PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 377 Zrównoważony rozwój organizacji - odpowiedzialność środowiskowa | 146--158
Tytuł artykułu

Aspekty środowiskowe w wymaganiach systemów jakości stosowanych w ogrodnictwie

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Environmental Aspects Included in the Requirements of Quality Systems Applied in Horticulture
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania jest przeprowadzenie analizy uwzględnienia zagadnień środowiskowych w wybranych systemach jakości stosowanych w ogrodnictwie. Znaczenie tego zagadnienia wynika z faktu postępującej intensyfikacji produkcji ogrodniczej, zmian w prawie dotyczącym m.in. ochrony środowiska, stosowania środków ochrony roślin oraz rosnącej popularności systemów zapewnienia jakości w gospodarstwach ogrodniczych. Przeprowadzona analiza wymagań wybranych systemów jakości wykazała, że wymagania dotyczące ochrony środowiska odgrywają w nich znaczącą rolę. Podstawą kształtowania wzajemnie korzystnych relacji pomiędzy rolnictwem, w tym ogrodnictwem, a środowiskiem jest stosowanie zasad dobrej praktyki rolniczej. Zasady GAP są ważnym elementem systemów jakości stosowanych w produkcji podstawowej, jak integrowana produkcja, rolnictwo ekologiczne oraz standard GLOBALG.A.P.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to analyze the environmental issues in the requirements of selected quality systems used in horticulture. The importance of this issue results from the progressive intensification of horticultural production, changes in law related to environmental protection, usage of plant protection products and the growing popularity of the quality assurance systems in horticultural farms. The analysis of selected quality system requirements revealed that environmental requirements play a significant role there. The principle for development of mutually beneficial relationships between agriculture, including horticulture, and the environment is the use of good agricultural practice. Principles of GAP are an important element of quality systems used in primary production, like integrated production, organic farming and GLOBAL GAP standard.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Bibliografia
 • Czernyszewicz E. (tłum.), 2010, Kodeks praktyki higienicznej dotyczący świeżych owoców i warzyw CAC/RCP 53-2003, PTTŻ, Kraków.
 • Dąbrowski Z.T., Majewski M., 2010, Stan wiedzy i stosowanych praktyk ochrony roślin przez różne grupy producentów a wymagania integrowanej ochrony roślin - czy wystąpiły zmiany w ostatnich pięciu latach?, "Progres Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin", vol. 50(3), s. 1143-1151.
 • Dyrektywa azotanowa 91/676/EEC z 12 grudnia 1991 r. dotycząca ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (Dz. U. L 375, 31 grudnia 1991, s. 1-8, L 092, 16 kwietnia 1993).
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów (Dz. U. UE L 309 z 24.11.2009, s. 71).
 • GLOBALG.A.P., Przepisy ogólne, Część I. Zasady ogólne, wersja polska 4.0, Wydanie 4.0-1_luty, 2012a.
 • GLOBALG.A.P., Zintegrowane zapewnienie bezpieczeństwa i jakości w gospodarstwie. Moduł bazowy dla gospodarstw, wersja polska 4.0, wydanie 4.0-1_luty, 2012b.
 • GLOBALG.A.P., Zintegrowane zapewnienie bezpieczeństwa i jakości w gospodarstwie. Moduł bazowy dla roślin uprawnych, wersja polska 4.0, wydanie 4.0-1_luty, 2012c.
 • GLOBALG.A.P., Zintegrowane zapewnienie bezpieczeństwa i jakości w gospodarstwie. Owoce i warzywa, wersja polska 4.0, wydanie 4.0-1_luty, 2012d.
 • Kodeks dobrej praktyki rolniczej, 2002, red. I. Duer, M. Fotyma, A. Madej, FAPA, Agencja Reklamowa "Po godzinach", www.mos.gov.pl.
 • Kołożyn-Krajewska D., Sikora T., 2010, Zarządzanie bezpieczeństwem żywności. Teoria i praktyka, C.H. Beck, Warszawa.
 • Lipa J., Pruszyński S., 2010, Stan wykorzystania metod biologicznych w ochronie roślin w Polsce i na świecie, "Progres Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin", vol. 50(3), s. 1033-1042.
 • Metodyka integrowanej produkcji jabłek, 2005, red. J. Mochecki, PIORiN, Warszawa.
 • Pondel H., 2008, Metody produkcji rolnej przyjazne środowisku w opinii wielkopolskich producentów rolnych, [w:] Jakość. Bezpieczeństwo. Ekologia w sektorze rolno-spożywczym. Kierunki rozwoju, red. M. Wiśniewska, E. Mailnowska, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot, s. 214-219.
 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, 2007, MRiRW, Warszawa.
 • Prószyński S., Zych A., Nawrot J., 2004, Prawne i praktyczne aspekty integrowanych technologii produkcji upraw rolniczych w Polsce, "Progress Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin", vol. 44(1), s. 300-305.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylające dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG (Dz. U. UE L 309 z 24.11.2009, z późn. zm., s. 1).
 • Rozporządzenie RM z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie działalności rolniczej na obszarach ONW objętych Planem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 (Dz. U. 2004 nr 73, poz. 657).
 • Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. U. WE L 139, 30 kwietnia 2004, s. 1-54).
 • Rozporządzenie (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (Dz. U. UE L 189 z 20.07.2007, z późn. zm., s. 1).
 • Surawska Z., Kołodziejczyk R., 2006, Zużycie środków ochrony roślin w Polsce, "Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin", vol. 46(1), s. 470-483.
 • www.ifoam.org.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171361081

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.