PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | nr 6 | 251--265
Tytuł artykułu

Innowacyjność jako czynnik funkcjonowania i rozwoju polskich uzdrowisk

Autorzy
Warianty tytułu
Innovativeness as a Factor of Polish Resorts Functioning and Development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W Polsce istnieje w chwili obecnej 45 miejscowości posiadających status uzdrowiska, w których działa wiele podmiotów świadczących usługi z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego, a także usługi o innym charakterze. Zmieniające się potrzeby konsumentów oraz turbulentne otoczenie, w którym funkcjonują zarówno przedsiębiorstwa, jak i gminy uzdrowiskowe, wymuszają konieczność wprowadzania innowacji w celu osiągnięcia przewagi konkurencyjnej. Celem niniejszego opracowania jest próba identyfikacji obszarów innowacji w polskich kurortach oraz określenia ich wpływu na rozwój uzdrowisk. Artykuł ma charakter koncepcyjny. (abstrakt oryginalny)
EN
In Poland, there are at present 45 localities with the spa status where operate many entities rendering services in the area of spa treatment as well as services of other nature. The changing consumers' needs and the turbulent environment where there operate both enterprises and resort municipalities extort the necessity to introduce innovations in order to achieve competitive advantage. An aim of this study is an attempt to identify the areas of innovation at Polish resorts and to determine their impact on spa development. The article is of the conceptual nature. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
251--265
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Dąbrowska B. (2006), Innowacje w usługach a sukces rynkowy. Trendy rozwojowe usług turystycznych w warunkach globalizacji, (w:) Turystyka w badaniach naukowych, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów.
 • Decelle X. (2004), A conceptual and dynamic approach to innovation in tourism, http://www.oecd.org/cfe/tourism/34267921.pdf [dostęp: 03.06.2014].
 • Dryglas D. (2006), Kształtowanie produktu turystycznego uzdrowisk w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Dryglas D. (2009), Innowacje produktowe turystyki uzdrowiskowej, (w:) Innowacyjne kierunki rozwoju turystyki uzdrowiskowej w lecznictwa uzdrowiskowego, VIII Kongres Uzdrowisk Polskich, Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP, Muszyna.
 • Golba J. (2009), Gospodarka przestrzenna w uzdrowiskach i wielofunkcyjność uzdrowisk największym wyzwaniem dla samorządów, (w:) Innowacyjne kierunki rozwoju turystyki uzdrowiskowej w lecznictwa uzdrowiskowego, VIII Kongres Uzdrowisk Polskich, Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP, Muszyna.
 • Góralski P., Lazarek M. (2009), Czynniki kształtujące konkurencyjność regionów, "Zeszyty Naukowe SGGW", Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, nr 1(50).
 • Górna J. (2013), Miejska turystyka uzdrowiskowa i kierunki jej ewolucji w Polsce, (w:) Żabińska T., (red.), "Studia Ekonomiczne", nr 147: Turystyka miejska: prawidłowości i determinanty rozwoju, Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice.
 • Gryszel P., Jaremen D., Rapacz A. (2009), Innowacje w percepcji przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i klientów uzdrowisk, (w:) Innowacyjne kierunki rozwoju turystyki uzdrowiskowej w lecznictwa uzdrowiskowego, VIII Kongres Uzdrowisk Polskich, Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP, Muszyna.
 • Gust-Bardon N.I. (2011), Innowacyjność w aspekcie regionalnym, (w:) Woźniak M.G., (red.), Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, z. 23, Społeczeństwo informacyjne - regionalne aspekty rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 • Hjalager A.-M. (2010), A review of innovation research in tourism, "Tourism Management", No. 31.
 • Innowacje w turystyce (2013), Wywiad z prof. dr hab. Jadwigą Berbeką z Katedry Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, "Innowacyjny start". Periodyk wydawany przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, nr 4(31) grudzień.
 • Januszewska M., Nawrocka E. (2009), Wpływ wiedzy na innowacyjność przedsiębiorstw uzdrowiskowych, (w:) Innowacyjne kierunki rozwoju turystyki uzdrowiskowej w lecznictwa uzdrowiskowego, VIII Kongres Uzdrowisk Polskich, Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP, Muszyna.
 • Kachniewska M. (2014), Źródła i bariery innowacyjności w turystyce - wprowadzenie do debaty, prezentacja multimedialna, Forum Innowacji, Rzeszów, http://www.forum-innowacji.eu/forum-innowacji/prezentacje-z-v-forum-innowacji/ [dostęp: 03.06.2014].
 • Kachniewska M. (2013) Media społecznościowe jako narzędzie nowoczesnego marketingu usług hotelarskich (w:) Dominik P. (red.), Innowacyjne rozwiązania we współczesnym hotelarstwie, Almamer, Warszawa.
 • Komornicki P. (2010), Uzdrowisko XXI wieku-innowacje w uzdrowiskach na przykładzie "Uzdrowiska Iwonicz" S.A., (w:) Hermaniuk J., Krupa J. (red.), Współczesne trendy funkcjonowania uzdrowisk - klastering, Instytut Gospodarki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, Rzeszów.
 • Koniusz M., Węglarz R. (2009), Kierunki zmian w polskich uzdrowiskach, (w:) Boruszczak M. (red.), Turystyka uzdrowiskowa. Stan i perspektywy, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, Gdańsk.
 • Krasiński Z. (2001), Rynek usług uzdrowiskowych w Polsce, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości, Poznań.
 • Krupa J. Krupa K. (2010), Innowacyjność elementem konkurencyjności w turystyce, (w:) Krupa J. (red.), Innowacyjność w turystyce, PRO CARPARHIA, Rzeszów.
 • Lewandowska A. (2007), Turystyka uzdrowiskowa. Materiały do studiowania, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 • Marszał T. (2012), Miasto innowacyjne-koncepcja i uwarunkowania rozwoju, (w:) Makieła Z., Szromnik A. (red.), Miasto innowacyjne - wiedza - przedsiębiorczość - marketing, Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Studia tom CXLI, Warszawa.
 • Middleton V.T.C. (1996), Marketing w turystyce, Polska Agencja Promocji Turystyki, Warszawa.
 • Mirek J. (2012), Klastry jako szansa rozwoju przedsiębiorstw i miejscowości uzdrowiskowych, (w:) Witek J. (red.), Przedsiębiorczość szansą rozwoju regionu. Tom II. Kształtowanie przedsiębiorczości, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 725.
 • Mirek J. (2013a), Organizacyjno-prawne aspekty lecznictwa uzdrowiskowego dzieci i młodzieży, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", "Ekonomiczne Problemy Turystyki", nr 3(23).
 • Mirek J. (2013b), Szanse i bariery funkcjonowania lecznictwa uzdrowiskowego dzieci i młodzieży w Polsce, (w:) Szymborski J., Zatoński W. (red.), Zdrowie dzieci i młodzieży w wymiarze socjomedycznym, "Zdrowie Publiczne. Monografie", nr 2.
 • Mirek J. (2013c), Współczesne tendencje i uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju turystyki uzdrowiskowej dzieci i młodzieży w Polsce, "Handel Wewnętrzny", wrzesień-październik (A).
 • Mursch S. (2012), Innowacje w turystyce - studium przypadku, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 767, "Współczesne Problemy Ekonomiczne", nr 5.
 • Najda-Janoszka M (2013), Zatrzymywanie wartości z innowacji przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa turystyczne, "Przegląd Organizacji", nr 7.
 • Niedzielski P., Jaźwiński I. (2007), Polityka regionalna i innowacje w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa zachodniopomorskiego, (w:) Pangsy-Kania S., (red.) Wiedza i innowacje w rozwoju polskich regionów. Siły motoryczne i bariery, Fundacja Uniwersytetu Gdańskiego, Instytut Wiedzy i Innowacji, Sopot.
 • Niezgoda A. Markiewicz E. (2014), Wpływ globalizacji i społeczeństwa informacyjnego na zachowania konsumentów na rynku turystycznym, (w:) Meyer B. (red.), Krajowy i międzynarodowy rynek turystyczny, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 807, "Ekonomiczne Problemy Turystyki", nr 3(27).
 • "Niezwykła para" - jak marketing i konsumenci skutecznie współpracują nad innowacją, http://pentor-arch.tnsglobal.pl/52985.xml?doc_id=11278 [dostęp: 03.06.2014].
 • Новиков В.С. (2007), Инновации в туризме, Издательский Центр "Академия", http://tourlib.net/books_tourism/novikov92.htm [dostęp: 03.06.2014].
 • Osiadacz J. (2012), Innowacje w sektorze usług - przewodnik po systematyce oraz przykłady dobrych praktyk, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 • Peter-Bombik K. (2012), Środki unijne jako wsparcie innowacji w gminach uzdrowiskowych, "Współczesne Zarządzanie", nr 2.
 • Ponikowska I., Ferson D. (2009), Nowoczesna medycyna uzdrowiskowa, Medi Press, Warszawa.
 • Rapacz A., Gryszel P., Jaremen D.E. (2009), Innowacje w wybranych uzdrowiskach w Polsce, (w:) Boruszczak M. (red.), Turystyka uzdrowiskowa. Stan i perspektywy, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, Gdańsk.
 • Sawińska A. (2012), Kierunki zmian na rynku turystyki zdrowotnej na przykładzie województwa zachodniopomorskiego, (w:) Ekonomiczne i organizacyjne aspekty funkcjonowania polskich uzdrowisk, Akademia Pomorska w Słupsku, Słupsk.
 • Soliński T. (2012), Znaczenie klastrów w transferze innowacji i rozwoju turystyki, (w:) Krupa J., Soliński T. (red.), Ochrona środowiska w aspekcie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Pogórza Dynowskiego = Environmental protection in the aspect of the sustainable development of social-economic Foothills Dynowskie, Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, Dynów, http://www.pogorzedynowskie.pl/data/referaty/VIIIBS/ref_2_VIIIBS.pdf [dostęp: 03.06.2014].
 • Soliński T., Innowacyjne zarządzanie rozwojem turystyki, (w:) Krupa J. (red.), Innowacyjność w turystyce, PRO CARPARHIA, Rzeszów.
 • Stobiecka J., Stobiecki P. (2014), Gamifikacja jako narzędzie kreowania zachowań celowych w działaniach marketingowych, (w:) Czubała A., Hadrian P., Wiktor J.W. (red.), Marketing w 25-leciu gospodarki rynkowej w Polsce, PWE, Warszawa.
 • Szarucki M. (2010), Rodzaje innowacji w turystyce, http://www.naukaigospodarka.pl/index [dostęp: 03.06.2014].
 • Tidd J., Bessant J. (2013), Zarządzanie innowacjami. Integracja zmian technologicznych, rynkowych i organizacyjnych, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Żabiński L. (red.), (2012), Marketing produktów systemowych, PWE, Warszawa.
 • Żabiński L. (2009), Sfera i marketing produktów systemowych. Podstawy identyfikacji, węzłowe kierunki badań, (w:) Żabiński L. (red.), Marketing produktów systemowych, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach", Katowice.
 • Żabiński L. (2014), Produkty innowacyjne, a współczesne uwarunkowania ich rozwoju, (w:) Czubała A., Hadrian P., Wiktor J.W. (red.), Marketing w 25-leciu gospodarki rynkowej w Polsce, PWE, Warszawa.
 • Żemła M. (2011), Współtworzenie wartości a konkurencyjność obszarów recepcji turystycznej, "Folia Turistica", nr 25(2).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171367759

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.