PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 91 | cz. 1 | 23--45
Tytuł artykułu

Prawo liturgiczne Kościoła łacińskiego a Kodeks prawa kanonicznego z 1983 roku : wybrane zagadnienia

Warianty tytułu
Liturgical Law of the Latin Church and the Code of Canon Law of 1983 : Selected Problems
Języki publikacji
PL
Abstrakty
EN
In this article Author is attempting to answer on question referring to the category and character of liturgical norms embodied in the Code of Canon law of 1983. In the first part of the article Author has outlined the main factors of the development of liturgical legislation since the Apostolic times until the promulgation of the Codex Iuris Canonici 1917. In the second part of his article Author has analysed the rule of law contained in can. 2 of the modern Code of Canon Law of 1983 as well as the vision of liturgical law introduced in this Code. Finally, in the third part of the article Author has discussed the actual examples of the liturgical provisions embodied in the Code. The examination of those provisions enables Author to proclaim that the Code of Canon law contains three types of rules referring to the liturgy: (1) administrative rules that describe the responsibilities of the Church authorities to act in the liturgical matters, (2) provisions that contain cross-references to the liturgical books and (3) provisions that contain "pure" liturgical norms.(original abstract)
Rocznik
Tom
91
Numer
Strony
23--45
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Codex iuris canonici Pii X Pontificis Maximi iussu digestus Benedicti Papae auctoritate promulgatus, Romae 1918.
 • Pius XII, Encyklika Mediator Dei et hominum z 20 listopada 1947 r., AAS 39 (1947) 14, s. 521-595.
 • Święta Kongregacja Obrzędów, Rubricae Breviarii et Missalis Romani z 26 lipca 1960 r., AAS 52 (1960) 2, s. 597-729.
 • Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli Pp. II promulgatus. Kodeks Prawa Kanonicznego. Przekład polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu Polski, Pallottinum, Poznań 2008.
 • Kongregacja dla Sakramentów i Kultu Bożego, Variationes in novas editiones librorum liturgicorum ad normam codicis iuris canonici nuper promulgati introducendae z 13 września 1983 r., prot. n. CD. 1200/83, Notitiae 1983/19, s. 540-541 (decretum), 541-555 (textum), 556-561 (commentarium).
 • Liturgia Godzin. Codzienna modlitwa Ludu Bożego. Wydanie skrócone, Pallottinum, Poznań 1991, s. 7-15.
 • Kongregacja ds. Kościołów Wschodnich, Istruzione per l'applicazione delle prescrizioni liturgiche del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1996.
 • Sobór Watykański II, Konstytucja o liturgii świętej Sacrosanctum Concillium z 4 grudnia 1963 r. [w:] Sobór Watykański II. Konstytucje. Dekrety. Deklaracje. Tekst polski. Nowe tłumaczenie, Pallottinum, Poznań 2002, s. 48-78.
 • Liturgia Godzin, t. 1, wyd. 2, Pallottinum, Poznań 2006.
 • Ogólne wprowadzenie do Mszału Rzymskiego oraz wskazania Episkopatu Polski, Pallottinum, Poznań 2006.
 • Dokumenty synodów od 381 do 431 roku, układ i oprac. A. Baron, H. Pietras, Wyd. WAM, Kraków 2010.
 • Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Dekret Paternas vices z 1 maja 2013 r., prot. N. 215/11/L, Ephemerides Liturgicae 2013/127, s. 238-239.
 • Komunikat w sprawie włączenia imienia św. Józefa do Modlitw Eucharystycznych z dnia 29 lipca 2013 roku; http://episkopat.pl/dokumenty/pozostale/5333.1,Komunikat_w_sprawie_wlaczenia_ imienia_sw_Jozefa_do_Modlitw_Eucharystycznych.html; stan na dzień 16.10.2014 r.
 • Augustyn M., Geneza i rozwój soborowej idei liturgii, Wyd. OO. Franciszkanów Bratni Zew, Kraków 2007.
 • Bączkowicz F., Prawo kanoniczne. Podręcznik dla duchowieństwa, t. 1, wyd. 3, uzup. J. Baron i W. Stawinoga, Wyd. Diecezjalne św. Krzyża, Opole 1957.
 • Beal J.P., Coriden J.A., Green T.J. (eds.), New Commentary on the Code of Canon Law, Paulist Press, Mahwah, NJ 2000.
 • Brugnotto G., Can. 2, [w:] Redazione di Quaderni di diritto ecclesiae (red.), Codice di diritto canoniico comentato. Testo ufficiale latino. Traduzione italiana. Fonti. Interpretazioni autentiche.
 • Legislazione complementare della Conferenza episcopale italiana. Commento, Ancora, Milano 2001, s. 96.
 • Cieślak P., Liturgia czasów apostolskich, [w:] W. Świerzawski (red.), Mysterium Christi, t. 2, Historia liturgii, Wyd. Diecezjalne i Druk. w Sandomierzu, Zawichost - Kraków - Sandomierz 2012, s. 13-30.
 • Cohen S.J.D., Satlow M., Dominacja rzymska. Powstanie żydowskie i zburzenie drugiej świątyni, [w:] H. Shanks (red.), Starożytny Izrael. Od Abrahama do zburzenia świątyni jerozolimskiej przez Rzymian, tłum. W. Chrostowski, wyd. 2, Vocatio, Warszawa 2009, s. 385-428.
 • Dębiński A., Ustawodawstwo karne rzymskich cesarzy chrześcijańskich w sprawach religijnych, Red. Wyd. KUL, Lublin 1990.
 • Dzierżon G., Relacja prawa liturgicznego do Kodeksu, [w:] J. Wroceński, J. Krajczyński (red.), Finis legis Christus. Księga pamiątkowa dedykowana księdzu profesorowi Wojciechowi Góralskiemu z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin, Wyd. UKSW, Warszawa 2009, s. 355-362.
 • Egeria. Pielgrzymka do miejsc świętych, [w:] Do Ziemi Świętej. Najstarsze opisy pielgrzymek do Ziemi Świętej IV-VIII w., wybór, wstęp, wprowadzenie i oprac. P. Iwaszkiewicz, Wyd. WAM, Kraków 2010, s. 118-199.
 • Esposito B., Il rapporto del Codice di Diritto canonico latino con le leggi liturgiche. Commento esegetico-sistematico al can. 2 del CIC/83, Angelicum 82/2005, s. 139-186.
 • Filipowicz K., Liturgia jako zbawczy dialog i święta wymiana, Warszawskie Studia Teologiczne 2011/24, s. 133-142.
 • Gaudemet J., L'Église dans l'Empire Romain (IVe-Ve siècles), Paris 1958.
 • Hemperek P., Góralski W., Przytuła F., Bakałarz J., Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r., t. 3, Red. Wyd. KUL, Lublin 1986.
 • Jombart É., Manuel de Droit Canon. Conforme au Code de 1917 et aux plus récentes décisiones du Saint-Siège, Beauchesne, Paris 1958.
 • Koperek S., Maryja w rzymskich modlitwach eucharystycznych, [w:] H.J. Sobeczko (red.), Modlitwa Eucharystyczna Mszału Rzymskiego. Dzieje - Teologia - Liturgia, Red. Wyd. Wydz.Teolog. Uniw. Opol., Opole 2005, s. 181-193.
 • Krzywda J., Komentarz do kan. 846, [w:] W. Góralski, E. Górecki, J. Krukowski, J. Krzywda, P. Majer, B. Zubert, Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. 3/2, Księga IV. Uświęcające zadanie Kościoła, Pallottinum, Poznań 2011, s. 32-33.
 • Kujawa S., La competenza in materia liturgica. Analisi storico-giuridica, Pontificia Università Gregoriana, Poznań 2009.
 • Kunzler M., La liturgia della Chiesa, t. 10, wyd. 2, Jacka Book, Milano 2003.
 • Loew J., The New Code of Rubrics, The Furrow 1960/11, s. 667-675.
 • Marini P., A Challenging Reform. Realizing the Vision of the Liturgical Renewal, 1963-1975, The Liturgical Press, Collegeville, MN 2007.
 • Maas-Ewerd T., Liturgische Bewegung. I. Katolische Kirche, [w:] W. Kasper, Lexikon für Theologie und Kirche, t. 6, wyd. 3, Verlag Herder, Freiburg - Basel - Wien 2006, szp. 992-993.
 • McIntyre J.P., Customary Law in the 'Corpus Iuris Canonici', Catholic University of America, San Francisco 1990.
 • McManus F.R., Liturgical Law, [w:] A.J. Chupungco (ed.), Handbook for Liturgical Studies. Introduction to the Liturgy, The Liturgical Press, Collegeville, MN 1997, s. 399-420.
 • Michałek R., Wykaz dokumentów prawno-liturgicznych z lat 1940-1968, Prawo Kanoniczne 1970/13.3-4, s. 291-364.
 • Nowak J., Prawo w służbie wydarzeń zbawczych. Zarys prawodawstwa liturgicznego, Pallottinum, Poznań 2004.
 • Ochoa X., Index verborum ac locutionum Codicis iuris canonici, ed. secunda et complete, Libreria Editrice Lateranense, Citta' del Vaticano 1984.
 • Otaduy J., Can. 2. Comentario, [w:] Á. Marzoa, J. Miras, R. Rodríguez-Ocaña, Comentario exegético al Código de Derecho Canónico, t. 1, wyd. 3, EUNSA, Pamplona 2002, s. 260-264.
 • Pastuszko M., Wprowadzenie do kanoniczno-liturgicznego prawa o sakramentach świętych (kanony 834-839), Prawo Kanoniczne 1992/35.3-4, s. 85-145.
 • Pawluk T., Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II, t. 1, Zagadnienia wstępne i normy ogólne, Warmińskie Wyd. Diecezjalne, Olsztyn 1985.
 • Pierwsi świadkowie, tłum. A. Świderkówna, wyd. 2, Wydawnictwo M, Kraków 2010.
 • Pinto P.V., Can. 2, [w:] P.V. Pinto (red.), Commento al Codice di Diritto Canonico, wyd. 2, Libreria Editrice Vacticana, Città del Vaticano 2001, s. 2.
 • Pommares J.M., Le droit en liturgie: un compagnon incommode ou une aide indispensable?, Notitiae 1996/32.4, s. 216-237.
 • Rak R., Pojęcie liturgii w świetle nauki Soboru Watykańskiego II, Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 1971/4, s. 309-324.
 • Ratzinger J., Duch liturgii, tłum. E. Pieciul, Christianitas, Poznań 2002.
 • Richstatter T., Liturgical Law Today. New Style, New Spirit, Franciscan Herald Press, Chicago 1977.
 • Rivella M., Il rapporto fra Codice di diritto canonico e diritto liturgico (can. 2), Quaderni di Diritto Ecclesiale 1995/8.2, s. 193-200.
 • Saj M., Zawarcie małżeństwa z niewierzącym lub niepraktykującym, [w:] U. Nowicka (red.), Kanoniczno-liturgiczne aspekty zawierania małżeństwa mieszanych i im podobnych, Prymasowskie Wyd. Gaudentium, Warszawa 2014, s. 23-39.
 • Seasoltz R.K., Liturgy and Ecclesiastical Law: Some Canonical and Pastoral Challenges, Jurist 2010/70, s. 114-130.
 • Sitarz M., Słownik prawa kanonicznego, PAX, Warszawa 2004, kol. 137-138, s.v. Prawo liturgiczne.
 • Sobański R., Normy ogólne Kodeksu Prawa Kanonicznego, Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa 1969.
 • Sobański R., Komentarz do kan. 2, [w:] J. Krukowski, R. Sobański, Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. 1, Księga I. Normy ogólne, Pallottinum, Poznań 2003, s. 47-48.
 • Sobański R., Metodologia prawa kanonicznego, Wydawnictwo Gnome, Katowice 2004.
 • Stawniak H., Służebna rola przepisów prawo-liturgicznych, Seminare 2003/19, s. 77-94.
 • Subera I., Historia źródeł i nauki prawa kanonicznego, wyd. 2, Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa 1977.
 • Superson J., Liturgia. W Kościele Katolickim. B. Dzieje [w:] Encyklopedia katolicka, t. 10, Tow. Nauk. KUL, Lublin 2004, szp. 1194-1195.
 • Sztafrowski E., Podręcznik prawa kanonicznego, t. 1, Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa 1985.
 • Thibodeau T.M., Canon Law and Liturgical Expositions in Durand's 'Rationale', Bulletin of Medieval Canon Law 1998/22, s. 41-52.
 • Vasil C., La legislazione liturgica delle Chiese d'Oriente. Valore e significato del rapporto tra diritto e liturgia, alla luce del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, Rivista Liturgica 2011/98.5, s. 804-821.
 • Wit Z., Liturgiczne prawodawstwo, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 10, Tow. Nauk. KUL, Lublin 2004, szp. 1226.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171361591

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.