PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | z. 8 | 87--105
Tytuł artykułu

Promocja i jej oddziaływanie na preferencje i zachowania konsumentów : ujęcie modelowe

Warianty tytułu
Promotion and Its Impact on Consumer Preferences and Behaviour : Model Depiction
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Badania empiryczne prowadzone zarówno kraju jak i za granicą dowodzą, że treści komunikatów kierowanych do klientów muszą być dla nich zrozumiałe. Konieczne jest posługiwanie się sposobem myślenia i motywacją właściwymi dla środowiska, w którym żyją, tj. mieszkają, pracują, zaspokajają swoje potrzeby, komunikują się z innymi ludźmi. Działania promocyjne odniosą pożądany skutek, tj. zmienią dotychczasowe zwyczaje zakupu jedynie w przypadku, jeśli nabywca otrzyma obietnicę i zapewnienie uzyskania czegoś ważnego i dla niego wartościowego. Promocja musi mieć charakter empatyczny, co oznacza, że musi być oparta na punkcie widzenia odbiorcy, jego sposobie rozumowania, uczuciach, emocjach oraz uwarunkowaniach jego osobowości i psychiki. Zarówno promocja jak i sposoby i środki jej przekazu muszą być dostosowane do percepcji zróżnicowanych odbiorców. Zadaniem przekazów promocji jest utrzymywanie pozytywnych postaw konsumentów oraz zmianę negatywnych postaw w pozytywne w stosunku do potrzeb i sposobów zaspokajania. Przekazy promocyjne muszą zwracać uwagę, wywoływać silne wrażenie przekonaniem o korzyściach wynikających z posiadania i używania produktów, logicznym lub emocjonalnym uzasadnieniem ich niezbędności, posługując się apelami odwołującymi się do cenionych przez konsumentów wartości.(fragment tekstu)
EN
Promotion it's a set of actions and means through which enterprise communicates with the market, passes information about products, encourages customers to buy these products and finally contributes to increase of demand. The content of promotional announcements should be comprehensible for recipients. It is essential to use the way of thinking and motivation typical for environment in which recipients leave, work and communicate with other people. The article presents different ways of promotion defining taking into the consideration narrow and wide way of the concept. On the basis of chosen conceptual models there was also analysed the impact of promotion actions on consumer preferences and behaviour.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
87--105
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Bibliografia
 • Ajzen I., Fishbein M., Understanding Attitudes and Predicting Social Behavior, Prentice Hall, Englewood Cliffs, N.J. 1980.
 • Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, PWE, Warszawa, 1998.
 • Andrykiewicz-Feczko Z., Instrumenty kształtowania preferencji konsumentów w wyborze dóbr na rynku [W:] Procesy i mechanizmy równoważenia rynku. Zeszyty Naukowe AE, Kraków 1988, nr 281, s. 60.
 • Bazarnik J., Grabiński T., Kąciak E., Mynarski S., Sagan A., Badania marketingowe, Metody i oprogramowanie komputerowe, rozdz. 2 i 3, AE, Kraków - Warszawa, 1992, s. 75.
 • Bąk A., Dekompozycyjne metody pomiaru preferencji w badaniach marketingowych, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław, 2004.
 • Bielski I., Współczesny marketing. Filozofia, strategie, instrumenty, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2006, s. 379.
 • Cacioppo J.T., Petty R.E., The Elaboration Likelihood Model of Persuasion, Advances in Consumer Pesearch 11, 1984.
 • Dobek-Ostrowska B., Podstawy komunikowania społecznego, Wydawnictwo Astrum, Wrocław 1999, s. 13, 14.
 • Doyle P., Marketing wartości, Wydawnictwo FELBERG SJA, Warszawa 2003, s. 352-353.
 • Drzazga M., Promocja w działalności marketingowej przedsiębiorstw handlowych, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2003, s. 9-10.
 • Engel J.F., Kollat D.T., Blackwell R.D., Consumer Behaviour, Holt, Reinehart and Winston, New York 1968.
 • Engel J., Warshaw M.R., Kinnear T.C., Promotional Strategy: Managing the Marketing Communications Process, Irwin, Homewood 1991, s. 104.
 • Falkowski A., Tyszka T., Psychologia zachowań konsumenckich, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2006, s. 82.
 • Fishbein M., Ajzen I., Belief, Attitude, Intention and Behaviour: An Introduction to Theory and Research, Addison-Wesley, Reading 1975.
 • Gajewski S., Zachowanie się konsumenta a współczesny marketing, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1994, s. 177.
 • Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W., Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE, Warszawa 2004, s. 74.
 • Goban-Klas T., Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, PWN, Warszawa-Kraków 1999, s. 52-79.
 • Hoffman D.L., Novak T.P., Marketing In Hypermedia Komputer-Mediated Environments: Conceptual Foundations, "Journal of Marketing" 1996, Vol.60, No 3, s 52-53.
 • Ivancevich J.M., Szilagyi A.D., Wallace M.I., Organizational Behavior and Performance, Santa Monica, California 1977, s. 99.
 • Kaczmarczyk S., Zastosowania badań marketingowych. Zarządzanie marketingowe i otoczenie przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2007, s. 63-64.
 • Karson E.J., Fisher R. J., Psychology & Marketing. Hoboken: Apr 2005, s. 333-349.
 • Karwińska A., Mikułowski Pomorski J., Pacholski M., Typy działań socjotechnicznych a funkcjonowanie organizacji, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2002, s. 43-47.
 • Kelly K.J., Slater M.D., Karan D., Image Advertisements' Influence on Adolescents' Perceptions of the Desirability of Beer and Cigarettes, Journal of Public Policy and Marketing, Fall 2002, 21,2, ABI/INFORM Global, s. 295-303.
 • Kieżel E. Konsumpcja i gospodarstwo domowe w gospodarce rynkowej. AE Katowice 1999, nr 136, s. 49.
 • Kieżel E., Podstawy programowania spożycia żywności. AE, Katowice 1985, s. 130-131.
 • Kollat J., Blackwell R., Kollat D., Consumer Behaviour, Dryden Press 1978.
 • Koniorczyk G., Sztangret I., Promocja a komunikacja marketingowa przedsiębiorstw innowacyjnych, AE we Wrocławiu, Prace Naukowe nr 852, 2000.
 • Kotler Ph., Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola. Felberg SJA, Warszawa 1997, s. 551-553.
 • Kotler Ph., Marketing od A do Z, PWE, Warszawa 2004, s. 66-67.
 • Kruglanski A., Thompson E., Persuasion by a single route: A view from the unimodel, "Psychological Inquiry" 1999, nr 2, s. 83-109.
 • Lambin J., Strategiczne zarządzanie marketingowe, PWN, Warszawa 2001, s. 547.
 • Łodziany-Grabowska J., Efektywność reklamy, PWE, Warszawa 1996, s. 19.
 • Łodziany-Grabowska J., Proces określania programu promocyjnego firmy [W:] Zarządzanie marketingowe przedsiębiorstwami w realiach gospodarki polskiej - podstawy, metody, dylematy, Materiały konferencyjne pod red. L.Żabińskiego, Wyd. AE/PTE, Katowice 1995, s. 139.
 • McClelland D., W kierunku teorii nabywania motywu [W:] Zachowanie człowieka w organizacji,pod red. Scott W.E., Cummings L.L., Warszawa 1983, t. 1, s. 84.
 • Meffert H., Marketing. Grundlagen der Abstatzpolitik, Gabler, Wiesbaden 1986, s. 446.
 • Nowacki R., Strużyński M., Reklama w przedsiębiorstwie, Difin, Warszawa 2002, s. 41.
 • Opaliński W., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Wydawnictwo RYTM, Warszawa 1999, s. 409.
 • Peopels W., Beck-Wirtschaftsberater. Praxiswissen Marketing, Deutscher Taschenbuch Verlag, Berlin 1996, s. 137.
 • Perreault W.D., McCarthy Jr., E.J, Basic Marketing. Global A.-Managerial Approach, R.D. Irwin, Chicago 1996, s. 425.
 • Pisarczyk B., Reklama jako narzędzie komunikacji masowej [W:] Komunikowanie się w marketingu, pod red. H. Mruka, PWE, Warszawa, 2004, s. 17.
 • Pitrus A., Zrozumieć reklamę, ER, Warszawa 1999, s. 15-17, s. 19-20.
 • Reykowski J., Motywacja a zarządzanie, PWE, Warszawa 1975, s. 52-53.
 • Rosa G., Konkurencja o nabywcę - wybrane problemy, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin 1998, s. 62-63, s. 192-193.
 • Rudnicki L., Zachowania rynkowe nabywców. Mechanizmy i uwarunkowania, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2004, s. 22.
 • Sagan A., Badania marketingowe. Podstawowe kierunki, PWE, Kraków 2004, s. 112.
 • Sagan A., Symbolika produktu w systemie komunikacji marketingowej. Studium teoretyczno-metodologiczne, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2003, s. 22, 25.
 • Stankiewicz J., Komunikowanie się w organizacji, Astrum, Wrocław 1999, s. 73.
 • SznajderA., Sztuka promocji czyli jak najlepiej zaprezentować siebie i swoją firmę, BusinessmanBook, Warszawa 1993, s. 4.
 • Sztucki T., Promocja sztuka pozyskiwania nabywców, Agencja Wydawniczo-Poligraficzna PLACET, Warszawa 1995, s. 17.
 • Wiktor J.W., Funkcjonalna struktura promocji - pole recepcji i płaszczyzny oddziaływania, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie, Prace Naukowe nr 6, 2002, s. 140, s. 115-123.
 • Wiktor J.W., Morfologia strategii promocyjnych przedsiębiorstw (w świetle opinii ekspertów), Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie, Prace Naukowe nr 4, 2000, s. 78.
 • Wiktor J.W., Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, PWN, Warszawa 2001, s. 115-116.
 • Wiktor J.W., Teoretyczne podstawy systemu komunikacji marketingowej, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie, Prace Naukowe nr 5, 2001, s. 113.
 • Wiktor J.W., Modele komunikacji marketingowej, Zeszyty Naukowe nr 602, AE w Krakowie, 2002, s. 115 - 123.
 • Wiszniewski E., Ekonomika konsumpcji, PWN, Warszawa 1983, s. 113.
 • Yeshin T., Integrated Marketing Communications, The Holistic Approach, Butterworth Heinemann, Oxford 1998, s. 341.
 • Źródła internetowe Sagan A., Modele zachowań konsumentów, CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej, http://www.cem.pl/?a=pages&id=42, (data odczytu1.01.2012)
 • Gusztyła K., Dwie drogi przetwarzania informacji w modelach oddziaływań perswazyjnych, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin 2002, http://www.annales.umcs.lublin.pl/J/2002/09.pdf (dataodczytu: 4.02.2010).
 • http://people.umass.edu/aizen/tpb.diag.html (data odczytu1.12.2011)
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171367037

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.