PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | z. nr 41 Gospodarka Polski 1990-2014. Nadzieje i obawy o perspektywy zintegrowanego rozwoju | 264--275
Tytuł artykułu

Prospołeczność w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa - niedoceniony czynnik wzrostu gospodarczego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Prosocial Engagement of Enterprises - an Underestimated Aspect of Economic Growth
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule podjęta została kwestia zależności pomiędzy prospołeczną a gospodarczą działalnością przedsiębiorstw oraz wpływu zaangażowania prospołecznego na wykorzystanie kapitału ludzkiego. W szczególności rozważania koncentrują się na wykazaniu, że prospołeczna orientacja przedsiębiorstwa oraz tworzenie prospołecznego środowiska działania i współdziałania sprzyjają wzrostowi sprawności zawodowej pracowników i osiąganych przez nich wyników ekonomicznych. Działania tego typu nie są wystarczająco doceniane wśród czynników wzrostu gospodarczego. Wyjaśniono, na czym polega zaangażowanie prospołeczne, które stanowić może istotny aspekt strategii zarządzania przedsiębiorstwem i instrument osiągania przewagi konkurencyjnej. Przedstawiono, jak w prospołecznym środowisku dochodzi do wzrostu sprawności zawodowej zatrudnionych, podkreślając regulacyjną rolę predyspozycji psychicznych w stymulowaniu pozostałych parametrów tej sprawności, zwłaszcza wiedzy i umiejętności. Zaprezentowano cztery, wybrane typy działań, za pośrednictwem których przejawiać się może aktywność prospołeczna w strategicznej działalności przedsiębiorstw. Są to: 1) rzetelne realizowanie wymogów jakościowych, 2) doskonalenie działalności poprzez eliminowanie strat oraz przeciwdziałanie marnotrawstwu materiałów i surowców, 3) Kształtowanie aksjologicznie ukierunkowanych postaw menedżerów, 4) Podmiotowe traktowanie pracowników. Podejmując próbę wyjaśnienia, na ile świadomość prospołeczna i zaangażowanie w tym zakresie kształtują niedoceniony wymiar efektywności gospodarczej wykorzystano wnioski badawcze uzyskane w Harvard University. Odwołano się także do wyników badań własnych wskazujących na korelację pomiędzy głównymi determinantami zaangażowania prospołecznego przedsiębiorstwa i sprawności zawodowej zatrudnionych. Egzemplifikuje ona wstępnie na przykładzie analizowanego przedsiębiorstwa rozważaną zależność oraz możliwość wpływu długoterminowej aktywności prospołecznej na osiąganie równie długoterminowego wzrostu gospodarczego. (abstrakt oryginalny)
EN
The article raises the matter of dependencies between a pro-community and economic activity of enterprises, and influence of pro-community engagement on the use of human capital. Deliberations especially focus on proving that the pro-community orientation of the enterprise, and creation of a pro-community environment of operating and cooperating support growth in professional efficiency of employees and economical results that they achieve. Among the factors of economic growth, such actions are underestimated. It was explained, what the pro-community engagement consists in, which may pose a significant aspect of a strategy of managing an enterprise, and an instrument for achieving competitive advantage. The article presents the manner, in which the growth of professional effectivenes of the employed takes place in the pro-community environment, putting emphasis on a regulatory role of mental predispositions in stimulations of the remaining parameters of this ability, especially of knowledge and skills. Four chosen types of actions were demonstrated, through which a pro-community activity may become visible in the strategic operation of enterprises. These are: 1) Reliable realization of quality requirements, 2) improving the activity through elimination of losses and counteraction of thriftlessness of materials and resources, 3) Axiological shaping of directed attitudes of managers, 4) Treating employees instrumentally. While taking an attempt to explain to what extent the pro-community awareness and engagement within this scope shape the invaluable dimension of economic effectivenes, research conclusions obtained at Harvard University were applied. There were also some references made to own research pointing to correlation between the main determinant of pro-community engagement of an enterprise and professional efficiency of the employed. It initially exemplifies, in case of the analyzed enterprise, the deliberated dependence and a possibility of influence of a long-term pro-community activity on achievement of a long-term economic growth. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Adamska-Chudzińska M., 2012, Uwarunkowania sprawności zawodowej człowieka w organizacji. Aspekt prospołeczny, wyd. UEK w Krakowie, Kraków.
 • Bąk M., Bednarz P., Kulawczuk P., Rataj R., Szcześniak A., Zając P., 2007, Analiza korzyści ekonomicznych ze stosowania zasad społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w polskich przedsiębiorstwach. Streszczenie i wnioski [w:] Wpływ Społecznej Odpowiedzialności Biznesu i Etyki Biznesu na Zarządzanie Przedsiębiorstwami, IBnDiPP, EQUAL, Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, http://www.iped.pl.
 • Beard A., Hornik R., 2012, Trudno być firmą rzetelną, godną zaufania i etyczną, "Harvard Business Review Polska" nr 5.
 • Forum Odpowiedzialnego Biznesu - www.fob.org.pl.
 • Gałdowa A., 1999, Klasyczne i współczesne koncepcje osobowości, t. 1, Wyd. UJ, Kraków.
 • Gasparski W. (red.), 2012, Biznes, etyka, odpowiedzialność, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Gasparski W., Lewicka-Strzałecka A., Rok B., Szulczewski G., 2011, Odpowiedzialność społeczna i etyka biznesu w polskim życiu gospodarczym [w:] Krytycznie i twórczo o zarządzaniu. Wybrane zagadnienia, red. W. Kieżun, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 • Kanter M.E., 2009, Super Corp: How Vanguard Companies Create Innovation, Profits, Growth, and Social Good, Random House Inc., New York.
 • Kuraszko I., Augustyniak Sz., 2009, 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa.
 • Penc J., 2007, Nowoczesne kierowanie ludźmi. Wywieranie wpływu i współdziałanie w organizacji, Difin, Warszawa.
 • Pervin L.A., 2002, Psychologia osobowości, GWP, Gdańsk.
 • Pratley P., 2000, Etyka w biznesie, Wydawnictwo Felberg SJA, Warszawa.
 • Przetacznik-Gierowska M., Tyszkowa M., 2007, Psychologia rozwoju człowieka. Zagadnienia ogólne, t. 1, PWN, Warszawa.
 • Rok B., 2009, Czy przywództwo etyczne w działalności gospodarczej jest możliwe?, "Prakseologia" nr 149.
 • Rok B., 2013, Konkurencja, która służy wszystkim, "Gazeta Prawna" z 23 kwietnia, www.gazetaprawna.pl.
 • Sieczkowska M., 2003, Program wspierania pracowników, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 2.
 • Tomaszewski T., 1998, Główne idee współczesnej psychologii, Wyd. Akademickie Żak, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171363393

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.