PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 72 Kontrola zarządcza w praktyce | 231--243
Tytuł artykułu

Rola i zadania Biura Audytu Wewnętrznego oraz Departamentu Kontroli w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Role and Tasks of Internal Audit Bureau And Department of Control In Marshal's Office in Poznan
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Cel - W artykule podjęto próbę określenia roli i zadań komórek organizacyjnych wspomagających marszałka województwa w zakresie nadzoru nad systemem kontroli zarządczej (SKZ) oraz sposobu koordynacji działań komórek organizacyjnych w zakresie SKZ na przykładzie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Metodologia badania - Na potrzeby artykułu przeprowadzono studia literatury, studia obowiązujących regulacji prawnych oraz analizę krytyczną dokumentacji wewnętrznej badanej jednostki. Wynik - Na podstawie analizy literatury z zakresu zadań audytu wewnętrznego można wyróżnić trzy nurty badawcze. Pierwszy koncentruje się wokół roli audytu wewnętrznego i kontroli wewnętrznej we wszystkich organizacjach. Drugi nurt koncentruje się na roli, zadaniach i metodyce audytu wewnętrznego w sektorze publicznym. Trzeci nurt badań jest poświęcony relacjom między audytem i kontrolą wewnętrzną. Analiza dokumentów i rozwiązań przyjętych w badanym podmiocie wykazała, że kontrola zarządcza jest postrzegana jako obowiązek wszystkich szczebli zarządzania. Nadzór nad organizacją, efektywnością i skutecznością funkcjonowania SKZ powierzono dwóm niezależnie od siebie działającym komórkom, co stwarza potrzebę koordynacji działań kontrolnych, a opracowaniem oświadczenia o stanie SKZ we wszystkich departamentach UM oraz wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych zajmuje się istniejący Departament Organizacyjny i Kadr. Oryginalność/Wartość - Przedstawiony w artykule sposób podziału zadań departamentu kontroli i biura audytu wewnętrznego oraz koordynacji działań komórek organizacyjnych w zakresie SKZ nie był do tej pory szerzej opisywany w zakresie przestudiowanej literatury. (abstrakt oryginalny)
EN
Purpose - In this paper authors try to identify the role and tasks of organizational units which upport Marshal of a province in regard to monitoring of management control system (MCS) and coordination of organizational unit activities in regard to MCS based on the case of the Office of Marshal of the Wielkopolskie province in Poznań. Design/Methodology/approach - In response to need of this paper there were literature study, current law and regulations study, and critical analysis of the internal documents of the studied entity conducted. Findings - Based on the literature study on the internal audit role and tasks we can identify three streams of research. First is concentrated on the role of internal audit and inspection control in all organizations. Second is focused on the role, tasks and methodology of internal audit in the public sector. Third is dedicated to relationships between internal audit and inspection control. The analysis of documentation in the studied entity showed that management control is perceived as a responsibility of all management levels; oversight of organization, efficiency and effectiveness of MCS is delegated to two independent departments, so coordination of control activities is needed; and issuing statement of control in all Marshal's Office departments and province organizational units is in the competence of DOiK. Originality/value - The ways of tasks of Inspection Control Department and Internal Audit Office are divided and MCS activities of organizational units are coordinated, which are presented in this paper, have not been described in the studied literature yet. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Bartoszewicz A. (2009), Funkcjonowanie audytu wewnętrznego w polskich samorządach gminnych - wyniki badań, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości nr 52, Warszawa.
 • Bednarek P. (2007), Ewolucja miejsca i roli audytu wewnętrznego w przedsiębiorstwie, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu nr 1174, Wrocław.
 • Bednarek P. (2011), Ocena środowiska wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych w świetle krajowych i międzynarodowych standardów kontroli zarządczej, w: Kontrola zarządcza w sektorze finansów publicznych, red. K. Winiarska, Zeszyty Naukowe nr 669, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 42, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 • Bednarek P. (2012), Koncepcja kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych w świetle regulacji prawnych i teorii naukowych, w: Realizacja kontroli zarządczej w sektorze finansów publicznych, red. K. Winiarska, Zeszyty Naukowe nr 718, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 53, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 • Bitner M., Szczepankiewicz E.I., Bryl A., Rokicka-Buczek A., Włodarska K. (2011), Audyt wewnętrzny w samorządach, "Poradnik Samorządowca" nr 7, Infor, Warszawa.
 • Dudek E. (2003), Audyt wewnętrzny i kontrola wewnętrzna według koncepcji zachodnich, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości t. 17 (73), SKwP, Warszawa.
 • Dudek M., Szczepankiewicz E.I. (2006), System kontroli wewnętrznej jako przedmiot oceny audytora, w: Audyt wewnętrzny jako instrument usprawniający zarządzanie, red. K. Winiarska, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 • Dudek M., Szczepankiewicz E.I. (2007), Oszacowanie ryzyka w środowisku informatycznym aplikacji biznesowych na potrzeby zarządzania i audytu, w: Audyt wewnętrzny w 2007 roku, red. K. Winiarska, Zeszyty Naukowe nr 475, Prace Katedry Rachunkowości nr 29, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 • Dudek M., Szczepankiewicz E.I. (2008), Księga procedur audytu wewnętrznego w jednostce sektora finansów publicznych, w: Funkcjonowanie audytu wewnętrznego w Polsce, red. K. Winiarska, Zeszyty Naukowe nr 512, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 12, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 • Dudek M., Szczepankiewicz E.I. (2009), Karta audytu wewnętrznego, w: Audyt wewnętrzny instrumentem zarządzania, red. K. Winiarska, Zeszyty Naukowe nr 564, Studia i Prace nr 16, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 • Dylewski M. (2011), Rola i znaczenie audytu w zakresie ochrony zasobów sektora publicznego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 152, Wrocław.
 • Komunikat nr 2 Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych, Dz. Urz. poz. 15.
 • Komunikat nr 23 z 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, Dz. Urz. Min. Fin. nr 15, poz. 84.
 • Komunikat nr 3 Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych, Dz. Urz. Min. Fin. nr 2, poz. 11.
 • Kulik E. (2004), Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 387, Prace Katedry Rachunkowości nr 24, Szczecin.
 • Machnik D. (2009), Ocena funkcjonowania audytu wewnętrznego w sądach rejonowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 16, Szczecin.
 • Martyniuk O. (2005), Audyt wewnętrzny a kontrola wewnętrzna, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania UG nr 2, Gdańsk.
 • Mazurek-Różynek A. (2009), Koordynacja audytu wewnętrznego z kontrolą wewnętrzną i audytem zewnętrznym w jednostkach sektora finansów publicznych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 16, Szczecin.
 • Nowak W.A., Skoczylas A. (2011), Ewolucja audytu wewnętrznego w polskim sektorze finansów publicznych, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości nr 63, SKwP, Warszawa.
 • Pańkowska M. (2001), Rola audytu w zarządzaniu zabezpieczeniami systemów informatycznych, "Telekomunikacja i Techniki Komunikacyjne", nr 2.
 • Podręcznik audytu wewnętrznego w administracji publicznej (2003), Ministerstwo Finansów, Warszawa.
 • Polański K. (2017), Rola audytu wewnętrznego i kontroli wewnętrznej w procesie zarządzania ryzykiem, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości nr 39, Warszawa.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oświadczenia o stanie kontroli zarządczej, Dz. U. nr 238, poz. 1581.
 • Russel P., Gołębiowski G. (2012), Audyt wewnętrzny w sektorze publicznym w Polsce na tle wybranych państw UE, Analizy BAS nr 12, Warszawa.
 • Sawicki K. (2006), Zadania kontroli i audytu wewnętrznego jako instrumentów zarządzania przedsiębiorstwem, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości nr 31, SKwP, Warszawa.
 • Serwatka S. (2011), Wzajemne współzależności pomiędzy audytem i kontrolą wewnętrzną w Zakładzie Opieki Zdrowotnej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 226, Wrocław.
 • Skoczylas A. (2012), System kontroli i audytu w polskiej administracji publicznej, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości nr 67, SKwP, Warszawa.
 • Szczepankiewicz E.I. (2007), Standardy kontroli finansowej i Wytyczne do samooceny kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych, "Poradnik Rachunkowości Budżetowej" nr 12, Infor, Warszawa.
 • Szczepankiewicz E.I. (2009), Wpływ standardów światowych na kształt standardów kontroli finansowej w polskim sektorze publicznym, w: Audyt wewnętrzny instrumentem zarządzania, red. K. Winiarska, Zeszyty Naukowe nr 564, Studia i Prace nr 16, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 • Szczepankiewicz E.I. (2009), Zasady audytu wewnętrznego w 2009 r. w jednostkach sektora finansów publicznych, "Poradnik Rachunkowości Budżetowej" nr 11, Infor, Warszawa.
 • Szczepankiewicz E.I. (2010), Wpływ standardów światowych na treść standardów kontroli zarządczej w polskim sektorze finansów publicznych, w: Audyt wewnętrzny według nowej ustawy o finansach publicznych, red. K. Winiarska, Zeszyty Naukowe nr 621, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 30, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 • Szczepankiewicz E.I. (2012), System kontroli zarządczej w uczelni publicznej na przykładzie Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, w: Realizacja kontroli zarządczej w sektorze finansów publicznych, red. K. Winiarska, Zeszyty Naukowe nr 718, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 53, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 • Szczepankiewicz E.I., Simon K. (2011), Problemy wdrażania standardów kontroli zarządczej w sektorze publicznym na przykładzie jednostek administracji podatkowej, w: Kontrola zarządcza w sektorze finansów publicznych, red. K. Winiarska, Zeszyty Naukowe nr 669, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 42, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 • Szczepankiewicz E.I., Simon K. (2012), Organizacja systemu kontroli zarządczej w Izbie Skarbowej w Poznaniu, w: Realizacja kontroli zarządczej w sektorze finansów publicznych, red. K. Winiarska, Zeszyty Naukowe nr 718, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 53, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 • Szczepankiewicz E.I., Szczepankiewicz P. (2005), Współczesne standardy audytu wewnętrznego w zarządzaniu organizacją, w: Controlling i audyt wewnętrzny w usprawnianiu zarządzania, red. K Winiarska, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 • Szczepankiewicz E.I., Szczepankiewicz P., Dudek M. (2007), Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych, "Poradnik Rachunkowości Budżetowej" nr 8, Infor, Warszawa.
 • Szczepankiewicz E.I., Szczepankiewicz P., Dudek M. (2008), Opis procedur audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych, "Poradnik Rachunkowości Budżetowej" nr 7, Infor, Warszawa.
 • Uchwała nr 1293/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego UM Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (zm. z 20 stycznia 2014 r.).
 • Uchwała nr 4572/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 17.04.2014 r. w sprawie Regulaminu Kontroli wykonywanej przez UM Województwa Wielkopolskiego.
 • Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej, DzU nr 185, poz. 1092 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (DzU z 2005 r., nr 14, poz. 114, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, DzU z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, DzU z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, DzU z 2001 r., nr 142 poz. 1590 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, DzU z 2010 r. nr 182, poz. 1228.
 • Winiarska K. (2005), Teoretyczne i praktyczne aspekty audytu wewnętrznego, Difin, Warszawa.
 • Winiarska K. (2007), Audyt wewnętrzny w 2007 roku - standardy międzynarodowe - regulacje krajowe, Difin, Warszawa.
 • Winiarska K. (2013), Kontrola finansów publicznych w Polsce, Zeszyty Naukowe nr 757, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 58, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, www.wneiz.pl/frfu.
 • Zarządzenie nr 16/2013 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Departamentu Kontroli UM Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
 • Zarządzenie nr 31/2012 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie wprowadzenia kontroli zarządczej w UM w Poznaniu oraz w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych.
 • Zarządzenie nr 34/2013 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 3 października 2013 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Biura Audytu Wewnętrznego UM Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
 • Zarządzenie nr 35/2013 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 3 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego dla UM Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
 • Zarządzenie nr 40/2013 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego UM Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171361347

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.