podjęto, by zaktywizować pracowników do czynnego udziału w procesie wdrażania systemu EMAS w organizacji.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article is a comparative analysis of benefits that result from an implementation and operation of the Eco-Managment and Audit Scheme (EMAS) in two organizations of different industries. The operation of two companies before and after the implementation of EMAS was assessed. The research data were obtained through an interview with the staff of individual organizations that deal with EMAS (and environmental protection) in particular companies. The interview was based on the research questionnaire composed of 12 questions; 3 of which were closed, and the remaining 9 were open. The questionnaire questions served as an auxiliary and aimed to determine reasons for which these two organizations decided to implement EMAS i.e. what the difficulties and positive/negative aspects of EMAS implementation were. Thus the collected data were compared with the data contained in the declarations of environmental organizations. The comparative analysis of two studied organizations lists benefits that organizations have noticed after the scheme was introduced, negative aspects and difficulties that emerged after the implementation, or during the implementation, introduced innovations, the scheme implementation costs, and measures that have been taken to activate employees so that they actively participate in the implementation of EMAS in the organization.(original abstract)
Twórcy
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
 • http://www.gdos.gov.pl/Articles/view/3202/ (10.10.2014).
 • Husseini A., 2005, What will EMS do for my organization? Some concrete answers, "ISO Management Systems", January-February, s. 9-13.
 • Lisowska-Mieszkowska E., 2007, Systemy zarządzania środowiskowego - rozwój i funkcjonowanie w Polsce, "Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych", nr 30, s. 5-24.
 • Łuczka-Bakuła W., 2009, Skutki zarządzania środowiskowego według normy ISO 14001 i EMAS, Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy nr 2, Bydgoszcz, s. 111-123.
 • Majchrzak M., 2009, EMAS - system ekozarządzania i audytu we Wspólnocie, informacja dla organizacji, Ministerstwo Środowiska, Warszawa.
 • Marcinkowski A., Huryń B., Ostrowski K.M., Szydłowski M., 2012, Ekozarządzanie w przedsiębiorstwie, Podręcznik, Centrum Informacji o Środowisku, Warszawa.
 • Matuszak-Flejszman A., 2009a, Benefits of environmental management system in Polish companies compliant with ISO 14001, "Polish Journal of Environment", vol. 18, no. 3, s. 411-419.
 • Matuszak-Flejszman A., 2009b, EMAS - w kierunku zrównoważonego rozwoju, "Ecomanager", nr 6(01), http://ecomanager.pl/?p=1054 (13.06.2013).
 • Matuszak-Flejszman A., 2009c, Wpływ uczestnictwa organizacji w programach lub systemach środowiskowych na doskonalenie systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy ISO 14001, Zeszyty Naukowe nr 19(91), s. 71-79.
 • Matuszak-Flejszman A., 2011, Skuteczność i efektywność Systemów Zarządzania Środowiskowego, [w:] J. Łańcucki (red.), Rola znormalizowanych systemów zarządzania w zrównoważonym rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Zeszyty Naukowe nr 166, Poznań, s. 158-163.
 • Morrow D., Rondinelli D., 2002, Adopting corporate environmental management systems: Motivations and results of ISO 14001 and EMAS, Certification, "European Management Journal", vol. 20, no. 2, s. 159-171.
 • Nierzwicki W., 2006, Zarządzanie środowiskowe, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa. s. 42-55.
 • PN-EN ISO 14001:2004 Systemy zarządzania środowiskowego - Wymagania i wytyczne stosowania, Polski Komitet Normalizacji.
 • Podskrobko B., Podskrobko T., 2012, Zarządzanie środowiskiem w Polsce, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 15-16.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylające rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 342/1 z 22.12.2009).
 • Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1836/93 z dnia 29 czerwca 1993 r. dopuszczające dobrowolny udział spółek sektora przemysłowego w systemie zarządzania środowiskiem i audytu środowiskowego we Wspólnocie (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 168 z 10.07.1993, s. 1).
 • Santos G., Mendes F., Barbosa J., 2011, Certification and integration of management systems: the experiences of Portuguese small and medium enterprises, "Journal od Cleaner Production", no. 19, s. 1965-1974.
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, Dz. U. 2013, poz. 21 ze zm.
 • Woźniak K. (red.), 2012, Współczesne narzędzia doskonalenia systemów zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Myfiles.pl, Kraków, s. 19-26.
 • Wójcik G., 2009, Zarządzanie jakością w urzędach skarbowych, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa, s. 4.
 • www.eko-net.pl (10.10.2014).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171361067

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.