PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 7 | nr 1-4 | 81--92
Tytuł artykułu

Kontrola decyzji administracyjnych marszałka województwa przewidziana w Prawie ochrony środowiska

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Control of Administrative Decisions Taken by Marshals of Voivodships Within Environmental Protection Regulations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł poświęcony jest problemowi kompetencji marszałka województwa, które przyznane zostały mu i uczyniły go od 2008 r. organem ochrony środowiska zgodnie z ustawą o podziale zadań między organami administracji terenowej z 2005 r. Kompetencje marszałka województwa w zakresie ochrony środowiska objęły sprawy z zakresu emisji w powietrze na większą skalę, przedsięwzięć, które mają instalacje powodujące w ich działalności stałe zagrożenie środowiska naturalnego, jak również są związane z programami dostosowawczymi dla inwestycji w przedsięwzięciach mających instalacje powodujące stały wpływ na środowisko naturalne. Szczególny rodzaj tych kompetencji i waga tych problemów dla lokalnych społeczności spowodowały ustanowienie marszałka województwa organem pierwszej instancji, jak również jego decyzji w sprawach wspomnianych wyżej podległych kontroli ze strony ministra właściwego do spraw ochrony środowiska, co stanowi wyjątek od powszechnej kontroli decyzji wydawanych w pierwszej instancji przez administrację terenową. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper is concerns the problem of competences of the marshal of voivodships that were awarded and made him from 2008 an organ of environmental protection in accordance with the law of division of duties of the local administration from 2005. The competences of the marshal at the field of environmental protection assumed the matters of pollutions on a big scale, the enterprises that have the installations making in its activity a current danger for the natural environment and were also connected with the conformity programms for the investments in the enterprises having the installations making a current influence for the natural environment. The special branch of theses competences and the weight of these problems for local communities caused that a marshal of voivodship became the organ of the first instance and his decisions in the matters mentioned above subordinates control from the Ministry of Environmental Protection, what was an exception from the common control of the decisions made in the first instance in local administration. (original abstract)
Rocznik
Tom
7
Numer
Strony
81--92
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wydział Zarządzania w Ciechanowie (WSM)
Bibliografia
 • Adamiak B., Borkowski J., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2004.
 • Bojarski P., Problemy proceduralne wydawania pozwoleń na emisję gazów lub pyłów, PPiA 2004, nr 62.
 • Borkowski J., Decyzja administracyjna, Zielona Góra 1998.
 • Borkowski J. (red.), Jendrośka J., Orzechowski L., Zieliński A., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 1989.
 • Bukowski Z., Konstytucyjne podstawy obowiązków państwa w zakresie ochrony środowiska, PiŚ 2002, nr 4.
 • Bukowski Z., Ponowna ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w polskim prawie (w:) Wybrane problemy prawa ochrony środowiska, red. B. Rakoczy, M. Pchałek, Warszawa 2010.
 • Chróścielewski W., Tarno J.P., Postępowanie administracyjne. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 2002.
 • Ciechanowicz-McLean J., Bukowski Z., Rakoczy B., Prawo ochrony środowiska. Komentarz, Warszawa 2008.
 • Dobrowolski G., Ochrona powietrza. Zagadnienia administracyjnoprawne, Kraków 2000.
 • Draniewicz B., Odpowiedzialność cywilnoprawna za szkodę wyrządzoną w środowisku przez zakład o zwiększonym lub dużym ryzyku - wybrane zagadnienia, PiŚ 2003, nr 1.
 • Draniewcz B., Odraczanie, zmniejszanie oraz umarzanie podwyższonych opłat za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnych kar pieniężnych, PUG 2006, nr 2.
 • Górski M., Kto za to odpowiada?, Ekoprofit 2001, nr 10.
 • Górski M., Pozwolenia emisyjne (w:) Instytucje współczesnego prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa prof. zw. dr. hab. Józefa Filipka, red. I. Skrzydło-Niżnik, P. Dobosz, D. Dąbek, M. Smaga, Kraków 2001.
 • Górski M., Barczak A., Prawo ochrony środowiska (w:) Prawo administracyjne materialne - wybrane zagadnienia, red. J. Sługocki, Bydgoszcz 2005.
 • Gruszecki K., Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych jako instrument ograniczający swobodę prowadzenia działalności i prawo własności, Casus 2009, nr 51.
 • Gruszecki K., Pojęcie sprawy administracyjnej w polskim postępowaniu administracyjnym, Samorząd Terytorialny, 2005, nr 11.
 • Gruszecki K., Pojęcie "strony" w sprawach administracyjnych z zakresu ochrony środowiska, Casus 2009, nr 9.
 • Gruszecki K., Postępowanie w sprawie przedłożenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania nimi, Casus 2002, nr 24.
 • Gruszecki K., Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Komentarz, Wrocław 2009.
 • Jendrośka J., Bar M., Górski M., Zasady wydawania pozwoleń zintegrowanych. Praktyczny poradnik prawny, Wrocław 2005.
 • Kmieciak Z., Strona jako podmiot oświadczeń procesowych w postępowaniu administracyjnym, Warszawa 2008.
 • Radecki W., Organy administracji oraz instytucje ochrony środowiska. Tytuł VII ustawy - Prawo ochrony środowiska, Wrocław 2002.
 • Radecki W., Ustawa o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie. Komentarz, Warszawa 2007.
 • Radecki W., Komentarze do ustawy - Prawo ochrony środowiska. Środki finansowo-prawne. Tytuł V ustawy - Prawo ochrony środowiska, Wrocław 2002.
 • Radziszewski E., Prawo ochrony środowiska. Przepisy i komentarz, Warszawa 2003.
 • Rakoczy B., Pojęcie sprawy gospodarczej z zakresu ochrony środowiska, PS 2003, nr 4.
 • Rakoczy B., Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego jako powodowie w sprawach z zakresu ochrony środowiska, GSP 2009, t. XXII.
 • Rakoczy B., Zarys metodyki organu ochrony środowiska w postępowaniach prowadzonych na podstawie ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, Poznań 2010.
 • Tarno J.P., Status prawny jednostki samorządu terytorialnego w postępowaniu administracyjnym i sądowym, PiP 2006, z. 2.
 • Tyszko L., Pozwolenia zintegrowane - nowy instrument prawny w ochronie środowiska, OŚP 2002, nr 4.
 • Woś T., Moc wiążąca aktów administracyjnych w czasie, Warszawa 1978.
 • Wyrzykowski M., Pojęcie interesu społecznego w prawie administracyjnym, Warszawa 1986.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171361103

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.