PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 72 Kontrola zarządcza w praktyce | 211--230
Tytuł artykułu

Model systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Marszałkowskim

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Model of Management Control System in the Marshal's Office
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Cel - Celem artykułu jest zaprezentowanie teoretycznego modelu systemu kontroli zarządczej w jednostkach sektora publicznego na podstawie dokumentacji i rozwiązań organizacyjnych przyjętych w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu. Metodologia badań - W opracowaniu wykorzystano następujące metody badawcze: studia obowiązujących regulacji, analizę krytyczną dokumentacji wewnętrznej w badanej jednostce oraz wnioskowanie. Wynik - W artykule opisano podstawę formalną wdrożenia oraz zakres, zasady i dokumenty wyznaczające sposób funkcjonowania poszczególnych elementów systemu kontroli zarządczej. Oryginalność/Wartość - Przeprowadzono analizę dokumentów obowiązujących w Urzędzie Marszałkowskim i innych jednostkach oraz zaproponowano model teoretyczny systemu kontroli zarządczej w jednostkach sektora publicznego. (abstrakt oryginalny)
EN
Purpose - The purpose of this study is to highlight the theoretical model of management control system in units of public sector on the example of the Marshal's Office in Poznan. Design/Methodology/approach - The used research methods: studying literature and regulations, critical analysis of internal documentation in the audited entity. Findings -The article describes the laws and internal regulations and the rules and documents describing the elements of the management control system. Originality/value - The documents and solutions of the Marshal's Office in Poznan and many units have been analyzed. The article presents a theoretical model of management control system in units of public sector. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Komunikat nr 23 z 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Min. Fin. nr 15, poz. 84 z 30 grudnia 2009 r.).
 • Komunikat nr 3 Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Min. Fin. nr 2, poz. 11).
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oświadczenia o stanie kontroli zarządczej (DzU nr 238, poz. 1581).
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 września 2010 r. w sprawie planu działalności i sprawozdania z jego wykonania (DzU nr 187, poz. 1254).
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (DzU 2011 nr 14 poz. 67).
 • Szczepankiewicz E.I. (2007), Standardy kontroli finansowej i Wytyczne do samooceny kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych, Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 12, Infor, Warszawa.
 • Szczepankiewicz E.I. (2009), Wpływ standardów światowych na kształt standardów kontroli finansowej w polskim sektorze publicznym, w: Audyt wewnętrzny instrumentem zarządzania, red. K. Winiarska, Zeszyty Naukowe nr 564, Studia i Prace nr 16, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 • Szczepankiewicz E.I. (2010), Wpływ standardów światowych na treść standardów kontroli zarządczej w polskim sektorze finansów publicznych, w: Audyt wewnętrzny według nowej ustawy o finansach publicznych, red. K. Winiarska, Zeszyty Naukowe nr 621, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 30, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 • Szczepankiewicz E.I. (2012), System kontroli zarządczej w uczelni publicznej na przykładzie Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, w: Realizacja kontroli zarządczej w sektorze finansów publicznych, red. K. Winiarska, Zeszyty Naukowe nr 718, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 53, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 • Szczepankiewicz E.I., Simon K. (2011), Problemy wdrażania standardów kontroli zarządczej w sektorze publicznym na przykładzie jednostek administracji podatkowej, w: Kontrola zarządcza w sektorze finansów publicznych, red. K. Winiarska, Zeszyty Naukowe nr 669, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 42, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 • Szczepankiewicz E.I., Simon K. (2012), Organizacja systemu kontroli zarządczej w Izbie Skarbowej w Poznaniu, w: Realizacja kontroli zarządczej w sektorze finansów publicznych, red. K. Winiarska, Zeszyty Naukowe nr 718, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 53, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 • Uchwała nr 1293/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego UM Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (zm. z 20 stycznia 2014 r.).
 • Uchwała nr XXIX/559/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2012 - Załącznik nr 1 Wielkopolska 2020 - Zaktualizowana strategia rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku.
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (DzU nr 30, poz. 168 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (DzU nr 185 poz. 1092 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (DzU z 2005 r., nr 14, poz. 114, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (nr 223 poz. 1458 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DzU z 2013 r. poz. 885.).
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (DzU 2013 nr 0, poz. 330).
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (DzU z 2001 r., nr 142 poz. 1590 z późn. zm.).
 • Zarządzenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr 32/2013 z dnia 25 września 2013 r. w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej w UM Województwa Wielkopolskiego i w budżecie Województwa Wielkopolskiego w roku 2013.
 • Zarządzenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr 56/2009 z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie zarządzania ryzykiem w zakresie wdrażania funduszy unijnych w UM Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
 • Zarządzenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego z 20 maja 2011 r. w sprawie witryny intranetowej UM Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
 • Zarządzenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie: wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w UM Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
 • Zarządzenie nr 10/2000 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z 4 grudnia 2000 r. określające organizację i zakres działania archiwum zakładowego oraz zasady i tryb postępowania z dokumentacją w UM.
 • Zarządzenie nr 10/2011 MWW z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia Planu ochrony informacji niejawnych UM Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
 • Zarządzenie nr 16/2013 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Departamentu Kontroli UM Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
 • Zarządzenie nr 22/2009 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z 8 maja 2009 r. w sprawie wdrożenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji oraz Zasad Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji i dokumentów z nimi związanych w UM Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
 • Zarządzenie nr 23/2008 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia procedur zamieszczania materiałów na komisje i sesje sejmiku w systemie e-Radni.
 • Zarządzenie nr 27/2011 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 8 lipca 2011 r. w sprawie: wprowadzenia w UM w Poznaniu Kodeksu Etyki Pracowników UM Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
 • Zarządzenie nr 28/2008 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z 14 maja 2008 r. w sprawie przechowywania dokumentów dotyczących realizacji projektów współfinansowanych ze środków EFRR w ramach WRPO na lata 2007-2013.
 • Zarządzenie nr 31/2012 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie wprowadzenia kontroli zarządczej w UM w Poznaniu oraz w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych.
 • Zarządzenie nr 34/2013 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 3 października 2013 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Biura Audytu Wewnętrznego UM Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
 • Zarządzenie nr 35/2013 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 3 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego dla UM Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
 • Zarządzenie nr 4/2013 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Regulaminie Przeprowadzania Oceny Pracy Pracowników UM Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
 • Zarządzenie nr 40/2013 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego UM Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
 • Zarządzenie nr 43/2007 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie zarządzania ryzykiem w zakresie wdrażania Funduszy Unijnych w UM, które określało zasady i tryb zarządzania ryzykiem w UM w zakresie wdrażania Funduszy Unijnych.
 • Zarządzenie nr 43/2011 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 października 2011 r. w sprawie instrukcji przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji w UM Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
 • Zarządzenie nr 46/2008 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 15 września 2008 r. w sprawie ochrony danych osobowych przetwarzanych w UM Województwa Wielkopolskiego.
 • Zarządzenie nr 5/2014 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru pracowników na stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w UM Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
 • Zarządzenie nr 56/2007 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia "Zasad kształcenia i doskonalenia zawodowego pracowników UM Województwa Wielkopolskiego odpowiedzialnych za zarządzanie i wdrażanie WRPO na lata 2007-2013".
 • Zarządzenie nr 6/2014 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w UM Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171361339

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.