PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 155 | 251
Tytuł artykułu

Doskonalenie procesowej orientacji przedsiębiorstw : model platformy treningu procesowego

Warianty tytułu
Improving the Business Process Orientation : a Process Training Platform Model
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem badań jest diagnoza faz cyklu rozwoju organizacyjnego przedsiębiorstw w kierunku orientacji na procesy oraz poszukiwanie możliwości doskonalenia tego kierunku rozwoju przedsiębiorstw. Istotnym elementem badań jest wynikająca z powyższego celu metodyka postępowania w doskonaleniu potencjału rozwojowego przedsiębiorstw w kierunku orientacji na procesy. Celem badań jest więc opracowanie naukowej metody diagnozowania i doskonalenia procesowej orientacji przedsiębiorstwa, zalgorytmizowanej metodyki postępowania umożliwiającej systematyczną diagnozę, doskonalenie oraz projektowanie procesów gospodarczych przedsiębiorstw. (...) Zakres przedmiotowy niniejszej pracy wyznaczony sformułowanymi celami badawczymi, tematyką badań oraz problematyką towarzyszącą projektowaniu autorskich modeli diagnozy, doskonalenia i projektowania procesów obejmuje również opracowanie i weryfikację modelu pozwalającego na ocenę potencjału dojrzałości procesowej przedsiębiorstwa. Wyniki badań empirycznych i projektu badawczo- wdrożeniowego pozwalają poprzez wnioskowanie indukcyjne sformułować prototypowy logiczny model platformy treningu procesowego. Stanowi on ideę związaną z integracją narzędzi i metod procesowych tworzących całość z punktu widzenia celu, jakim jest zaprojektowanie naukowej metody postępowania w doskonaleniu procesowej orientacji przedsiębiorstw. (fragment tekstu)
EN
The book presents the research results on the diagnosis of the maturity process of Polish companies. Connections and relationships between the maturity process of the company and the efficiency of the implementation of modern management support systems, including computer ones, have been explained. Herein, the methodology related to the implementation of the mechanism aimed at the continuous monitoring and improving the process orientation of the enterprise has been designed, described and explained. A methodical tool has been designed as intended for diagnosing, improving and designing processes. The tool is called Process Training Platform (PTP). The author's methodical procedures applied for the research were subject to validation and the main instruments applied for the validation process were a questionnaire and an interactive Internet inquiry form called Company Process Maturity (CPM). The instrument was a methodological basis for the empirical study conducted in 157 companies. In 36 of them, research and development projects were implemented and in the remaining 121 - research with the use of an interactive website was conducted. The empirical study results were applied for developing a scientific procedure model which can be used for gaining data and knowledge about the dynamics of the changes oriented at developing the organisational potential of a company as furthering the process orientation implementation. In consequence, the work has proved that: 1. Organisations develop and change under the influence of modern information technologies (organizational development). 2. Standards are construed that allow the predictability of the course of business processes to be obtained (maturity level). 3. Improvement in the organisational efficiency of a company is related to the ability of processes to realise the objectives set (process capability). The above assumptions allowed the following research inquiries and hypotheses to be formulated. P1 - What factors determine the improvement of the organisational potential of the company towards process orientation? H1 - Three groups of factors can be identified: 1) factors related to identification, standardisation and formalisation of processes in the organisation, 2) factors related to the possibility of monitoring effectiveness and assigning unequivocally organisational roles (inner customer, process owner), 3) factors related to using computer programs. P2 - Is the organisational development of the company towards process orientation related to the implementation of selected management support systems? If so, to what extent? H2 - There is a relationship between the degree of the organisational development of the company towards process orientation and the implementation of selected management conceptions and tools, especially computerised ones. P3 - Should the diagnosis, improvement and design tools, as applied in the process training platform model described, be integrated? If so, to what extent? What is the role of soft procedure methods in the Company Process Orientation improvement? H3 - In order to improve the Company Process Orientation, an adjustment mechanism must be implemented, which will enable a continuous monitoring process of the efficiency of change. It is possible owing to the integration of the tools applied for the improvement of company process orientation through continuous examining and diagnosing of the process maturity of the company (CPM). To summarise, we should say that the research work analysis and the literature survey have allowed a process training platform model to be designed which is a system-integrated composition of process methods and tools activated at all levels of the organisational potential of the company, beginning with the starting process map and ending with harmonising the architecture of the organisation process of the company with the current strategic guidelines. It is a concept which takes into consideration modern tendencies in knowledge management as presented by K. Perechuda [Perechuda 2005]. In view of those tendencies, the initiative for change should come neither exclusively from above, nor exclusively from below. The "Process Coordinator", while operating at the tactical management level, initiates activities and transfers them to the strategic level, then, upon acceptance, transfers them to the operating level for execution (the rule: "from the middle up, then down again"). The tools and methods in the Process Training Platform model function in close relation with the process knowledge database which becomes, in the course of time, a strategic asset of the process-oriented company. Such functioning of the PTP is a model solution to the problems related to providing coherence to all management systems in the process-oriented company. We may say that: 1. The process orientation of a company is a phase in the organisational development of the company which is somewhere between the orientation to functions and the orientation to events. Development phases are blurred sets and elements of each of the three company orientations which can be found to a various extent in each of the remaining phases. 2. The diagnosis of the process maturity of the company is a recurrent methodical procedure allowing for the monitoring and building of a continuous process of the organisational improvement of the company towards the process orientation. 3. The process orientation implementation is not just a fad but a necessity. It promotes the efficiency of the computer system application and is fundamental for the further development towards orientation to event and the implementation of state-of-the-art management support systems. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • Ajdukiewicz K., Język i poznanie, t. 1, PWN, Warszawa 1985.
 • Alavi M., Youngjin Y., Productivity gains of BPR: Achieving success where others have failed, "Information Systems Management" 1995, Vol. 12.
 • Analiza procesowo-przedwdrożeniowa poprawy efektywności organizacyjnej przedsiębiorstwa Hutmen SA (materiały archiwalne przedsiębiorstwa).
 • Analiza procesowo-przedwdrożeniowa przedsiębiorstwa Archimedes SA (materiały źródłowe przedsiębiorstwa Archimedes).
 • Analiza procesowo-przedwdrożeniowa systemów jakości przedsiębiorstwa Rafako SA (materiały archiwalne przedsiębiorstwa).
 • Antczak Z., Gałwa S., Dynamiczna firma usługowa. Wybrane zagadnienia praktyki i teorii zarządzania, Academia Oeconomica, Wrocław 2000.
 • Antoszkiewicz J., Metody heurystyczne, PWE, Warszawa 1990.
 • Anusiewicz J. (red.), Język a kultura. Potoczność w języku i kulturze, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1992.
 • April A., Abran A., Software Maintenance Management. Evaluation and Continuous Improvement, Wiley, Hoboken, NJ, 2008.
 • Aronson E., Człowiek istota społeczna, PWN, Warszawa 1987.
 • Austin J.L., Mówienie i poznawanie, PWN, Warszawa 1993.
 • Awdiejew A., Gramatyka komunikacyjna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 1999.
 • Banaś K., Cypryjański J., Wykorzystanie metodyki IE do oceny przedsięwzięć informatycznych - analiza SWOT, [w:] E. Niedzielska, H. Dudycz, M. Dyczkowski (red.), Nowoczesne technologie informacyjne w zarządzaniu, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 955, Wydawnictwo AE, Wrocław 2002.
 • Barabasz A., Osobowość organizacji, Wydawnictwo UE, Wrocław 2008.
 • Bartoszewicz G., Integracja procesów biznesowych w systemach informacyjnych nowej ekonomii, [w:] E. Niedzielska, H. Dudycz, M. Dyczkowski (red.), Nowoczesne technologie informacyjne w zarządzaniu, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 955, Wydawnictwo AE, Wrocław 2002.
 • Bauman Z., Etyka ponowoczesna, PWN, Warszawa 1996.
 • Bazewicz M., Collen A., Podstawy metodologiczne systemów ludzkiej aktywności i informatyki, Politechnika Wrocławska, Wrocław 1995.
 • Bednarski L., Borowiecki R., Duraj J., Kurtys E., Waśniewski T., Wersty B. (red.), Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo AE, Wrocław 1993.
 • Berne E., W co grają ludzie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 • Bertalanffy L. von, Ogólna teoria systemów, PWN, Warszawa 1984.
 • Białobrzeski C. (red.), Podstawy poznawcze fizyki świata atomowego, PWN, Warszawa 1984.
 • Bibler W., Myślenie jako dialog, PWN, Warszawa 1982.
 • Bielski M., Organizacje. Istota, struktury, procesy, PWE, Łódź 2002.
 • Bieniok H. (red.), Metody i techniki diagnozowania systemu zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo AE, Katowice 1997.
 • Binsztok A., Perechuda K. (red.), Koncepcje, modele i metody zarządzania informacją i wiedzą, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1132, Wydawnictwo AE, Wrocław 2006.
 • Błaszczyński A., Słownik pojęć ekonomicznych, PWE, Wrocław 1994.
 • Blaug M., Metodologia ekonomii, PWN, Warszawa 1995.
 • Bleicher K., Auflage des Werkes, "Konzept Integriertes Management" 2004, Nr. 7, St. Gallen.
 • Błeszyński T., Audyt wewnętrzny systemu jakości, Weka, Warszawa 2002.
 • Bond T.C., Systems analysis and business process mapping: A symbiosis, "Business Process Management Journal" 1999, Vol. 5, No. 2.
 • Borkowski S., Siekański K., Zarządzanie funkcjonalne a procesowe w przedsiębiorstwach, "Organizacja i Kierowanie" 2004, nr 2.
 • Borowiecki R., Kwieciński M., Informacja i wiedza w zintegrowanym systemie zarządzania, Kantor Wydawniczy Zakamycze PWP, Zakamycze 2004.
 • Borówka M., CMMI czyli jak kontrolować rozwój oprogramowania, www.pti.gda.pl/2010.
 • Boxx R.W., Odom R.Y., Dunn M.G., Organization values and value congruency and their impact on satisfaction, commitment, and cohesion, "Public Personnel Management" 1991, Vol. 20.
 • Brache A.P., Rummler G.A., Improving Performance: How to Manage the White Space on the Organization Chart, Jossey-Bass, San Francisco, CA, 1990.
 • Bratnicki M., Transformacje przedsiębiorstw, Wydawnictwo AE, Katowice 1998.
 • Bratnicki M., Refleksje teoretyka nad przedsiębiorczością i przedsiębiorcami współczesnego biznesu, "Przegląd Organizacji" 2001, nr 5.
 • Bratnicki M., W poszukiwaniu teoretycznych podstaw pomiaru przedsiębiorczości, "Organizacja i Kierowanie" 2006, nr 2.
 • Brett C., The five axes of business application integration, Spectrum Reports, Winchester 2003.
 • Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
 • Brooks S.S., Managing the horizontal revolution, "HR Magazine" 1995, Vol. 40.
 • Bunge M., Scientific Research. Strategy of Philosophy, Springer Verlag, Berlin 1967.
 • Business Process Improvement. A draft methodology for UNE, www.une.edu.au/unesis/pdfs/bpi_methodolgy.pdf (16.10.2004).
 • Business Process Improvement Methodology. An Introduction to Work Simplification, The Ben Graham Corporation 1999, www.worksimp.com/ (17.10.2004).
 • Byrski W., Algorytmiczne podejście do tworzenia strategii firmy, V Konferencja Polish Oracle User Group - PLOUG, Zakopane, październik 1999, www.ploug.org.pl/2010.
 • Bytniewski A. (red.), Architektura zintegrowanego systemu informatycznego zarządzania, Wydawnictwo AE, Wrocław 2005.
 • Carnap R., Logiczna składnia języka, PWN, Warszawa 1995.
 • Chabik J., Orłowski C., Ewolucja dojrzałości informatycznych procesów wsparcia, [w:] C. Orłowski, Z. Kowalczuk, E. Szczerbicki (red.), Zastosowanie technologii informatycznych w zarządzaniu wiedzą, Pomorskie Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Gdańsk 2009.
 • Champy J., Reengineering Management, Harper Business, New York 1995.
 • Champy J.A., X-engineering przedsiębiorstwa. Przemyśl swój biznes w erze cyfrowej, Placet, Warszawa 2003.
 • Chang I.I., Brown E.M. (red.), Zarządzanie ryzykiem projektu, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001.
 • Chrapko M., CMMI, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
 • Cichosz P., Systemy uczące się, WNT, Warszawa 2000.
 • Cieśliński W., Systemy, metody i techniki zmian - ujęcie mikrospołeczne, [w:] K. Perechuda (red.), Zarządzanie zmianami, Wydawnictwo AE, Wrocław 1993.
 • Cieśliński W., Model aplikacji metod heurystycznych w decyzjach strategicznych, [w:] R. Krupski, K. Perechuda (red.), Decyzje strategiczne, Wydawnictwo AE, Wrocław 1995.
 • Cieśliński W., Systeme der System-Methodologien des Kommunikationsmanagements in der Prozessen der Unternehmenstransformation und -entwicklung, [w:] Theorie und Praxis der Unternehmensentwicklung, CIP-Einheitsaufnahme, Maribor 1996.
 • Cieśliński W., Metody i techniki procesualizacji zarządzania przedsiębiorstwem, materiał dydaktyczny, WWSZiP w Wałbrzychu, Wałbrzych 1999a.
 • Cieśliński W., Strategien der Sozialkommunikation der Firmenbildkriegerung in der krisensituation, [w:] Theorie und Praxis der Unternehmensentwicklung, CIP-Einheitsaufnahme, Maribor 1999b.
 • Cieśliński W., Procesualizacja zarządzania przedsiębiorstwem jako nowoczesna koncepcja zarządzania, [w:] E. Krzakiewicz (red.), Ewolucja pracy kierowniczej w warunkach integracji europejskiej, Wydawnictwo AE, Poznań 2000a.
 • Cieśliński W., Zarządzanie procesami, [w:] K. Perechuda (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości, Placet, Warszawa 2000b.
 • Cieśliński W., Zarządzanie procesami jako metoda podnoszenia wartości przedsiębiorstwa, [w:] M. Romanowska (red.), Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, SGH, Warszawa 2001.
 • Cieśliński W., Zarządzanie kadrami - ujęcie procesowe, [w:] K. Perechuda (red.), Zarządzanie firmą sportową, Leopoldinum, Wrocław 2002a.
 • Cieśliński W., Rafako process modeler (RPM), [w:] E. Niedzielska, H. Dudycz, M. Dyczkowski (red.), Nowoczesne technologie informacyjne w zarządzaniu, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 955, Wydawnictwo AE, Wrocław 2002b.
 • Cieśliński W., Semiologia sieci wirtualnych, [w:] E. Niedzielska, K. Perechuda (red.), Koncepcje i narzędzia zarządzania informacją i wiedzą, Wydawnictwo AE, Wrocław 2004.
 • Cieśliński W., Semiologia dekodowania wiedzy w organizacjach sieciowych, [w:] V. Galant, K. Perechuda (red.), Modele i metody zarządzania informacją i wiedzą, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1086, Wydawnictwo AE, Wrocław 2005.
 • Cieśliński W., Wykorzystanie doświadczeń treningu sportowego do rozwoju menedżerów w organizacjach, [w:] T. Listwan, S.A. Witkowski (red.), Sukces w zarządzaniu kadrami. Kapitał ludzki w organizacjach międzynarodowych, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1130, Wydawnictwo AE, Wrocław 2006.
 • Cieśliński W., Procesowa a informacyjna dojrzałość przedsiębiorstw - wyniki badań, [w:] A. Szewczyk (red.), Problemy społeczeństwa informacyjnego, t. 1, Wydawnictwo US, Szczecin 2007a.
 • Cieśliński W., Trenadżeryzm - procesowe ujęcie doskonalenia kapitału ludzkiego przedsiębiorstw, [w:] A. Potocki (red.), Społeczne aspekty przeobrażeń organizacyjnych, Difin, Warszawa 2007b.
 • Cieśliński W., Zmiany ontologii zarządzania - efektywna elastyczność, [w:] K. Krzakiewicz (red.), Zmiany w systemach zarządzania polskich przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe AE nr 86, Wydawnictwo AE, Poznań 2007c.
 • Cieśliński W., Podejście procesowe do zarządzania zasobami ludzkimi, [w:] M. Gableta, A. Cierniak-Emerych (red.), Zarządzanie w organizacjach funkcjonujących w Europie, WSH, Wrocław 2009a.
 • Cieśliński W., Zarządzanie procesami w firmie medycznej, [w:] K. Perechuda, M. Kowalewski (red.), Zarządzanie komercyjną firmą medyczną, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska ABC, Warszawa 2009b.
 • Cieśliński W. (red.), Najnowsze instrumenty opisu organizacji, WWSzZiP, Wałbrzych 2002.
 • Cieśliński W., Binsztok A., Zarządzanie wiedzą oraz uczenie się w procesach zmian organizacyjnych przedsiębiorstwa, [w:] J. Skalik (red.), Zmiana warunkiem sukcesu. Zarządzanie przełomu wieków, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 879, Wydawnictwo AE, Wrocław 2000.
 • Cieśliński W., Firlej W., Elementy heurystyki gospodarczej (materiał niepublikowany), Wrocław 1989.
 • Cieśliński W., Michałek R., Prakseologiczna karta wyników (PKW) w zarządzaniu rachunkiem kosztów procesów (ABC), [w:] Komputerowe systemy wielodostępowe, KSW'2001, cz. II, Zakład Informatyki Stosowanej, Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy, Bydgoszcz-Ciechocinek 2001.
 • Cieśliński W., Oleśniewicz P., Ontologiczno-metodologiczne elementy procesualizacji zarządzania, [w:] J. Skalik (red.), Zmiana warunkiem sukcesu. Przeobrażenia metod i praktyk zarządzania, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1092, Wydawnictwo AE, Wrocław 2005.
 • Cieśliński W., Oleśniewicz P., Kmiotek K., Lewicka D., Knowledge flow management in a sport training, "Research Yearbook" 2006, Vol. 12, No. 2.
 • Cieśliński W., Perechuda K., Model strategii procesualizacji zarządzania - ku elastyczności, [w:] K. Krzakiewicz (red.), Zmiany w systemach zarządzania polskich przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe nr 86, Wydawnictwo AE, Kraków 2007.
 • Cieśliński W., Perechuda K., Binsztok A., Wielichowski R., Zarządzanie procesami wysokiej sprawności na przykładzie Rafako, [w:] I. Durlik (red.), Zarządzanie procesami wysokiej sprawności, Politechnika Częstochowska, Częstochowa 2001.
 • Cummings T.G., Worley C.G., Organization Development and Change, Thomson/South Western, Mason, OH, 2005.
 • Curtis B., Hefley W.E., Miller S., The People Capability Maturity Model: Guidelines for Improving the Workforce, Dorling Kindersley (India), Delhi 2007.
 • Cyfert S., Strategiczne doskonalenie architektury procesów w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo AE, Poznań 2006.
 • Cyfert S., Metody definiowania procesów w organizacji, [w:] M. Hopej, M. Moszkowicz, J. Skalik (red.), Wiedza w gospodarce i gospodarka oparta na wiedzy. Zarządzanie w gospodarce opartej na wiedzy, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego nr 94, Wydawnictwo UE, Wrocław 2010.
 • Cyfert S., Krzakiewicz K., Dojrzałość procesowa organizacji, [w:] J. Stankiewicz (red.), Konkurencyjność i innowacyjność współczesnych organizacji, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2007a.
 • Cyfert S., Krzakiewicz K., Nauka o organizacji, TNOiK, Dom Organizatora, Toruń 2007b.
 • Czaja S., Teoriopoznawcze i metodologiczne konsekwencje wprowadzenia prawa entropii do teorii ekonomii, Wydawnictwo AE, Wrocław 1997.
 • Czakon W., Dynamika więzi międzyorganizacyjnych przedsiębiorstw, Wydawnictwo AE, Katowice 2007.
 • Czekaj J., Metody zarządzania informacją, Wydawnictwo AE, Kraków 2001.
 • Czekaj J. (red.), Zarządzanie procesami biznesowymi - aspekty metodyczne, Wydawnictwo UE, Kraków 2009.
 • Czekan D., Organizacje wirtualne - nowa rzeczywistość, [w:] J. Kisielnicki (red.), Informatyka w gospodarce globalnej, WNT, Warszawa-Szczyrk 2003.
 • Czerska J., Doskonalenie strumienia wartości, Difin, Warszawa 2009.
 • Davenport T.H., Competing and Analytics, Harvard Business School Press, Boston, MA, 2006.
 • Davenport T.H., Process Innovation: Reengineering Work through Information Technology, Harvard Business School Press, Boston, MA, 1993a.
 • Davenport T.H., Reed radical innovation and continuous improvement? Integrate process reengineering and TQM, "Planning Review" 1993b, No. 3.
 • Davenport T.H., Why reengineering failed, "Fast Company" (Premiere Issue) 1995, No. 1.
 • Davenport T.H., Beers M.C., Managing information about processes, "Journal of Management Information Systems" 1995, Vol. 12.
 • Davenport T.H., Harris J.G., Delong D.W., Jacobson A.L., Data to Knowledge to Results: Building an Analytic Capability, Harvard Business School Press, Boston, MA, 2001.
 • Davenport T.H., Prusak L., Working Knowledge: Home Organizations Manage What They Know, Harvard Business School Press, Boston, MA, 2000.
 • Davenport T.H., Prusak L., Wilson H.J., What's the Big Idea: Creating and Capitalizing on the Best Management Thinking, Harvard Business School Press, Boston, MA, 2003.
 • Davenport T.H., Short J.E, The new industrial engineering: information technology and business process redesign, "Management Review" 1990, Vol. 31.
 • Day G.S., The capabilities of market-driven organizations, "Journal of Marketing" 1994, Vol. 58.
 • Deming W.E., Out of the Crisis, The MIT Press, Cambridge, MA, 1982.
 • Domachowski W., Argyle M., Reguły życia społecznego, PWN, Warszawa 1994.
 • Domiński W., Dyczkowski M., Informatyka ekonomiczna, Wydawnictwo AE, Wrocław 2004.
 • Doren C.V., Historia wiedzy od zarania dziejów do dziś, Fine, Warszawa 1997.
 • Doroszewski W., Język, myślenie, działanie, PWN, Warszawa 1982.
 • Downs C.W., Communication Audits, Harper Collins Publishers, University of Kansas, Kansas 1988.
 • Drucker P.F., The coming of the new organization, "Harvard Business Review" 1988, January-February.
 • Drucker P.F., The New Realities, Harper and Row, New York 1989.
 • Drucker P.F., Zarządzanie w XXI wieku, Muza SA, Warszawa 2000.
 • Duimering P.R., Safayeni F., Purdy L., Integrated manufacturing: Redesign the organization before implementing flexible technology, "Sloan Management Review" 1993 (Summer).
 • Durlik I., Inżynieria zarządzania, strategie organizacji i zarządzania produkcją, Placet, Warszawa 1993.
 • Durlik I., Inżynieria zarządzania, strategie wytwarzania projektowania procesów i systemów produkcyjnych, Placet, Warszawa 1996.
 • Durlik I., Restrukturyzacja procesów gospodarczych. Reengineering: teoria i praktyka. Business Process Reengineering w warunkach High-Technology, Placet, Warszawa 1998.
 • Dymond K.M., CMM Handbuch. Das Capability Maturity Model für Software, Springer-Verlag, Berlin 2002.
 • Dziadkowiec G., Business engineering - nowa metoda usprawniania procesów w przedsiębiorstwie, [w:] M. Przybyła (red.), Zarządzanie firmą (nowe trendy w zarządzaniu), Wydawnictwo AE, Wrocław 1998.
 • Dziechciarz J., Ekonometria - metody, przykłady, zadania, Wydawnictwo AE, Wrocław 2003.
 • Dziechciarz J. (red.), Projektowanie, ocena i wykorzystanie danych rynkowych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego nr 51, Wydawnictwo UE, Wrocław 2009.
 • Earl M.J., Sammler J.L., Short J.E., Strategies for business process reengineering: Evidence from field studies, "Journal of Management Information Systems" 1995, Vol. 21, No. 1.
 • Eco U., Semiologia życia codziennego, Czytelnik, Warszawa 1996.
 • Ehrlich S., Dynamika norm, WSiP, Warszawa 1994.
 • Ehrlich S., Wiążące wzory zachowań, PWN, Warszawa 1995.
 • Elzinga D.J., Horak T., Lee C.-Y., Survey of business process management practices in America's leading firms (Report), University of Florida, Department of Industrial and Systems Engineering: Business Process Management Institute, Florida 1994.
 • Enterprises of XXI Century. Looking for New Metaparadigm, www.robocopper.com/2008.
 • Eriksen T.H., Tyrania chwili, PIW, Warszawa 2001.
 • Extreme Programming and the Capability Maturity Model, www.xprogramming.com/xpmag/xp_and_cmm.htm/2009.
 • Filipowicz P., Strategia organizacji a zarządzanie procesami, [w:] M. Romanowska, M. Trocki (red.), Podejście procesowe w zarządzaniu, t. 1, Warszawa 2004.
 • Filozofia a nauka - zarys encyklopedyczny, Wydawnictwo PAN, Warszawa 1987
 • Fliegner W., Obiektowo zorientowane modelowanie procesów, [w:] E. Niedzielska, H. Dudycz, M. Dyczkowski (red.), Nowoczesne technologie informacyjne w zarządzaniu, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 955, Wydawnictwo AE, Wrocław 2002.
 • Forst J., Prozessmanagement als Kernkompetenz, Gabler Verlag, Wiesbaden 1996.
 • Frąckiewicz J.L., Systemy sprawnego działania, Ossolineum, Wrocław 1980.
 • Frąckiewicz J.L., Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 1998.
 • Gadamer H.-G., Rozum, słowo, dzieje, PIW, Warszawa 2000.
 • Gaitanides M., Zweite Prozessmanagementwelle, "Zeitschrift Führung + Organisation" 2005, Bd. 34, H. 4.
 • Galvin R., Singer D.L., Business process design: The new common sense, "Association Management" 1996, Vol. 48.
 • Gasparski W., Etyka biznesu jako przedmiot badań, nauczania i zastosowań, [w:] W. Gasparski (red.), Etyka zawodowa w biznesie, Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów, Bielsko-Biała 1998.
 • Gasparski W., Projektowanie organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Gasparski W. (red.), Metodologia projektowania inżynierskiego, PWN, Warszawa 1973.
 • Gasparski W. (red.), Projektowanie i systemy. Zagadnienia metodologiczne, t. 2, Ossolineum, Wrocław 1980.
 • Góralczyk A., Świat procesów, "Magazyn CXO" 2003, październik.
 • Góralski A., Metody opisu i wnioskowania statystycznego w psychologii i pedagogice, PWN, Warszawa 1987.
 • Gospodarek T., Modelowanie w naukach o zarządzaniu oparte na metodzie programów badawczych i formalizmie reprezentatywnym, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego nr 44, Wydawnictwo UE, Wrocław 2009.
 • Gospodarowicz A., Zarządzanie bankiem komercyjnym, PWE, Warszawa 2000.
 • Gospodarowicz A. (red.), Bankowość detaliczna - idee, modele, procesy, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego nr 54, Wydawnictwo UE, Wrocław 2009.
 • Grajewski P., Procesowe projekcje organizacyjne, "Przegląd Organizacji" 2000, nr 5.
 • Grajewski P., Koncepcja struktury organizacji procesowej, Dom Organizatora, Toruń 2003.
 • Grajewski P., Organizacja procesowa - współczesne wyzwanie, "Przegląd Organizacji" 2004, nr 12.
 • Grajewski P., Organizacja procesowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007a.
 • Grajewski P., Sprawność przebiegu procesów w działaniu współczesnej organizacji jako warunek kreowania wartości dodanej, [w:] J. Stankiewicz (red.), Konkurencyjność i innowacyjność współczesnych organizacji, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2007b.
 • Grodziński E., Filozoficzne podstawy logiki wielowartościowej, PWN, Warszawa 1989.
 • Gruchman G., Reorganizacja procesów biznesowych - przeszłość, teraźniejszość i (prawdopodobna) przyszłość, [w:] W. Abramowicz (red.), Business Information Systems, Zeszyty Naukowe AE, Poznań 1997.
 • Gruchman G., Model PDF, czyli procesowa dojrzałość firmy, "Magazyn CXO" 2002a, nr 2.
 • Gruchman G., Orientacja na procesy biznesowe, "Manager" 2002b, nr 7.
 • Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Metody projektowania systemów zarządzania, Difin, Warszawa 2004.
 • Habermas J., Teoria działania komunikacyjnego, t. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 • Hall G., Rosenthal J., Wade J., How to make reengineering really work, "Harvard Business Review" 1993, November-December.
 • Halpern P., Na tropach przeznaczenia, CIS, Warszawa 2006.
 • Hammer M., Reengineering work: Don't automate, obliterate, "Harvard Business Review" 1990, July-August.
 • Hammer M., Reengineering: The Implementation Perspective, Center for Reengineering Leadership, Boston, MA, 1993.
 • Hammer M., Beyond Reengineering: How the Process-centered Organization is Changing Our Lives, HarperBusiness, New York 1996a.
 • Hammer M., Engineer of reengineering finds fans in the ranks, "USA Today" 1996b, July 5th.
 • Hammer M., Reinżynieria i jej następstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 • Hammer M., Champy J., Reengineering the Corporation: A Manifesto for Business Revolution, Harper Business, New York, NY 1993.
 • Hammer M., Champy J., Reengineering w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 • Hammer M., Stanton S.A., The Reengineering Revolution: A Handbook, Harper Business, New York 1995.
 • Hammer M., Stanton S., Jak naprawdę funkcjonuje firma zarządzana procesowo, "Harvard Bussiness Review Polska" 2003, nr 7.
 • Harrington H.J., Business Process Improvement: The Breakthrough Strategy for Total Quality, Productivity, and Competitiveness, McGraw-Hill, New York 1991.
 • Harrington H.J., Continuous versus breakthrough improvement. Finding the right answer, "Business Process Reengineering and Management Journal" 1995, Vol. 1, No. 3.
 • Haus B., Procesowe zarządzanie produkcją i pracą, [w:] M. Romanowska, M. Trocki (red.), Podejście procesowe w zarządzaniu, t. 1, SGH, Warszawa 2004.
 • Heller M., Nowa fizyka i nowa teologia, Wydawnictwo Diecezjalne, Tarnów 1992.
 • Hołówka T., Myślenie potoczne, PWN, Warszawa 1986.
 • Hong Y.Y., Bron E.M., Zarządzanie ryzykiem projektu, ABC, Warszawa 2001.
 • Hopej M., Moszkowicz M., Skalik J. (red.), Wiedza w gospodarce i gospodarka oparta na wiedzy. Edukacja w gospodarce opartej na wiedzy, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego nr 93, Wydawnictwo UE, Wrocław 2010.
 • Imai M., Kaizen: The Key to Japan's Competitive Success, McGraw-Hill, New York 1986.
 • Is a horizontal organization for you? "HR Magazine" 1995, No. 40.
 • Jacka J.M., Keller P.J., Business Process Mapping. Improving Customer Satisfaction, John Wiley & Sons, New York 2002.
 • Jackson T.L., Jones K.R., Jones K., Implementing a Lean Management System, Productivity Press, New York 1995.
 • Jacobson R., W poszukiwaniu istoty języka, PWN, Warszawa 1989.
 • Jadacki J.J., Spór o granice poznania, PWN, Warszawa 1985.
 • Jagoda H., Lichtarski J. (red.), Kierunki i dylematy rozwoju nauki i praktyki zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo UE, Wrocław 2010.
 • Jajuga K. (red.), Zarządzanie ryzykiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Januszewski A., Informatyka w przedsiębiorstwie, systemy i procesy informatyzacji, WSZiF, Bydgoszcz 2001.
 • Jaruga A.A., Nowak W.A., Szychta A., Rachunkowość zarządcza, Absolwent, Łódź 1999.
 • Jasiński Z., Zarządzanie pracą, Placet, Warszawa 1999.
 • Jina J., Wright D.T., Business Processes - A Natural Approach, ESRC Business Process Resource Centre, Warwick University, Warwick 1996.
 • Kafel T., Podstawy metodyczne zarządzania procesami, Zeszyty Naukowe nr 713, Wydawnictwo AE, Katowice 2006.
 • Kant E., Krytyka władzy sądzenia, PWN, Warszawa 1986.
 • Kaplan R.S., Norton D.P., Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 • Kaplan R.S., Norton D.P., The balanced scorecard: Measures that drive performance, "Harvard Business Review" 1992, No. 1.
 • Kasiewicz S., Procesy biznesowe z perspektywy zarządzania wartością, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2004, nr 8.
 • Kasprzak T. (red.), Modele referencyjne przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2005.
 • Katz D., Kahn R.L., Społeczna psychologia organizacji, PWN, Warszawa 1979.
 • Kempny M. (red.), Współczesne teorie wymiany społecznej, PWN, Warszawa 1992.
 • Kempny M., Szmatka J., Współczesne teorie wymiany społecznej, PWN, Warszawa 1992.
 • Kettinger W.J., Teng J.T.C., The process reengineering life cycle methodology: A case study, Working Paper, College of Business Administration at University of Southern California, Los Angeles 1996.
 • Kiełczewski S., Strategia rozwoju przedsiębiorstwa, Wydawnictwo AE, Wrocław 1992.
 • Kiełtyka L., Komunikacja w zarządzaniu, Placet, Warszawa 2002.
 • Kircher M., BPO Implementation of Standard Software, Springer-Verlag, Berlin 1999.
 • Kisielewski J., Sroka H., Systemy informacyjne w biznesie: Informatyka dla zarządzania, Placet, Warszawa 1999.
 • Klischewski R., Wetzel I., Vertragsbasiertes Prozessmanagement als Leitbild für die organisationsübergreifende Workflowunterstützung, Universität Hamburg, FB Informatik/Softwaretechnik, Hamburg 2007.
 • Kmita J., Jak słowa łączą się ze światem, PWN, Poznań 1995.
 • Kneuper R., CMMI. Verbesserung von Softwareprozessen mit Capability Maturity Model Integration. 2, Universität Heidelberg, Heidelberg 2006.
 • Knosala R. (red.), Komputerowo zintegrowane zarządzanie, t. 1 i 2, WNT, Warszawa 2006.
 • Knosala R. (red.), Komputerowo zintegrowane zarządzanie, t. 1 i 2, WNT, Warszawa 2007.
 • Kobielus J.G., Strategia. Obsługa procesów pracy, IDG, Warszawa 1998.
 • Kołakowski L., O co nas pytają wielcy filozofowie, Wydawnictwo Znak, Kraków 2005.
 • Kopacz T., Dyrygent procesów, "Computerworld" 2004, listopad.
 • Kopertyńska W.M., Motywowanie pracowników - teoria i praktyka, Placet, Warszawa 2008.
 • Korczak J., Dudycz H., Dyczkowski M. (eds.), Advanced Information Technologies for Management - AITM 2009, Research Papers of Wrocław University of Economics No. 85, Wrocław University of Economics Publishing House, Wrocław 2009.
 • Kostera M., Postmodernizm w zarządzaniu, PWE, Warszawa 1996.
 • Kotarbiński T., Traktat o dobrej robocie, Ossolineum, Wrocław 1973.
 • Kotarbiński T., Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk, Ossolineum, Wrocław 2004.
 • Kotler P., Marketing, Gebethner & Ska, Warszawa 1994.
 • Koźmiński A.K., Analiza systemowa organizacji, PWE, Warszawa 1979.
 • Koźmiński A.K. (red.), Współczesne koncepcje zarządzania, PWE, Warszawa 1985.
 • Koźmiński A.K., Piotrowski W. (red.), Zarządzanie - teoria i praktyka, PWN, Warszawa 1996.
 • Koźmiński A.K., Piotrowski W. (red.), Zarządzanie. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Kraśniak J., Podejście procesowe do zarządzania przedsiębiorstwem, [w:] E. Krzakiewicz (red.), Ewolucja pracy kierowniczej w warunkach integracji europejskiej, Wydawnictwo AE, Poznań 2000.
 • Krawczyk S., Zarządzanie procesami logistycznymi, PWE, Warszawa 2005.
 • Krawiec F.F., Transformacja firmy w nowej gospodarce, koncepcje, strategie, struktury i technologie w zarządzaniu, Difin, Warszawa 2005.
 • Krąpiec M., Język i świat realny, PWN, Lublin 1985.
 • Krokos J. ks., Fenomenologia Edmunda Husserla, Aleksandra Pandera, Maxa Schellera, Katolicka Agencja Wydawnicza MAG, Wrocław 1989.
 • Krupski R., Projektowanie układów regulacji w złożonych systemach produkcyjnych, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 217, Wydawnictwo AE, Wrocław 1982.
 • Krupski R., Metody i techniki planowania strategicznego, Wrocławska Biblioteka Współczesnego Menedżera, Wydawnictwo AE, Wrocław 1991.
 • Krupski R., Metody i organizacja planowania strategicznego w przedsiębiorstwie, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków 1993.
 • Krupski R., Strategie czyste przedsiębiorstwa, [w:] R. Krupski, K. Perechuda (red.), Decyzje strategiczne w organizacjach gospodarczych, Wydawnictwo AE, Wrocław 1994.
 • Krupski R., Elementy zarządzania strategicznego, Ossolineum, Wrocław 1996a.
 • Krupski R., Strategia a struktura. Struktury strategiczne, [w:] R. Krupski, M. Przybyła (red.), Struktury organizacyjne przedsiębiorstw i ich ugrupowań, Ossolineum, Wrocław 1996b.
 • Krupski R. (red.), Zarządzanie strategiczne. Koncepcje. Metody, Wydawnictwo AE, Wrocław 1998.
 • Krupski R. (red.), Zarządzanie strategiczne, PAN, WWSZiP, Wałbrzych 2001.
 • Krupski R. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu. Ku superelastycznej organizacji, PWE, Warszawa 2005.
 • Krupski R. (red.), Elastyczność organizacji, Wydawnictwo UE, Wrocław 2008a.
 • Krupski R. (red.), Zarządzanie strategiczne. Podstawowe problemy, Wydawnictwo WWSZiP, Wałbrzych 2008b.
 • Krupski R., Lichtarski J. (red.), Stan i perspektywy rozwoju teorii i praktyki zarządzania na progu XXI wieku, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 940, Wydawnictwo AE, Wrocław 2002.
 • Krupski R., Niemczyk J., Stańczyk-Hugiet E., Koncepcje strategii organizacji, PWE, Warszawa 2009.
 • Krzyżanowski L.J., Nauki organizacji i zarządzania w Polsce w latach 1900-1995, PAN, Warszawa 1995a.
 • Krzyżanowski L.J., W sprawie koncepcji Piotra Płoszajskiego dotyczącej kierunków zmian w paradygmatach, [w:] Letnia szkoła zarządzania, Wydawnictwo UG, Gdańsk 1995b.
 • Krzyżanowski L. (red.), Podstawy nauki o organizacji i zarządzaniu, PWN, Warszawa 1994.
 • Kubiak B.F., Korowicki A., Human-computer Interaction, Wydawnictwo UG, Gdańsk 1997.
 • Kubiak B.F., Korowicki A., Human-computer Interaction, Wydawnictwo UG, Gdańsk 1999.
 • Kubiak B.F., Korowicki A., Human-computer Interaction, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2001.
 • Kubiak B.F., Korowicki A., Information Management, Gdańsk University Press, Gdańsk 2009.
 • Kuc R.B., Audyt wewnętrzny, PTM, Warszawa 2002.
 • Kuderowicz Z., Dilthey, PWN, Warszawa 1987.
 • Kuderowicz Z. (red.), Myśli i ludzie. Filozofia współczesna, PWN, Warszawa 1983.
 • Kurnal T. (red.), Teoria organizacji i zarządzania, PWN, Warszawa 1981.
 • Lachowicz Z., Trening potencjału kierowniczego, PWE, Warszawa 2005.
 • Lasek M., Pęczkowski M., Otmianowski B., Analiza procesów biznesowych z wykorzystaniem programów iGrafx Process 2000 for Six Sigma, WSISZ, Warszawa 2003.
 • Le Chatelier H., Filozofia systemu Taylora, INO, Warszawa 1926.
 • Leniewicz E., Teoria zdarzeń w ujęciu prakseologicznym, "Prakseologia" 1975, nr 1.
 • Lichtarski J., Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Wydawnictwo AE, Wrocław 1997.
 • Lichtarski J., Współczesne koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem - istota, relacje, problemy stosowania, "Przegląd Organizacji" 1999, nr 1.
 • Lichtarski J., O relacjach pomiędzy podejściem funkcjonalnym i procesowym w zarządzaniu, [w:] M. Romanowska (red.), Podejście procesowe w zarządzaniu, t. 1, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2004.
 • Lichtarski J., Naprawmy proces nauczania na kierunku "zarządzanie", "Przegląd Organizacji" 2009, nr 3.
 • Lichtarski J. (red.), Podstawy nauk o przedsiębiorstwie, Wydawnictwo AE, Wrocław 1997.
 • Lichtarski J., Jagoda H. (red.), Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo AE, Wrocław 2006.
 • Lichtarski J., Węgrzyn A., Wspólne płaszczyzny różnych koncepcji i metod zarządzania, "Przegląd Organizacji" 2000, nr 12.
 • Lin F.R., Yang M.Ch., A generic structure for business process modeling, "Business Process Management Journal" 2002, Vol. 8, No. 1.
 • Lisowski A. (red.), Doświadczenia ze stosowania siatek czynności (PERT), GIG, Katowice 1966.
 • Lucas H.C., The T-form Organization: Using Technology to Design Organizations for the 21st Century, Jossey-Bass, San Francisco 1996.
 • Luszniewicz A. (red.), Statystyka w zarządzaniu, Księgarnia Ekonomiczna, Warszawa 2003.
 • Lutyńska K., Welland A.P., Wywiad kwestionariuszowy, analiza teoretyczna i badania empiryczne, Ossolineum, Wrocław 1983.
 • Łańcucki J., Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie, Biblioteka Menedżera i Służby Pracowniczej, Bydgoszcz 1995.
 • Łasiński G., Sprawność zarządzania organizacją sportową, Studia i Monografie nr 70, Wydawnictwo AWF, Wrocław 2003.
 • Łasiński G., Rozwiązywanie problemów w organizacji, moderacje w praktyce, PWE, Warszawa 2007.
 • Łobos K., Teoria struktur organizacyjnych, Wydawnictwo AE, Wrocław 2003.
 • Łobos K., Struktury organizacyjne - efektywność ekonomiczna, Wydawnictwo AE, Wrocław 2008.
 • Maciewicz W., Nietzsche jako prekursor postmodernizmu, materiały V Ogólnopolskiego Zjazdu Filozoficznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Toruńskiego, Toruń 1995.
 • Majka J., Metodologia nauk teologicznych, PWN, Warszawa 1981.
 • Malhotra Y., Business process redesign: An overview, "IEEE Engineering Management Review" 1998, Vol. 26, No. 3, www.kmbook.com/bpr.htm (8.08.2004).
 • Malhotra Y., Integrating Knowledge Management Technologies in Organizational Business Processes: Getting Real Time Enterprises to Deliver Real Business Performance, www.kmnetwork.com/KnowledgeManagementRealTimeEnterpriseBusinessModels.pdf (31.01.2005).
 • Manganelli R., Raspa S., Why reengineering has failed, "Management Review" 1995, Vol. 84.
 • Marciszewski W. (red.), Mała encyklopedia logiki, Ossolineum, Wrocław 1988.
 • Martyniak Z., Inwentyka przemysłowa, CRZZ, Warszawa 1985.
 • Martyniak Z., Organizatoryka, PWE, Warszawa 1987.
 • Martyniak Z., Metodologia wartościowana pracy, Antykwa, Kraków 1998a.
 • Martyniak Z., Nowe metody i techniki zarządzania organizacją, Wydawnictwo AE, Kraków 1998b.
 • Martyniak Z., Organizacja i zarządzanie. 70 problemów teorii i praktyki, Antykwa, Kraków 2001.
 • Martyniak Z. (red.), Nowoczesne metody zarządzania produkcją, Wydawnictwo AGH, Kraków 1996.
 • Martyniak Z. (red.), Elementy zarządzania informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo AE, Kraków 1997.
 • Martyniak Z. (red.), Zarządzanie informacją i komunikacją. Zagadnienia wybrane w świetle studiów i badań empirycznych, Wydawnictwo AE, Kraków 2000.
 • Martyniak Z., Sanak J., Wprowadzenie do reengineeringu, "Organizacja i Kierowanie" 1995, nr 3.
 • Masłyk E., Teoria i praktyka rozwoju organizacyjnego, Ossolineum, Wrocław 1978.
 • Mayntz R., Holm K., Hübner P., Wprowadzenie do metod socjologii empirycznej, PWN, Warszawa 1985.
 • Mazur M., Cybernetyka i charakter, PIW, Warszawa 1976.
 • McAdam R., O'Hare C., An improved BPR approach for offline enabling processes, "Business Process Management Journal" 1998, Vol. 4, No. 3.
 • McCormack K.P., Johnson W.C., Business Process Orientation, St. Lucie Press, London 2001.
 • Michalski K., Heidegger i filozofia współczesna, PIW, Warszawa 1978.
 • Mikołajczyk Z., Metody i techniki zarządzania w zarządzaniu procesowym (na tle XX-wiecznej literatury przedmiotu), [w:] Romanowska M. (red.), Podejście procesowe w zarządzaniu, t. 1, SGH, Warszawa 2004.
 • Mikołajczyk Z., Techniki organizatorskie, PWN, Warszawa 1983.
 • Mikuła B., W kierunku organizacji inteligentnych, Antykwa, Kraków 2001.
 • Mikuła B., Organizacje oparte na wiedzy, Wydawnictwo AE, Kraków 2006.
 • Miles R.E., Snow C.C., Causes of failure in network organizations, "Sloan Management Review" 1992, Summer.
 • Milewski T., Językoznawstwo, PWN, Warszawa 1975.
 • Miller D., Wpływ wiedzy projektanta na formułowanie problemu projektowego - ujęcie prakseologiczne, PAN, Warszawa 1990.
 • Mintzberg H., Jorgensen J., Dougherty D., Westley F., Some surprising things about collaboration - knowing how people connect makes it work better, "Organizational Dynamics" 1996, Spring.
 • Mische W., Reinventing through reengineering: A methodology for enterprise transformation, "Information Systems Management" 1996, Vol. 13, June.
 • Morawski J.M., Gospodarka informacją w układzie pilot-samolot, Politechnika Rzeszowska, Rzeszów-Warszawa 1994.
 • Morgan G., Obrazy organizacji, PWN, Warszawa 1987.
 • Mreła H., Metody zarządzania pracą, PWE, Warszawa 1979.
 • Müller U., Szczupłe organizacje, Placet, Warszawa 2000.
 • Muller R., Rupper P., Process Reengineering, optymalizacja procesów zorientowanych na klienta, Wydawnictwo Astrum, Wrocław 2000.
 • Naisbitt J., Megatrendy, Zysk i S-ka, Poznań 1997.
 • Nęcka Z., Twórcze rozwiązywanie problemów, Impuls, Kraków 1994.
 • Niedzielska E., Dudycz H., Dyczkowski M. (red.), Nowoczesne technologie informacyjne w zarządzaniu, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1134, Wydawnictwo AE, Wrocław 2006.
 • Niemczyk J., Wyróżniki, budowa i zachowania strategiczne układów outsourcingowych, Wydawnictwo AE, Wrocław 2006.
 • Niemczyk J., Ujęcie procesowe w zbiorze antynomii zarządzania, http://www.strategie.biz.pl/, 2010.
 • Nogalski B., Nauki o zarządzaniu wobec wyzwań przyszłości, "Współczesne Zarządzanie" 2007, nr 1.
 • Nogalski B., Grajewski P., Zarządzanie procesami, [w:] Leksykon zarządzania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 • Nogalski B., Grajewski P., Reorientacja procesowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem, [w:] R. Borowiecki, A. Jaki (red.), Zarządzanie restrukturyzacją przedsiębiorstw w procesie globalizacji gospodarki, Wydawnictwo AE Kraków, TNOiK, Warszawa-Kraków 2005.
 • Normy ISO 9001:2000, 9001:2008, Polski Komitet Normalizacyjny, 2009.
 • Nowak E. (red.), Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza w zarządzaniu dokonaniami, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego nr 53, Wydawnictwo UE, Wrocław 2009a.
 • Nowak E. (red.), Systemy zarządzania kosztami i wynikami, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego nr 58, Wydawnictwo UE, Wrocław 2009b.
 • Nowicki A., Turek T., Technologie informacyjne dla ekonomistów. Narzędzia. Zastosowania, Wydawnictwo UE, Wrocław 2010.
 • Nowosielski S., Podejście procesowe w logistyce, Wydawnictwo AE, Wrocław 2008.
 • Nowosielski S. (red.), Podejście procesowe w zarządzaniu, Wydawnictwo UE, Wrocław 2009.
 • Obłój K., Strategie sukcesu firmy, PWE, Warszawa 1993.
 • Obłój K., Strategia organizacji, PWE, Warszawa 1998.
 • Obłój K., Cushman P.D., Koźmiński A.K., Winning Continuous Improvement Theory in High Performance Organizations, Suny Press, Albany 1995.
 • Obłój K., Zdziarski M., Wyzwania stojące przed prezesami firm w 2005 roku, "Harvard Business Review Polska" 2004, listopad.
 • Olson S.R., Komunikacja w organizacji i zarządzaniu, Oficyna Wydawnicza PW, Wrocław 1995.
 • Olson S.R., Teoria komunikowania: ponowne rozpatrzenie kwestii, [w:] B. Dobek-Ostrowska (red.), Współczesne systemy komunikowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1997.
 • Olszewska B., Podstawy zarządzania, AE, Wrocław 2004.
 • Olszewska B. (red.), Podstawy zarządzania. Przedsiębiorstwo na progu XXI wieku, Wydawnictwo AE, Wrocław 2004.
 • Orłowski C., Soft modeling support for managing knowledge-based information technology, "Cybernetics and Systems" 2002, Vol. 33, No. 4.
 • Orłowski C., Szczerbicki E., Evaluation of information technology projects, "Cybernetics and Systems" 2002, Vol. 33, No. 6.
 • Orson S., Komunikacja społeczna w organizacji, Oficyna Wydawnicza PW, Wrocław 1995.
 • Osterloh M., Frost J., Prozessmanagement als Kernkompetenz, Gabler, Wiesbaden 1996.
 • Pareto V., Uczucia i działania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 • Pawalak W.R., Poradnik menedżera jakości, Weka, Warszawa 2002a.
 • Pawalak W.R., Zarządzanie jakością według norm serii ISO 9000, Weka, Warszawa 2002b.
 • Pelc J. (red.), Znaczenie i prawda. Rozprawy semiotyczne, PWN, Warszawa 1994.
 • Pełka B., Polityka, strategia i restrukturyzacja przemysłu w systemie gospodarczym, ORGMASZ, Warszawa 1995.
 • Peppard J., Rowland P., Podstawy zarządzania. Re-engineering, Warszawa 1997.
 • Perechuda K., Nowoczesne metody zarządzania firmą, Wydawnictwo AE, Wrocław 1993.
 • Perechuda K., Organizacja wirtualna, Ossolineum, Wrocław 1997.
 • Perechuda K., Metody zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo AE, Wrocław 1999.
 • Perechuda K., Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości. Koncepcje, modele, metody, Placet, Warszawa 2000.
 • Perechuda K., Dyfuzja wiedzy w przedsiębiorstwie sieciowym. Wizualizacja i kompozycja, Wydawnictwo AE, Wrocław 2005.
 • Perechuda K., Cieśliński W., Sport training as the open system, [w:] F.A. Stowell, D. West, J.G. Howell (red.), Systems Science Addressing Global Issues, University of Paysley, Paysley, Scotland, United Kingdom, Plenum Press, New York and London 1993.
 • Perechuda K., Cieśliński W., Metodologia mapowania procesów, [w:] M. Przybyła (red.), Zarządzanie i marketing. Zarządzanie w praktyce, Wydawnictwo AE, Wrocław 1999.
 • Perechuda K., Cieśliński W., Zarządzanie mapami wiedzy, [w:] K. Krzakiewicz (red.), Kulturowe i organizacyjne uwarunkowania strategii przedsiębiorstw, Wydawnictwo AE, Poznań 2001.
 • Perechuda K., Cieśliński W., Modele organizacyjnego uczenia regionów a procesy organizacyjnego uczenia się przedsiębiorstw, PWSZ, Tarnobrzeg 2010.
 • Perechuda K., Srzednicki A., Cieśliński W., Zarządzanie procesem jako instrument doskonalenia efektywności przedsiębiorstwa, [w:] T. Wawak (red.), Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie, t. 3, Wydawnictwo UJ, Kraków 2000.
 • Płoszajski P., Modele zarządzania organizacjami na przełomie XXI wieku, odn-plock.edu.pl/ odn/mat/menedz/pliki/wyklad.pdf (7.08.2004).
 • Płoszajski P., Organizacja przyszłości: przerażony kameleon. W kierunku nowej filozofii zarządzania, www2.sgh.waw.pl/sgh/katedry/ktz/ktz/zajecia/materialy/tresc/pliki/prof._Ploszajski_-_Organizacja_przyszlosci.pdf (8.08.2004).
 • Pokusa T., Proces i zarządzanie procesowe w łańcuchu dostaw, [w:] M. Romanowska, M. Trocki (red.), Podejście procesowe w zarządzaniu, SGH, Warszawa 2004.
 • Popper K.R., Nędza historycyzmu, PWN, Warszawa 1985.
 • Popper K.R., Wiedza obiektywna, PWN, Warszawa 1996.
 • Porter M.E., Competitive Advantage: Creating & Sustaining Superior Performance, The Free Press, New York 1985.
 • Pritchard J., Business process management - lessons from European business, "Business Process Management Journal" 1999, Vol. 5, No. 1.
 • Prymon M., Badania marketingowe w aspektach menedżerskich, Wydawnictwo UE, Wrocław 2009.
 • Przybyła M. (red.), Organizacja i zarządzanie. Podstawy wiedzy menedżerskiej, Wydawnictwo AE, Wrocław 2003.
 • Przybyła M., Wudarzewski W., Koziński J., Struktura organizacyjna jako narzędzie zarządzania, Wydawnictwo AE, Wrocław 1992.
 • Pszczołowski T., Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, PWN, Warszawa 1978.
 • Puzynina J., Język wartości, PWN, Warszawa 1992.
 • Quine W.O., Znaczenie, prawda, oznaczanie. Rozprawy semiotyczne, PWN, Warszawa 1994.
 • Radisic I., Ein prozessorientierter, policy-basierter Ansatz für ein integriertes, dienstorientiertes Abrechnungsmanagement, PhD thesis, Ludwig-Maximilians-Universität, München 2003.
 • Reed R., Lemak D.J., Montgomery J.C., Beyond process: TQM content and firm performance, "Academy of Management Review" 1996, Vol. 21, January.
 • Romanowska M., Trocki M. (red.), Podejście procesowe w zarządzaniu, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2004.
 • Rudniański J., Kompromis i walka, PWN, Warszawa 1989.
 • Rummler G.A., Brache A.P., Managing with white space, "Training Magazine" 1991, January.
 • Rummler G.A., Brache A.P., Podnoszenie efektywności organizacji, PWE, Warszawa 2000a.
 • Rummler G.A., Brache A.P., Effektive Wissensnutzung bei der Planung und Umsetzung von Geschäftsprozessen, Xpert.press, Reihe 2000b.
 • Rutledge R.W., Escalation of commitment in groups and the effects of information framing, "Journal of Applied Business Research" 1995, Vol. 11, Spring.
 • Rymarczyk M. (red.), Decyzje, symulacja, sieci, Wydawnictwo WBS, Poznań 1997.
 • Scheer A.-W., Business Process Reengineering, Springer-Verlag, Berlin 1994.
 • Scheer A.-W., ARIS - Business Process Modeling, Springer-Verlag, Berlin 1999.
 • Scheer A.-W., Forst J., Prozessmanagement als Kernkompetenz, Gabler Verlag, Wiesbaden 1996.
 • Scheer A.-W., Thomas O., Geschäftsprozessmodellierung mit der ereignisgesteuerten, "Prozesskette" 2005, Bd. 34, H. 8-9.
 • Sempoliński M. (red.), Studia epistemologiczne. Transcendencja i ideał poznawczy, Ossolineum, Wrocław 1990.
 • Senge P., Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się, Wolters Kluwer, Kraków 2006
 • Sierocka B., Aspekty kompetencji komunikacyjnej, ATUT, Wrocław 2005.
 • Singh J., Verbeke W., Rhoads G.K., Do organizational practices matter in role stress processes? A study of direct and moderating effects for marketing-oriented boundary spanners, "Journal of Marketing" 1996, Vol. 60.
 • Skalik J., Projektowanie systemów zarządzania, Wydawnictwo AE, Wrocław 1997.
 • Skalik J. (red.), Zmiana warunkiem sukcesu. Dynamika zmian w organizacji - ewolucja czy rewolucja, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1141, Wydawnictwo AE, Wrocław 2006.
 • Skalik J. (red.), Zmiana warunkiem sukcesu. Rozwój i zmiany w małych i średnich przedsiębiorstwach, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego nr 49, Wydawnictwo UE, Wrocław 2009.
 • Skarga B., Przeszłość i interpretacje, PWN, Warszawa 1987.
 • Skarga B., Granice historyczności, PWN, Warszawa 1989.
 • Skrzypek E., Jakość i efektywność, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2000.
 • Skrzypek E. (red.), Organizacyjne uczenie się w rozwoju kompetencji przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2009.
 • Słownik matematyki i cybernetyki ekonomicznej, PWE, Warszawa 1985.
 • Sobczyk M., Statystyka. Podstawy teoretyczne, przykłady, zadania, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2003.
 • Stabryła A., Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • Stabryła A. (red.), Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym, materiały konferencji naukowej, Wydawnictwo AE, Kraków 2002.
 • Stabryła A. (red.), Innowacyjność we współczesnych organizacjach, Wydawnictwo AE, Kraków 2005.
 • Stalk G., Black J., The myth of the horizontal organization, "Canadian Business Review" 1994, Vol. 21, No. 4.
 • Stańczyk-Hugiet E., Strategiczny kontekst zarządzania wiedzą, Wydawnictwo UE, Wrocław 2008.
 • Steinbeck H.H., Total Quality Management, Placet, Warszawa 1998.
 • Steinmann H., Schreyögg G., Zarządzanie. Podstawy kierowania przedsiębiorstwem. Koncepcje, funkcje, przykłady, Oficyna Wydawnicza PW, Wrocław 1995.
 • Steward D.M. (red.), Praktyka kierowania, PWE, Warszawa 1996.
 • Stoddard D.B., Jarvenpaa S.L., Littlejohn M., The reality of business process reengineering: Pacific Bell's Centrex provisioning process, "California Management Review" 1996, Vol. 38, No. 3.
 • Storbacka K., Lehtinen J.R., Sztuka budowania stałych związków z klientem, Customer Relationship Management, ABC, Kraków 2001.
 • Strategor, Zarządzanie firmą, PWE, Warszawa 1995.
 • Strzałecki A. (red.), Projektowanie i systemy. Zagadnienia metodologiczne nauk praktycznych, t. IX, Ossolineum, Wrocław 1987.
 • Sultan K., Managing the horizontal organization, "European Management Journal" 1995, Vol. 13, No. 3.
 • Sułkowski Ł., Epistemologia zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 • Sułkowski Ł., Paradygmat neoewolucjonizmu w naukach o zarządzaniu, "Przegląd Organizacji" 2009, nr 3.
 • Szewczuk W. (red.), Słownik psychologiczny, Wiedza Powszechna, Warszawa 1989.
 • Tadeusiewicz R., Sztuczne sieci neuronowe, Wydawnictwo Akademickie RM, Warszawa 1993.
 • Taylor D.A., Business Engineering with Object Technology, John Wiley & Sons, New York 1995.
 • Tchoń K., Zdarzenia jako pojęcia pierwotne w teorii systemów, Komunikat ICT Politechniki Wrocławskiej nr 274, Wrocław 1975.
 • Thaller G.E., Software-Qualität. Der Weg zu Spitzenleistungen in der Software-Entwicklung, VDEVerlag, Berlin 2000.
 • Thom R., Parabole i katastrofy. Rozmowy o matematyce, nauce i filozofii, PIW, Warszawa 1991.
 • Tittenbrun J., Interakcjonizm we współczesnej socjologii amerykańskiej, PWN, Poznań 1983.
 • Trocki M., Outsourcing. Metoda restrukturyzacji działalności, PWE, Warszawa 2001.
 • Trocki M., Gregorczyk S. (red.), Nowoczesne zarządzanie, koncepcje i instrumenty, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2006.
 • Turner J.H., Struktura teorii socjologicznej, PWN, Warszawa 1985.
 • Tyre M.J., Orlikowski W.J., Exploiting opportunities for technological improvement in organizations, "Sloan Management Review" 1993, Fall.
 • Tyszka T., Czy powrót do introspekcji?, PWN, Warszawa 1995.
 • Van Doren Ch., Historia wiedzy, Al Fine, Warszawa 1997.
 • Vaskevitch D., Strategie klient-serwer, systemy informatyczne w procesie przekształceń przedsiębiorstwa, IDG, Warszawa 1995.
 • Wallmüller E., SPI - Software Process Improvement mit CMMI und ISO 15504, Hanser, München 2006.
 • Walmsley D.J., Lewis G.J., Geografia człowieka - podejście behawioralne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 • Warnecke H.J., Rewolucja kultury przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo fraktalne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 • Wawrzyńczak R., O pewnym modelu działania i dwu jego aplikacjach, Ossolineum, Wrocław 1985.
 • Weaver W., Shannon C., The Mathematical Theory of Informations, The University of Illinois Press, Urbana, IL, 1964.
 • Westcott R., Review of the horizontal revolution: Reengineering your organization through teams, "Quality Progress" 1995, Vol. 28, December.
 • Whitehead A.N., Nauka i świat współczesny, Wydawnictwo Znak, Kraków 1987.
 • Wierzbicka A., Język - umysł - kultura, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 • Williamson O.E., Economics and organization: A primer, "California Management Review" 1996, Vol. 38, Winter.
 • Wiśniewska M., Normy ISO serii 9000:2000 - wymagania, analiza, wdrażanie, ODDK, Gdańsk 2002.
 • Witczak H., Naukowy status nauki o zarządzaniu, Wydawnictwo AE, Poznań 2005.
 • Witczak H., Wstęp do poznania systemów zarządzania, Wydawnictwo AE, Poznań 2006.
 • Zaczyński W., Z obserwacji uczestniczącej w badaniach środowiskowych, [w:] M. Malikowski, M. Niezgoda (red.), Badania empiryczne w socjologii, t. 2, Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza, Tyczyn 1997, s. 14-21.
 • Zairi M., Business process management, "Business Process Management Journal" 1997, Vol. 1, No. 1.
 • Zieleniewski J., Organizacja i zarządzanie, PWN, Warszawa 1976.
 • Zieliński J.S. (red.), Inteligentne systemy zarządzania - teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Ziembiński Z., Logika praktyczna, PWN, Warszawa 1984.
 • Zimniewicz K., Nauka o organizacji i zarządzaniu, PWN, Warszawa-Poznań 1984.
 • Zimniewicz K., Kadra kierownicza wobec współczesnych koncepcji zarządzania, [w:] K. Krzakiewicz (red.), Ewolucja pracy kierowniczej w warunkach integracji europejskiej, Wydawnictwo AE, Poznań 2000.
 • Zimniewicz K., Mit uniwersalnej recepty na zarządzanie, "Współczesne Zarządzanie" 2002, nr 1.
 • Ziółkowski M., Znaczenie, interakcja, rozumienie, PWN, Warszawa 1981.
 • Żurowski S. (red.), Metody i techniki badań ekonomicznych, PWE, Warszawa 1980.
 • http://books.google.com/books?id=_1lhPgAACAAJ&dq=toyota+kata/2009.
 • http://edoc.ub.uni-muenchen.de/7816/1/vitalian_danciu.pdf/2009.
 • http://www.drdobbs.com/architecture-and design/184415287;jsessionid=14VCXA3LT212HQ.
 • http://www.drdobbs.com/architecture-and-design/2010.
 • http://www.pbsg.pl/iso-20000/itil.html/2010.
 • http://www.pti.gda.pl/2010.
 • http://www.sei.cmu.edu/cmmi/2009.
 • http://www.selectbs.com/adt/process-maturity/what-is-the-capability-maturity-model/2010/01/20.
 • http://www.wfmc.org/2008.
 • www.aris.com/2008.
 • www.bptraining.pl.
 • www.BPtrends.com/2008.
 • www.GartnerGroup.com/2000.
 • www.gartnergroup.com/2008.
 • www.GREG.pl/2009.
 • www.igrafx.com/2008.
 • www.iGrafx.pl/2009.
 • www.iso.pl/2009.
 • www.leanvision.com/2008.
 • www.pkn.pl/iso20000.
 • www.pkn.pl/iso27001.
 • www.pkn.pl/iso7799.
 • www.pkn.pl/iso9001:2008.
 • www.pti.oddzialpomorski.pl/2009.
 • www.pti.oddzialpomorski.pl/2009/ - zarządzanie technologiami informatycznymi.
 • www.robocopper.com/2009.
 • www.rummler-brachegroup.com/2008.
 • www.rummler-brachegroup.com/2008/ - zintegrowany model podnoszenia efektywności.
 • www.scor.com/2008.
 • www.sei.cmu.edu/cmmi/2009.
 • www.sei.com/2008.
 • www.sei.com/2009.
 • www.sei.com/2010.
 • www.sei/cmmiinfocus200904.cfm/2009/ - modele CMMI.
 • www.springer.com/computer/ database+management+&+information+retrieval/book/2008.
 • www.staffannoteberg.com/2009.
 • www.statystyka.pl.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171370819

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.