PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 60 | nr 2 | 257--280
Tytuł artykułu

Stadialne formy popełnienia czynu zabronionego w prawie karnym Ukrainy

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Inchoate Offences in the Criminal Law of Ukraine
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Efektywne zapobieganie przestępstwom wszelkiego rodzaju nie może być realizowane bez ich właściwej klasyfikacji. Z kolei ta ostatnia zależy nie tylko od poprawnego wyboru artykułu części szczególnej k.k. Ukrainy, ale także od dokładnego ustalenia etapu przestępstwa. Zagadnienie to ma znaczenie wtedy, gdy przestępstwo jest popełnione w formie przygotowania lub usiłowania. W przeciwnym wypadku ma miejsce przestępstwo dokonane, a więc następuje absorpcja wcześniejszych etapów. Natomiast wyodrębnienie form stadialnych, a także określenie powodów, które sprawiły, że przestępstwo nie zostało dokonane jest ważne dla prawidłowej indywidualizacji kary. (fragment tekstu)
EN
The person who commits a forbidden act is not always capable of finishing it. The act can be stopped both by some objective circumstances and by the decision of the offence subject. Art. 13 of the Criminal Code of Ukraine distinguishes three stages of perpetration of an offence: l)preparation of offence; 2) attempt to commit an offence; 3) commission of an offence. All these stages differ as far as the character of the act and the degree of fulfilling the perpetrator's intent are concerned. The first two stages are types of inchoate offences. All the three stages need not be present in the perpetration of a given offence. An offence can be committed without the presence of the stages of preparation and/or attempt. When the Criminal Code of Ukraine was accepted in 2001 the institution of the stages of an offence was significantly modified: 1) for the first time the definition of a committed offence was introduced; 2) for the first time preparation of an offence and attempt to commit an offence were defined as types of not fully committed offence; 3) the law described the types of attempts to commit an offence; 4) the list of types of perpetration of an offence was extended; 5) special rules of punishment for inchoate offences were introduced. The special features of inchoate offences are constituted by the fact that there is no fulfilment of those elements of an offence which art described in the Special Part of the Criminal Code of Ukraine: there is no full execution of the objective side or the lack of socially dangerous consequences; seen from the subjective side preparation and attempt are characterised by the direct intent only. (original abstract)
Rocznik
Tom
60
Numer
Strony
257--280
Opis fizyczny
Twórcy
 • Lwowski Państwowy Uniwersytet Spraw Wewnętrznych
 • Lwowski Państwowy Uniwersytet Spraw Wewnętrznych
 • Lwowski Państwowy Uniwersytet Spraw Wewnętrznych
 • Sąd Apelacyjny miasta Kijów
Bibliografia
 • Burdin W., Propozycija chabara: dyferenciacija kryminalnoji widpowidalnosti czy kryminalizacija namiru? / W. Burdin // Naukowyj wisnyk Lwiwskoho derżawnoho uniwersytetu wnutrisznich spraw. -2011.-№4.
 • Chawroniuk M., Kryminalne zakonodawstwo Ukrajiny ta inszych derżaw kontynentalnoji Jewropy: poriwnialnyj analiz, problemy harmonizaciji. Monohrafija / M. Chawroniuk. -K: Juriskosult, 2006.
 • Diakur M., Stadiji wczynennia zloczynu i nezakinczenyj zloczyn: problemy rozmeżuwannia / M. Diakur//Naukowyj wisnyk Czerniweckoho uniwersytetu. -2011. -Wypusk 578. -S. 100.
 • Diakur M., Zamach na zloczyn: problemy kryminalno-prawowoji kwalifikaciji ta widpowidalnosti: autoref. dys. na zdobuttia naukowoho stupenia kand. juryd. nauk / M. Diakur. -K.,2009.
 • Dudorow O., Dowhooczikuwane dosiahnennia witczyznianoji krymmalno-prawowoji komparatywistyky / O. Dudorow // Wybrani prąci z kryminalnoho prawa. - Lyhanśk: RWW LDUWS im. E.O. Didorenka, 2010.
 • Durmanow N., Stadiji sowerszeni-ja prestuplenija po sowietskomu ugolownomu prawu / N. Durmanow. - M.: Gosiurizdat, 1955.
 • Encyklopedia ugolownogo prawa. T. 5. Neokonczennoe prestuplenie / Izdanie professora Malinina, SPb. - 2006.
 • Fris P.L., Kryminalne prawo Ukrajiny. Zahalna czastyna: Pidrucznyk. - K: Atika, 2004.
 • Hercenzon A., Ugolownoe prawo: Czast Obszczaja: Uczeb.posobie dla sluszatelej WjuA / A. Hercenzon. -M.:RIO WJA, 1948.
 • Hryń M., Neokonczenoe prestuplenie: autoref. dis. na soiskanie naucznoj stepeni kand.jurid.nauk. / M. Hryń - Krasnodar, 2003.
 • Hryń M., Neokonczenoe prestuplenie: autoref.diss.kand.jurid.nauk. - Krasnodar, 2003.
 • Hryszczuk W., Kryminalne prawo Ukrainy: Zahalna czastyna: Nawcz. posib. dla studentiw juryd. fak. wyszcz. nawcz. zakl. / W. Hryszczuk /- K: Wydawnyczyj Dim "In Jure", 2006.
 • Iwanow W., Otwietstwiennost za pokuszenije na prestuplenije / W. Iwanow. - Karaganda: Karagandinsk. Wysszaja szk., 1974.
 • Karaułow W., Stadii sowierszenija prestuplenia: uszebnoe posobie / W. Karaułow. -M., 1982.
 • Kozlow A., Uczienije o stadijach prestuplenija / A. Kozlow. - SPb.: Izd-wo "Juridiczeskij centr Press", 2002.
 • Kozłów A., Stadiji i nieokonczienoje prestuplenije / A. Kozłów. - Krasnojarsk: Izd-wo KGU, 1993.
 • Kroi, Formy zjawiskowe przestępstwa w polskim prawie karnym. - Bydgoszcz, 2009. -www.scribd.com/Niespraweze-formy-przestepstwa.
 • Kryminalne prawo Ukrajiny: Zahalna czastyna: pidrucznyk / J. Aleksandrów, W. Antypow, M. Wolodko ta in. - Wyd. 3-tie, pererobl.ta dopow. / za red. M. Melnyka, W. Klymenka. -K: Jurydyczna dumka, 2004.
 • Kryminalne prawo Ukrajiny: Zahalna czastyna: pidrucznyk / J. Baulin, W. Borysów, W. Tiutiuhin ta in..; za red. W. Staszysa, W. Tacija. - 4-te wyd., pererobl. i dopow. - Ch.: Prawo, 2010.
 • Kryminalne prawo. Zahalna czastyna: pidrucznyk / za red. A. Benickoho, W. Huslawskoho, O. Dudorowa, B. Rozowskoho.-K: Istyna, 2011.
 • Kuzniecowa N., Otwietstwiennost za prigotowlenije к prestupleniju i pokuszenije na prestuplenije po sowietskomu ugolownomu prawu / N. Kuzniecowa. - M.: Izd-wo Mosk.un-ta, 1958.
 • Kuzniecowa N., Znaczenie prestupnych posledstwij dla ugolownoj otwietstwiennosti / N. Kuzniecowa. -M.: Gosjurizdat, 1958.
 • Maślak N., Nowe w kryminalnomu zakonodawstwi Ukrajiny szczodo widpowidalnosti za hotuwannia do zloczynu / N. Maślak // Naukowyj wisnyk Jurydycznoji akademiji Ministerstwa wnutrisznich spraw: Zbirnyk naukowych prac. - 2003. -№1(10).
 • Mysyłwyj A., Propozycija chabara: złoczyn czy wyjawlennia umysłu? / A. Mysływyj // Jurydyczny] wisnyk Ukrajiny. -2010.-№ 1-2.
 • Naukowo-praktyczny komentarz do kodeksu karnego Ukrainy, / pod red. M. Melnika, M. Hawroniuka. - wyd. 9, przerobi dop. - K.: Jurydyczna dumka, 2012.
 • Nawroćkyj W., Osnowy kryminalno-prawowoji kwalifikaciji: Nawcz.posibnyk / W. Nawroćkyj. - K.: Jurinkom Inter, 2006.
 • Nazarenko H., Russkoe ugolownoe prawo. Obszczaja czast: kurs lekcij / H. Nazarenko. - M. 2000.
 • Panczenko P., Stadiji sowerszenijaprestuplenija/P. Panczenko. -N-Nowgorod, 1995.
 • Piontkowskij A., Uczenije o prestuplenije po sowietskomu ugolownomy prawu / A. Piontkowskij. - M.: Gosjurizdat, 1961.
 • Pokryj kurs ugolownogo prawa: w 5t. / [pod red. d-ra jurid.nauk, prof., zaslużennogo diejatielia nauki RF A.L Korobiejewa]. - T 1: Prestuplenije i nakazanije. - SPb.: Juridiczeskij centr Press, 2008.
 • Redin M., Prestuplenija po stepeni ich zawerszennosti w rossijskom prawie (poniatie, sistema prestuplenij, otwietstwiennost, koncepcyja sowerszenstwowanija zakonodatelstwa): Autoref.diss.kand.jurid.nauk. - Saratów, - 2005.
 • Sacharow A., Otwietstwiennost za prigotowlenie i pokuszenie / A. Sacharow. - Sowietskaja justicija. - 1969.-№ 7.
 • Szczutiak L., Poniattia ta oznaky zamachu na zloczyn za kryminalnym prawom Ukrajiny / L. Szczutiak//Naukowyj wisnykLviv.derz.un-tuwntr.spraw. -2011. -№1 (2).
 • Szewczuk A., Poniattia ta wydy stadij wczynennia zloczynu / A. Szewczuk // Naukowyj wisnyk Czerniweckoho uniwersytetu: Zbirnyk naukowych prac. Wyp. 91: Prawoznawstwo. -Czerniwci: Ruta, 2000.
 • Szewczuk A., Stadiji wczynennia zloczynu: awtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. juryd. nauk / A. Szewczuk. - K., 2002.
 • Szewczuk A., Zamach na zloczyn ta joho oznaky / A. Szewczuk // Naukowyj wisnyk czerniwećkoho nacionalnoho uniwersytetu. Serija Prawoznawstwo. - 2001. Wypusk 105.
 • Tychyj W., Problemy zastosowania norm Kryminalnoho kodeksu Ukrajiny pro stadiji zloczynu: mater.miżnar.nauk.-prakt.konf. ["Nowyj Kryminalnyj kodeks Ukrajiny: Pytannia zastosuwannia i wywczennia"], (Charkiw, 25-26 żowtnia 2001 r.) / Redkol.: Staszys W. (holów, red.) ta in. - K.-Ch.: Jurinkom Inter, 2002.
 • Tyszkewicz I., Prigotowlenije i pokuszenije po sowietskomu ugolownomu prawu (poniatije i nakazujemost) /1. Tyszkewicz. - M.: Gosiurizdat, 1958.
 • Tyszkewicz I., Prigotowlenije i pokuszenije po sowietskomu ugolownomu prawu / I. Tyszkewicz.-M.: Gosiurizdat, 1958.
 • Ugolownoe prawo Rossijskoj Federacii. Obszczaja czast. Uczebnik / pod red. A. Raroga. -M.:Jurist, 2011.
 • Ugolownoje prawo Ukrainskoj SSR na sowriemiennom etapie. Czast Obszczaja. -K: Naukowa dumka, 1985.
 • Ugolownyj kodeks Ispanii / pod red. prof. N. Kuzniecowoj, prof. F. Reszetnikowa. -M.,1998.
 • Ugolownyj kodeks Respubliky Polsza / pod red. N Kuzniecowoj. - M., 1996.
 • Ugolownyj kodeks Szwecii / Nauczn. ref. prof. N. Kuzniecowa i kand. jurid. nauk S. Belajew. - SPb, 2001.
 • Ugolownyj kodeks Ukrainskoj SSR: naucz.-prakt.komment. / [N. Antonów, M. Bażanow, F. Burczak i dr.]. - K.: Politizdat Ukrainy, 1987.
 • Ustinowa T., Induwidualizacja otwietstwiennosti za nieokonczennoje prestuplenije / T. Ustinowa // Ugolownoje prawo. - 1997. -№4.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171366967

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.