PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | nr 4 (57) | 128--164
Tytuł artykułu

Banki spółdzielcze i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe w Polsce - podobieństwa oraz różnice

Autorzy
Warianty tytułu
Cooperative Banks and Credit Unions in Poland - Similarities and Differences
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego artykułu jest rozpoznanie i klasyfikacja podobieństw oraz różnic występujących między BS i SKOK, a także szczegółowa charakterystyka tych spośród nich, które mają wpływ na istotę wspomnianych podmiotów, oraz takich, które jej bezpośrednio dotyczą. Pomimo że w wyniku zmian regulacji SKOK, dokonanych zwłaszcza w latach 2012-2014, zasady działania obu typów rodzimych spółdzielni oszczędnościowo-kredytowych w wielu obszarach znacznie się upodobniły, to jednak nie doszło do wyeliminowania wszystkich różnic, w tym zwłaszcza tych, które decydują o istocie BS i SKOK. Z uwagi na wielość ujawnionych podobieństw i różnic między wspomnianymi instytucjami, oraz ograniczoną objętość artykułu, dokonanie szczegółowej analizy porównawczej ich wszystkich nie było możliwe. (fragment tekstu)
EN
Savings and credit cooperatives do not constitute a homogenous set. Two of their types have been developed and operate in Poland, i.e. cooperative banks and credit unions. The author decided to identify and classify the similarities and differences between them. As a result of this research - having considered the nature of similarities and differences between cooperative banks and credit unions, as well as the type of information sources constituting the basis for a comparative analysis - three major categories of similarities and differences were distinguished: historical, regulatory and situational. Regardless of the classification into categories, both similarities and differences between cooperative banks and credit unions were divided into permanent and variable, general and specific as well as fundamental and secondary ones. The thus performed segregation allowed for distinguishing, among others, both similarities and differences:
❖ referring directly to the essence of cooperative banks and credit unions, which - owing to their fundamental importance - were subject to a detailed analysis and characteristics, and also
❖ historical and covering the effective norms for cooperative banks and credit unions functioning, which were also discussed since they determine the first ones to a significant extent. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
128--164
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Alińska A., W poszukiwaniu docelowego modelu funkcjonalno-organizacyjnego bankowości spółdzielczej w Polsce , [w:] B. Janik (red.), Dylematy rozwoju polskiej spółdzielczości kredytowej , "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu" 2012, nr 45.
 • Ciepiela I., Czynności bankowe jako przedmiot działalności banków , Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010.
 • Cioch H., Prawo spółdzielcze , Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011.
 • Cioch H., Zasady spółdzielcze i ich realizacja w praktyce , "Teka Komisji Prawniczej - Oddział Lubelski PAN", 2009, t. II.
 • Czopur S., Kapitał finansowy banków spółdzielczych , CeDeWu, Warszawa 2012.
 • Fischer T.J., Zum Wandel der Strukturen im bayerischen Raiffeisenbankensektor (1948 - 1988) , Shaker Verlag, München 1990.
 • Fonteyne W., Cooperative banks in Europe - Policy issues , "International Monetary Fund Working Paper" 2007, nr 59 .
 • Golec M., Dylematy rozwoju spółdzielczości kredytowej w Polsce , [w:] B. Janik (red.), Dylematy rozwoju polskiej spółdzielczości kredytowej , "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu" 2012, nr 45.
 • Golec M., Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe na rynku usług finansowych w Polsce , Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 2004.
 • Golec M., Zmiany regulacyjne w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych a ich oferta depozytowa , "Economics and Management" 2014, nr 3.
 • Gostomski E., Narodziny spółdzielczości kredytowej w Europie i rozwój banków spółdzielczych w Polsce , [w:] A. Szelągowska (red.), Współczesna bankowość spółdzielcza , CeDeWu, Warszawa 2011.
 • Góral L., Instytucje "parabankowe" w ustawodawstwie wybranych krajów Unii Europejskiej i w Polsce , "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" 1997, nr 10.
 • Góral L., Quasi-bank (instytucja parabankowa) , [w:] W. Pyzioł (red.), Encyklopedia prawa bankowego , LexisNexis, Warszawa 2000.
 • Hausner J. (red.), Przedsiębiorstwa społeczne w Polsce. Teoria i praktyka , Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Kraków 2008.
 • Izdebski H., Małek M., Formy prawne podejmowania i prowadzenia działalności służącej realizacji celów społecznie użytecznych poza sektorem finansów publicznych, w szczególności w zakresie aktywizacji osób bezrobotnych, w świetle idei ekonomii społecznej i obowiązującego stanu prawnego , Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Warszawa 2005.
 • Jurkowska-Zeidler A., Parabank , [w:] A. Drwiłło, D. Maśniak (red.), Leksykon prawa finansowego. 100 podstawowych pojęć , C.H. Beck, Warszawa 2009.
 • Klein M., Leben, Werk und Nachwirkung des Genossenschaftsgründers Friedrich Wilhelm Raiffeisen , Rheinland-Verlag, Köln 1997.
 • Kleinhaus J., Entwicklung der Raiffeisen - Organisation in der Bundesrepublik Deutschland , [w:] van Espen J. i in., Raiffeisenkredit in Europa , Raiffeiseninstituten, Frankfurt 1968.
 • Kłapkowski T., Patronackie spółdzielnie rolnicze w Małopolsce , Spółdzielczy Instytut Naukowy, Kraków 1927.
 • Krzyżewski J.A., Rozbieżności definicyjne prawa polskiego i europejskiego w sprawie działalności kredytowej i wynikłe stąd implikacje dla polityki pieniężnej i zakresu nadzorów na polskim rynku finansowym , "Bank i Kredyt" 1999, nr 7-8.
 • Łukasiewicz-Kamińska A., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa finansowego , Difin, Warszawa 2011.
 • Malinowski M., Rudolf P., Sowińska-Kobelak D., Szupowski P., Prawa i obowiązki członków SKOK - analiza prawna , Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa 2014.
 • Mądra M., Działalność instytucji mikrofinansowania na przykładzie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych , "Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego" 2011, nr 91.
 • Morawski W., Słownik historyczny bankowości polskiej do 1939 r. , Muza, Warszawa 1998.
 • Olszak M., System bankowy oraz parabankowy w Polsce , [w:] C. Kosikowski, E. Ruśkowski (red.), Finanse publiczne i prawo finansowe , Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2008.
 • Orzeszko T., Banki spółdzielcze w Polsce. Ekonomiczne i finansowe warunki rozwoju , Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 1998.
 • Orzeszko T., Instytucje finansowe z sercem - historia i teraźniejszość unii kredytowych w Stanach Zjednoczonych , CeDeWu, Warszawa 2012.
 • Orzeszko T., Przekształcenia organizacyjne spółdzielczego sektora bankowego w Polsce w latach 90 . "Regionalny Biuletyn Wyższej Szkoły Bankowej" 1999, nr 2 (13).
 • Orzeszko T., Rezerwy na straty kredytowe w bankach - istota i zasady funkcjonowania , Monografie i Opracowania nr 223, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013.
 • Orzeszko T., Znaczenie oraz zakres monitorowania i oceny kondycji finansowej banku , [w:] T. Kiziukiewicz (red.), Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi , Materiały na konferencję naukową (wersja elektroniczna), Uniwersytet Szczeciński, Akademia Rolnicza, Szczecin 2001.
 • Ostrowska E., Dylematy zrównoważonego rozwoju sektora finansowego w Polsce , [w:] E. Ostrowska, J. Ossowski (red.), Rynki finansowe. Mikrofinanse , Fundacja na rzecz Polskich Związków Kredytowych - Instytut Stefczyka, Sopot 2009.
 • Paluszak G., Waliszewski K., Działalność instytucji mikrofinansowych w Polsce na przykładzie spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych , [w:] G. Kotliński, K. Waliszewski. (red.), Instytucje parabankowe na rynku usług bankowych w Polsce , CeDeWu, Warszawa 2012.
 • Pietrzykowski K., Prawo spółdzielcze. Komentarz do zmienionych przepisów , Wydawnictwa Prawnicze, Warszawa 1995.
 • Srokosz W., Instytucje parabankowe w Polsce , Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011.
 • Strzelecki A., Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe w polskim systemie bankowym , "Studia z Zakresu Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy" 2013, t. 3.
 • Szambelańczyk J., Banki spółdzielcze w Polsce w procesach zmian gospodarczych . Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006.
 • Szpringer W., Problem parabanków na tle pojęcia banku jako instytucji kredytowej w Unii Europejskiej , "Prawo Bankowe" 2004, nr 11.
 • Węcławski J., Banki spółdzielcze w konkurencyjnym otoczeniu , "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia, Sectio H" 2010, Vol. XLIV.
 • Woźniewska G., Potencjał konkurencyjności banku spółdzielczego , "Monografie i Opracowania 202, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2011, nr 199.
 • Zakrzewski P., Zasady Międzynarodowego Związku Spółdzielczego - wprowadzenie , "Kwartalnik Prawa Prywatnego" 2005, z. 1.
 • Zalcewicz A., Bank lokalny. Studium prawne , Difin, Warszawa 2013.
 • Zawadzka P., Zasady prawnej organizacji rynku finansowego , [w:] E. Fojcik-Mastalska, R. Mastalski (red.), Prawo finansowe , Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013.
 • Żółtkowski W., Bank lokalny , CeDeWu, Warszawa 2012.
 • Gostomski E., Europejskie banki spółdzielcze , "Gazeta Bankowa" 2006, nr 46.
 • Mikołajewska B., Wielki SKOK , "Polityka" 2004, nr 47 (2479).
 • Różowicz K., Samorządność nadal bardzo ważna , "Echo Piątkowa" 2013, nr 8/217 (XVI).
 • Trzaskowski R., Działalność gospodarcza w rozumieniu prawa cywilnego na tle orzecznictwa , "Glosa" 2006, nr 2.
 • Dyrektywa 2006/43/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 17.05.2006 r. w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, zmieniającej dyrektywy Rady 78/660/EWG w sprawie rocznych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek i 83/349/EWG w sprawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych banków i innych instytucji finansowych oraz uchylającej dyrektywę Rady 84/253/EWG w sprawie zatwierdzania osób odpowiedzialnych za dokonywanie ustawowych kontroli dokumentów rachunkowych, DzU L 157 z 09.06.2006, s. 87, ze zm.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z 26.06.2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniająca dyrektywę 2002/87/WE i uchylająca dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE, DzU L 176 z 27.06.2013, s. 338.
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 2223/1996 z 25.06.1996 r. w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych we Wspólnocie, DzU L nr 310 z 30.11.1996 r., s. 1, ze zm.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 z 21.05.2013 r. w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych w Unii Europejskiej, DzU L nr 174 z 25.06.2013 r., s. 1, ze zm.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z 26.06.2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012, DzU L 176 z 27.06.2013, s. 1.
 • Ustawa z 23.04.1964 r. Kodeks cywilny, DzU z 2014 r. poz. 121.
 • Ustawa z 12.06.1975 r. Prawo bankowe, DzU z 1975 r. Nr 20, poz. 108.
 • Ustawa z 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze, DzU z 2013 r. poz. 1443.
 • Ustawa z 31.01.1989 r. Prawo bankowe, DzU z 1989 r. Nr 4, poz. 21, ze zm.; DzU z 1992 r. Nr 72, poz. 359 ze zm.
 • Ustawa z 20.01.1990 r. o zmianach w organizacji i działalności spółdzielczości, DzU z 1990 r. Nr 6, poz. 36 ze zm.
 • Ustawa z 23.05.1991 r. o związkach zawodowych, DzU z 1991 r. Nr 55, poz. 234 ze zm.
 • Ustawa z 25.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz U z 2014 r. poz. 851 ze zm.
 • Ustawa z 24.06.1994 r. o restrukturyzacji banków spółdzielczych i Banku Gospodarki Żywnościowej oraz o zmianie niektórych ustaw, DzU z 1994 r. Nr 80, poz. 369 ze zm.
 • Ustawa z 29.09.1994 r. o rachunkowości, DzU z 2013 r. poz. 330 ze zm.
 • Ustawa z 14.12.1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, DzU z 2009 r. Nr 84, poz. 711 ze zm.
 • Ustawa z 14.12.1995 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych DzU z 1996 r. Nr 1, poz. 2 ze zm.
 • Ustawa z 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa, DzU z 2012 r. poz. 749 ze zm.
 • Ustawa z 29.08.1997 r. Prawo bankowe, DzU z 2012 r. poz. 1376 ze zm.
 • Ustawa z 7.12.2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających, DzU z 2014 r., poz. 109.
 • Ustawa z 27.07.2002 r. Prawo dewizowe, DzU z 2012 r. poz. 826 ze zm.
 • Ustawa z 2.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, DzU z 2013 r. poz. 672 ze zm.
 • Ustawa 7.05.2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, DzU z 2009 r. Nr 77, poz. 649 ze zm.
 • Ustawa z 5.11.2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, DzU z 2013 r., poz. 1450.
 • Ustawa z 12.05.2011 r. o kredycie konsumenckim, DzU 2014 r. poz. 1497.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 19.12.1992 r. w sprawie pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w zakładach pracy, DzU z 1992 r. Nr 100, poz. 502.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 16.12.2008 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków, DzU z 2008 r. Nr 235, poz. 1589 ze zm.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 1.10.2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków, DzU z 2013 r. poz. 329 ze zm.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 11.08.2011 r. w sprawie określenia wzorcowego planu kont dla banków, DzU z 2011 r., Nr 181, poz. 1082.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 10.10.2011 r. w sprawie formatu i trybu przekazywania przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe informacji o założonych i zlikwidowanych rachunkach, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, DzU z 2011 r., Nr 226, poz. 1359 ze zm.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 27.08.2013 r. w sprawie współczynnika wypłacalności spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, DzU z 2013 r. poz. 1102.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 17.09.2013 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, DzU z 2013 r. poz. 1137.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 21.02.2014 r. w sprawie informacji sprawozdawczych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych oraz Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, DzU z 2014 r. poz. 248.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 18.06.2014 r. w sprawie szczegółowego trybu wykonywania czynności kontrolnych Komisji Nadzoru Finansowego w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych i w Krajowej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej, DzU z 2014 r. poz. 879.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 25.06.2014 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, DzU z 2014 r. poz. 880.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 15.07.2014 r. w sprawie szczegółowego trybu wykonywania czynności kontrolnych Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, DzU z 2014 r. poz. 952.
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 22.08.2014 r. w sprawie wpłat na finansowanie kosztów nadzoru nad spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi oraz Krajową Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową, DzU z 2014 r. poz. 1212.
 • Uchwała Nr 76/2010 Komisji Nadzoru Finansowego z 10.03.2010 r. w sprawie zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka, DzUrz KNF z 2010 r. Nr 2, poz. 11 ze zm.
 • Uchwała Nr 312/2012 Komisji Nadzoru Finansowego z 27.11.2012 r. w sprawie trybu wykonywania nadzoru nad działalnością bankową, DzUrz KNF z 2012 r. poz. 20.
 • Uchwała Nr 218/2014 Komisji Nadzoru Finansowego z 22.07.2014 r. w sprawie wydania "Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych", DzUrz KNF z 2014 r. poz. 17.
 • Uchwała nr 28/2014 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z 19.11.2014 r. w sprawie określenia wysokości stawki obowiązkowej opłaty rocznej na 2015 rok wnoszonej na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego przez podmioty objęte obowiązkowym systemem gwarantowania.
 • Uchwała nr 30/2014 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z 19.11.2014 r. w sprawie określenia wysokości stawki obowiązkowej opłaty rocznej na 2015 rok wnoszonej na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe.
 • Uchwała nr 23/2014 Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej z 12.12.2014 r. w sprawie potrzeby zmiany terminu wejścia w życie rozporządzenia Ministra Finansów z 25 czerwca 2014 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.
 • Banki, banki spółdzielcze, SKOK-i - modele współpracy z lokalnymi społecznościami, ich miejsce w polityce CSR instytucji finansowych , [w:] Dobre partnerstwo - teoria a praktyka: Jak instytucje finansowe budują współpracę na korzyść lokalnych społeczności , Instytut Jagielloński, Warszawa lipiec 2014, s. 12-14, http://jagiellonski. pl/wp-content/uploads/2014/07/DOBRE-PARTNERSTWO-%E2%80%93-TEORIA-A- PRAKTYKA.pdf (dostęp: 2.01.2015).
 • Branch B., Grace D., Credit Union Regulation and Supervision . Technical Guide, World Council of Credit Unions, Madison 2008, s. 3; http://www.woccu.org/about/creditunion (dostęp: 2.01.2015).
 • Co-operative identity, values & principles , International Co-operative Alliance, http:// ica.coop/en/whats-co-op/co-operative-identity-values-principles (dostęp: 2.01.2015).
 • Credit Unions in Poland: Diagnostic and Proposals on Regulation and Supervision , Report No. 59432 - PL, World Bank, Washington, December 2010, http://siteresources.worldbank.org/POLANDEXTN/Resources/SKOK_report.pdf (dostęp: 2.01.2015).
 • Deklaracja Spółdzielczej Tożsamości , Krajowa Rada Spółdzielcza, http://www.krs.org. pl /index.php?option=com_content&view=article&id=43&Itemid=299 (dostęp: 2.01.2015).
 • Informacja dotycząca wdrożenia ESA 2010 w statystyce monetarnej i finansowej publikowanej przez Narodowy Bank Polski , Narodowy Bank Polski, http://www.nbp.pl/ aktualnosci/wiadomosci_2014/info-esa2010.pdf (dostęp: 2.01.2015).
 • Informacja o sytuacji banków spółdzielczych i zrzeszających w III kwartale 2014 roku . Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa grudzień 2014, s. 5, http://www.knf. gov.pl/Images/BS_III_kw_2014_raport_tcm75-40049.pdf (dostęp: 2.01.2015).
 • Informacja o sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w III kwartale 2014 roku . Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa grudzień 2014, http:// www.knf.gov.pl/Images/SKOK_III_kwartal_2014_raport_tcm75-40043.pdf (dostęp: 2.01.2015).
 • Kulińska-Sadłocha E., Szambelańczyk J., Lokalne instytucje kredytowe w koncepcji zrównoważonego rozwoju Polski , Referat na IX Kongres Ekonomistów Polskich, s. 8, http://www.pte.pl/kongres/referaty/Kuli%C5%84ska%20Ewa,%20Szambela %C5%84czyk%20Jan/Kukli%C5%84ska-Sad%C5%82ocha%20Ewa,%20Szambela %C5%84czyk%20Jan%20-%20LOKALNE%20INSTYTUCJE%20KREDYTOWE%20 W%20%20KONCEPCJI%20ZR%C3%93WNOWA%C5%BBONEGO%20ROZWO JU%20POLSKI.pdf (dostęp: 2.01.2015).
 • Posiedzenie Komitetu Stabilności Finansowej - 16 sierpnia 2012 r. , https://www.bfg.pl/ aktualnosci/posiedzenie-komitetu-stabilnosci-finansowej-16-sier pnia-2012-r (dostęp: 2.01.2015).
 • Projekt ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz niektórych innych ustaw , "Biuletyn Informacji Publicznej Rady Ministrów", http://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r1170,Projekt-ustawy- o-zmianie-ustawy-o-funkcjonowaniu-bankow-spoldzielczych-ich-zrzes.html (dostęp: 2.01.2015).
 • Przegląd zasad i praktyki działania wybranych systemów unii kredytowych i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w Polsce , Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa 2008, https://www.knf.gov.pl/Images/skoki_17.10.08_tcm75-9110.pdf (do stęp: 2.01.2015).
 • Raport, Analiza działań organów i instytucji państwowych w odniesieniu do Amber Gold sp. z o.o. , s. 29-35, http://www.mf.gov.pl/documents/764034/1159297/20130321_raport.pdf (dostęp: 2.01.2015).
 • Raport o sytuacji systemu SKOK w III kwartałach 2014 r. , Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa grudzień 2014, http://www.knf.gov.pl/Images/SKOK_III_kwartal_2014_ prezentacja_tcm75-40042.pdf (dostęp: 2.01.2015).
 • Rekomendacje dla banków , Komisja Nadzoru Finansowego, http://www.knf.gov.pl/regulacje/ praktyka/rekomendacje/rekomendacje.html
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171364789

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.