PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 3 | 43--53
Tytuł artykułu

Korzystanie ze świadczeń wolontariuszy przez przedsiębiorstwa społeczne w Polsce

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Ude of Volunteer Services by Social Enterprises in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Dane statystyczne wskazują, że w wolontariat w Polsce angażuje się ponad trzy mln osób, z czego większość wspiera sektor non-profit, w tym przedsiębiorstwa społeczne. Celem artykułu jest przede wszystkim określenie podstaw prawnych wolontariatu w Polsce, ze szczególnym odniesieniem do przedsiębiorstw społecznych; wskazanie przykładowych korzyści z usług wolontariuszy; refleksja na temat zagrożeń dotyczących niewłaściwego rozumienia idei wolontariatu oraz przedstawienie wyników wybranych badań dotyczących skali korzystania przez podmioty ekonomii społecznej ze świadczeń wolontariuszy w niektórych województwach w Polsce.(abstrakt oryginalny)
EN
Statistical data show that more than three million people are committed to volunteering in Poland, and most of them support the non-profit sector, including social enterprises. The purpose of this article is primarily to show the legal basis of volunteering in Poland, with particular reference to social enterprises; to present the examples of benefits associated with volunteer services; to reflect on the risks relating to an inadequate understanding of the idea of volunteering; and to present the results of selected studies on the use of volunteer services by social economy entities in some provinces in Poland.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
43--53
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • 1. Blicharz J. (2012): Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ustawa o spółdzielniach socjalnych. Komentarz. Warszawa, Lex.
 • 2. Brudnicki P. (2014): Prawne i gospodarcze aspekty finansowania organizacji pozarządowych ze środków Unii Europejskiej. W: J. Osiński, J.Z. Popławska, red. Oblicza społeczeństwa obywatelskiego. Państwo. Gospodarka. Świat. Warszawa, Oficyna Wydawnicza SGH.
 • 3. Czapiński J., Panek T. (red.) (2011): Diagnoza Społeczna 2011. Warunki i jakość życia Polaków. Raport, Rada Monitoringu Społecznego. Warszawa. Pozyskano z: http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact= 8&ved=0CCIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.diagnoza.com%2Fpliki%2Fraporty %2FDiagnoza_raport_2011.pdf&ei=8IrXVNznMOuf7ga50IDoCQ&usg=AFQjCNFvm CTRcx0fDKJDH8O_9DBLQ6-A3g&bvm=bv.85464276,d.ZGU.
 • 4. Decyzja Rady z 27 listopada 2009 r. w sprawie Europejskiego Roku Wolontariatu Propagującego Aktywność Obywatelską (rok 2011), Dz. U. L17 z 22.01.2010 r., s. 43.
 • 5. Defourny J. (2001): From Third sector to social enterprise. W: C. Borzaga, J. Defourny. The emergence of social enterprise. Londyn, Routledge.
 • 6. Główny Urząd Statystyczny (2012): Wolontariat w organizacjach i inne formy pracy niezarobkowej poza gospodarstwem domowym - 2011, GUS, Warszawa. Pozyskano z: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/gospodarka-spoleczna-wolontariat/wolontariat-ipraca- niezarobkowa-na-rzecz-innych/wolontariat-w-organizacjach-i-inne-formy-pracyniezarobkowej- poza-gospodarstwem-domowym---2011,1,1.html.
 • 7. Informacja o funkcjonowaniu spółdzielni socjalnych działających na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych za okres 2010-2011 r., (2012), Druk Sejmowy nr 738. Pozyskano z: http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/PrzebiegProc. .xsp?nr=738.
 • 8. Informacja o funkcjonowaniu spółdzielni socjalnych działających na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych za okres 2013-2013, (2015): Druk Sejmowy nr 3166. Pozyskano z: http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf//PrzebiegProc. .xsp?nr=3166.
 • 9. Kluczyńska J., Sienicka A. (2008): Centrum Integracji Społecznej - Przedsiębiorstwo społeczne? Pozyskano z: http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source= =web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fes.teksty. .ekonomiaspoleczna.pl%2Fpdf%2F2008_9_es_teksty.pdf&ei=An7WVMC3BIO8ygORxY KgCQ&usg=AFQjCNG-GEAAU3wKsGKylrW9-3JXIUlGIg&bvm=bv.85464276,d.bGQ.
 • 10. Musiała A. (2013): Rola wolontariatu w aspekcie rynku pracy. W: Z. Góral, red. Bezrobocie i polityka zatrudnienia. Warszawa: Lex.
 • 11. Olbrot-Brzezińska A. (2007): Wolontariat pracowniczy jako forma społecznej odpowiedzialności biznesu. Zeszyty Studiów Doktoranckich nr 31. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wydział Ekonomii, s. 27-47.
 • 12. Pearce J. (2003): Social Enterprise in Anytown. Londyn, Calouste Gulbenkian Foundation.
 • 13. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, (2010): Monitoring Przedsiębiorstw Społecznych w Małopolsce - Skrócony raport z badań - najważniejsze wnioski. Kraków, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.
 • 14. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, (ca 2012): Monitoring podmiotów ekonomii społecznej w Małopolsce - Skrócony raport z badań - najważniejsze wnioski. Kraków, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.
 • 15. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, (ca 2013): Monitoring ekonomii społecznej w Małopolsce - wybrane zagadnienia. Kraków, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.
 • 16. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, (2014): Monitoring ekonomii społecznej w Małopolsce w 2013 r. Skrócony raport badań. Kraków, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.
 • 17. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu, (2012): Ekonomia społeczna w województwie opolskim - w stronę rozwiązań systemowych, Obserwatorium Integracji Społecznej ROPS w Opolu, Opole. Pozyskano z: http://www.google.pl/url?sa=t&rct= =j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCIQFjAA&url=http%3 A%2F%2Fois.rops-opole.pl%2Fdownload%2FEkonomia%2520spoleczna%2520w% 2520woj.%2520opolskim%2520-%2520W%2520strone%2520rozwiazan%2520 systemowych.pdf&ei=6W7XVKnQGpLSaKajgogP&usg=AFQjCNEqCtbQk_pHJqj URezNP-I-T7yWpA&bvm=bv.85464276,d.d2s.
 • 18. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, (2011): Raport z badania pn. Inwentaryzacja przedsiębiorstw ekonomii społecznej w Wielkopolsce, Public Profits sp. z o.o., Poznań. Pozyskano z: http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source= =web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0CDgQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.rops.po znan.pl%2Fpub%2Fuploaddocs%2Fraport_05_12_11.pdf&ei=lw3WVIy0AeSZygOB3 4CoBg&usg=AFQjCNElYSWpih82QV7lRZSd1IWD0_i2kA.
 • 19. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 17 lipca 2012 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej, Dz. U. z 2012 r., poz. 850.
 • 20. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 1296/2013 z 11 grudnia 2013 r. w sprawie programu Unii Europejskiej na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (\"EaSI\") i zmieniające decyzję nr 283/2010/UE ustanawiającą Europejski instrument mikrofinansowy na rzecz zatrudnienia i włączenia społecznego Progress, Dz. U. L347 z 20.12.2013 r., s. 238.
 • 21. Uchwała nr 164 Rady Ministrów z 12 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia programu pod nazwą \"Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej\", MP z 2014 r., poz. 811.
 • 22. Ustawa z 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, tj. Dz. U. z 1991 r., Nr 46 poz. 203.
 • 23. Ustawa z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, t. j. Dz. U. z 2001 r., Nr 79 poz. 855.
 • 24. Ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, t. j. Dz. U. z 2011 r., Nr 127 ze zm.
 • 25. Ustawa z 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach, t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 737.
 • 26. Ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118.
 • 27. Ustawa z 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych, Dz. U. Nr 94, poz. 651 ze zm.
 • 28. Wniosek z 6.10.2011 - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Programu Unii Europejskiej na rzecz przemian i innowacji społecznych. Pozyskano z: https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CDMQFjAD&url=https%3A%2F%2Fwww.mir.gov.pl%2Ffundusze%2FFundusze_Europejski e_2014_2020%2FNegocjacje_2014_2020%2FNegocjacje%2FDocuments%2F606.pdf &ei=7XPWVPLCOKO7ygP6u4CACw&usg=AFQjCNGUMJ9qLtLHRxhI_GFeSWxB 7lnaDg&bvm=bv.85464276,d.bGQ&cad=rja.
 • 29. Zahra S.E., Gedajlovic E., Neubaum D.O., Shulman J.M. (2009): A typology of social entrepreneurs: Motives, search processes and ethical challenges. Journal of Business Venturing, Vol. 24, iss. 5.
 • 30. Żołędowska M., (2011): Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Praktyczny Komentarz. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Pożytku Publicznego, Warszawa. Pozyskano z: http://www.pozytek.gov.pl/Komentarz,do,ust awy,406.html.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171364905

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.