PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 154 | 477
Tytuł artykułu

Strategiczne międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi

Autorzy
Warianty tytułu
Strategic International Human Resources Management
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W pracy starano się też połączyć wiedzę z różnych dyscyplin i subdyscyplin naukowych. Do najistotniejszych z pewnością należy zaliczyć ekonomię, nauki o zarządzaniu, w tym zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie przedsiębiorstwem, zarządzanie międzynarodowe, zarządzanie strategiczne, a ponadto stosunki międzynarodowe, socjologię, psychologię, antropologię kulturową, nauki o komunikacji, lingwistykę stosowaną i wiele innych. Na tym tle zarysowuje się zasadniczy cel, jaki postawiła sobie autorka niniejszej książki. Otóż było nim zgromadzenie, przeanalizowanie i usystematyzowanie wiedzy na temat strategicznego międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi, a przy tym zaproponowanie własnych rozwiązań koncepcyjnych, które w jakimś stopniu mogłyby stanowić, jeżeli nie własny wkład do nauki czy też rozwoju koncepcyjnego swoistej subdyscypliny naukowej, to przynajmniej inspirację bądź przyczynek do badań dla innych. Towarzyszyło temu przekonanie, oparte na własnych obserwacjach autorki, wyniesionych z różnych badań teoretycznych i empirycznych, że istnieje potrzeba wyabstrahowania SMZZL z obszaru funkcji personalnej zarządzania przedsiębiorstwem. Dzięki temu prowadzone badania mogą nie tylko mieć bardziej dogłębny charakter, ale też w znacznie większym stopniu uwzględniać kluczowe charakterystyki zarówno korporacji transnarodowych, jak i ich otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego. Chodziło zatem głównie o te zmienne, które niemalże w deterministyczny sposób pozwalają na odróżnienie ogólnie rozumianego ZZL od SMZZL, ale przede wszystkim stwarzają większe możliwości podejmowania właściwych działań interwencyjnych w organizacjach międzynarodowych. Można zatem powiedzieć, że na zasadniczy cel pracy składały się cele zarówno teoretyczne, jak i praktyczne. Celem badań teoretycznych było dokonanie ekspozycji analitycznej i syntetycznej podejmowanego zagadnienia w oparciu o przeprowadzone studia literaturowe, czyli ustalenie stanu wiedzy w obszarze głównego przedmiotu zainteresowania oraz uzupełnienie dokonanych ustaleń o własne przemyślenia i rozwiązania koncepcyjne. Natomiast celem badań empirycznych, związanych z praktyczną stroną pracy, było dokonanie diagnozy wybranych problemów i możliwości ich rozwiązania w odwołaniu do praktyki organizacyjnej, ale też w nawiązaniu do ustaleń dokonanych w części teoretycznej pracy. Zatem oczekiwanym rezultatem było tutaj przeprowadzenie konfrontacji wyników badań empirycznych z wynikami badań teoretycznych i sformułowanie na tej podstawie zasadniczych konkluzji. (fragment tekstu)
EN
The main goal of the book is to gather, analyze and systematize knowledge on strategic international human resources management (SIHRM) in transnational companies (TNCs). At the same time the author's intension is to propose some own conceptual developments which may enhance further advancements within the range of SIHRM as a certain subdiscipline of science as well as initiate new research projects. As a result of the above arrangements the following research questions have been addressed: 1) Is it justified to treat SIHRM as a separate field of scientific considerations and research within the range of HRM (human resources management)? 2) Is the SIHRM setting apart from HRM substantiated by the practical requirements of TNCs? 3) What does the specificity of SIHRM consist in with comparison to generally comprehended HRM? 4) Is it a field of homogeneous or heterogeneous structure; is it possible to distinguish any particular scientific streams, schools, approaches etc. within SIHRM? 5) Are there any considerable scientific gaps within the range of the subject matter? 6) What trends are observable in the scope of SIHRM? 7) Basing on the research findings (answers to the above questions), is any projection into the future feasible? 8) Are there any matters of great urgency that demand high speed responses? Hence the main goal of the book consists of both theoretical and practical objectives. The theoretical objectives are realized on the basis of literature review and entail the analytical and synthetical exposition of the subject matter. In particular, this involves establishing the past and current state of knowledge in SIHRM and completing these scientific accomplishments with author's own reflections, ideas and conceptual solutions. These author's own conceptual developments include: the model of SIHRM, the model of hierarchically issuing personnel strategies in TNCs, the conception of transcorporate communication in SIHRM and the research and measurement methods of this kind of communication. And as about the practical objectives, associated with empirical research in TNCs, they cover the diagnosis of selected issues in the scope of SIHRM and - as a consequence - the recommendations of some solutions toward business practice. The practical recommendations are also formulated with reference to the theoretical research results. Therefore an expected outcome of all research activities is the confrontation between theoretical and empirical research findings in order to draw essential conclusions corresponding with the main goal of the book. The structure of the book is ancillary to the research goals and it is composed of seven chapters. Chapter 1 characterizes TNCs and outlines the internal and external environment of HRM in TNCs. An important part of this chapter is devoted to the globalization and internationalization processes of business activity. It is because of the changes they bring about in HRM. Chapter 2 describes the theoretical and conceptual development of SIHRM. A discussion is conducted over the main research streams and models which are presented in the literature with direct or indirect relation to SIHRM. Chapter 3 is about personnel strategies. The classical division of generic strategies makes the starting point for considerations. Next the strategies dedicated to TNCs are in the center of interest. Finally, the author presents her own model of HRM strategies in TNCs. The content of Chapter 4 covers typologies and dimensions of national cultures in international comparative research. Here the substantial implications of cross-cultural differences for SIHRM in TNCs are shown. Additional attention is paid to the phenomena of the Polish culture dualism (understood as social phenomenon) and duality (being a cultural property). Chapter 5 discusses some broader contextual conditions of HRM for the sake of intercontinental differences. Keeping the high level of generality, four models of HRM are presented, i.e., European, American, Asian, and African. Chapter 6 focuses on the significance and conditions of international and intercultural communications in TNCs with regard to the goals and needs of SIHRM. The author also proposes her own concept of transcorporate communication whose main purpose is to support the realization of SIHRM. Chapter 7 addresses the empirical research conducted by the author herself. The research focuses on communication strategies and HRM strategies in TNCs. A description of the author's own research and measurement methods precedes the presentation of vital research conclusions. And finally, there is a formally separated part of the book entailed Ending which summarizes all the theoretical and empirical research findings and provides the closing conclusions. (original abstract)
Twórcy
autor
Bibliografia
 • 1. Adenfelt M., Lagerström K., Knowledge Development and Sharing in Multinational Corporations: The Case of a Cen-ter of Excellence and a Transnational Team, \"International Business Review\" 2006, vol. 15.
 • 2. Adler N., International Dimensions of Organizational Behavior, Kent Publishing, Boston 1997.
 • 3. Adler N., Ghadar F., International Strategy for the Perspective of People and Culture: The North American Context, [w:] Research in Global Strategic Management vol. 1, ed. A. Rugman, JAI Press, Greedwood, CN, 1990a.
 • 4. Adler N.J., Ghadar F., Strategic Human Resource Management: a Global Perspective, [w:] R. Pieper (ed.), Human Resource Management in International Comparison, Dr Gruyer, Berlin 1990b.
 • 5. Afganistan (część 1): problemy, \"NATO Review\", http://www.nato.int/docu/review/2008/06/SUMMER_ART3/PL/index.htm (dostęp 29.08.2009).
 • 6. Agnosiewicz M., Polactwa zmagania z kapitalizmem, Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów, http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,3648 (publikacja 29.09.2004, dostęp 10.01.2009).
 • 7. Aguilera R.V., Dencker J.C., The Role of Human Resource Management in Cross-Border Mergers and Acquisitions, [w:] M.A. Mendenhall, G.R. Oddoi, G.K. Stahl (eds.), Readings and Cases in International Human Resource Management, Routledge, Taylor & Francis Group, London - New York 2007.
 • 8. Ahmed F., Ullah M.S., Uddin M.K., Strategic Human Resource Management: Linking HR Practices with the Business Strategy, \"The Cost and Management\" 2006, vol. 34 (3).
 • 9. Alas R., Kaarelson K., Niglas K., Human Resource Management in Cultural Context: Empirical Study of 11 Countries, \"EBS Review\" 2008, vol. 24 (1).
 • 10. Alcázar F.M., Fernández P.M.R., Gardey G.S., Past, Present and Future State of the Art in the Field of Strategic Human Resource Management: An Empirical Analysis, [w:] IHRM: Exploring the Mosaic, Developing the Discipline. Full Papers of the 7th Conference on International Human Resource Management, Interesource Group Ltd. Publishing, Limerick 2003.
 • 11. Aldag R.D., Stearns T.M., Management, South-Western Publishing Co., Cincinnati 1987.
 • 12. Allen M.R., Wright P.M., Strategic Management and HRM, [w:] Working Paper Series no. 4, Cornell University, New York 2006.
 • 13. Almhedie A., Nyambegera S.M., HRM in Libya, [w:] Ken N. Kamoche, Yaw A. Debrah, Frank M. Horwitz, G. Nkombo Muuka (eds.), Managing Human Resources in Africa, Routledge, Taylor & Francis Group, London - New York 2004.
 • 14. Ambrosewicz-Jacobs J., Tolerancja. Jak uczyć siebie i innych, Stowarzyszenie Willa Decjusza, Kraków 2004.
 • 15. American Formula for Growth. Federal Policy & the Entrepreneurial Economy, 1958-1998, National Commission on Entrepreneurship, October 2002.
 • 16. Anakwe A.P., Human Resource Management Practices in Nigeria: Challenges and Insights, \"International Journal of Human Resource Management\" 2002, vol. 13 (7).
 • 17. Ancyparowicz G., Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na wzrost polskiej gospodarki w okresie poakcesyjnym, Departament Statystyki Finansów. Główny Urząd Statystyczny. Materiały na konferencję prasową w dniu 26 maja 2009.
 • 18. Anderson J.A., Communication Research. Issues and Methods, McGraw-Hill Publishing Company, New York 1987.
 • 19. Anthony W.P., Perrewe P.L., Kacmar K.M., Strategic Human Resource Management, The Dryden Press, Philadelphia 1996.
 • 20. Apanowicz J., Metodologiczne uwarunkowania pracy naukowej, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa 2005.
 • 21. Arcimowicz K., Obraz mężczyzny w polskich mediach: prawda, fałsz, stereotypy, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003.
 • 22. Are They Really Ready To Work? Employers Perspectives on the Basic Knowledge and Applied Skills of New Entrants to the 21st Century U.S. Workforce, Conference Board, Inc., The Partnership for 21st Century Skills, Corporate Voices for Working Families, Society for Human Resource Management, USA 2006.
 • 23. Argenti P.A., Corporate Communication, Irwin, McGraw-Hill, Boston 1998.
 • 24. Armagan S., Ferreira M.P., The Impact of Political Culture on Firm\'s Choice of Exploitation-Exploration Internationalization Strategy, \"International Journal of Cross Cultural Management\" 2005, vol. 5 (3).
 • 25. Armstrong M., Human Resources Management. Strategy & Action, Kogan Page, London 1992a.
 • 26. Armstrong M., Strategies for Human Resources Management. A Total Business Approach, Kogan Page, London 1992b.
 • 27. Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000.
 • 28. Armstrong M., Cooke R., Human Resource Strategies for Business Success, [w:] M. Armstrong (ed.), Strategies for Human Resource Management. A Total Business Approach, Kogan Page, London 1992.
 • 29. Aronson E., Człowiek istota społeczna, PWN, Warszawa 1999.
 • 30. Arthur J.B., The Link between Business Strategy and Industrial Relations System in American Steel Minimills, \"Industrial and Labor Relations Review\" 1992, vol. 45.
 • 31. Aryee S., HRM in Ghana, [w:] Ken N. Kamoche, Yaw A. Debrah, Frank M. Horwitz, G. Nkombo Muuka (eds.), Managing Human Resources in Africa, Routledge, Taylor & Francis Group, London - New York 2004.
 • 32. Aycan Z., Cross-Cultural Approaches to Human Resource Management. The Issue of Culture Fit, [w:] IHRM: Exploring the Mosaic, Developing the Discipline. Full Papers of the 7th Conference on International Human Resource Management, Interesource Group Ltd. Publishing, Limerick 2003.
 • 33. Azja i Pacyfik jako region, [w:] Regiony, kraje, obszary, http://www.azjapacyfik.pl/ (dostęp 1.12.2009).
 • 34. Azolukwam V.A., Perkins S., Convergence, Divergence or Cross-Vergence Trends: Managerial Perspectives on HRM Practices in Nigeria, [w:] P.G. Benson, A. Mahajan, R. Alas, R.L. Oliver (eds.), Changes in Society, Changes in Organizations, and the Changing Role of HRM: Managing International Human Resources in a Complex World. Conference Proceedings, Tallinn 2007.
 • 35. Bamber G.J., Lansbury R.D., International & Comparative Employment Relations, SAGE Publications, London 1998.
 • 36. Baron A., Armstrong M., Zarządzanie kapitałem ludzkim. Uzyskiwanie wartości dodanej dzięki ludziom, Wolters Kluwer Business, Kraków 2008.
 • 37. Baron J.N., Kreps D.M., Strategic Human Resources. Framework for General Managers, John Wiley & Sons, New York 1999.
 • 38. Bartlett C.A., Ghoshal S., Expanding Abroad. Motivations, Means, and Mentalities, [w:] C.A. Bartlett, S. Ghoshal, J. Birkinshaw (eds.), Transnational Management. Texts, Cases, and Readings in Cross-border Management, McGraw--Hill/Irwin, New York, 2004.
 • 39. Bartlett C.A., Ghoshal S., Managing across Boundaries: The Transnational Solution. Harvard Business School, Boston 1989.
 • 40. Bartlett C.A., Ghoshal S., Managing across Borders. The Transnational Solution. Harvard Business School Press, Boston 2002.
 • 41. Bartlett C.A., Ghoshal S., Transnational Management. Text, Cases, and Readings in Cross-border Management, Irwin, Chicago 1995.
 • 42. Bartlett C.A., Ghoshal S., Birkinshaw J. (eds.), Transnational Management. Text, Cases, and Readings in Cross-border Management, McGraw-Hill/Irwin, New York 2004.
 • 43. Bartosik-Purgat M., Otoczenie kulturowe w biznesie międzynarodowym, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006.
 • 44. Bate S.P., Whatever Happened to Organizational Anthropology? A Review of the Field of Organizational Ethnography and Anthropological Studies, \"Human Relations\" 1997, vol. 50, no. 9.
 • 45. Bateson R.G., Communication. The Social Matrix of Psychiatry, W.W. Northon and Co. Inc., New York 1951.
 • 46. Beardwell I., Holden L., Human Resource Management. A Contemporary Perspective. Pitman, London 1997.
 • 47. Becker B.E., Huselid M.H., Strategic Human Resources Management: Where Do We Go from Here?, \"Journal of Management\" 2006, vol. 32.
 • 48. Beer M. i in., Managing Human Assets, The Free Press, New York 1984.
 • 49. Begg D., Foundations of Economics, The McGraw-Hill Companies, London - Boston 2006.
 • 50. Belbin M., Zespoły zarządzające. Sekrety ich sukcesów i porażek, Wolters Kluwer Business, Kraków 2009.
 • 51. Belbin R.M., Beyond the Team, Elsevier Butterworth Heinemann, Amsterdam 2004.
 • 52. Beugré C.D., HRM in Ivory Coast, [w:] Ken N. Kamoche, Yaw A. Debrah, Frank M. Horwitz, G. Nkombo Muuka (eds.), Managing Human Resources in Africa, Routledge, Taylor & Francis Group, London - New York 2004.
 • 53. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce (wg stanu na koniec 2007 roku), Ministerstwo Gospodarki. Departament Analiz i Prognoz, Warszawa 2008.
 • 54. Bird A. i in., A Conceptual Model of the Effects of Area Studies Training Programs and Preliminary Investigation of the Model\'s Hypothesized Relationships, \"International Journal of Intercultural Relations\" 1993, no. 17.
 • 55. Bird A., Beechler S., The Link between Business Strategy and International Human Resource Management Practices, [w:] M.E. Mendenhall, G.R. Oddou, G.K. Sthal (eds.), Reading and Cases in International Human Resource Management, Routlege, Taylor & Francis Group, London - New York 2007.
 • 56. Birkinshaw J.M., Morrison A.J., Configurations of Strategy and Strategy in Subsidiaries of Multinational Corporations, \"Journal of International Business Studies\" 1995, vol. 4.
 • 57. Black J. i in., Globalizing People through International Assignments, Addison-Wesley, Reading 1999.
 • 58. Blanchard K., O\'Connor M., Zarządzanie poprzez wartości, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 1998.
 • 59. Bloom H., Calori C., Woot P., Zarządzanie europejskie, Poltex, Warszawa 1996.
 • 60. Bonache J., The International Transfer of an Idea Suggestion System. Against Radical Relativism in International Human Resource Management, \"International Studies of Management & Organization\" 2000, vol. 29 (4).
 • 61. Borkowska S., Partnerstwo w zarządzaniu kapitałem ludzkim organizacji, [w:] H. Król, A. Ludwiczyński (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • 62. Boruta-Gojny B., Jak nauczyć dwa różne pokolenia współpracy, ,,Dziennik\" 26.05.2008.
 • 63. Boxall P., Achieving Competitive Advantage Through Human Resource Strategy: Towards a Theory of Industry Dynamics, \"Human Resource management Review\" 1998, vol. 8, issue 3.
 • 64. Boxall P., Building the Theory of Comparative HRM, \"Human Resource Management\" 1995, vol. 5 (5).
 • 65. Boxall P., Gilbert J., The Management of Managers: A Review and Conceptual Framework, \"International Journal of Management Reviews\" 2007, vol. 9 (2).
 • 66. Brandt W.K., Hulbert J.M., Patterns of Communications in the Multinational Corporation: an Empirical Study, \"Journal of International Business Studies\" 1976, vol. 7.
 • 67. Bratton J., Gold J., Human Resource Management. Theory and Practice, Palgrave MacMillan, New York 2007.
 • 68. Brdulak J.J., Zarządzanie wiedzą a proces innowacji produktu. Budowanie przewagi konkurencyjnej firmy, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2007.
 • 69. Brewster C., Developing a European Model of Human Resource Management, \"International Journal of Human Resource Management\" 1993, vol. 4.
 • 70. Brewster C., European Human Resource Management: Reflection of, Challenge to, the American Concept?, SWP 38/92, Cranfield School of Management, Cranfield 1992.
 • 71. Brewster C., HRM in the UK: Issues and Trends, Institute of Labor and Social Studies, \"Human Resource Management\" 2006, vol. 6 (52).
 • 72. Brewster C., Towards a \'European\' Model of Human Resource Management, \"Journal of International Business Studies\" London, First Quarter 1995.
 • 73. Brewster C. Transfer of HRM Practices Around the World, [w:] Human Resources Management across Countries: the Cultural Dimension, Athens University of Economics and Business, Athens, 2002.
 • 74. Brewster C., Tyson S. (red.), International Comparisons of Human Resource Management, Pitman, London 1991.
 • 75. Brewster C., Hegewisch A., Lockhart J., Researching Human Resource Management: Methodology of the Price Waterhouse Cranfield Project on European Trends, \"Personnel Review\" 1991, vol. 20 (6).
 • 76. Brewster C. i in., Comparative Research in Human Resource Management: a Review and a example, \"International Journal of Human Resource Management\" 1996, vol. 7 (3).
 • 77. Briscoe D.R., Labor Standards, Codes of Conduct, and Ethics: An International Human Resource Review, [w:] IHRM: Exploring the Mosaic, Developing the Discipline. Full Papers of the 7th Conference on International Human Resource Management, Interesource Group Ltd. Publishing, Limerick 2003.
 • 78. Brown B.M., Africa\'s Choices: After Thirty Years of the World Bank, Penguin, London 1995.
 • 79. Buchelt-Nawara B., Strategiczne aspekty zarządzania personelem podczas fuzji i przejęć, [w:] A. Pocztowski (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 • 80. Buchelt-Nawara B., Purgał-Popiela J., Zarządzanie zasobami ludzkimi w innych krajach europejskich, [w:] A. Pocztowski (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w krajach Unii Europejskiej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2003.
 • 81. Budhwar P.S., Sparrow P.R., An Integrative Framework for Understanding Cross-National Human Resource Practices, \"Human Resource Management Review\" 2002, vol. 12 (7).
 • 82. Budnikowski A., Międzynarodowe stosunki gospodarcze wobec wyzwań globalizacji, [w:] E. Czarny (red.), Globalizacja od A do Z, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2004.
 • 83. Bugajski M., Język w komunikowaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • 84. Building Companies, Building Communities: Entrepreneurs in the New Economy, National Commission on Entrepreneurship, Washington 2000, www.ncoe.org (dostęp: 10.02.2004).
 • 85. Burges A.L., Vloeberghs D., Cross Cultural Patterns of Internationalization and Human Resource Management Issues, \"Competitiveness Review\" 2001, vol. 11, no. 2.
 • 86. Burgess D., What Motivates Employees to Transfer Knowledge Outside Their Work Unit?, \"Journal of Business Communication\" 2005, vol. 42 (4).
 • 87. Burgoyne J., Hirsh W., Williams S., The Development of Management and Leadership Capability and Its Contribution to Performance: the Evidence, the Process and the Research Need, Research Report no. 560, Lancaster University, Lancaster 2004.
 • 88. Bzowy P., Wiedza i jej pozycja w organizacji, [w:] L. Zbiegień-Maciąg (red.), Nowe tendencje i wyzwania w zarządzaniu personelem, Wolter Kluwer Polska - Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 • 89. Carr C., Harris S., The Impact of Diverse National Values on Strategic Investment Decisions in the Context of Globalization, \"International Journal of Cross-Cultural Management\" 2004, vol. 4 (1).
 • 90. Chaney L.H., Martin J.S., Intercultural Business Communication, Upper Saddle River, New Jersey 2004.
 • 91. Clark T., Grant D., Heijltjes M., Researching Comparative and International Human Resource Management. Key Challenges and Contributions, \"International Studies of Management & Organization\" 2000, vol. 29, no. 4.
 • 92. Clark T., Mallory G., The Cultural Relativity of Human Resource Management: Is There a Universal Model?, [w:] European Human Resource Management: An Introduction to Comparative Theory and Practice, Blackwell Publishing, Oxford 1996.
 • 93. Clegg S.R., Ibarra-Colado, E. Bueno-Rodrigues L. (eds.)., Global Management. Universal Theories and local Realities, Sage Publications, London 1999.
 • 94. Colakoglu S., Lepak D.P., Hong Y., Measuring HRM Effectiveness: Considering Multiple Stakeholders in a Global Context, \"Human Resource Management Review\" 2006, vol. 16.
 • 95. Collins A., Język ciała, gestów i zachowań, Wydawnictwo Astrum, Wrocław 1997.
 • 96. Comadena M. i in., Validation of Intercultural Sensitivity Measure Individualism - Collectivism, \"Intercultural Communication Studies\" 1998-9, vol. 8 (2).
 • 97. Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of Regions. Action Plan: the European Agenda for Entrepreneurship, Commission of the European Communities, Brussels 2004.
 • 98. Cooke F.L., A Decade of Transformation of HRM in China: A Review of Literature and Suggestions for Future Studies, \"Asia Pacific Journal of Human Resources\" 2009, vol. 47 (6).
 • 99. Cooper D., Doucet L., Pratt M., Understanding Appropriateness in Multinational Organizations, \"Journal of Organizational Behavior\" 2007, vol. 28 (3).
 • 100. Cooper P.J., Calloway-Thomas C., Simonds C., Intercultural Communication. A Text with Readings, Pearson Education Inc., Boston - New York 2007.
 • 101. Cushman D.P., Anderson King S., Communication and High-Speed Management, State University of New York Press, New York 1995.
 • 102. Czarnecka B., Wynagradzanie w przedsiębiorstwach międzynarodowych, [w:] A. Pocztowski (red.), Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 • 103. Czarny E., Kleinert J., Firmy wielonarodowe w gospodarce światowej, [w:] E. Czarny (red.), Globalizacja od A do Z, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2004.
 • 104. Czarny E., Wprowadzenie, [w:] E. Czarny (red.), Globalizacja od A do Z, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2004.
 • 105. Czerska M., Zmiana kulturowa organizacji. Wyzwanie dla współczesnego menedżera, Difin, Warszawa 2003.
 • 106. Członkowstwo obowiązkowe, czyli związki zawodowe w Chinach, \"Puls Biznesu\" 11.09.2008, http://www.pb.pl/Default2.aspx?ArticleID=30f80090-ef61-4f42-b4ca-43a43b90bec9&readcomment=1&page=0&orderBy=up (dostęp 25.11.2009).
 • 107. Czupiał J., Strategie globalne przedsiębiorstw, [w:] J. Stankiewicz (red.), Tendencje w zarządzaniu współczesnymi organizacjami, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2008.
 • 108. David W., Managing Company-Wide Communication, Chapman & Hall, London 1995.
 • 109. De Cieri H., Dowling P., The Tortuous Evolution of Strategic Human Resource Management in Multinational Enterprises, [w:] Department of Management Working Paper in Human Resource Management and Industrial Relations no. 1, University of Melbourne 1998.
 • 110. De Cieri H., Dowling P.J., Strategic Human Resource Management in Multinational Enterprise: Theoretical and Empirical Developments, [w:] P.M. Wright, L.D. Dyer, J.W. Boudreau, G.T. Milkovich (eds.), Strategic Human Resource Management in the Twenty First Century, JAI Press Inc., Greenwich, CT, 1999.
 • 111. De Cieri H., Hutchings K., Fenwick M., International Human Resource Management: Bridging the Pedagogy-Practice Gap, [w:] IHRM: Exploring the Mosaic, Developing the Discipline. Full Papers of the 7th Conference on International Human Resource Management, Interesource Group Ltd. Publishing, Limerick 2003.
 • 112. De Cieri H., Cox J.W., Fenwick M., Representing Strategic International Human Resource Management: Is the Map the Territory?, [w:] Working Paper 98-04, Center for Advanced Human Resource Studies, Cornell University 1998.
 • 113. Debrah Y.A., HRM in Tanzania, [w:] K.N. Kamoche, Y.A. Debrah, F.M. Horwitz, G. Nkombo Muuka (eds.), Managing Human Resources in Africa, Routledge, Taylor & Francis Group, London - New York 2004.
 • 114. Debrah Y.A., Horwitz F.M., Kamoche K.N., Nkombo Muuka G., Conclusions: toward a Research Agenda, [w:] K.N. Kamoche, Y.A. Debrah, F.M. Horwitz, G. Nkombo Muuka (eds.), Managing Human Resources in Africa, Routledge, Taylor & Francis Group, London - New York 2004.
 • 115. Deeprose D., Global HR, Capstone Publishing, Oxford 2002.
 • 116. Delery J.E., Issues of Fit in Strategic Human Resource Management: Implications for Research, \"Human Resource Management Review\" 1998, vol. 8 (3).
 • 117. Delery J.E., Doty D.H., Modes of Theorizing in Strategic Human Resource Management: Test of Universalistic, Contingency, and Configurational Performance Predictions, \"The Academy of Management Journal\" 1996, vol. 39 (4).
 • 118. Deresky H., International Management. Managing Across Borders and Cultures, Pearson Education International, Upper Saddle River, NJ, 2006.
 • 119. Dessler G., Human Resource Management, Pearson, Prentice Hall, NJ, 2005.
 • 120. Deutsch M., Cooperation and Conflict: A Personal Perspective on the History of the Social Psychological Study of Conflict Resolution, [w:] M.A. West, D. Tjosvold, K.G. Smith (eds.), The Essentials of Teamworking. International Perspective, John Wiley & Sons, Cichester 2005.
 • 121. Development and Globalization. Facts and figures, United Nations Conference on Trade and Development, New York - Geneva 2008.
 • 122. Diepen B., Iterson A., Roe R.A., Human Resources in Europe and North America: Similarities and Differences, [w:] R.J. Burke, C.L. Cooper (eds.), The Human Resources Revolution: Why Putting People First Matters, Elsevier, Kidlington, Oxford 2006.
 • 123. D\'Iribarne P., The Usefulness of an Ethnographic Approach to the International Comparison of Organizations, \"International Studies of Management & Organization\" 1996-97, vol. 26 (4).
 • 124. Distefano J.J., Maznevski M.L., Creating Value with Diverse Teams in Global Management, \"Organizational Dynamics\" 2000, vol. 29 (1).
 • 125. Distefano J.J., Lief C., Facing a Crisis, [w:] J.J. Distefano, M.L. Maznevski (eds.), International Management Behavior. Text, Readings, and Cases, Blackwell Publishing, Malden 2006.
 • 126. Dobek-Ostrowska B., Podstawy komunikowania społecznego, Wydawnictwo Astrum, Wrocław 1999.
 • 127. Doremus P.N. i in., The Myth of The Global Corporation, Princeton University Press, Princeton, NJ, 1998.
 • 128. Dowling P.J., Welch D.E., International Human Resource Management. Managing People in a Multinational Context, Thomson Learning, London 2004.
 • 129. Dowling P.J., Welch D., Schuler R.S., International Human Resource Management: Managing People in a Multinational Context, South Western College Publishing, London 1999.
 • 130. Doz Y., Prahalad P.K., Controlled Variety: a Challenge for Human Resource Management in the MNC, \"Human Resource Management\" 1986, vol. 25 (1).
 • 131. Doz Y., Santos J., Williamson P.J., The New Global Game: How Your Company Can Win in the Knowledge Economy, [w:] C.A. Bartlettt, S. Ghoshal, J. Birkinshaw, (eds), Transnational Management. Text, Cases, and Readings in Cross-border Management. Irwin, Boston 2004.
 • 132. Drelichowski L., Podstawy inżynierii zarządzania wiedzą, Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą, Bydgoszcz 2004.
 • 133. Drogendijk R., Slangen A., Hofstede, Schwartz, or Managerial Perceptions? The Effects of Different Cultural Distance Measures on Establishment Mode Choices by Multinational Enterprises, \"International Business Review\" 2006, vol. 15.
 • 134. Drucker P.F., Natchnienie i fart, czyli innowacja i przedsiębiorczość, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2004.
 • 135. Dunning J.H., Multinational Enterprises and the Global Economy, Addison-Wesley, Wokingham 1993.
 • 136. Dunning J.H., Zhang F., Foreign Direct Investment and the Locational Competitiveness of Countries, [w:] A. Miroux (ed.), Transnational Corporations. United Nations. Division on Investment and Enterprise, UNCTAD vol. 17, no. 3. New York - Geneva 2008.
 • 137. Dworzecki Z., Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi - w stronę paradygmatu organizacji uczącej się, Institute of Labor and Social Studies, \"Human Rosource Management\" 2001, vol. 01 (1).
 • 138. Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w roku 2007. Informacje i opracowania statystyczne, GUS. Departament Przedsiębiorstw i Cen, Warszawa 2008.
 • 139. Edelman R.J., Konflikty w pracy, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2002.
 • 140. Edwards V., Managerial Evolution in Central and Eastern Europe: The Impact of Cultural Resources and Constraints, [w:] M. Warner, P. Joynt (eds.), Managing Across Culture. Issues & Perspectives, Thompson, North Yorkshire, 2002.
 • 141. Employment Performance in the Member States: Employment Rates Report 1998. European Union Directorate - General for Employment, Industrial Relations and Social Affairs, Luxembourg 1999.
 • 142. Evalde M., Derr C.B., Socometal: Rewarding African Workers, [w:] M.E. Mendenhall, G.R. Oddou, G.K. Sthal (eds.), Reading and Cases in International Human Resource Management, Routlege, Taylor & Francis Group, London - New York, 2007.
 • 143. Evans P., Pucik V., Barsoux J.L., The Global Challenge: Frameworks for International Human Resource Management, McGraw-Hill Company, London 2002.
 • 144. Fang T., A Critique of Hofstede\'s Fifth National Culture Dimension, \"International Journal of Cross Cultural Management\" 2003, vol. 3 (3).
 • 145. Fenwick M., De Cieri H., Cox J.W., Denotation and Connotation in Strategic International Human Resource Management: Can We All Speak and Teach the Same Language?, [w:] Human Resource Management and Industrial Relations, Working Paper no 9, The University of Melbourne 1998.
 • 146. Festing M., Eidems J., Transnational Perspectives on HRM Systems - A Dynamic Capability-Based Analysis of the Balance between Global Standardization and Local Adaptation, [w:] P.G. Benson, A. Mahajan, R. Alas, R.L. Oliver (ed.), Changes in Society, Changes in Organizations, and the Changing Role of HRM: Managing International Human Resources in a Complex World. Conference Proceedings, Tallinn 2007.
 • 147. Festing M., International Human Resource Strategies in Multinational Corporations: Theoretical Assumptions and Empirical Evidence from German Firms, [w:] \"Management International Review\" 1997, vol. 37 (1).
 • 148. Fijałkowska M., Lewandowska J., Wiórka B., Wenzel M., System wartości materialnych i niematerialnych, [w:] K. Zagórski, M. Strzeszewski (red.), Polska, Europa, świat. Opinia publiczna w okresie integracji, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2005.
 • 149. Fischer R. i in., Organizational Behaviors across Cultures. Theoretical and Methodological Issues for Developing Multi-Level Frameworks Involving Culture, \"International Journal of Cross Cultural Management\" 2005, vol. 5 (1).
 • 150. Fiske A.P., Using Individualism and Collectivism to Compare cultures - A Critique of the Validity and Measurement of the Constructs: Comment on Oyserman et al., \"Psychological Bulletin\" 2002, vol. 128, no. 1.
 • 151. Fiske J., Wprowadzenie do badań nad komunikowaniem, Wydawnictwo Astrum, Wrocław 1999.
 • 152. Fombrun C.J., Tichy N.M., Devanna M.A., Strategic Human Resource Management, John Wiley & Sons, New York 1984.
 • 153. Francesco A.M., Gold B.A., International Organizational Behavior. Text, Cases, and Exercises, Pearson Education, Upper Saddle River, NJ, 2005.
 • 154. Frank R.M., Shifting Identities: The methaphoric of Nature-Culture Dualism in Western and Basque Models of Self, \"Metaphor and Ecology\" 2003, vol. 4.
 • 155. Franke J., Nicholson N., Who Shall We Send? Cultural and Other Influences on the Rating of Selection Criteria For Expatriate Assignments, \"International Journal of Cross-Cultural Management\" 2002, vol. 2 (1).
 • 156. Garcia-Prieto P., Bellard E., Schneider S.C., Experiencing Diversity, Conflict and Emotions in Teams, \"Applied Psychology: An International Review\" 2003, vol. 52 (3).
 • 157. Gbadamosi G.: HRM and the Commitment Rhetoric: Challenges for Africa, \"Management Decisions\" 2003, vol. 41 (3).
 • 158. Geertz C., Local Knowledge. Further Essays in Interpretative Anthropology, Basic Books, New York 1983.
 • 159. Geertz C., The Interpretation of Cultures, Basic Books, New York 1975.
 • 160. Geertz C., The Interpretation of Cultures. Selected Essays, Basic Books, New York 1973.
 • 161. Gesteland R.R., Cross-Cultural Business Behavior. Marketing, Negotiating and Managing acorss Cultures, Copenhagen Business School Press, Copenhagen 1996.
 • 162. Ghoshal S., Korine H., Szulanski G., Interunit Communication in Multinational Corporations, \"Management Science\" 1994, vol. (40 (1).
 • 163. Ghoshal S., Nohria N., Horses for Courses: Organizational Forms for Multinational Corporations, \"Sloan Management Review\" 1993, Winter.
 • 164. Gibson R., Intercultural Business Communication, Oxford University Press, Oxford - New York 2008.
 • 165. Gierszewska G., Strategie przedsiębiorstw w dobie globalizacji, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa w Warszawie, Warszawa 2003.
 • 166. Gierszewska G., Strategia przedsiębiorstwa a zarządzanie zasobami ludzkimi, [w:] A. Ludwiczyński, K. Stobińska (red.), Zarządzanie strategiczne kapitałem ludzkim, Poltext, Warszawa 2001a.
 • 167. Gierszewska G., Strategie personalne, [w:] A. Ludwiczyński, K. Stobińska (red.), Zarządzanie strategiczne kapitałem ludzkim, Poltext, Warszawa 2001b.
 • 168. Gliński B., Kuc B.R., Fołtyn H., Menedżeryzm. Strategie. Zarządzanie, Key Text, Warszawa 2000.
 • 169. Globalizacja gospodarki. Wybrane cechy procesu, Ministerstwo Gospodarki. Departament Analiz i Prognoz, Warszawa 2007.
 • 170. Goffman E., The Presentation of Self in Everyday Life, The Museum of Modern Art, New York 1990.
 • 171. Gong Y., Toward a Dynamic Process Model of Staffing Composition and Subsidiary Outcomes in Multinational Enterprises, \"Journal of Management\" 2003, vol. 29 (2).
 • 172. Gooderham P., Parry E., Ringdal K., The Impact of Bundles of Strategic Human Resource Management Practices on the Performance of European Firms, [w:] P.G. Benson, A. Mahajan, R. Alas, R.L. Oliver (eds.), Changes in Society, Changes in Organizations, and the Changing Role of HRM: Managing International Human Resources in a Complex World. Conference Proceedings, Tallinn 2007.
 • 173. Gorynia M., Podstawy strategii przedsiębiorstw w biznesie międzynarodowym, [w:] M. Gorynia (red.), Strategie przedsiębiorstw w biznesie międzynarodowym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2000.
 • 174. Gounelle P., Lhermitte M., Reinventing European Growth. European Attractiveness Survey 2009, Studio Ernst & Young, 2009.
 • 175. Górniewicz G., Siemiątkowski P., Wprowadzenie do międzynarodowych przepływów kapitału, Drukarnia Formator, Toruń 2006.
 • 176. Greenberg J., Baron R.A., Behavior in Organizations. Understanding and Managing the Human Side of Work, Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ, 2000.
 • 177. Groeschl S., Cultural Implications for the Appraisal Process, \"Cross Cultural Management\" 2003, vol. 10 (1).
 • 178. Guest D., Human Resource Management and the American Dream, \"Journal of Management Studies\" 1990, vol. 27 (4).
 • 179. Guest D.H., Human Resources Management and Industrial Relations, \"Journal of Management Studies\" 1987, vol. 5, no. 24.
 • 180. Gundling E., Going Global: What, How and with Whom?, \"Velocity. Strategic Account Management Association\" 2002, vol. 4 (4).
 • 181. Gurkov I., Zelenova O., Managing Human Resources in Russia, [w:] M.J. Norley, N. Heraty, S. Michailova (red.), Managing Human Resources in Central and Eastern Europe, Routledge, Taylor & Francis Group, London - New York 2009.
 • 182. Hall E.T., Beyond Cultures, Anchor Press/Doubleday, Garden City, NY, 1976.
 • 183. Hamel G., Prahalad C.K., Do You Really Have a Global Strategy?, \"Harvard Business Review\" 1985, July/August.
 • 184. Hambrick D.C. i in., When Groups Consist of Multiple Nationalities: Towards a New Understanding of the Implications, \"Organization Studies\"1998, no. 19 (2).
 • 185. Hammersley M., Atkinson P., Metody badań terenowych, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2000.
 • 186. Hampden-Turner C, Trompenaars F., Siedem kultur kapitalizmu. USA, Japonia, Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Szwecja, Holandia, Oficyna Ekonomiczna. Kraków 2004.
 • 187. Hanna M.S., Wilson G.L., Communication in Business and Professional Settings, Random House, New York 1988.
 • 188. Harris H., International Human Resources Management, \"Human Resources Management. Quarterly\" 2001, vol. 11 (April).
 • 189. Harvey M., Novicevic M.M., Strategic Global Human Resource Management: Its Role in Global Networks, \"Research and Practice in Human Resource Management\" 2003, vol. 11(2).
 • 190. Hedlund G., The Hypermodern MNC - a Heterarchy, \"Human Resources Management\" 1986, vol. 35 (1).
 • 191. Hendry C., Human Resource Strategies for International Growth, Routledge, London - New York 1994.
 • 192. Hendrey J. i in. (eds.), European Cases in Strategic Management, P. Chapman & Hall, London 1993.
 • 193. Hofstede G., Culture\'s Consequences: International Differences in Work-Related Values, Sage Publications, Beverly Hills 1980.
 • 194. Hofstede G., Motivation, Leadership, and Organization. Do American Theories Apply Abroad?, [w:] C.A. Bartlett, S. Ghoshal (eds.),. Transnational Management. Text, Cases, and Readings in Cross-border Management, Irwin, Chicago 1995.
 • 195. Hofstede G., Hofstede G.J., Cultures and Organizations. Software of the Mind, McGraw-Hill, New York 2005.
 • 196. Holden N., Why Globalizing with a Conservative Corporate Culture Inhibits Localization of Management. The Telling Case of Matsushida Electirc, \"International Journal of Cross-Cultural Management\" 2001, vol. 1 (1).
 • 197. Hollinshead G., Leat M., Human Resource Management: An International and Comparative Perspective of the Employment Relations, Pitman, London 1995.
 • 198. Horwitz F.M., Nkomo S.M., Rajah M., HRM in South Africa, [w:] K.N. Kamoche, Y.A. Debrah, F.M. Horwitz, G. Nkombo Muuka (eds.), Managing Human Resources in Africa, Routledge, Taylor & Francis Group, London - New York 2004.
 • 199. House R.J. i in., Cultural Influences on Leadership and Organizations: Project GLOBE, [w:] Advances in Global Leadership, JAI Press, Stamford, CT, 1998.
 • 200. House R.J., Javidan M., Overview of Globe, [w:] R.J. House i in. (eds.), Culture, Leadership, and Organizations. The GLOBE Study of 62 Societies, Sage Publications, Thousand Oaks 2004.
 • 201. Hryniewicz J., Stosunki pracy w Polsce - między kodem kulturowym z przeszłości a wyzwaniami przyszłości, [w:] J. Szomburg (red.), W poszukiwaniu kompasu dla Polski. Po II Kongresie Obywatelskim, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2007.
 • 202. Hryniewicz J.T., Polityczny i kulturowy kontekst rozwoju gospodarczego, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2004.
 • 203. Hryniewicz J.T., Stosunki pracy w polskich organizacjach, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2007.
 • 204. Huang X., Van de Vliert E., Comparing Work Behaviors across Cultures. A Cross-Level Approach Using Multilevel Modeling, \"International Journal of Cross Cultural Management\" 2003, vol. 3(2).
 • 205. Hurt M., Hurt S., From Divergence to Convergence in HRM: the Example of French Food Retailing in Poland, [w:] IHRM: Exploring the Mosaic, Developing the Discipline. Full Papers of the 7th Conference on International Human Resource Management, Interesource Group Ltd. Publishing, Limerick 2003.
 • 206. Huselid M.A., The Impact of Human Resource Management Practices on Turnover, Productivity, and Corporate Financial performances, \"Academy of Management Journal\" 1995, vol. 38.
 • 207. Ibru O.M., The Development of International Business in Africa (1947-1997), \"The International Executive\" 1997, vol. 39 (2).
 • 208. Ichinowski C., Shaw K., Prennushi G., The Effects of Human Resource Management Practices on Productivity: A Study of Steel Finishing Lines, \"American Economic Review\" 1997, vol. 87.
 • 209. Inglehart R., Welzel C., Exploring the Unknown: Predicting the Responses of Publics not yet Surveyed, \"International Review of Sociology\" 2005, vol. 15 (1).
 • 210. Ivancevich J.M., Matteson M.T., Organizational Behavior and Management, McGraw-Hill, Irwin, New York 2002.
 • 211. Jabri M.M., Text-context Relationships and Their Implications for Cross Cultural Management, \"International Journal of Cross Cultural Management\" 2005, vol. 5 (3).
 • 212. Jack G., International Management and Ethnography. What and Why?, Sage Publications, \"Ethnography\" 2007, vol. 8 (3).
 • 213. Jackson W.A., Dualism, Duality and the Complexity of Economic Institutions, \"International Journal of Social Economics\" 1999, vol. 26, issue 4.
 • 214. Jackson S.E., Schuler R., Understanding Human Resource Management in the Context of Organizations and Their Environments, \"Annual Review of Psychology\" 1995, vol. 46.
 • 215. Jackson S.E., Schuler R.S., Riverso J.C., Organizational Characteristics as Predictors of Personnel Practices, \"Personnel Psychology\" 1989, vol. 42.
 • 216. Janowska Z., Strategia firmy a strategia personalna. Pozyskiwanie, utrzymanie i odchodzenie pracowników, [w:] T. Listwan (red.), Zarządzanie kadrami. Perspektywy badawcze i praktyka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2000.
 • 217. Janowska Z., Strategia organizacji a strategia zarządzania zasobami ludzkimi, Institute of Labor and Social Studies, \"Human Rosource Management\" 2001, vol. 1 (1).
 • 218. Janowska Z., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Warszawa 2002.
 • 219. Jarczewska-Romaniuk A., Przedsiębiorstwa międzynarodowe, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz - Warszawa 2004.
 • 220. Javidan M., House R.J., Cultural Acumen for the Global Manager. Lessons from Project Globe, \"Organizational Dynamics\" 2001, vol. 29 (4).
 • 221. Jaw B.S., Liu W., Towards an Integrative Framework of Strategic International Human Resource Control: the Case of Taiwanese Subsidiaries in the People\'s Republic of China, \"The International Journal of Human Resource Management\" 2004, vol. 15 (4) June / vol. 15 (5) August.
 • 222. Juchnowicz M., Wprowadzenie, [w:] M. Juchnowicz (red.), Strategia personalna firmy, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2000.
 • 223. Kaarelson T., Alas R., Managing Human Resources in Estonia, [w:] M.J. Norley, N. Heraty, S. Michailova (eds.), Managing Human Resources in Central and Eastern Europe, Routledge, Taylor & Francis Group, London - New York 2009.
 • 224. Kachaňáková A. i in., Managing Human Resources in Slovakia, [w:] M.J. Norley, N. Heraty, S. Michailova (eds.), Managing Human Resources in Central and Eastern Europe, Routledge, Taylor & Francis Group, London - New York 2009.
 • 225. Kacperczyk A., Badacz i jego poszukiwania w świetle \"Analizy sytuacyjnej\" Adele E. Clarke, \"Przegląd Socjologii Jakościowej\" 2007, nr 2, t. III.
 • 226. Kaleta A., Bariery i możliwości badania praktyki zarządzania strategicznego, [w:] M. Romanowska, P. Wachowiak (red.), Koncepcje i narzędzia zarządzania strategicznego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2006.
 • 227. Kaliński J., Globalizacja w perspektywie historycznej, [w:] E. Czarny (red.), Globalizacja od A do Z, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2004.
 • 228. Kamoche K.N. i in., Preface, [w:] K.N. Kamoche, Y.A. Debrah, F.M. Horwitz, G. Nkombo Muuka (eds.), Managing Human Resources in Africa, Routledge, Taylor & Francis Group, London - New York 2004a.
 • 229. Kamoche K.N., Nyambegera S.M., Mulinge M.M., HRM in Kenya, [w:] K.N. Kamoche, Y.A. Debrah, F.M. Horwitz, G. Nkombo Muuka (eds.), Managing Human Resources in Africa, Routledge, Taylor & Francis Group, London - New York 2004b.
 • 230. Kamsteeg F., Wels H., Anthropology, Organizations and Interventions: New Territory or Quickstand?, IOS Press, \"Intervention Research\" 2004, no. 1.
 • 231. Kawka T., Tendencje rozwojowe w systemach wynagrodzeń firm globalnych, [w:] T. Listwan (red.), Sukces w zarządzaniu kadrami. Kapitał ludzki w organizacjach międzynarodowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2006.
 • 232. Keating M., Thompson K., International Human Resource Management: Overcoming Disciplinary Sectarianism, [w:] IHRM: Exploring the Mosaic, Developing the Discipline. Full Papers of the 7th Conference on International Human Resource Management, Interesource Group Ltd. Publishing, Limerick 2003.
 • 233. Kluckhohn F.R., Strodtbeck F.L., Variations in Value Orientations, Row, Peters & Company, Evaston, Il., 1961.
 • 234. Koen C.I., Comparative International Management, The McGraw-Hill Companies, London - Boston, 2005.
 • 235. Konecki K., Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • 236. Kostera M., Antropologia organizacji. Metodologia badan terenowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 • 237. Kostera M., Kultura organizacji. Badania etnograficzne polskich firm, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007.
 • 238. Kottak C.P., Cultural Anthropology, McGraw-Hill, New York 1991.
 • 239. Koubek J., Managing Human Resources in Czech Republic, [w:] M.J. Norley, N. Heraty, S. Michailova (eds.), Managing Human Resources in Central and Eastern Europe, Routledge, Taylor & Francis Group, London - New York 2009.
 • 240. Kowalczyk A., Nogalski B., Zarządzanie wiedzą. Koncepcja i narzędzia, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa 2007.
 • 241. Kozioł L., Wojtczak A., Kulturowe aspekty implementacji strategii, Zeszyty Naukowe nr 673 Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 2005.
 • 242. Koźmiński A.K., Zarządzanie międzynarodowe. Konkurencja w klasie światowej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1999.
 • 243. Król H., Podstawy koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi, [w:] H. Król, A. Ludwiczyński (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006a.
 • 244. Król H., Uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi, [w:] H. Król, A. Ludwiczyński (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006b.
 • 245. Krupski R., Podstawy organizacji i zarządzania, Wydawnictwo I-Bis, Wrocław 1997.
 • 246. Krupski R., Strategie elastyczne, [w:] R. Krupski, J. Niemczyk, E. Stańczyk-Hugiet (red.), Koncepcje strategii organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009.
 • 247. Krupski R., Strategie i zarządzanie strategiczne, [w:] R. Krupski (red.), Zarządzanie strategiczne. Koncepcje - metody, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2003.
 • 248. Krupski R., Zarządzanie strategiczne a zarządzanie kadrami, [w:] T. Listwan (red.), Zarządzanie kadrami. Perspektywy badawcze i praktyka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2000.
 • 249. Kujawa D., International Labor Relations, [w:] I. Walter (ed.), Handbook of International Management, John Wiley & Sons, New York 1988.
 • 250. Lahiff J.M., Penrose J.M., Business Communication: Strategies and Skills, Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ, 1997.
 • 251. Lahiff J.M., Penrose J.M., Business Communication. Strategies and Skills, Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ, 1991.
 • 252. Lane W.H., Distefano J.J., Maznevski M.L., International Management Behavior, Text, Readings, and Cases, Blackwell Publishing, Malden 2006.
 • 253. Larkey L.K., Toward a Theory of Communicative Interactions in Culturally Diverse Workgroups, \"Academy of Management Review\" 1996, vol. 21 (2).
 • 254. Laurent A., The Cross-Cultural Puzzle of International Human Resource Management, [w:] \"Human Resource Management\" vol. 25 (1), 1986.
 • 255. Lenaerts K., Podstawy prawa europejskiego, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.
 • 256. Lepak D.P. i in., A Conceptual Review of Human Resource Management Systems in Strategic Human Resource Management Research, \"Research in Personnel and Human Resources Management\" 2006, vol. 25.
 • 257. Leszek W., Rozważania o podstawach trybologii, cz. 5. O dualizmie trybologii, \"Trybologia. Teoria i Praktyka\" 2006, nr 5 (209).
 • 258. Levitt T., The Globalization of Markets, \"Harvard Business Review\" 1983, May/June.
 • 259. Lévy-Leboyer C., Kierowanie kompetencjami. Bilanse doświadczeń zawodowych, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 1997.
 • 260. Lhermitte P.M., Gounelle P., Otwarty świat. Badanie atrakcyjności inwestycyjnej Europy 2008, Raport Ernst & Young, Studio Ernst & Young, 2008.
 • 261. Lichtarski L., Funkcja personalna a zarządzanie personelem, [w:] T. Listwan (red.), Zarządzanie kadrami. Perspektywy badawcze i praktyka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2000.
 • 262. Lipka A., Strategiczne i kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczości, [w:] M. Juchnowicz (red.), Kapitał ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2004.
 • 263. Lipka A., Efektywność strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi, \"Zarządzanie Zasobami Ludzkimi\" 2008, vol. 3-4 (62-63).
 • 264. List of Major Foreign Investors in Poland. December 2007, Polish Information & Foreign Investment Agency. Invest in Poland, Warsaw 2008.
 • 265. Listwan T., Kształtowanie kadry menedżerskiej firmy, Wydawnictwo \"Kadry\", Wrocław 1998.
 • 266. Listwan T., Modele i składniki strategicznego zarządzania kadrami, [w:] T. Listwan (red.), Zarządzanie kadrami, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2002.
 • 267. Listwan T., Modele i składniki strategicznego zarządzania kadrami, [w:] T. Listwan (red.), Zarządzanie kadrami, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2004a.
 • 268. Listwan T., Modele i składniki strategicznego zarządzania kadrami, [w:] T. Listwan (red.), Zarządzanie kadrami, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.
 • 269. Listwan T., Organizacja zarządzania kadrami w przedsiębiorstwie przemysłowym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1986.
 • 270. Listwan T., Przedmiot i znaczenie zarządzania kadrami, [w:] T. Listwan (red.), Zarządzanie kadrami. Podstawy teoretyczne i ćwiczenia, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2000.
 • 271. Listwan T., Przedmiot, ewolucja i znaczenie zarządzania kadrami, [w:] T. Listwan (red.), Zarządzanie kadrami, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.
 • 272. Listwan T., Przedmiot, ewolucja i znaczenie zarządzania kadrami. [w:] T. Listwan (red.), Zarządzanie kadrami, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2004b.
 • 273. Listwan T., Strategie personalne, [w:] R. Krupski (red.), Zarządzanie strategiczne. Koncepcje - metody, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2003.
 • 274. Listwan T. (red.), Słownik zarządzania kadrami, Wydawnictwo C.H. Beck. Warszawa, 2005.
 • 275. Listwan T., Pocztowski A., Stor M., Managing Human Resources in Poland, [w:] M.J. Norley, N. Heraty, S. Michailova (eds.), Managing Human Resources in Central and Eastern Europe, Routledge, Taylor & Francis Group, London - New York 2009.
 • 276. Listwan T., Stor M. (red.), Zarządzanie kadrą menedżerską w organizacjach międzynarodowych w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008.
 • 277. Lloyd S.L.L., Härtel C.E.J., Predicting IHRM Strategy and Practice Decisions: Development of the IHRM Orientation Typology, \"Cross-Cultural Management\" 2004, vol. 11 (4).
 • 278. Low Levels of Capital Flows Seen for Emerging Markets in 2009, but Upswing in 2010, The Institute of International Finance. The Global Association of Financial Institutions, http://www.iif.com/press/press+100.php (dostęp 20.07.2009).
 • 279. Łukaszewicz G., Kapitał ludzki organizacji. Pomiar i sprawozdawczość, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 • 280. Lundy O., Bowling A., Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000.
 • 281. MacDuffe J.P., Human Resource Bundles and Manufacturing Performance: Organizational Logic and Flexible production Systems in the World Auto Industry, \"Industrial and Labor Relations Review\" 1995, vol. 48.
 • 282. Mach Z., Polish National Culture and Its Shirting Centers, Center for European Studies, http://www.ces.uj.edu.pl/mach/national.htm (publikacja 2000, dostęp 11.01.2009).
 • 283. Mailath G.J., Nocke V., Postlewaite A., Business Strategy, Human Capital, and Managerial Incentives, \"Journal of Economics & Management Strategy\" 2004, vol. 13 (4).
 • 284. Major FDI Indicators (WIR 2008), http://stats.unctad.org/FDI (dostęp 20.07.2009).
 • 285. Manning P.K., Organizational Communication, Aldine de Gruyter, New York 1992.
 • 286. Mapa polityczna Azji, http://pl.wikipedia.org/wiki/Państwa_Azji.
 • 287. Martin J.N., Nakayama T.K., Intercultural Communication in Contexts, McGraw-Hill Companies, Boston 2007.
 • 288. Marx E., Przełamywanie szoku kulturowego. Czego potrzebujesz, aby odnieść sukces w międzynarodowym biznesie, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2000.
 • 289. Mason R.H., Spich R.S., Management. An International Perspective, Irwin, Homewood, Il., 1987.
 • 290. Matsumoto D., Juang L., Psychologia międzykulturowa, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007.
 • 291. Matveev A.V., Nelson P.E., Cross-Cultural Communication Competence and Multicultural Team Performance, \"International Journal of Cross-Cultural Management\" 2004, vol. 4 (2).
 • 292. Mayrhofer W., Brewster C., European Human Resources Management: Researching Developments over Time, \"Management Revue\" 2005, vol. 16 (1).
 • 293. Mayrhofer W., Brewster C., Morley M., The Concept of Strategic European Human Resource Management, [w:] W. Mayrhofer, C. Brewster, M. Morley (eds.), New Challenges for European Human Resource Management, Palgrave - Macmillan, Basingstoke 2000.
 • 294. Mączyński J., Zamorska J., Cross-Cultural Studies on Leadership, [w:] Intercultural Management Studies, Academy of Management, Clark University, Łódź - Worcester 2008.
 • 295. McKay M., Davis M., Fanning P., Sztuka skutecznego porozumiewania się, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004.
 • 296. McMahan G.C., Bell M.P., Virick M., Strategic Human Resource Management: Employee Involvement, Diversity, and International Issues, \"Human Resource Management Review\" 1998, vol. 8 (3).
 • 297. McSweeney B., Hofstede\'s Model of National Cultural Differences and Their Consequences: a Triumph of Faith - a Failure of Analysis, \"Human Relations\" 2002, vol. 55 (1).
 • 298. Mead R., International Management. Cross-Cultural Dimensions, Blackwell Publishing, Malden 2005.
 • 299. Meglino B.M., Ravlin E.C., Individual Values in Organizations: Concepts, Controversies, and Research, \"Journal of Management\" 1998, vol. 24 (3).
 • 300. Mekonnen S., Mamman A., HRM in Ethiopia, [w:] K.N. Kamoche, Y.A. Debrah, F.M. Horwitz, G. Nkombo Muuka (eds.), Managing Human Resources in Africa, Routledge, Taylor & Francis Group, London - New York 2004.
 • 301. Mellahi K., Frynas J.G., Finlay P., Global Strategic Management, Oxford University Press, Oxford 2005.
 • 302. Mendenhall M.E., Engle A.D., Transnational Ergonomics: Imagery Supporting a School of Transnational Human Resources Management, [w:] IHRM: Exploring the Mosaic, Developing the Discipline. Full Papers of the 7th Conference on International Human Resource Management, Interesource Group Ltd. Publishing, Limerick 2003.
 • 303. Mendenhall M., Oddou G., The Dimensions of Expatriate Acculturation, \"Academy of Management Review\" 1985, vol. 10.
 • 304. Mendenhall M.E. i in., Seeing the Elephant: Human Resource Management Challenges in the Age of Globalization, [w:] M.E. Mendenhall, G.R. Oddou, G.K. Sthal (eds.), Reading and Cases in International Human Resource Management, Routlege, Taylor & Francis Group, London - New York 2007.
 • 305. Menedżerowie w korporacjach międzynarodowych. Otwartość na różne kultury. Wywiad z C. Bartlettem, \"Gazeta Prawna\" 30.03.2004.
 • 306. Merlot E.S., Fenwick M., De Cieri H., Applying a Strategic International Human Resource Management Framework to International Non-Governmental Organizations, [w:] Business and Economics, Working Papers no. 55/05, Monash University, 2005.
 • 307. Michailova S., Anisimova A., Russian Voices from a Danish Company, \"Business Strategy Review\" 1999, vol. 10 (4).
 • 308. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2007 roku, Narodowy Bank Polski. Warszawa 2008.
 • 309. Mikułowski-Pomorski J., Jak narody porozumiewają się ze sobą w komunikacji międzykulturowej i komunikowaniu medialnym, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków 2007.
 • 310. Milliman J., Taylor S., Czaplewski A.J., Cross-Cultural Performance Feedback in Multinational Enterprises: Opportunity for Organizational Learning, \"Human Resource Planning\" 2002, vol. 25 (3).
 • 311. Milliman J., Von Glinow M.A., Nathan M., Organizational Life Cycles and Strategic International Human Resource Management in Multinational Companies: Implications for Congruence Theory, \"Academy of Management Review\" 1991, vol. 16 (2).
 • 312. Miś A., Zarządzanie zasobami ludzkimi w Wielkiej Brytanii, [w:] A. Pocztowski (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w krajach Unii Europejskiej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2003.
 • 313. Mitraszewska A., Przegląd prasy międzynarodowej. Potężne centrale europejskie miękną, \"Gazeta Wyborcza\" 15.03.2004.
 • 314. Mockler R.J., Multinational Strategic Management. An Integrative Entrepreneurial Context-Specific Process, International Business Press. The Haworth Press, New York - London 2002.
 • 315. Montezemolo G., Kearney A.T., Europe Incorporated, John Wiley & Sons, Chichester 2000.
 • 316. Morgan P.V., International Human Resource Management: Fact or Fiction, \"Personnel Administrator\" 1986, vol. 31 (9).
 • 317. Mpabanga D., HRM in Botswana, [w:] K.N. Kamoche, Y.A. Debrah, F.M. Horwitz, G. Nkombo Muuka (eds.), Managing Human Resources in Africa, Routledge, Taylor & Francis Group, London - New York 2004.
 • 318. Mutabazi E., Derr C.B., The Management of Multicultural Teams: The Exeprience of Afro-Occidental Teams, \"European Entrepreneurial Learning, 2003, vol. 13.
 • 319. Müller A., Globalizacja - mit czy rzeczywistość, [w:] E. Czarny (red.), Globalizacja od A do Z, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2004.
 • 320. NATO gotowe do wyborów w Afganistanie, http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,81048,6937429,NATO_gotowe_do_wyborow_w_Afganistanie.html (dostęp 29.08.2009).
 • 321. Natura dobrej organizacji. Trendy HRM w Polsce, Deloitte Polska, Warszawa 2009.
 • 322. Nęcki Z., Komunikacja międzyludzka, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1996.
 • 323. Neper W.W., Organizational Communication: Challenges of Change, Diversity and Continuity, Allyn & Bacon, Boston 1997.
 • 324. Neuman W.L., Social research methods: qualitative and quantitative approaches, Allyn & Bacon, Needham Heights 2000.
 • 325. Neupert K.E., Baughn C.C., Lam D.T.T., International Management Skills for Success in Asia: A Needs-based Determination of Skills for Foreign Managers and Local Managers, [w:] IHRM: Exploring the Mosaic, Developing the Discipline. Full Papers of the 7th Conference on International Human Resource Management, Interesource Group Ltd. Publishing, Limerick 2003.
 • 326. Nielsen M.F., Interpretative Management in Business Meetings. Understanding Managers\' Interactional Strategies Through Conversation Analysis, \"Journal of Business Communication\" 2009, vol. 46 (1).
 • 327. Niemczyk J., Filozofie i szkoły strategii, [w:] R. Krupski, J. Niemczyk, E. Stańczyk-Hugiet (red.), Koncepcje strategii organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009.
 • 328. Nikandrou I., Apospori E., Changes in HRM in Europe: A longitudinal Comparative Study among Eighteen European Countries, [w:] IHRM: Exploring the Mosaic, Developing the Discipline. Full Papers of the 7th Conference on International Human Resource Management, Interesource Group Ltd. Publishing, Limerick 2003.
 • 329. Nkombo Muuka G., Mwenda K.K., HRM in Zambia, [w:] K.N. Kamoche, Y.A. Debrah, F.M. Horwitz, G. Nkombo Muuka (eds.), Managing Human Resources in Africa, Routledge, Taylor & Francis Group, London - New York 2004.
 • 330. Nobel R., Birkinshaw J., Innovation in Multinational Corporations: Control and Communication Patterns in International R&D Operations, \"Strategic Management Journal\" 1998, vol. 15 (5).
 • 331. Nojszewska E., Wprowadzenie do biznesu międzynarodowego, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2003.
 • 332. Nojszewska E., Zmiany i rozwój natury biznesu międzynarodowego, [w:] E. Nojszewska (red.), Wprowadzenie do biznesu międzynarodowego, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2002.
 • 333. Norkus Z., Max Weber\'s Interpretive Sociology and Rational Choice Approach, \"Rationality and Society\" 2000, vol. 12 (3).
 • 334. Nowakowski M.K., Biznes międzynarodowy, [w:] M.K. Nowakowski (red.), Szkice o zarządzaniu międzynarodową działalnością przedsiębiorstw, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 1995a.
 • 335. Nowakowski M.K., Istota międzynarodowego biznesu, [w:] M.K. Nowakowski (red.), Biznes międzynarodowy - obszary decyzji strategicznych, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 2000a.
 • 336. Nowakowski M.K. (red.), Szkice o zarządzaniu międzynarodową działalnością przedsiębiorstw, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 1995b.
 • 337. Nowakowski M.K., Zarządzanie międzynarodowe, [w:] M.K. Nowakowski (red.), Biznes międzynarodowy - obszary decyzji strategicznych, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 2000b.
 • 338. O\'Hair D., Friedrich G.W., Dee Dixon L., Strategic Communication in Business and the Professionals, Houghton Miffin Company, Boston - New York 2002.
 • 339. O\'Reilly C.A., Pfeffer J., Lepsze zarządzanie kadrami. Jak stworzyć organizację, która uwalnia ludzki potencjał, One Press, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2006.
 • 340. Obłój K., Pasja i dyscyplina strategii. Jak z marzeń i decyzji zbudować sukces firmy, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2010.
 • 341. Ociepka B., Komunikowanie międzynarodowe, Wydawnictwo Astrum, Wrocław 2002.
 • 342. Offstein E.H., Gnyawali D.R., Cobb A.T., A Strategic Human Resource Perspective of Firm Competitive Behavior, \"Human Resource Management Review\" 2005, vol. 15.
 • 343. Ogbor J.O., Williams J., The Cross-Cultural Transfer of Management Practices: The Case for Creative Synthesis, \"Cross-Cultural Management\" 2003, vol. 10 (2).
 • 344. Olczak E., Różnice kulturowe w funkcjonowaniu człowieka, [w:] A. Paszkowska-Rogacz i in., Doradztwo zawodowe a wyzwania międzykulturowe, Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, Warszawa 2006.
 • 345. Olędzki J. Komunikowanie w świecie, Oficyna Wydawnicza ASPRA, Warszawa 1998.
 • 346. Oltra V., Research on Strategic Human Resource Management: A Taxonomy of Limitations, [w:] P.G. Benson, A. Mahajan, R. Alas, R.L. Oliver (eds.), Changes in Society, Changes in Organizations, and the Changing Role of HRM: Managing International Human Resources in a Complex World. Conference Proceedings, Tallinn 2007.
 • 347. Onshore, Nearshore, Offshore: Unsure? A Polish Perspective, Jones Lang LaSalle. Invest in Poland, March, 2009.
 • 348. Pac R., Inwestycje zagraniczne, [w:] M.K. Nowakowski (red.), Biznes międzynarodowy - obszary decyzji strategicznych, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 2000.
 • 349. Paik Y., Teagarden M.B., Strategic International Human Resource Management Approaches in the Maquiladora Industry: A Comparison of Japanese, Korean and U.S. Firms, \"International Journal of Human Resource Management\" 1995, vol. 6.
 • 350. Palich L.E., Gomez-Meja L.R., Theory of Global Strategy and Firm Efficiencies: Considering the Effects of Cultural Diversity, \"Journal of Management\" 1999, vol. 25, nr 4.
 • 351. Pant D.R., Alberti F., Anthropology and Business: Reflections on the Business Applications of Cultural Anthropology, Liuc Papers n. 42, Serie Economia e Impresa 11, giugno, 1997.
 • 352. Parzuchowski M., Francuski paradoks, \"Gazeta Wyborcza\" 26.08.2003.
 • 353. Perechuda K., Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 • 354. Perlmutter H.V., The Tortous Evolution of the Multinational Corporation, [w:] C.A. Bartlett, S. Ghoshal (eds.), Transnational Management. Text, Cases, and Readings in Cross-border Management, Irwin, Chicago 1995.
 • 355. Perlmutter H.V., The Tortuous Evolution of the Multinational Corporation, [w:] C.A. Bartlettt, S. Ghoshal, J. Birkinshaw (eds.), Transnational Management. Text, Cases, and Readings in Cross-border Management, Irwin, Boston 2004.
 • 356. Perlmutter M.V., The Tortuous Evolution of the Multinational Corporation, \"Columbia Journal of World Business\" 1969, January/February.
 • 357. Peters T.J., Waterman R.H., In Search of Excellence, Harper and Row, New York 1982.
 • 358. Pieper R., Introduction: Human Recourse Management: An International Comparison, [w:] R. Pieper (ed.), Human Resource Management: An International Comparison, De Gruyer, Berlin 1990.
 • 359. Pocztowski A., Europejskie podejście do zarządzania zasobami ludzkimi, [w:] A. Pocztowski (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w krajach Unii Europejskiej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2003a.
 • 360. Pocztowski A., Fuzje i przejęcia w gospodarce. [w:] A. Pocztowski (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004a.
 • 361. Pocztowski, A., Istota i kontekst międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi. [w:] A. Pocztowski (red.), Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002a.
 • 362. Pocztowski A., Od ekonomiki pracy do zzl w środowisku krakowskim, [w:] S. Borkowska (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w Polsce. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, Oficyna Ekonomiczna, Wolters Kluwers Business, Kraków 2007a.
 • 363. Pocztowski A., Strategiczne aspekty międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi. [w:] A. Pocztowski (red.), Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002b.
 • 364. Pocztowski A., Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi w firmach międzynarodowych, [w:] A. Ludwiczyński, K. Stobińska (red.), Zarządzanie strategiczne kapitałem ludzkim, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2001.
 • 365. Pocztowski A., W kierunku transnarodowego zarządzania zasobami ludzkimi, [w:] T. Listwan (red.), Sukces w zarządzaniu. Perspektywa globalna i lokalna, Prace Naukowe nr 1032, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2004b.
 • 366. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi w Niemczech, [w:] A. Pocztowski (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w krajach Unii Europejskiej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2003b.
 • 367. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003c.
 • 368. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie - procesy - metody, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007b.
 • 369. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Zarys problematyki i metod, Antykwa, Kraków 1998.
 • 370. Poland as the Destination for Shared Services Center, KPMG/PAIiIZ, Warszawa 2009.
 • 371. Polska w liczbach 2009, Główny Urząd Statystyczny, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2009.
 • 372. Polska w Unii Europejskiej, Wydział Statystyki Międzynarodowej w Departamencie Analiz i Opracowań Zbiorczych, Warszawa 2009.
 • 373. Poór J., Managing Human Resources in Hungary, [w:] M.J. Norley, N. Heraty, S. Michailova (eds.), Managing Human Resources in Central and Eastern Europe, Routledge, Taylor & Francis Group, London - New York 2009.
 • 374. Porter K., Smith P., Fagg R., Leadership and Management for HR Professionals, Elsevier, Butterworth-Heinemann, Amsterdam - Boston 2006.
 • 375. Porter M.E., Changing Patterns of International Competition, \"California Management Review\" 1986, vol. 28.
 • 376. Porter M.E., The Competitive Advantage of Nations, Macmillan, London 1990.
 • 377. Potocki A., Komunikacja wewnętrzna w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2001.
 • 378. Prahalad C.K., Doz Y., The Multinational Mission: Balancing Local Demands and Global Vision, The Free Press, New York, 1987.
 • 379. Prokop J., Polak jaki jest nie(ch) każdy widzi. O rozchwianiu tożsamości na progu Europy, Księgarnia Akademicka, Kraków 2004.
 • 380. Przegląd 300 międzynarodowych centrów usług. Definicje, segmentacja, zatrudnienie, plany i prognozy, Biuro Badawczo-Analityczne DIS, Warszawa 2008.
 • 381. Puczkowski B., Komunikacja interpersonalna w biznesie, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2006.
 • 382. Pundziene A., Bučiūnienė I., Managing Human Resources in Lithuania, [w:] M.J. Norley, N. Heraty, S. Michailova (eds.), Managing Human Resources in Central and Eastern Europe, Routledge, Taylor & Francis Group, London - New York 2009.
 • 383. Purgał J., Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach międzynarodowych działających w Polsce, [w:] A. Pocztowski (red.), Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 • 384. Purgał-Popiela J., Kulturowe uwarunkowania fuzji i przejęć, [w:] A. Pocztowski (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 • 385. Purgał-Popiela J., Zarządzanie zasobami ludzkimi we Francji, [w:] A. Pocztowski (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w krajach Unii Europejskiej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2003.
 • 386. Qiunn R.E. i in., Becoming a Master Manager. A Competency Framework, John Wiley & Sons, New York 1996.
 • 387. Quirke B., Communicating Corporate Change. A Practical Guide to Communication and Corporate Strategy, The McGraw-Hill Companies, London 1996.
 • 388. Ralston D.A., The Crossvergence Perspective: Reflections and Projections, \"Journal of International Business Studies\" 2008, vol. 39, issue 1.
 • 389. Ralston D.A. i in., Differences in Managerial Values: A Study of U.S., Hong Kong and PRC Managers, \"Journal of International Business Studies\" 1993, vol. 24, no. 2.
 • 390. Ramgutty-Wong A., HRM in Mauritius, [w:] K.N. Kamoche, Y.A. Debrah, F.M. Horwitz, G. Nkombo Muuka (eds.), Managing Human Resources in Africa, Routledge, Taylor & Francis Group, London - New York 2004.
 • 391. Randel A.E., The Salience of Culture in Multinational Teams and Its Relation to Team Citizenship Behavior, \"International Journal of Cross Cultural Management\" 2003, vol. 3(1).
 • 392. Reid R.S., The Decision-Maker and Export Entry and Expansion, \"Journal of International Business Studies\" 1981, vol. 2, no. 12.
 • 393. Reynolds P.D. i in., Global Entrepreneurship Monitor. 2002 Executive Report, Babson College, Ewing Marion Kauffman Foundation, London Business School, London 2002.
 • 394. Reynolds P.D. i in., Global Entrepreneurship Monitor. 2000 Executive Report, Kauffman Center for Entrepreneurial Leadership at the Ewing Marion Kauffman Foundation, London 2000.
 • 395. Reynolds S., Valentine D., Komunikacja międzykulturowa, ABC a Wolters Kluwer Business, Warszawa 2009.
 • 396. Richey B., Wally S., Strategic Human Resource Strategies for Transnationals in Europe, \"Human Resource Ma-nagement Review\" 1998, vol. 8 (1).
 • 397. Ricks D.A., Blunders in International Business, Blackwell Publishing, Malden 2006.
 • 398. Robbins S.P., Hunsaker P.L., Training in Interpersonal Skills. Tips for Managing People at Work, Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ, 2003.
 • 399. Rocznik statystyczny handlu zagranicznego, Główny Urząd Statystyczny. Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2008.
 • 400. Rowley C., Benson J., Convergence and Divergence in Asian Human Resource Management, \"California Management Review\" 2002, vol. 44 (2).
 • 401. Rowley C., Benson J., Warner M., Towards an Asian Model of Human Resource Management? A Comparative Analysis of China, Japan and South Korea, \"International Journal of Human Resource Management\" 2004, vol. 15(4), vol. 15(5).
 • 402. Rowley C., Warner M., The Management of Human Resources in the Asia Pacific: Into the 21st Century, \"The Management Revue. The International Review of Management Studies\" 2007, vol. 18 (4).
 • 403. Rue L.W., Byars L.L., Management. Skills and Application, Irwin, Chicago 1995.
 • 404. Rugman A.M., Multinational Enterprise, [w:] I. Walter (ed.), Handbook of International Management, John Wiley & Sons, New York 1988.
 • 405. Rybiński K., Ekonomisie, \"Wprost\" 2008, nr 16.
 • 406. Rymarczyk J., Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004.
 • 407. Sadler T., Human Resources Management. Developing a Strategic Approach, Kogan Page, London 1995.
 • 408. Sagiv L., Schwartz S.H., A New Look at National Culture: Illustrative Applications to Role Stress and Managerial Behavior, [w:] N.M. Ashkanasy, C.P.M. Wilderom, M.F. Peterson (eds.), Handbook of Organizational Culture & Climate, Sage, Thousand Oaks, CA, 2000.
 • 409. Salk J., Partners and Other Strangers. Cultural Boundaries and Cross-Cultural Encounters in International Joint Venture Teams, \"International Studies of Management & Organizations\" 1996-97, vol. 26 (4).
 • 410. Samuelson P.A., Nordhaus W.D., Microeconomics, McGraw-Hill Book Company, New York 1989.
 • 411. Sanyal R.N., International Management. A Strategic Perspective, Prentice Hall, Upper Saddle River, New York 2001.
 • 412. Schiller H.I., Komunikacja a dominacja kulturowa, Instytut Badań Współczesnych Problemów Kapitalizmu, Warszawa 1978.
 • 413. Schneider S.C., Barsoux J.L., Culture and Organization, [w:] C.A. Bartlettt, S. Ghoshal, J. Birkinshaw (red)., Transnational Management. Text, Cases, and Readings in Cross-border Management, Irwin, Boston 2004.
 • 414. Schneider S.C., Barsoux J.L., Managing across Cultures, Prentice Hall, Pearson Education, Harlow 2003.
 • 415. Schroeder J., Strategie kadrowe w biznesie międzynarodowym, [w:] M. Gorynia (red.), Strategie przedsiębiorstw w biznesie międzynarodowym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2000a.
 • 416. Schroeder J., Zarządzanie kadrą w przedsiębiorstwie międzynarodowym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2000b.
 • 417. Schuler R.S., Strategic Human Resources Management: Linking People with the Strategic Needs of the Business, \"Organizational Dynamics\" 1992, vol. 21 (1).
 • 418. Schuler R.S., The Internationalization of Human Resources Management, \"Journal of International Management\" 2000, vol. 6.
 • 419. Schuler R.S., Budhwar P., Florkowski G.W., International Human Resources Managament: A Research Agenda, [w:] A. Arbor (ed.), Handbook for International Management Research, 2nd ed., The University of Michigan Press, Michigan 2002.
 • 420. Schuler R.S., Dowling P., De Cieri H., An Integrative Framework of Strategic International Human Resource Management, \"International Journal of Human Resource Management\" 1993, vol. 4 (4).
 • 421. Schuler R.S., Dowling P.J., De Cieri H., An Integrative Framework of Strategic International Human Resources Management, [w:] IHRM: Exploring the Mosaic, Developing the Discipline. Full Papers of the 7th Conference on International Human Resource Management, Interesource Group Ltd. Publishing, Limerick 2003.
 • 422. Schuler R.S., Jackson S.E., A Quarter-Century Review of Human Resources Management in the U.S.: The Growth in Importance of the International Perspective, \"Management Revue\" 2005, vol. 16 (1).
 • 423. Schuler R.S., Jackson S.E., Storey J., HRM and Its Link with Strategic Management, [w:] J. Storey (red.), Human Resources Management: A Critical text, International Thomson, Routlege, London 2000.
 • 424. Schuler R.S., Tarique I., International Human Resource Management: a North American Perspective, a Thematic Update and Suggestions for Future research, \"International Journal of Human Resources Management\" 2007, vol. 18 (5).
 • 425. Schuler R., Tarique I., Issues, Challenges, and Concerns in Four Contemporary Themes in International Human Resource Management, Institute of Labor and Social Studies, \"Human Rosource Management\" 2006, vol. 6 (52).
 • 426. Scullion H., International Human Resource Management, [w:] J. Storey (ed.), Human Resource Management. A Critical Context, Routledge, London 1995.
 • 427. Scullion H., Collings D.G., International Human Resource Management in the 21st Century: Emerging Themes and Contemporary Debates, \"Human Resource Management Journal\" 2007, vol. 17 (4).
 • 428. Selmer J., To Train or Not to Train. European Expatriate Managers in China, \"International Journal of Cross Cultural Management\" 2002, vol. 2 (1).
 • 429. Sharplin A., Strategic Management, McGraw-Hill Book Company, New York 1985.
 • 430. Sikorski C., Język konfliktu. Kultura komunikacji społecznej w organizacji, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2005.
 • 431. Sitko-Lutek A., Kulturowe uwarunkowania doskonalenia menedżerów, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2004.
 • 432. Sloman J., Essentials of Economics, Pearson Education Ltd., Prentice Hall, 2004.
 • 433. Smeltzer L.R., Leonard D.J., Managerial Communication. Strategies and Applications, Irwin, Boston 1994.
 • 434. Smith P., Dugan S., Trompenaars F., National Cultures and the Value of Organizational Employees: A Dimensional Analysis Across 43 nations, \"Journal of Cross-Cultural Psychology\" 1996, vol. 27 (2).
 • 435. Søderberg A.M., Holden N., Rethinking Cross Cultural Management in a Globalizing Business World, \"International Journal of Cross-Cultural Management\" 2002, vol. 22 (1).
 • 436. Sowa K., Strategie konkurencji korporacji ponadnarodowych, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa 2006.
 • 437. Sparrow P.R., Harris H., Brewster C., Towards a New Model of Globalizing HRM, [w:] IHRM: Exploring the Mosaic, Developing the Discipline. Full Papers of the 7th Conference on International Human Resource Management, Interesource Group Ltd. Publishing, Limerick 2003.
 • 438. Sparrow P.R., Hiltrop J.M., European Human Resource Management in Transition, Prentice-Hall, London 1994.
 • 439. Sparrow P.R., Hiltrop J., Redefining the Field of European Human Resource Management: A Battle Between National Mindset and Forces of Business Transition, \"Human Resource Management\" 1997, vol. 36 (2).
 • 440. Sparrow P.R., Schuler R., Jackson S., Convergence or Divergence: Human Resource Practices and Policies for Competitive Advantage World-Wide, \"International Journal of Human Resource Management\" 1994, vol. 5 (2).
 • 441. Stańczyk-Hugiet E., Strategiczny kontekst zarządzania wiedzą, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2007.
 • 442. Stańczyk-Hugiet E., Strategie ogólne i strategie domen organizacji, [w:] R. Krupski, J. Niemczyk, E. Stańczyk-Hugiet (red.), Koncepcje strategii organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009.
 • 443. Stankiewicz J., Komunikowanie się w organizacji, Wydawnictwo Astrum, Wrocław 1999.
 • 444. Stavrou E.T., Brewster C., The Configurational Approach to Linking Strategic Human Resource Management Bundles with Business Performance: Myth or Reality, \"International Review of Management Study\" 2005, vol. 16 (2).
 • 445. Stonehouse G. i in., Globalizacja. Strategia i zarządzanie, Wydawnictwo Felberg SJA, Warszawa 2001.
 • 446. Stor M., Amerykańska i europejska koncepcja przedsiębiorczości, [w:] M. Juchnowicz (red.), Kapitał ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości, Wydawnictwo Poltex, Warszawa 2004a.
 • 447. Stor M., Komunikacja międzynarodowa i międzykulturowa, [w:] J. Jarco (red.), Nauki Humanistyczne 10, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2006a.
 • 448. Stor M., Komunikacja transkorporacyjna i jej główne determinanty, [w:] A. Pocztowski (red.), Praca i zarządzanie kapitałem ludzkim - perspektywa europejska, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 • 449. Stor M., Komunikacja w procesie zarządzania kadrą menedżerską, [w:] T. Listwan, M. Stor (red.), Zarządzanie kadrą menedżerską w organizacjach międzynarodowych w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008a.
 • 450. Stor M., Komunikowanie się w organizacji, [w:] T. Listwan (red.), Zarządzanie kadrami, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2006b.
 • 451. Stor M., Kulturowa interpretacja problemów kadrowo-organizacyjnych w korporacjach międzynarodowych w Polsce - wyniki badań empirycznych, [w:] J. Stankiewicz (red.), Koncepcje zarządzania kapitałem ludzkim we współczesnych organizacjach, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2008b.
 • 452. Stor M., Międzykulturowe problemy kadry menedżerskiej w Polsce, [w:] T. Listwan (red.), Sukces w zarządzaniu kadrami. Kapitał ludzki w organizacjach międzynarodowych, Prace Naukowe nr 1130, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2006c.
 • 453. Stor M., Międzykulturowe uwarunkowania kierowania zespołem pracowniczym, [w:] M. Romanowska, P. Wachowiak (red.), Koncepcje i narzędzia zarządzania strategicznego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2006d.
 • 454. Stor M., Międzynarodowe zarządzanie kadrami, [w:] T. Listwan (red.), Zarządzanie kadrami, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2006e.
 • 455. Stor M., Strategiczne międzynarodowe zarządzanie kadrami, [w:] T. Listwan (red.), Sukces w zarządzaniu. Perspektywa globalna i lokalna, Prace Naukowe nr 1032. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2004b.
 • 456. Stor M., Strategie komunikacji w organizacjach międzynarodowych w Polsce - wyniki badań empirycznych, \"Organizacja i kierowanie\" 2007a, nr 4.
 • 457. Stor M., Strategie personalne w organizacjach międzynarodowych, [w:] M. Przybyła (red.), Zarządzanie - kontekst strategiczny, zasobowy i kulturowy, Zarządzanie 5. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2007b.
 • 458. Stor M., Strategie personalne zarządzania kadrą menedżerską, [w:] T. Listwan, M. Stor (red.), Zarządzanie kadrą menedżerską w organizacjach międzynarodowych w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008c.
 • 459. Stor M., Strategie zarządzania kadrą menedżerską w organizacjach międzynarodowych, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych \"Zarządzanie Zasobami Ludzkimi\" 2007c, nr 2 (54).
 • 460. Stor M., The Effectiveness of Transcorporate Communication in International Organizations in Poland - Research Findings on Managing Managerial Staff, Intercultural Communication Studies, Clark University, Worcester, MA, 2007d.
 • 461. Stor M., The Internal Coherence of HRM Strategies in International Corporations in Poland - Research Findings on Managerial Staff, [w:] P.G. Benson, A. Mahajan, R. Alas, R.L. Oliver (eds.), Changes in Society, Changes in Organizations, and the Changing Role of HRM: Managing International Human Resources in a Complex World. Conference Proceedings, Tallinn 2007e.
 • 462. Stor M., Umiejętność komunikowania międzykulturowego a wzajemna ocena kwalifikacji międzynarodowej kadry menedżerskiej, [w:] S.A. Witkowski, T. Listwan. (red.), Kompetencje a sukces zarządzania organizacją, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa 2008d.
 • 463. Stor M., Wpływ komunikacji na zarządzanie, [w:] J. Jarco (red.), Nauki Humanistyczne 6, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2002.
 • 464. Stor M., Wyzwania wobec międzynarodowej kadry menedżerskiej w gospodarce opartej na wiedzy, [w:] T. Kupczyk (red.), Uwarunkowania sukcesów kadry kierowniczej w gospodarce opartej na wiedzy, Difin, Warszawa 2009.
 • 465. Stor M., Antczak Z., Komunikacja i władza w firmach o strukturze sieciowej, [w:] J. Jarco (red.), Nauki Humanistyczne 5, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2000.
 • 466. Strużyna J. i in., Rozwój zarządzania zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2008.
 • 467. Sudoł S., Metody badania w naukach o zarządzaniu i etyka badacza, \"Organizacja i Kierowanie\" 2007, vol. 4 (130).
 • 468. Sułkowski Ł., Cztery interpretacje przedmiotu zrządzania zasobami ludzkimi, [w:] S.A. Witkowski, T. Listwan (red.), Kompetencje a sukces zarządzania organizacją, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa 2008a.
 • 469. Sułkowski Ł., Epistemologia w naukach o zarządzaniu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005.
 • 470. Sułkowski Ł., Ewolucjonizm w zarządzaniu. Menedżerowie Darwina, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.
 • 471. Sułkowski Ł., Interpretative Approach in Management Sciences, \"Argumenta Oeconomica\" 2009a, vol. 2 (23).
 • 472. Sułkowski Ł., Paradygmaty nauk społecznych w zarządzaniu zasobami ludzkimi, \"Zarządzanie Zasobami Ludzkimi\" 2009b. vol. 6 (71).
 • 473. Sułkowski Ł., Perspektywa interpretatywna w naukach o zarządzaniu, [w:] H. Jagoda, J. Lichtarski (red.), Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - celowość, skuteczność, efektywność, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2006.
 • 474. Sułkowski Ł., The Paradigms of Social Sciences in Intercultural Management, [w:] M. Hess, T. P. Massey, Ł. Sułkowski (eds.) Intercultural Management Studies, Academy of Management, Clark University, Łodź - Worcester 2008b.
 • 475. Svetlik I., Managing Human Resources in Slovenia, [w:] M.J. Norley, N. Heraty, S. Michailova (eds.), Managing Human Resources in Central and Eastern Europe, Routledge, Taylor & Francis Group, London - New York, 2009.
 • 476. Szaban J.M., Zachowania organizacyjne. Aspekt międzykulturowy, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007.
 • 477. Szopski M., Komunikowanie międzykulturowe, Wydawnictwa Szkole i Pedagogiczne, Warszawa 2005.
 • 478. Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków 2002.
 • 479. Takeuchi N., The Choice of Strategic International HRM. Orientation by Japanese Firms: Examining the Effects of Affiliates\' Local Business Strategies, \"Research and Practice in Human Resource Management\" 2005, vol. 13 (2).
 • 480. Tapscott D., Williams A.D., Wikinomics. How Mass Collaboration Changes Everything, Portfolio, Penguin Group, New York 2008.
 • 481. Tayeb M., Islamic Revival in Asia and Human Resource Management, \"Employee Relations\" 1997, vol. 19 (4).
 • 482. Tayeb M., The Competitive Advantage of Nations: The Role of HRM and Its Socio-Cultural Context, \"The International Journal of Human Resource Management\" 1995, vol. 6.
 • 483. Taylor S., Beechler S., Napier N., Toward an Integrative Model of Strategic International Human Resource Management, \"Academy of Management Review\" 1996, vol. 21 (4).
 • 484. Tokarski S., Szkoła Chicago. Spór o dialog międzykulturowy, Prace Monograficzne Zakładu Krajów Pozaeuropejskich Polskiej Akademii Nauk, Wydawnictwo Naukowe Askon, Warszawa 2001.
 • 485. Torrington D., Hall L., Human Resource Management, Prentice Hall, London 1998.
 • 486. Torrington D., Hall L., Taylor S., Human Resource Management, Prentice Hall, London 2005.
 • 487. Transformacja funkcji kadrowej. Tworzenie wartości dla klienta, Human Capital Advisory Services, Deloitte Doradztwo Podatkowe, Warszawa 2007.
 • 488. Tridico P., Institutional Change and Governance Indexes in Transition Economics: the Case of Poland, \"The European Journal of Comparative Economics\" 2006, vol.3, no. 2.
 • 489. Trompenaars F., Riding the Waves of Culture: Understanding Cultural Diversity in Business, Economist Books, London 1993.
 • 490. Trompenaars F., Hampden-Turner C., Riding the Ways of Culture. Understanding Diversity in Business, Nicholas Brealey Publishing, London 1997.
 • 491. Trompenaars F., Hampden-Turner C., Siedem wymiarów kultury, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 • 492. Trompenaars F., Hampden-Turner C., Zarządzanie personelem w organizacjach zróżnicowanych kulturowo, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 • 493. Tubielewicz A., Zarządzanie strategiczne w biznesie międzynarodowym, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2004.
 • 494. Tung R., Selection and Training of Personnel for Overseas Assignments, \"Columbia Journal of World Business\" 1981, vol. 23.
 • 495. Tyler K., The Tethered Generation, \"HR Magazine\" 2007, vol. 52, no. 5.
 • 496. United Nations Conference on Trade and Development. World Investment Report 1998: Trends and Determinants, UNCTAD, New York - Geneva 1998.
 • 497. Urbaniak B., Międzynarodowe zbiorowe stosunki pracy, [w:] A. Pocztowski (red.), Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 • 498. Urbaniak B., Zbiorowe stosunki pracy jako przedmiot rozważań naukowych. Refleksje nad amerykańskimi doświadczeniami, \"Zarządzanie Zasobami Ludzkimi\" 2008, vol. 3-4 (62-63).
 • 499. Vallaster C., Cultural Diversity and Its Impact on Social Interactive Processes. Implications from an Empirical Study, \"International Journal of Cross Cultural Management\" 2005, vol. 5 (2).
 • 500. Vatchkova E., Managing Human Resources in Bulgaria, [w:] M.J. Norley, N. Heraty, S. Michailova (red.), Managing Human Resources in Central and Eastern Europe, Routledge, Taylor & Francis Group, London - New York 2009.
 • 501. Vihakara A., Patience and Understanding: A Narrative Approach to Managerial Communication in a Sino-Finnish Joint Venture, Turku School of Economics and Business Administration, Esa Print Tampere, Tampere 2006.
 • 502. Von Glinow M.A., Milliman J., Developing Strategic International Human Resource Management: Prescriptions for MNC Success, Marshall School of Business - University of Southern California, Center for Effective Organizations Publication vol. 4 (166), 1990.
 • 503. Warner T., Umiejętności w komunikowanui się, Wydawnictwo ASTRUM. Wrocław, 1999.
 • 504. Waszczyk M., Szczerbicki E., Metodologiczne aspekty opisowego modelowania w naukach ekonomicznych, Filozofia VII, nr XXX, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2003.
 • 505. Waters D., Zarządzanie w XXI wieku. Jak wyprzedzić Japończyków i Chińczyków, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1995.
 • 506. Wawrzyniak B., Projektowanie strategicznej polityki personalnej w przedsiębiorstwie, [w:] A. Ludwiczyński, K. Stobińska (red.), Zarządzanie strategiczne kapitałem ludzkim, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2001.
 • 507. Weiss D.S., High-Impact HR: Transforming Human Resources for Competitive Advantage, John Wiley & Sons, Toronto 1999.
 • 508. Welbourne T.M., Andrews A.O., Predicting the Performance of Initial Public Offerings: Should Human Resource Management Be in the Equation?, \"Academy of Management Journal\" 1996, vol. 39.
 • 509. Winch A., Winch S., Negocjacje. Jednostka - organizacja - kultura, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2005.
 • 510. Winkin Y., Antropologia komunikacji. Od teorii do badań terenowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007.
 • 511. Winkler R., Zarządzanie komunikacją w organizacjach zróżnicowanych kulturowo, Wolters Kluwer Business, Kraków 2008.
 • 512. Worland D., Manning K., Strategic Human Resource Management and Performance, [w:] Working Paper Series vol. 6, Victoria University of Technology, Melbourne 2005.
 • 513. World Economic Situation and Prospects 2009. Global Outlook, United Nations, New York 2009.
 • 514. World Investment Report 2008. Transnational Corporations and the Infrastructure Challenge, UNCTAD, United Nations, New York - Geneva 2008.
 • 515. World Value Survey, http://www.worldvaluessurvey.org/ (19.12.2007).
 • 516. Wright P.M., Introduction: Strategic Human Resource Management in the 21st Century, \"Human Resource Management Review\" 1998, vol. 8 (3).
 • 517. Wright P.M., McMahan G.C., Theoretical Perspectives for Strategic Human Resource Management, \"Journal of Management\" 1992, vol. 18 (2).
 • 518. Wróbel D., Koherencja strategii personalnych i marketingowych w warunkach umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw, [w:] A. Pocztowski (red.), Praca i zarządzanie kapitałem ludzkim - perspektywa europejska, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 • 519. Yaconi L.L., Cross-Cultural Role Expectations in Nine European Country-Units of a Multinational Enterprise, \"Journal of Management Studies\" 2001, vol. 38, no. 8.
 • 520. Yagoubi M., HRM in Tunisia, [w:] K.N. Kamoche, Y.A. Debrah, F.M. Horwitz, G. Nkombo Muuka (eds.), Managing Human Resources in Africa, Routledge, Taylor & Francis Group, London - New York 2004.
 • 521. Yan J., Hunt J., A Cross Cultural Perspective on Perceived Leadership Effectiveness, \"International Journal of Cross Cultural Management\" 2005, vol. 5 (1).
 • 522. Yeganeh H., Su Z., Conceptual Foundations of Cultural Management Research, \"International Journal of Cross Cultural Management\" 2006, vol. 6 (3).
 • 523. Yip G.S., Total Global Strategy, Prentice-Hall, Englewood Cliffs 1995.
 • 524. Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2007 roku, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2009.
 • 525. Zając C., Organizational Culture in the Process of Mergers and Acquisitions (M&A) of Enterprises - Research Findings, [w:] M. Hess, T.P. Massey, Ł. Sułkowski (red.), Intercultural Management Studies, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, Clark University, Wydawnictwo \"Green\", Łodź - Worcester 2008.
 • 526. Zbiegień-Maciąg L. (red.), Nowe wyzwania i tendencje zarządzania personelem, Wolters Kluwer, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 • 527. Zdziechowska M., Sachno S., Pokolenie wolnej Polski, \"Wprost\" 2009, nr 1, 2.
 • 528. Zhu Z., Knowledge Management: Towards a Universal or Cross-Cultural Context?, \"Knowledge Management Research & Practice\" 2002, vol. 2.
 • 529. Zhu C.J., De Cieri H., Dowling P.J., Strategic Human Resource Management in China, [w:] IHRM: Exploring the Mosaic, Developing the Discipline. Full Papers of the 7th Conference on International Human Resource Management, Interesource Group Ltd. Publishing, Limerick 2003.
 • 530. Zhu Y., Warner M., Rowley C., Human Resource Management with \'Asian\' Characteristics: a Hybrid People-Management System in East Asia, [w:] Working Paper Series no. 2, Cambridge Judge Business School, University of Cambridge, 2007.
 • 531. Zieleniewski J., Organizacja i zarządzanie, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1969.
 • 532. Zorska A., Korporacje transnarodowe, [w:] M.K. Nowakowski (red.), Biznes międzynarodowy - obszary decyzji strategicznych, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 2000.
 • 533. Zorska A., Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych w gospodarce światowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • 534. Żakowska M., Co wolno wojewodzie... O dystansie władzy w Polsce słów kilka, Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów, http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,47102 (publikacja 11.04.2006, dostęp 10.01.2009), A.
 • 535. Żakowska M., Polskie dylematy aspołecznego kolektywisty, Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów, http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,4615 (publikacja 20.02.2006, dostęp 10.01.2009) B.
 • 536. Żakowska M., Wartości męskie i kobiece w polskim zaprogramowaniu kulturowym, Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów, http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,4755 (publikacja 6.05.2006, dostęp 10.01.2009) C.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171370817

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.