PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 6 (2) | 357--368
Tytuł artykułu

Europeanization of the Labour Law after 1989

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Europeizacja prawa pracy po roku 1989
Języki publikacji
EN
Abstrakty
W artykule omówiono proces dostosowania polskiego prawa pracy do wymogów Unii Europejskiej. Proces ewolucji przepisów prawa pracy do wejścia Polski do Unii Europejskiej można podzielić na trzy etapy: pierwszy zaczął się wraz z transformacją ustrojową i trwał do wejścia w życie układu europejskiego zawartego między Polską a Wspólnotą Europejską i jej krajami członkowskimi, drugi rozpoczął się w lutym 1994 r. i trwał do rozpoczęcia negocjacji o członkostwo Polski w Unii Europejskiej, etap trzeci to okres negocjacji z Komisją Europejską, który zakończył się akcesją. W pierwszych latach funkcjonowania nowego ustroju skupiono się na dwóch istotnych problemach, po pierwsze na usunięciu przepisów nawiązujących bezpośrednio do systemu gospodarki planowanej, które nie pasowały do realiów gospodarki rynkowej, po drugie na ochronie interesów pracowników, który tracili zatrudnienie w związku z restrukturyzacją zakładów pracy. W okresie stowarzyszenia z Unią Europejską o obowiązku zbliżenia ustawodawstwa Polski z prawem wspólnotowym expressis verbis stanowił artykuł 68 układu europejskiego. Przepis mówił o podejmowaniu adekwatnych starań, aby zapewnić zgodność przyszłego ustawodawstwa w Polsce z ustawodawstwem wspólnotowym. Układ europejski nie nakładał jednak obowiązku wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Proces harmonizacji polskiego prawa pracy największego dynamizmu nabrał w latach negocjacji z Unią Europejską. Okres ten charakteryzował się największą liczą zmian przepisów, a do poważnych nowelizacji przepisów dochodziło w latach 2001, 2002 i 2003. Celem pracy jest ukazanie procesu europeizacji polskiego prawa pracy, który dokonał się po 1989 r. Artykuł wskazuje etapy ewolucji przepisów oraz zasadnicze kierunki zmian w prawie pracy. Ukazano także problematykę wejścia w życie nowelizacji, wykładni przepisów oraz krytyczne uwagi do procesu dostosowania polskiego prawa pracy dyrektyw unijnych. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper discusses the process of Polish labour law adjustment to the European Union requirements. The process of labour law regulations evolution prior to the accession of Poland to the European Union can be divided into three stages: the first one started with the systemic transformation and continued until the coming into effect of the Europe Agreement made between Poland and the European Communities and their Member States, the second one started in February 1994 and continued until commencement of negotiations concerning membership of Poland in the European Union while the third one was the period of negotiations with the European Commission that ended in the accession. During the early years of operation of the new system the focus was on two important issues - first, elimination of the regulations referring directly to the planned economy system that did not fit the market economy realities and second, protection of the interests of employees losing jobs as a consequence of restructuring of their employers. During the period of association with the European Union, Article 68 of the Europe Agreement contained, expressed expressis verbis, the requirement for the approximation of Poland's existing and future legislation to that of the Community. The provision also stated that Poland shall use its best endeavours to ensure that future legislation is compatible with Community legislation. The Europe Agreement did not, however, impose the general duty of Poland's accession to the European Union. The process of Polish labour law harmonisation gained the highest dynamics during the years of negotiations with the European Union. That period was characterised by the largest number of changes in regulations while major novellas to the regulations occurred in 2001, 2002 and 2003. This paper aims at presenting the process of Europeanization of the Polish labour law that took place after 1989. The paper presents the stages in the evolution of regulations and major directions of changes in the labour law. It also presents the issues of the novellas becoming effective, interpretation of regulations and critical comments to the process of Polish labour law adjustment to the European Union directives. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
357--368
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of warmia and Mazury in Olsztyn
Bibliografia
 • Europeizacja Polskiego Prawa Pracy. 2004. Ed. W. Sanetra. Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa,
 • Florek L. Polskie prawo pracy a unijne standardy - zagadnienia dostosowawcze, available at: http://www.edukacjaprawnicza.pl/index.php?mod=m-artykuly&cid=6&id=256,
 • Liszcz T. 2009. Prawo pracy. LexisNexis, Warszawa.
 • Mikrus L. 2006. Wpływ regulacji wspólnotowej na polskie prawo pracy. Zakamycze, Kraków.
 • Patulski A., Orłowski G. Ewolucja europejskiego prawa pracy a model polski, available at: http://www.monitorprawapracy.pl/index.php?cid=114&id=520&mod=m-artykuly
 • Świątkowski A.M. 2010. Polskie prawo pracy. LexisNexis, Warszawa.
 • Zieliński T. 2006. Problemy części ogólnej prawa pracy. In: Prawo pracy RP w obliczu przemian. Ed. M. Matey-Tyranowicz, T. Zieliński. BECK, Warszawa.
 • Ustawa z 28 grudnia 1989 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakłady pracy oraz o zmianie niektórych ustaw. DzU nr 20, poz. 107.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o zmianie ustawy - kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw. DzU nr 113, poz. 547.
 • Ustawa z 29 grudnia 1993 roku o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. DzU nr 9, poz. 85 z późn. zm.
 • Ustawa z 9 lipca 2003 roku o zatrudnieniu pracowników tymczasowych. DzU nr 166, poz. 1608.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171367157

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.