PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 120 | 361
Tytuł artykułu

Segmentacja rynków zagranicznych

Warianty tytułu
Segmentation of Foreign Markets
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Praca stanowi studium teoretyczno-metodologiczno-aplikacyjne na temat segmentacji rynków zagranicznych. Impulsem do jej powstania była ogólna teza, że przewaga konkurencyjna współczesnego przedsiębiorstwa działającego na rynkach zagranicznych jest w znacznym stopniu zdeterminowana przez segmentację rynku międzynarodowego. Segmentacja umożliwia bowiem precyzyjne zdefiniowanie rynku docelowego, a następnie koncentrację działań na wybranych grupach konsumentów i opracowanie dla nich skutecznej kompozycji instrumentów rynkowych i marketingowych. Podstawę metodologiczną segmentacji rynków zagranicznych stanowi międzynarodowe badanie rynku, wspomagające efektywność działań przedsiębiorstwa. Metody wielowymiarowej analizy statystycznej mogą pełnić funkcję jego podstawowych narzędzi. (fragment tekstu)
EN
The study presents a theoretical-methodological-application-oriented analysis based on foreign markets segmentation. The stimulating factor for its elaboration became the general hypothesis that competitive advantage of a contemporary enterprise, which operates in foreign markets, is significantly determined by international market segmentation. The segmentation constitutes the fundamental component which helps in defining precisely the target market, followed by concentrating activities on selected consumer groups and preparing an effective spectrum of market and marketing instruments for them. An international market research, as an instrument facilitating effective activities of an enterprise, constitutes methodological background for foreign markets segmentation, while the methods of multidimensional statistical analysis may function as its basic tools. The described proposal sheds new light on the output of: foreign markets segmentation,international segmentation research,application aspect of multidimensional statistical analysis methods. The suggested solutions emphasize specific problems of conceptual, methodological and application nature, related to the implementation of segmentation research in a diversified, international environment. The presented monograph follows three basic research objectives. The first is to elaborate a multi-variant, hierarchical concept of international market segmentation. The second is to suggest the following, original, methodological approaches to foreign markets segmentation: portfolio approach to international markets segmentation at the level of countries and regions, based on techniques of an enterprise competitiveness analysis,hierarchical chain approach to international micro-segmentation at the consumer level which applies the theoretical concept of consumer's means and chains. The third research objective is an attempt to integrate the multi-variant, hierarchical concept of international market segmentation with the suggested methodological approaches and the adaptation of multidimensional, statistical analysis methods facilitating empirical verification of suggested solutions. The above objective implementation results in an identification and evaluation of international market segments at the macro-, mezzo-, and microeconomic levels (countries, regions and consumers). The overall goal of the study was accomplished by carrying out the identified below sub-goals: preparing theoretical background for segmentation research performed at an international scale,elaborating original methodology for international segmentation research,adaptation and implementation of modern methods for multidimensional statistical analysis in the process of foreign markets segmentation,empirical verification of portfolio and means and chains approach towards international segmentation. Verification was applied to the following research hypotheses: international segmentation represents an asset for a contemporary enterprise, which facilitates gaining competitive advantage in international markets,portfolio methods for enterprises competitiveness analysis, enriched by multidimensional statistical analysis methods, become the useful tool for macroeconomic and regional segmentation of foreign markets,the theoretical consumer means and chains concept, supported by multidimensional statistical analysis methods, may be used for empirical identification of international market segments at the microeconomic level,multidimensional statistical analysis methods constitute an effective verification tool for the suggested methodological approaches towards foreign markets segmentation. The study is of an interdisciplinary nature and employs the output of multidimensional statistical analysis methods, international market research, methods for an enterprise competitiveness analysis and consumers' behaviour. In the above interdisciplinary context, an attempt to evaluate opportunities for multidimensional statistical analysis methods application is of particular significance with reference to international market segmentation, as well as the Author's own conceptual approach towards specifying complex segmentation research procedures and also the systematization of categories and types of foreign markets segmentation and international market research. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • Abbott L., Quality and Competition, Greenwood Press, Westwood 1955.
 • Ackoff R.L., Decyzje optymalne w badaniach stosowanych, PWN, Warszawa 1969.
 • Aczel A.D., Statystyka w zarządzaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Adamkiewicz H.G., Produktywność jako czynnik wzrostu konkurencyjności polskich przedsiębiorstw w perspektywie integracji z Unią Europejską, [w:] Strategie wzrostu produktywności firmy, red. A. Stabryła, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 2000.
 • Agresti A., Categorical Data Analysis, John Wiley & Sons, New Jersey 2002.
 • Albatineh A.N., Niewiadomska-Bugaj M., Mihalko D., On Similarity Indices and Correction for Chance Agreement, "Journal of Classification" 2006, nr 23, s. 301-313.
 • Allaire Y., Firsirotu M.E., Myślenie strategiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Altkorn J. (red.), Podstawy marketingu, Instytut Marketingu, Kraków 1993.
 • Anderberg M.R., Cluster Analysis for Application, Academic Press, New York - San Francisco - London 1973.
 • Antonides G., Raaij W.F. van, Zachowanie konsumenta. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 • Arabie P., Hubert L., Cluster Analysis in Marketing Research, [w:] Advances Methods of Marketing Research, red. R.P. Bagozzi, Blackwell, Cambridge 1994.
 • Ayal I., Zif J., Expansion Strategies in Multinational Marketing, "Journal of Marketing" 1979, nr 43, s. 84-94.
 • Babbie E., Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Banfield C.F., Bassill L.C., A Transfer Algorithm for Non-Hierarchical Classification, Algorithm AS 113, "Applied Statistics" 1977, nr 26, s. 206-210.
 • Barena R., Sanches M., Consumption Frequency and Degree of Abstraction: a Study Using the Laddering Technique on Beef Consumers, "Food Quality and Preference" 2009, nr 20, s. 144-155.
 • Barnett V., Lewis T., Outliers in Statistical Data, John Wiley & Sons, New York 1994.
 • Bartosiewicz S., Propozycja metody tworzenia zmiennych syntetycznych, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 84, AE, Wrocław 1976, s. 5-7.
 • Bartosik-Purgat M., Uwarunkowania kulturowe w marketingu międzynarodowym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2004.
 • Bayne C.K., Beauchamp J.J., Begovich C.L., Monte Carlo Comparison of Selected Clustering Procedures, "Pattern Recognition" 1980, nr 12, s. 51-62.
 • Bazarnik J. i in., Badania marketingowe. Metody i oprogramowanie komputerowe, Oficyna Wydawnicza Fogra, Kraków 1992.
 • Bąk A., Dekompozycyjne metody pomiaru preferencji w badaniach marketingowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2004.
 • Bąk A., Modelowanie symulacyjne wybranych algorytmów wielowymiarowej analizy porównawczej w języku C++, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1999.
 • Beanne T.T., Ennis D.M., Market Segmentation: a Review, "European Journal of Marketing" 1987, nr 21(5), s. 20-42.
 • Beatty S.E., Homer P.M., Kahle R.L., Problems with VALS in International Marketing Research: an Example from an Application of the Empirical Mirror Technique, "Advances in Consumer Research" 1987, nr 15, s. 375-380.
 • Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Ekonomia. Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2003.
 • Bellman R.E., Kalaba R., Zadeh L.A., Abstraction and Pattern Classification, "Journal of Mathematical Analysis and Applications" 1966, nr 13, s. 1-7.
 • Ben-Gal I., Outlier Detection, [w:] Data Mining and Knowledge Dictionary Book, red. O. Maimon, L. Rokach, Springer, New York 2005, s. 131-146.
 • Benzécri J.-P., Correspondence Analysis Handbook, Marcel Dekker Inc., New York 1992.
 • Bieńkowski W. i in., Czynniki i miary międzynarodowej konkurencyjności gospodarek w kontekście globalizacji - wstępne wyniki badań, Prace i Materiały nr 284, Instytut Gospodarki Światowej, Warszawa 2008.
 • Bishop B., Marketing globalny ery cyfrowej, PWE, Warszawa 2001.
 • Bolshakova N., Azuaje F., Cluster Validation Techniques for Genome Expression Data, "Signal Processing" 2003, nr 83, s. 825-833.
 • Borys T., Kategoria jakości w statystycznej analizie porównawczej, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 284, Seria: Monografie i Opracowania nr 23, Wrocław 1984.
 • Borys T., Metody normowania cech statystycznych w badaniach porównawczych, "Przegląd Statystyczny" 1978, nr 2, s. 227-239.
 • Botschen G., Hemetsberger A., Diagnosing Means-End Structures to Determine the Degree of Potential Marketing Program Standardization, "Journal of Business Research" 1998, nr 42, s. 151-159.
 • Brzeziński J. (red.), Metodologia badań psychologicznych. Wybór tekstów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • Brzeziński J., Metodologia badań psychologicznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 • Burns A.C., Bush R.F., Marketing Research, Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River 2006.
 • Caliński R.B., Harabasz J., A Dendrite Method for Cluster Analysis, "Communications in Statistics" 1974, nr 3, s. 1-27.
 • Campello R.J.G.B., A Fuzzy Extension of the Rand Index and Other Related Indexes for Clustering and Classification Assessment, "Pattern Recognition Letters" 2007, nr 28, s. 833-841.
 • Carroll J.D., Green P.E., Schaffer M., Interpoint Distance Comparisons in Correspondence Analysis, "Journal of Marketing Research" 1986, nr 23, s. 271-280.
 • Categorical and Discrete Data Analysis, [w:] Online User's Guide, IMSL Stat/Library, nr 1.
 • Cateora P.R., International Marketing, Irwin, Homewood, Illinois 1987.
 • Chamberlin E.H., Theory of Monopolistic Competition, Harvard University Press, Cambridge 1933.
 • Chaturverdi A. i in., A Feature-Based Approach to Market Segmentation via Overlapping k-Centroids Clustering, "Journal of Marketing Research" 1997, nr 34, s. 370-377.
 • Cheng R., Milligan G.W., Measuring the Influence of Individual Data Points in a Cluster Analysis, "Journal of Classification 1996, nr 13(2), s. 315-335.
 • Chojnicki Z., Czyż T., Metody taksonomii numerycznej w regionalizacji geograficznej, PWN, Warszawa 1973.
 • Churchill G.A., Badania marketingowe. Podstawy metodologiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Cieślak M., Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 • Cieślak M., Taksonomiczna procedura programowania rozwoju gospodarczego i określania zapotrzebowania na kadry kwalifikowane, "Przegląd Statystyczny" 1974, nr 1, s. 29-39.
 • Claeys C., Swinnen A., Abeele P.V., Consumer's Means-End Chains for "Think" and "Feel" Products, "International Journal of Research in Marketing" 1995, nr 12, s. 193-208.
 • Clausen S.-E., Applied Correspondence Analysis: an Introduction, University Paper Series nr 121, Sage 1998.
 • Claycamp H.J., Massy W.F., A Theory of Market Segmentation, "Journal of Marketing Research" 1968, nr 5, s. 388-394.
 • Costa A.I.A., Dekker M., Jongen W.M.F., An Overview of Means-End Theory: Potential Application in Consumer-Oriented Food Product Design, "Trends in Food Science & Technology" 2004, nr 15, s. 403-415.
 • Costa I.G., Schliep A., On External Indices for Mixtures: Validating Mixtures of Genes, [w:] From Data and Information Analysis to Knowledge Engineering. Proceedings of the GfKl 2005 Conference, red. M. Spiliopoulou i in., Springer, Berlin - Heidelberg 2005, s. 662-669.
 • Cox T.F., Cox M.A.A., A General Weight Two-Way Dissimilarity Coefficient, "Journal of Classification" 2000, nr 17, s. 101-121.
 • Cox T.F., Cox M.A.A., Multidimensional Scaling, Chapman & Hall, London 1994.
 • Craig C.S., Douglas S.P., Conducting International Marketing Research in the 21st Century, "International Marketing Review" 2001, nr 18, s. 80-90.
 • Craig C.S., Douglas S.P., International Marketing Research, John Wiley & Sons, Chichester 2000.
 • Cwil E., Gawroński J., Wielostronne porównania międzynarodowe. Ważniejsze zasady metodologiczne i ich zastosowanie, ZBSE, GUS, Warszawa 1987.
 • Czarny B., Rapacki R., Podstawy ekonomii, PWE, Warszawa 2002.
 • Dalenius T., Gurney M., The Problem of Optimum Stratification, "Skandinavisk Aktuarietidskrift" 1951, nr 34, s. 133-148.
 • Davies D.L., Bouldin D.W., A Cluster Separation Measure, "IEEE Transactions on Pattern Recognition and Machine Intelligence" 1979, nr 1(2), s. 224-227.
 • DeSarbo W.S. i in., Latent Class Metric Conjoint Analysis, "Marketing Letters" 1992, nr 3, s. 273-288.
 • Dickson P.R., Ginter J.L., Market Segmentation, Product Differentiation and Marketing Strategy, "Journal of Marketing"1987, nr 51, s. 1-10.
 • Dietl J., Marketing, PWE, Warszawa 1981.
 • Dillon W.R., Madden T.J., Firtle N.H., Marketing Research in a Marketing Environment, Times Mirror/Mosby College Publishing, St. Louis - Toronto - Santa Clara 1987.
 • Dobosz M., Wspomagana komputerowo statystyczna analiza wyników badań, Akademicka Oficyna Wydawnicza Exit, Warszawa 2004.
 • Dolnicar S. (red.), Global Tourism, The Next Decade, Elsevier, Butterworth-Heinemann, Oxford 2005.
 • Dolnicar S., A Review of Data-Driven Market Segmentation in Tourism, "Journal of Travel and Tourism Marketing" 2002, nr 12, s. 1-22.
 • Dolnicar S., Beyond "Commonsense Segmentation" - a Systematic of Segmentation Approaches in Tourism, "Journal of Travel Research" 2004, nr 42 (3), s. 244-250.
 • Dolnicar S., Empirical Market Segmentation: What You See Is What You Get, [w:] Global Tourism, The Next Decade, red. S. Dolnicar, Elsevier, Butterworth-Heinemann, Oxford 2005.
 • Dolnicar S., Leisch F., Delivering the Wright Tourist Service to the Wright People - a Comparison of Segmentation Approaches, "The Journal of Quality Assurance in Hospitality and Tourism" 2004a, nr 5, s. 189-207.
 • Dolnicar S., Leisch F., Segmenting Markets by Bagged Clustering, "Australasian Marketing Journal" 2004b, nr 12, s. 51-65.
 • Domański Cz., Pruska K., Nieklasyczne metody statystyczne, PWE, Warszawa 2000.
 • Domański Cz., Statystyczne testy nieparametryczne, PWE, Warszawa 1979.
 • Domurat A., Identyfikacja wartości osobistych w badaniach psychologicznych. Wartości jako cele działań i wyborów, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009.
 • Domurat A., Metodologiczne aspekty identyfikacji wartości indywidualnych metodą drabinowania, [w:] Zależności przyczynowo-skutkowe w badaniach rynkowych i marketingowych, red. S. Mynarski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 2002, s. 61-76.
 • Doyle P., Hutchinson P., The Identification of Target Markets, "Decision Sciences" 1976, nr 7, s. 152-161.
 • Drucker P.E., The Information Executives Truly Need, "Harvard Business Review" 1995, nr 73, s. 54-62.
 • Du Bien J.L., Werde W.D., A Mathematical Comparison of the Members of an Infinite Family of Agglomerative Clustering Algorithms, "Canadian Journal of Statistics" 1979, nr 7.
 • Duliniec E., Badania marketingowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem, PWN, Warszawa 1994.
 • Duliniec E., Marketing międzynarodowy, PWE, Warszawa 2004.
 • Dunn J.C., Well Separated Clusters and Optimal Fuzzy Partitions, "Journal of Cybernetics" 1974, nr 4, s. 95-104.
 • Edelbrock C., McLaughlin B., Hierarchical Cluster Analysis Using Intraclass Correlations: a Mixture Model Study, "Multivariate Behavioral Research" 1980, nr 15, s. 299-318.
 • Everitt B., Cluster Analysis, Heinemann, London 1980.
 • Everitt B.S., The Analysis of Contingency Tables, John Wiley & Sons, New York 1977.
 • Ferguson G.A., Takane Y., Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Filkov V., Skiena S., Heterogeneous Data Integration with the Consensus Clustering Formalism, [w:] Data Integration in the Life Sciences, red. E. Rahm, Springer, Berlin - Heidelberg 2004, s. 110-123.
 • Fisher L., Van Ness J.W., Admissible Clustering Procedures, "Biometrika" 1971, nr 58, s. 91-104.
 • Florek K. i in., Taksonomia wrocławska, "Przegląd Antropologiczny" 1951, t. 17, s. 193-211.
 • Florida R., Cities and the Creative Class, Routledge, New York - London 2005.
 • Florida R., The Learning Region, [w:] Regional Innovation. Knowledge and Global Change, red. Z.J. Acs, Pinter, New York 2000.
 • Fortier J.J., Solomon H., Clustering Procedures, [w:] Multivariate Analysis, red. P.R. Krishnaiah, Academic Press, New York 1966.
 • Fowlkes E.B., Mallows C.L., A Method for Comparing Two Hierarchical Clusterings, "Journal of American Statistical Association" 1983, nr 383, s. 553-569.
 • Frank R.E., Green P.E., Numerical Taxonomy in Marketing Analysis: a Review Article, "Journal of Marketing Research" 1968, nr 5, s. 83-98.
 • Frank R.E., Massy W.E., Wind Y., Market Segmentation, Prentice Hall, Englewood-Cliffs 1972.
 • Friedman H.P., Rubin J., On Some Univariate Criteria for Grouping Data, "Journal of American Statistical Association" 1967, nr 62, s. 1159-1178.
 • Gajdos T., Weymark J.A., Multidimensional Generalized Gini Indices, "Economic Theory" 2005, nr 26, s. 471-496.
 • Galas Z., Nykowski I., Żółkiewski Z., Programowanie wielokryterialne, PWE, Warszawa 1987.
 • Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W., Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE, Warszawa 1996.
 • Gatnar E., Symboliczne metody klasyfikacji danych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 • Gatnar E., Walesiak M. (red.), Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2004.
 • Gesteland R.R., Różnice kulturowe a zachowania w biznesie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Goławska M., Badania marketingowe w nowym tysiącleciu: nowe przesłanki i trendy, "Marketing i Rynek" 2002, nr 10, s. 27-32.
 • Goodman L.A., Kruskal W.H., Measures of Association for Cross Classification, "Journal of the American Statistical Association" 1954, nr 49 (268), s. 732-764.
 • Górniak J., Wachnicki J., Pierwsze kroki w analizie danych. SPSS PL for Windows, SPSS Polska, Kraków 2000.
 • Gorzelak G., Jałowiecki B., Konkurencyjność regionów, "Studia Regionalne i Lokalne" 2000, nr 1, s. 7-24.
 • Gorzelak G., Olechnicka A., Innowacyjny potencjał polskich regionów, [w:] Wiedza a wzrost gospodarczy, red. L. Zienkowski, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2003.
 • Gower J.C., A General Coefficient of Similarity and Some of Its Properties, "Biometrics" 1971, nr 27(4), s. 857-871.
 • Gower J.C., Legendre P., Metric and Euclidean Properties of Dissimilarity Coefficients, "Journal of Classification" 1986, nr 3, s. 5-48.
 • Grabiński T., Metody taksonometrii, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 1992.
 • Grabiński T., Wielowymiarowa analiza porównawcza w badaniach dynamiki zjawisk ekonomicznych, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej, Seria specjalna: Monografie nr 61, Kraków 1984.
 • Grabiński T., Sokołowski A., The Effectiveness of Some Signal Identification Procedures, [w:] Signal Processing: Theories and Applications, red. M. Kunt, F. de Colon, North-Holland Publ. Co., EURASIP, Amsterdam 1980.
 • Grabiński T., Sokołowski A., Z badań nad efektywnością wybranych procedur taksonomicznych, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 181, Kraków 1984.
 • Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A., Metody prognozowania rozwoju społeczno-gospodarczego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 1983.
 • Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A., Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, PWN, Warszawa 1989.
 • Green P.E., A Guide to Market Segmentation, University of Pennsylvania, Philadelphia 2004.
 • Green P.E., New Approach to Market Segmentation, "Business Horizons" 1977, nr 20, s. 61-73.
 • Green P.E., Frank R.E., Robinson P.J., Cluster Analysis in Test Market Selection, "Management Science" 1967, nr 13(8), s. B-387-400.
 • Green P.E., Krieger A.M., Segmenting Markets with Conjoint Analysis, "Journal of Marketing" 1991, nr 55, s. 20-31.
 • Green P.E., Krieger A.M., Zelnio R.N., A Componential Segmentation Model with Optimal Product Design Features, "Decision Sciences" 1989, nr 29, s. 221-238.
 • Greenacre M.J., Blasius J., Multiple Correspondence Analysis and Related Methods, Chapman & Hall, Boca Raton 2006.
 • Greenacre M.J., Correspondence Analysis in Practice, Chapman & Hall, New York 2007.
 • Greń J., Statystyka matematyczna. Modele i zadania, PWN, Warszawa 1984.
 • Greyser S. (red.), Toward Scientific Marketing, American Marketing Association, Chicago 1963.
 • Grubbs F.E., Procedures for Detecting Outlying Observations and Samples, "Technometrics" 1969, nr 11, s. 1-21.
 • Grudzewski W.M., Hejduk I.K. (red.), Przedsiębiorstwo przyszłości - wizja strategiczna, Difin, Warszawa 2002.
 • Grunert K.G., Grunert S.C., Measuring Subjective Meaning Structures by the Laddering Method: Theoretical Considerations and Methodological Problems, "International Journal of Research in Marketing" 1995, nr 12, s. 209-225.
 • Grunert K.G., What's in a Steak? A Cross-Cultural Study on the Quality Perception of Beef, "Food Quality and Preference" 1997, nr 8(3), s. 157-174.
 • Grzegorczyk G., Strategie marketingowe przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych, Stardruk, Warszawa 2002.
 • Grzegorczyk W., Marketing na rynkach zagranicznych, Stardruk, Warszawa 1998.
 • Gutman J., A Means-End Chain Model Based on Consumer Categorization Processes, "Journal of Marketing" 1982, nr 46, s. 60-72.
 • Gutman J., Analyzing Consumer Orientations Toward Beverages through Means-End Chain Analysis, "Psychology & Marketing" 1984, nr 1(3/4), s. 23-43.
 • Gutman J., Exploring the Nature of Linkages Between Consequences and Values, "Journal of Business Research" 1991, nr 22, s. 143-148.
 • Gutman J., Means-End Chains as Goal Hierarchies, "Psychology and Marketing" 1997, nr 14, s. 545-560.
 • Hair J., Bush R., Ortinau D., Marketing Research within a Changing Environment, McGraw-Hill, Irwin, New York 2006.
 • Haley R.I., Benefit Segmentation: a Decision-Oriented Research Tool, "Journal of Marketing Research" 1968, nr 32, s. 30-35.
 • Hall E.T., Beyond Culture, Anchor Press, Doubleday, New York 1996.
 • Hang Y., Meratnia N., Havinga P., A Taxonomy Framework for Unsupervised Outlier Detection Techniques for Multi-TYPE Data Sets, Centre for Telematics and InformationTechnology, Technical Report TR-CTIT-07-79 2007, s. 1-40.
 • Hartigan J.A., Clustering Algorithms, John Wiley & Sons, New York 1975.
 • Hartigan J.A., Representation of Similarity Matrices by Tries, "Journal of the American Statistical Association" 1967, t. 62, s. 1140-1168.
 • Hartigan J.A., Statistical Theory in Clustering, "Journal of Classification" 1985, nr 2(1), s. 63-76.
 • Hartigan J.A., Wong M.A., K-Means Clustering Algorithm, Algorithm AS 136, "Applied Statistics" 1979, nr 28, s. 100-108.
 • Hassan S.S., Craft S.H., Linking Global Market Segmentation Decisions with Strategic Positioning Options, "Journal of Consumer Marketing" 2005, nr 22(2), s. 81-89.
 • Hawkins D., Identification of Outliers, Chapman and Hall, London-New York 1980.
 • He Z., Xu X., Deng S., An Optimization Model for Outlier Detection in Categorical Data, [w:] Advances in Intelligent Computing, nr 3644, red. D.-S. Huang, X.-P. Zhang, G.-B. Huang, Springer, Berlin - Heidelberg 2005, s. 400-409.
 • He Z., Xu X., Deng S., Discovering Cluster-based Local Outliers, "Pattern Recognition Letters" 2003, nr 24, s. 1641-1650.
 • Hellwig Z., Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju i strukturę wykwalifikowanych kadr, "Przegląd Statystyczny" 1968, nr 4, s. 307-327.
 • Hellwig Z., Schemat budowy prognozy statystycznej metodą wag harmonicznych, "Przegląd Statystyczny" 1967, nr 8, s. 133-153.
 • Hellwig Z., Wielowymiarowa analiza porównawcza i jej zastosowanie w badaniach wielocechowych obiektów gospodarczych, [w:] Metody i modele ekonomiczno-matematyczne w doskonaleniu zarządzania gospodarką socjalistyczną, red. W. Welfe, PWE, Warszawa 1981.
 • Hildebrandt L., Kausalanalytische Validierung in der Marketingforschung, "Marketing ZfP" 1997, nr 6(1), s. 41-51.
 • Hodge V.J., Austin J., A Survey of Outlier Detection Methodologies, "Artificial Intelligence Review" 2004, nr 22, s. 85-126.
 • Hoffman D.L., Franke G.R., Correspondence Analysis: Graphical Representation of Categorical Data in Marketing Research, "Journal of Marketing Research" 1986, nr 26, s. 213-227.
 • Hofstede F. i in., An Investigation into the Association Pattern Technique as a Quantitative Approach to Measuring Means-End Chains, "International Journal of Research in Marketing" 1998, nr 15, s. 37-50.
 • Hofstede F., Steenkamp J.-B.E.M., Wedel M., International Market Segmentation Based on Consumer Product Relation, "Journal of Marketing Research" 1999, nr 36, s. 1-17.
 • Hofstede G., Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, PWE, Warszawa 2000.
 • Howard J.A., Consumer Behavior: Application and Theory, Mc Graw Hill Book Company, New York 1977.
 • Hruschka H., Market Definition and Segmentation Using Fuzzy Clustering Methods, "International Journal of Research in Marketing" 1986, nr 3, s. 117-134.
 • Hubert L., Arabie P., Comparing Partitions, "Journal of Classification" 1985, nr 2, s. 193-218.
 • Hubert L.J., Levine J.R., Evaluating Object Set Partitions: Free Sort Analysis and Some Generalizations, "Journal of Verbal Learning and Verbal Behaviour" 1976, nr 15, s. 549-570.
 • Huberty C.J., Applied Discriminant Analysis, John Wiley & Sons, New York 1994.
 • Huberty J., Olejnik S., Applied MANOVA and Discriminant Analysis, John Wiley & Sons, New Jersey 2006.
 • Hutt M.D., Speh T.W., Zarządzanie marketingiem, PWN, Warszawa 1997.
 • Jafari J. (red.), Encyclopedia of Tourism, Routledge, London 2000.
 • Jajuga K., Statystyczna analiza wielowymiarowa, PWN, Warszawa 1993.
 • Jajuga K., Statystyczna teoria rozpoznawania obrazów, PWN, Warszawa 1990.
 • Jefmański B., Przegląd zastosowań analizy dyskryminacyjnej w badaniach marketingowych, [w:] Zastosowania metod ilościowych, red. J. Dziechciarz, Ekonometria 17, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1123, Wrocław 2006, s. 110-117.
 • Jenkins M., McDonald M., Market Segmentation: Organizational Archetypes and Research Agendas, "European Journal of Marketing" 1997, nr 1, s. 17-32.
 • Jiang M.F., Steng S.S., Su C.M., Two-phase Clustering Process for Outliers Detection, "Pattern Recognition Letters" 2001, nr 22, s. 691-700.
 • Johnson R.A., Wichern D.W., Applied Multivariate Statistical Analysis, Prentice-Hall, Upper Saddle River 2002.
 • Johnson S.C., Hierarchical Clustering Schemes, "Psychometrika" 1967, nr 32, s. 241-254.
 • Joyce T., Channon C., Classifying Market Survey Respondents, "Applied Statistics" 1966, nr 15, s. 191-215.
 • Jóźwiak J., Podgórski J., Statystyka od podstaw, PWE, Warszawa 1997.
 • Kaczmarczyk S., Badania marketingowe. Metody i techniki, PWE, Warszawa 2002.
 • Kaczmarczyk S., Skalowanie i pomiar w badaniach marketingowych, [w:] Zastosowanie metod wielowymiarowych w badaniach segmentacji i selektywności rynku, red. S. Mynarski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 1999.
 • Kahle L.R., Social Values and Social Changes: Adaptation to Life in America, Praeger, New York 1983.
 • Kale S.H., Sudharsham D., A Strategic Approach to International Segmentation, "International Marketing Review" 1987, nr 4(7), s. 60-70.
 • Kamakura W.A., Novak T.P., Steenkamp J.-B.E.M., Verhallen M.M., Identification de segments de valeurs pan-Européens par un modéle logit sur les rangs avec regroupements successifs, "Recherche et Applications en Marketing" 1993, nr 8, s. 30-55.
 • Karcz K., Międzynarodowe badania marketingowe. Uwarunkowania kulturowe, PWE, Warszawa 2004.
 • Kaufmann H.L., Rousseeuw P.J., Finding Groups in Data. An Introduction to Cluster Analysis, Wiley & Sons, New York 1990.
 • Keegan W.J., Global Marketing Management, Prentice Hall, New Jersey 1995.
 • Keegan W.J., Global Marketing Management, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New York 1989.
 • Keegan W.J., Multinational Marketing Management, Englewood Cliffs, New Jersey 1984.
 • Kędzior Z. (red.), Badania rynku. Metody. Zastosowania, PWE, Warszawa 2005.
 • Kinnear T.C., Taylor J.R., Marketing Research. An Applied Approach, McGraw-Hill, New York 1991.
 • Klasik A., Analiza konkurencyjności i strategie konkurencyjne miast, [w:] Konkurencyjność miast i regionów Polski południowo-zachodniej, red. R. Broszkiewicz, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 821, Wrocław 1999, s. 15-26.
 • Klecka W.R., Discriminant Analysis, Sage Publication, London 1980.
 • Kolonko J., Analiza dyskryminacyjna i jej zastosowania w ekonomii, PWN, Warszawa 1980.
 • Komor M., Euromarketing. Strategie marketingowe przedsiębiorstw na eurorynku, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Kornai J., Anti-Equilibrium, PWN, Warszawa 1977.
 • Koshevoy G.A., Mosler K., Multivariate Gini Indices, "Journal of Multivariate Analysis" 1997, nr 60, s. 252-276.
 • Kot S.M., Ekonometryczne modele dobrobytu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa - Kraków 2000.
 • Kot S.M., Jakubowski J., Sokołowski A., Statystyka. Podręcznik dla studiów ekonomicznych, Difin, Warszawa 2007.
 • Kotler P. i in., Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2002.
 • Kotler P., Marketing, Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner & Ska, Warszawa 1994.
 • Kowal J., Metody statystyczne w badaniach sondażowych rynku, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 • Krieger A.M., Green P.E., Wind Y.J., Adventures in Conjoint Analysis: a Practitioner Guide to Trade-off Modeling and Applications, Wharton School, University of Pennsylvania, Philadelphia 2004.
 • Krupski R. (red.), Strategie marketingowe, Leopoldinum, Wrocław 1998.
 • Krzanowski W.T., Lai Y.T., A Criterion for Determining the Number of Groups in a Data Set Using Sum-of-Squares Clustering, "Biometrics" 1988, nr 44, s. 23-34.
 • Krzyśko M., Analiza dyskryminacyjna, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1990.
 • Krzyśko M. i in., Systemy uczące się. Rozpoznawanie wzorców, analiza skupień i redukcja wymiarowości, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2008.
 • Kucharczyk J., Algorytmy analizy skupień w języku Algol, PWN, Warszawa 1982.
 • Kuhnt S., Pawlitschko J., Outlier Identification Rules for Generalized Linear Models, [w:] Innovations in Classification, Data Science, and Information Systems, red. D. Baier, K.D. Wernecke, Springer, Berlin - Heidelberg - New York 2005, s. 165-172.
 • Kukuła K., Metoda unitaryzacji zerowanej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Kumar V., International Marketing Research, Prentice-Hall, Upper Saddle River 2000.
 • Kwiatkowski P., Międzynarodowe badania rynku, "Marketing w Praktyce" 1996, nr 1, s. 23-26.
 • Lambin J.-J., Strategiczne zarządzanie marketingowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 • Lance G.N., Williams W.T., A General Theory of Classificatory Sorting Strategies. I Hierarchical Systems, "Computer Journal" 1967a, nr 9, s. 373-380.
 • Lance G.N., Williams W.T., A General Theory of Classificatory Sorting Strategies. II Clustering Systems, "Computer Journal" 1967b, nr 10, s. 271-277.
 • Lance G.N., Williams W.T., A Generalized Sorting Strategy for Computer Classifications, "Nature" 1966, s. 212-218.
 • Lasek M., Metody Data Mining w analizowaniu i prognozowaniu kondycji ekonomicznej przedsiębiorstw. Zastosowania SAS Enterprise Miner, Difin, Warszawa 2007.
 • Lazarsfeld A.P., Przyczynowa interpretacja zależności statystycznych przy zastosowaniu zmiennej kontrolnej, [w:] Metody badań socjologicznych, red. S. Nowak, PWN, Warszawa 1965.
 • Lazer W., Life Style Concept and Marketing, [w:] Toward Scientific Marketing, red. S. Greyser, American Marketing Association, Chicago 1963.
 • Le Roux B., Rouanet H., Geometric Data Analysis from Correspondence Analysis to Structured Data Analysis, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Boston, London 2004.
 • Levitt T., The Globalization of Markets, "Harvard Business Review"1983, nr 61, s. 92-102.
 • Liberska B. (red.), Globalizacja. Mechanizmy i wyzwania, PWE, Warszawa 2002.
 • Lichtarski J. (red.), Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1995.
 • Lipiec-Zajchowska M., Wspomaganie procesów decyzyjnych, Tom II. Ekonometria, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2003.
 • Lu Z., Peng Y., Ciao J., From Comparing Clusterings to Combining Clusterings, [w:] Proceedings of the Twenty-Third AAAI Conference on Artificial Intelligence, red. D. Fox, C.P. Gomes, AAAI Press, Chicago, Illinois 2008, s. 665-670.
 • Lubiński M., Smuga T., Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki Polski - uwarunkowania i perspektywy. Studia nad konkurencyjnością, Iris, Warszawa 1995.
 • Luck D.J., Rubin R.S., Marketing Research, Prentice-Hall, Englewood Cliffs 1987.
 • Maddala G.S., Ekonometria, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • Mahajan V., Jain A.K., An Approach to Normative Segmentation, "Journal of Marketing Research"1978, nr 15, s. 338-345.
 • Malhotra N.K., Marketing Research. An Applied Orientation, Prentice-Hall, Upper Saddle River 2007.
 • Malhotra N.K., Agarwal J., Peterson M., Methodological Issues in Cross-Cultural Marketing Research. A State-of-the-Art Review, "International Marketing Review" 1996, nr 13(5), s. 7-43.
 • Malhotra N.K., Birks D.B., Marketing Research. An Applied Approach, FT Prentice Hall, Harlow 2006.
 • Malina A., Wielowymiarowa analiza przestrzennego zróżnicowania struktury gospodarki Polski według województw, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej, Seria specjalna: Monografie nr 162, Kraków 2004.
 • Marciniak S. (red.), Makro- i mikroekonomia. Podstawowe problemy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 • Marek T., Analiza skupień w badaniach empirycznych. Metody SAHN, PWN, Warszawa 1989.
 • Mazanec J., Market Segmentation, [w:] Encyclopedia of Tourism, red. J. Jafari, Routledge, London 2000.
 • Mazur J. (red.), Decyzje marketingowe w przedsiębiorstwie, Difin, Warszawa 2002.
 • Mazurek-Łopacińska K., Tendencje i kierunki w badaniach marketingowych, [w:] Badania marketingowe. Metody. Tendencje. Zastosowania, red. K. Mazurek-Łopacińska, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1004, Wrocław 2003, s. 17-27.
 • McDonald M., Dunbar I., Segmentacja rynku. Przebieg procesu i wykorzystanie wyników, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 • McDonald M., Tideman Ch., Retail Marketing Plans, Butterworth-Heinemann, Oxford 1997.
 • McQueen J.B., Some Methods for Classification and Analysis of Multivariate Observations, [w:] Proceedings of the 5th Symposium on Mathematical Statistics and Probabilities, t. 1, red. L.M. Le Cam, J. Neyman, University of California Press, Berkely 1967, s. 281-297.
 • Michniewicz I., CATI - badania telefoniczne wspomagane komputerowo - możliwości, zastosowania, ograniczenia, [w:] Badania marketingowe. Metody. Tendencje. Zastosowania, red. K. Mazurek-Łopacińska, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1004, Wrocław 2003, s. 430-453.
 • Mielke P.W., Berry J.K., Permutation Methods. A Distance Function Approach, Springer, New York 2007.
 • Migdał-Najman K., Najman K., Analityczne metody ustalania liczby skupień, [w:] Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania, red. K. Jajuga, M. Walesiak, Taksonomia 12, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1076, Wrocław 2005, s. 265-273.
 • Milligan G.W., Cooper M.C., An Examination of Procedures for Determining the Number of Clusters in a Data Set, "Psychometrika" 1985, nr 2, s. 159-179.
 • Milligan G.W., Cooper M.C., A Study of Comparability of External Criteria for Hierarchical Cluster Analysis, "Multivariate Behavioral Research" 1986, nr 21, s. 441-458.
 • Milligan G.W., Cooper M.C., A Study of Standardization of Variables in Cluster Analysis, "Journal of Classification" 1988, nr 5, s. 181-204.
 • Mirkin B.G., Analiz kaczestwiennych priznakow, Statistika, Moskwa 1976.
 • Młodak A., Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, Difin, Warszawa 2006.
 • Mojena R., Hierarchical Grouping Methods and Stopping Rules: an Evaluation, "The Computer Journal" 1977, nr 20(4), s. 359-363.
 • Morrison D.F., Wielowymiarowa analiza statystyczna, PWN, Warszawa 1990.
 • Moskowitz H.R., Rabino S., Sensory Segmentation: an Organizing Principle for International Product Concept Generation, "Journal of Global Marketing" 1994, nr 8, s. 73-93.
 • Muth J.E., Basic Statistics & Pharmaceutical Statistical Applications, CRC Press, New York 2006.
 • Myers J.H., Tauber E., Market Structure Analysis, American Marketing Association, Chicago 1977.
 • Mynarski S., Badania rynkowe w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 2001.
 • Mynarski S., Badania rynkowe w warunkach konkurencji, Oficyna Wydawnicza Fogra, Kraków 1995.
 • Mynarski S., Metody badań marketingowych, PWE, Warszawa 1990.
 • Mynarski S., Modelowanie rynku w ujęciu systemowym, PWN, Warszawa 1982.
 • Mynarski S., Praktyczne metody analizy danych rynkowych i marketingowych, Zakamycze, Kraków 2000.
 • Mynarski S. (red.), Analiza rynku. Systemy i mechanizmy, Pracownia Poligraficzna Akademii Ekonomicznej, Kraków 1993.
 • Mynarski S. (red.), Badania przestrzenne rynku i konsumpcji. Przewodnik metodyczny, PWN, Warszawa 1992.
 • Nasiłowski M., System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii, KeyText, Warszawa 2000.
 • Niestrój R., Zarządzanie marketingiem. Aspekty strategiczne, PWN, Warszawa 1996.
 • Nowaczyk Cz., Podstawy metod statystycznych dla pedagogów, PWN, Warszawa - Poznań 1985.
 • Nowak E., Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, PWE, Warszawa 1990.
 • Nowak E., Wskaźnik podobieństwa wyników podziałów, "Przegląd Statystyczny" 1985, nr 1, s. 41-48.
 • Nowakowski M.K. (red.), Biznes międzynarodowy - obszary decyzji strategicznych, Wydawnictwo KeyText, Warszawa 2000.
 • Ostasiewicz S., Rusnak Z., Siedlecka U., Statystyka. Elementy teorii i zadania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1999.
 • Ostasiewicz W. (red.), Ocena i analiza jakości życia, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2004.
 • Ostasiewicz W. (red.), Pomiar statystyczny, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2003.
 • Ostasiewicz W. (red.), Statystyczne metody analizy danych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1998.
 • Ostasiewicz W., Pisz Z., Istota pomiaru w naukach społecznych, [w:] Metody pomiaru zjawisk społecznych w skali makro- i mikroregionalnej, red. L. Frąckiewicz, A. Frąckiewicz-Wronka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2001.
 • Owsiński J.W., Outlier Detection:Notions, Problems, and Methodological Proposals, [w:] Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania, red. K. Jajuga, M. Walesiak, Taksonomia 13, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1126, Wrocław 2006, s. 45-55.
 • Panek T. (red.), Statystyka społeczna, PWE, Warszawa 2007.
 • Panek T., Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2009.
 • Papadimitriou S. i in., Fast Outlier Detection Using the Local Correlation Integral, [w:] Proceedings of the 19th International Conference on Data Engineering, red. U. Dayal, K. Ramamritham, T.M. Vijayaraman, IEEE Computer Society, Bangalore 2003, s. 315-326.
 • Park H., Lee J., Jun C., A K-means-like Algorithm for K-medoids Clustering and Its Performance, [w:] Proceedings of the 36-th CIE Conference on Computers and Industrial Engineering, Taipei 2006, s. 1222-1231.
 • Pawełek B., Wpływ normalizacji zmiennych na porządkowanie liniowe obiektów z wykorzystaniem wielowymiarowej odległości, "Przegląd Statystyczny" 2006, nr 2, s. 57-67.
 • Penc-Pietrzak I., Strategie biznesu i marketingu, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1998.
 • Perry A., International versus Domestic Marketing: Four Conceptual Perspectives, "European Journal of Marketing" 1990, nr 24(6), s. 41-54.
 • Pieters R., Baumgartner H., Allen D., A Means-End Chain Approach to Consumer Goal Structures, "International Journal of Research in Marketing" 1995, nr 12, s. 227-244.
 • Pilarczyk B., Sławińska M., Mruk H., Strategie marketingowe przedsiębiorstw handlowych, PWE, Warszawa 2001.
 • Pociecha J., Metody statystyczne w badaniach marketingowych, PWN, Warszawa 1996.
 • Pociecha J., Statystyczne metody segmentacji rynku, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej, Monografie nr 71, Kraków 1986.
 • Pociecha J. i in., Metody taksonomiczne w badaniach społeczno-ekonomicznych, PWE, Warszawa 1988.
 • Podolec B., Zając K., Ekonometryczne metody ustalania rejonów konsumpcji, PWE, Warszawa 1978.
 • Pomykalski A., Nowoczesne strategie marketingowe, Indor, Warszawa 2001.
 • Porter M.E., Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001.
 • Porter M.E., Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa 1998.
 • Potwora W., Duczmal M., Marketing. Strategie i struktury, Wydawnictwo Instytut Śląski, Opole 2001.
 • Prim R.C., Shortest Connection Networks and Some Generalizations, "Bell System Technical Journal" 1957, nr 36, s. 1389-1401.
 • Prymon M., Marketingowe zarządzanie firmą, Wydawnictwo Edukator, Częstochowa 1994.
 • Punj G., Stewart D.W., Cluster Analysis in Marketing Research: Review and Suggestions for Application, "Journal of Marketing Research" 1983, nr 20, s. 134-148.
 • Rand W., Objective Criteria for the Evaluation of Clustering Methods, "Journal of the American Statistical Association" 1971, nr 66, s. 846-850.
 • Rao C.R., Modele liniowe statystyki matematycznej, PWN, Warszawa 1982.
 • Rao Ch.P., Wang Z., Evaluating Alternative Strategies in Standard Industrial Markets, "European Journal of Marketing" 1995, nr 2, s. 58-75.
 • Reinard J.C., Communication Research Statistics, Sage Publications, Thousand Oaks 2006.
 • Rencher A.C., Methods of Multivariate Analysis, John Wiley & Sons, New York 2002.
 • Reynolds H.T., Analysis of Nominal Data, Sage Publications, Beverly Hills 1977.
 • Reynolds T.J., Gengler Ch.E., Howard D.J., A Means-End Analysis of Brand Persuasion through Advertising, "International Journal of Research in Marketing" 1995, nr 12, s. 257-266.
 • Reynolds T.J., Gutman J., Advertising Is Image Management, "Journal of Advertising Research" 1984, nr 1, s. 27-37.
 • Reynolds T.J., Gutman J., Laddering Theory, Method, Analysis and Interpretation, "Journal of Advertising Research" 1988, nr 28, s. 11-31.
 • Rieck K., Laskov P., Linear-Time Computation of Similarity Measures for Sequential Data, "Journal of Machine Learning Research" 2008, nr 9, s. 23-48.
 • Ries A., Trout J., Positioning: The Battle for your Mind, McGraw-Hill, New York 1981.
 • Robinson J., The Economics of Imperfect Competition, McMillan, Cambridge 1933.
 • Rokeach M., The Nature of Human Values, The Free Press, New York 1973.
 • Romanow Z.B., Historia myśli ekonomicznej w zarysie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 1997.
 • Rosemburg H.C., Cluster Analysis for Researchers, Lifetime Learning Publications, Belmont 1984.
 • Rószkiewicz M., Metody ilościowe w badaniach marketingowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002a.
 • Rószkiewicz M., Narzędzia statystyczne w analizach marketingowych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2002b.
 • Rousseeuw P.J., Silhouettes: a Graphical Aid to the Interpretation and Validation of Cluster Analysis, "Journal of Computational and Applied Mathematics" 1987, nr 20, s. 53-65.
 • Rozin B.B., Teoria rozpoznawania obrazów w badaniach ekonomicznych, PWN, Warszawa 1979.
 • Rusnak Z., Statystyczna analiza dobrobytu ekonomicznego gospodarstw domowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2007.
 • Ruspini E.H., A New Approach to Clustering, "Information and Control" 1969, nr 15, s. 22-32.
 • Russell C.G. i in., A Comparison of Paper-and-Pencil and Computerised Methods of "Hard" Laddering, "Food Quality and Preference" 2004, nr 15, s. 279-291.
 • Ryzin J., Classification and Clustering, Academic Press, New York 1977.
 • Sączewska-Piotrowska A., Nierówności dochodowe gospodarstw domowych, "Wiadomości Statystyczne" 2006, nr 6, s. 10-18.
 • Sagan A., Badania marketingowe. Podstawowe kierunki, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 1998.
 • Sagan A., Badania marketingowe. Podstawowe kierunki, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 2004.
 • Sagan A., Podejścia do badań segmentacji rynku, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 457, Kraków 1995, s. 21-22.
 • Sagan A., Strukturalna ekwiwalencja łańcuchów środków-celów, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 680, Kraków 2005, s. 105-115.
 • Sagan A., Symbolika produktu w systemie komunikacji marketingowej. Studium teoretyczno-metodologiczne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 2003.
 • Samuelson P.A., Nordhaus W.D., Ekonomia, tom 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004a.
 • Samuelson P.A., Nordhaus W.D., Ekonomia, tom 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004b.
 • Samuelson W.F., Marks S.G., Ekonomia menedżerska, PWE, Warszawa 1998.
 • Saunders J.A., Cluster Analysis for Market Segmentation, "European Journal of Marketing" 1980, nr 7, s. 422-435.
 • Schmidt M.J., Hollensen S., Marketing Research. An International Approach, Prentice-Hall, London 2006.
 • Schroeder J., Badania marketingowe rynków zagranicznych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 1996.
 • Schroeder J., Badania marketingowe rynków zagranicznych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2002.
 • Schwarz S., Bilsky W., Toward a Theory of the Universal Content and Structure of Values: Extensions and Cross-cultural Replications, "Journal of Personality and Social Psychology" 1990, nr 58(5), s. 878-891.
 • Sethi S.P., Comparative Cluster Analysis for World Markets, "Journal of Marketing Research" 1971, nr 8, s. 348-354.
 • Shimp T.A., Sharma S., Consumer Ethnocentrism: Construct Validation of the CETSCALE, "Journal of Marketing Research" 1987, nr 24, s. 280-289.
 • Silva H.B., Brito P., Costa J.P. de, A Partitional Clustering Algorithm Validated by a Clustering Tendency Index Based on Graph Theory, "Pattern Recognition" 2006, nr 39, s. 776-788.
 • Slywotzky A.J., Shapiro B.P., Leveraging to Beat the Odds: The New Marketing Mind-Set, "Harvard Business Review" 1993, September/October, s. 97-107.
 • Smętowski M., Przedsiębiorstwo zagraniczne w otoczeniu lokalnym, "Studia Regionalne i Lokalne" 2000, nr 4, s. 87-103.
 • Smith W.R., Product Differentiation and Market Segmentation as Alternative Marketing Strategies, "Journal of Marketing" 1956, nr 21, s. 3-8.
 • Sneath P.H., Sokal R.R., Numerical Taxonomy, Freeman, San Francisco 1973.
 • Sneath P.H., The Application of Computers to Taxonomy, "Journal of General Microbiology" 1957, nr 17, s. 201-226.
 • Sobczak E., Aspekty teoretyczne segmentacji rynku międzynarodowego, [w:] Gospodarka lokalna w teorii i w praktyce, red. E. Sobczak, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 905, Wrocław 2001a, s. 355-360.
 • Sobczak E., Metodologia segmentacji międzynarodowej, "Marketing i Rynek" 2007a, nr 1, s. 8-14.
 • Sobczak E., Międzynarodowe badania marketingowe - zakres pojęciowy i specyfika, [w:] Zarządzanie i marketing, red. T. Orzeszko, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 997, Wrocław 2003a, s. 152-157.
 • Sobczak E., Międzynarodowe badania marketingowe w obliczu globalizacji, Prace Naukowe Ośrodka Koordynacji Badań Szkół Wyższych Euroregionu Nysa nr 10, Liberec - Zittau - Jelenia Góra 2004a, s. 168-174.
 • Sobczak E., Podstawy segmentacji rynku międzynarodowego (teoria łańcuchów celów i środków), [w:] Klasyfikacja i analiza danych. Teoria i zastosowania, red. K. Jajuga, M. Walesiak, Taksonomia 7, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 874, Wrocław 2000a, s. 227-239.
 • Sobczak E., Procesy globalizacji a marketing międzynarodowy, "Marketing i Rynek" 2006a, nr 10, s. 2-7.
 • Sobczak E., Propozycja segmentacji międzyrynkowej na podstawie teorii łańcuchów celów i środków, [w:] Zastosowania metod ilościowych , red. J. Dziechciarz, K. Jajuga, Ekonometria 7, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 895, Wrocław 2001b, s. 209-216.
 • Sobczak E., Regional Segmentation of European Space with Regard to the Level and Growth Rate of Development, [w:] Ekonomicky Rozvoj a Management Regionu. Sbornik Vybranych Prispevku z Konference Hradecke Ekonomicke Dny 2009, red. P. Jedlicka, Gaudeamus, Hradec Kralove 2009, s. 133-141.
 • Sobczak E., Segmentacja makroekonomiczna rynków zagranicznych na przykładzie krajów Unii Europejskiej i krajów kandydackich, [w:] Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania, red. K. Jajuga, M. Walesiak, Taksonomia 11, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1022, Wrocław 2004b, s. 239-249.
 • Sobczak E., Segmentacja rynków międzynarodowych a zróżnicowania międzyregionalne, [w:] Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, red. R. Brol, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1023, Wrocław 2004c, s. 546-552.
 • Sobczak E., Segmentacja rynków zagranicznych jako determinant konkurencyjności międzynarodowej przedsiębiorstwa, [w:] Przestrzeń a środowisko. Konkurencyjność przedsiębiorstw, red. A. Rapacz, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1095, Wrocław 2005a, s. 130-138.
 • Sobczak E., Skale pomiaru w międzynarodowych badaniach marketingowych, [w:] Ekonometria 16, red. J. Dziechciarz, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1100, Wrocław 2006b, s. 97-109.
 • Sobczak E., Techniki pomiaru łańcuchów celów i środków (wprowadzenie do zastosowania segmentacji międzyrynkowej), [w:] Gospodarka lokalna w teorii i w praktyce, red. E. Sobczak, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 860, Wrocław 2000b, s. 288-293.
 • Sobczak E., The Concept of Chains as Tool for MSA Contributing to the International Market Segmentation, [w]: Innovations in Classifications, Data Science, and Information Systems. Proc. 27th Annual GfKl Conference, red. D. Baier, K.-D. Wernecke, Springer-Verlag, Heidelberg - Berlin 2005b, s. 388-395.
 • Sobczak E., Typologia przestrzennych badań marketingowych, [w:] Gospodarka przestrzenna VI, red. Z. Przybyła, Sudety Oficyna Wydawnicza Oddziału Wrocławskiego PTTK, Wrocław 2003b, s. 105-112.
 • Sobczak E., Wielowymiarowa analiza korespondencji jako narzędzie wspomagające segmentację międzynarodową, [w:] Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania, red. K. Jajuga, M. Walesiak, Taksonomia 15, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego nr 7(1207), Wrocław 2008, s. 305-315.
 • Sobczak E., Wpływ procesów globalizacji na konkurencyjność międzynarodową przedsiębiorstwa, [w:] Gospodarka a środowisko. Konkurencyjność regionów i przedsiębiorstw, red. A. Rapacz, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1043, Wrocław 2004d, s. 60-67.
 • Sobczak E., Zagadnienie specyfikacji zmiennych w segmentacji międzynarodowej, "Marketing i Rynek" 2007b, nr 5, s. 8-13.
 • Sobczak E., Zakres problemowy i podstawy informacyjne międzynarodowych badań marketingowych, Prace Naukowe Ośrodka Koordynacji Badań Szkół Wyższych Euroregionu Nysa XI, Liberec - Zittau - Jelenia Góra 2005c, s. 246-252.
 • Sokal R.R., Michener C.D., A Statistical Method for Evaluating Systematic Relationships, University of Kansas Science Bulletin 1958, nr 28, s. 1409-1438.
 • Sokołowski A., Empiryczne testy istotności w taksonometrii, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej, Seria specjalna: Monografie nr 108, Kraków 1992.
 • Sood J.H., Equivalent Measurement in International Marketing Research: Is It Really a Problem?, "Journal of International Consumer Marketing" 1990, nr 2(2), s. 25-41.
 • Sparks D.N., Euclidean Cluster Analysis, Algorithm AS 58, "Applied Statistics" 1973, nr 22, s. 126-130.
 • Stabryła A. (red.), Strategie wzrostu produktywności firmy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 2000.
 • Stanimir A., Analiza korespondencji jako narzędzie do badania zjawisk ekonomicznych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2005.
 • Stanimir A. (red.), Analiza danych marketingowych. Problemy, metody, przykłady, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2006.
 • Stanisz A., Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny, t.3. Analizy wielowymiarowe, StatSoft Polska, Kraków 2007.
 • Stankiewicz W., Historia myśli ekonomicznej, PWE, Warszawa 2000.
 • STATISTICA PL dla Windows, t. 3, StatSoft Polska, Kraków 1997.
 • Steczkowski J., Zeliaś A., Statystyczne metody analizy cech jakościowych, PWE, Warszawa 1981.
 • Steenkamp J.-B.E.M., Hofstede F., International Market Segmentation: Issues and Perspectives, "International Journal of Research in Marketing" 2002, nr 19, s. 185-213.
 • Stegmüller B., Internationale Marktsegmentierung als Grundlage für Internationale Marketing-Konzeptionen, Eul, Bergisch-Gladbach 1995.
 • Stevens S.S., Measurement, Psychophysics and Utility, [w:] Measurement: Definitions and Theory, red. C.W. Churchman, P. Ratoosh, Wiley, New York 1959.
 • Stonehouse G. i in., Globalizacja. Strategia i zarządzanie, Felberg SJA, Warszawa 2001.
 • Strahl D., Klasyfikacja regionów Polski ze względu na poziom konkurencyjności na tle regionów Wielkiej Brytanii, [w:] Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania, red. K. Jajuga, M. Walesiak, Taksonomia 9, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 942, Wrocław 2002, s. 41-51.
 • Strahl D., Modelowanie zjawisk złożonych. Modele infrastruktury społecznej, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 158, Wrocław 1980.
 • Strahl D., Propozycja konstrukcji miary syntetycznej, "Przegląd Statystyczny" 1978, nr 2, s. 205-215.
 • Strahl D., Walesiak M., Normalizacja zmiennych w granicznym systemie referencyjnym, [w:] Klasyfikacja i analiza danych. Teoria i zastosowania, z. 3, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Jelenia Góra -Wrocław - Kraków 1996, s. 29-41.
 • Strahl D. (red.), Metody oceny rozwoju regionalnego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2006.
 • Strahl D. (red.), Taksonomia struktur w badaniach regionalnych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1998.
 • Strzyżewska M., Marketing na rynkach zagranicznych, [w:] Biznes międzynarodowy - obszary decyzji strategicznych, red. K. Nowakowski, KeyText, Warszawa 2000.
 • Sugar C.A., James G.M., Finding the Number of Clusters in a Dataset: An Information-Theoretic Approach, "Journal of the American Statistical Association" 2003, nr 98, s. 750-763.
 • Szczęsny W., Kowalczyk T., Wiech M., Koncepcje pomiaru nierówności dla wielu zmiennych, [w:] Ekonomika i organizacja gospodarki żywnościowej, Prace Naukowe SGGW nr 60, Warszawa 2006, s. 371-381.
 • Szmigiel Cz., Modyfikacje wskaźnika zgodności kryteriów podziału, [w:] Statystyka. Matematyka. Ekonometria, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 190, Wrocław 1981, s. 151-155.
 • Szmigiel Cz., Wskaźnik zgodności kryteriów podziału, "Przegląd Statystyczny" 1976, nr 4, s. 491-498.
 • Šmid W., Marketing pod presją globalizacji, Placet, Warszawa 2002.
 • Tadeusiewicz R., Zworski A., Majewski J., Biometria, Wydawnictwa AGH, Kraków 1993.
 • Terpstra V., International Marketing, The Dryden Press, Chicago 1985.
 • Thomas M.J. (red.), Podręcznik marketingu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 • Tibshirani R., Walther G., Hastie T., Estimating the Number of Clusters in a Data Setvia the Gap Statistic, "Journal of the Royal Statistical Society" 2001, ser. B, nr 63 cz. 2, s. 411-423.
 • Tollefson J.O., Lessig V.P., Aggregation Criteria in Normative Market Segmentation Theory, "Journal of Marketing Research" 1978, nr 15, s. 346-355.
 • Tolman E.C., Purposive Behavior in Animals and Men, Century, New York 1932.
 • Tull D.S., Hawkins D.I., Marketing Research. Measurement and Methods, Macmillan, New York 1985.
 • Urbaniak M., Marketing przemysłowy, Wydawnictwo Prawno-Ekonomiczne Infor, Warszawa 1999.
 • Valette-Florence P., A Causal Analysis of Means-End Hierarchies in a Cross-Cultural Context: Me-thodological Refinements, "Journal of Business Research" 1998, nr 42, s. 161-166.
 • Valette-Florence P., Rapacchi B., Improvements in Means-End Chain Analysis. Using Graph Theory and Correspondence Analysis, "Journal of Advertising Research" 1991, nr 1, s. 30-45.
 • Vanden A.P., A Means-End Study of Diary Consumption Motivation, Report for the European Commission, EC Regulation 1000/90-43 ST, 1992.
 • Vinson D.E., Scott J.E., Lamont L.M., The Personal Role of Values in Marketing and Consumer Beha-vior, "Journal of Marketing" 1977, nr 41(2), s. 44-50.
 • Walesiak M., Miary odległości obiektów opisanych zmiennymi mierzonymi na różnych skalach pomiaru, [w:] Zastosowania statystyki i matematyki w ekonomii, red. W. Ostasiewicz, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1006, Wrocław 2003, s. 261-267.
 • Walesiak M., Bąk A., Conjoint analysis w badaniach marketingowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2000.
 • Walesiak M., Bąk A., Segmentacja rynku z wykorzystaniem metody conjoint measurement, [w:] Zastosowanie metod wielowymiarowych w badaniach segmentacji i selektywności rynku, red. S. Mynarski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 1999, s. 83-93.
 • Walesiak M., Dudek A., Symulacyjna optymalizacja wyboru procedury klasyfikacyjnej dla danego typu danych - oprogramowanie komputerowe i wyniki badań, [w:] Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania, red. K. Jajuga, M. Walesiak, Taksonomia 13, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1126, Wrocław 2006, s. 120-129.
 • Walesiak M., Gatnar E. (red.), Statystyczna analiza danych z wykorzystaniem programu R, Wydawni-ctwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 • Walesiak M., Metody analizy danych marketingowych, PWN, Warszawa 1996.
 • Walesiak M., Propozycja uogólnionej miary odległości w statystycznej analizie wielowymiarowej, [w:] Statystyka regionalna w służbie samorządu lokalnego i biznesu, red. J. Paradysz, Internetowa Oficyna Wydawnicza, Centrum Statystyki Regionalnej, Poznań 2002a, s. 115-121.
 • Walesiak M., Sposoby rejestracji zmian w czasie w wynikach klasyfikacji, [w:] Metody statystyczne, ekonometryczne i programowania matematycznego, red. Z. Hellwig, L. Warężak, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 311, Wrocław 1985, s. 191-203.
 • Walesiak M., Statystyczna analiza wielowymiarowa w badaniach marketingowych, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 654, Seria: Monografie i Opracowania nr 101, Wrocław 1993.
 • Walesiak M., Uogólniona miara odległości w statystycznej analizie wielowymiarowej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2002b.
 • Walesiak M., Wybrane zagadnienia klasyfikacji obiektów z wykorzystaniem programu komputerowego clusterSim dla środowiska R, [w:] Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania, red. K. Jajuga, M. Walesiak, Taksonomia 14, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1169, Wrocław 2007, s. 46-55.
 • Ward J.H., Hierarchical Grouping to Optimize an Objective Function, "Journal of the American Statistical Association" 1963, nr 58, s. 236-244.
 • Wedel M., Kamakura A., Market Segmentation. Conceptual and Methodological Foundation, Kluwer Academic Publishers, Boston - Dordrecht - London 1998.
 • Weller S.C., Romney A.K., Metric scaling: Correspondence Analysis, University Paper Series nr 75, Sage 1990.
 • Wind Y., Cardozzo R., Industrial Market Segmentation, "Industrial Marketing Management" 1974, nr 3, s. 153-165.
 • Wind Y., Douglas S.P., International Market Segmentation, "European Journal of Marketing" 1972, nr 6(1), s. 17-25.
 • Wind Y., Issues and Advances in Segmentation Research, "Journal of Marketing Research" 1978, nr 3, s. 317-337.
 • Wind Y.J., Product Policy: Concept, Methods and Strategy, Addison Wesley Reading, Massachusetts 1982.
 • Witkowska D., Sztuczne sieci neuronowe i metody statystyczne. Wybrane zagadnienia finansowe, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2002.
 • Wrzosek W., Funkcjonowanie rynku, PWE, Warszawa 2002.
 • Yeung K.Y., Ruzzo W.L., Principal Component Analysis for Clustering Gene Expression Data, "Bioinformatics" 2001, nr 17(9), s. 763-764.
 • Yip G.S., Strategia globalna. Światowa przewaga konkurencyjna, PWE, Warszawa 1996.
 • Young S., Feigin B., Using the Benefit Chain for Improved Strategy Formulation, "Journal of Marketing" 1975, nr 39, s. 72-74.
 • Young S., Ott L., Feigin B., Some Practical Considerations in Market Segmentation, "Journal of Marketing Research" 1978, nr 15, s. 405-412.
 • Zajączkowska-Jakimiak S., Wiedza i technologia w erze globalizacji, [w:] Globalizacja. Mechanizmy i wyzwania, red. B. Liberska, PWE, Warszawa 2002.
 • Zakrzewska M., Miary podobieństwa i odległości dla danych dwukategorialnych wykorzystywane przez SPSS w analizie skupień, [w:] Metodologia badań psychologicznych. Wybór tekstów, red. J. Brzeziński, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 479-505.
 • Zeliaś A. (red.), Ekonometria przestrzenna, PWE, Warszawa 1991.
 • Zeliaś A. (red.), Poziom życia w Polsce i krajach Unii Europejskiej, PWE, Warszawa 2004.
 • Zeliaś A. (red.), Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 2000.
 • Žitkov G.N., Niekatoryje metody awtomaticzeskoj kłassifikacyi, [w:] Strukturnyje mietody opoznawanija i awtomaticzeskoje cztienije, Statistika, Moskwa 1970.
 • Zorska A., Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej, PWN, Warszawa 1998.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171368897

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.