PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
12 (2014) | nr 4 | 537--552
Tytuł artykułu

Dylematy prywatyzacji infrastruktury i usług społecznych na przykładzie domu pomocy społecznej w kontekście rozwoju zrównoważonego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Dilemmas of Privatization of Infrastructure and Social Services Exemplified By Social Care Home in the Context of Sustainable Development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Głównym celem artykułu jest wskazanie na determinanty i próba oceny efektywności prywatyzacji domu pomocy społecznej w kontekście rozwoju zrównoważonego. Opracowanie obejmuje: przegląd literatury, omówienie istoty prowadzenia gospodarki komunalnej przez jednostki samorządu terytorialnego, dyskusję na temat efektywności w sektorze publicznym, omówienie najważniejszych aspektów prywatyzacji domów pomocy społecznej (DPS) oraz analizę efektywności prywatyzacji wybranego DPS. Wyniki badań potwierdzają konieczność doskonalenia idei manageryzmu i konieczność wprowadzania takich rozwiązań legislacyjnych i organizacyjnych, które będą umożliwiały pozyskiwanie nowych źródeł finansowania i poprawę efektywności finansowej, przy jednoczesnym zagwarantowaniu wypełniania misji DPS. Zmiana modelu funkcjonowania infrastruktury i usług społecznych za pomocą prywatyzacji generuje bowiem korzystne zmiany na płaszczyźnie finansowej, ale negatywne na płaszczyźnie społecznej, a tylko zachowanie równowagi między aspektami finansowymi i społecznymi może zapewnić rozwój cywilizacyjny. (abstrakt oryginalny)
EN
The main objective of this paper is identification of determinants and evaluation of efficiency of privatisation of social care home in the context of sustainable development. The paper includes: literature review, depiction of municipal services in local government, discussion on efficiency in public sector, presentation of main issues relating social care home privatization and finally the analysis of efficiency of social care home privatization. The results of research confirm the necessity of improving the idea new public management. It is also necessary to introduce legislative and organizational solutions which would enable finding news sources of finance and financial efficiency while ensuring the fulfilment of social care homes' mission. Privatisation changes model of infrastructure and social services. It generates positive changes on financial level but negative on social level, while only the balance between financial and social aspects can provide development of civilization. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
537--552
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Gdański
 • Edoradca Sp. z o.o.
Bibliografia
 • Bachor W. (2009), Efektywność majątku trwałego w spółkach, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 • Bałtowski M. (2002), Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw państwowych w Polsce, Warszawa.
 • Brzozowska K. (2011), Innowacyjność partnerstwa publiczno-prywatnego w polityce inwestycyjnej jednostek sektora publicznego w Polsce, "Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis Oeconomica", nr 291 (65).
 • Bukowski Z. (2009), Zrównoważony rozwój w systemie prawa, TNOiK, Toruń.
 • Chandan S. C. (2012), Determinants of PPP in infrastructure in developing economies, "Transforming Government: People, Process and Policy", Vol. 6, No. 2.
 • Dąbrowski J., Nowosielski T. (2013), Zrównoważony rozwój nowym paradygmatem rozwoju gospodarczego, w: Efektywność ekonomiczna przedsiębiorstw a zrównoważony rozwój, Klimek H., Nowosielski T. (red.), Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Gdańsku, Gdańsk.
 • Dom Pomocy Społecznej "Leśny" w Zaskoczynie, http://dps.powiat-gdanski.pl/, dostęp dnia 30.04.2014.
 • Drobniak A. (2012), Efektywność i skuteczność projektów publicznych -koncepcje i przykłady oceny projektów miejskich, w: Ewaluacja i audyt w projektach, organizacjach i politykach publicznych, Kołodziejczyk J. (red.), Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Kraków.
 • Dudek W. (1995), Od nacjonalizacji do prywatyzacji. Aspekty polityczne i ekonomiczno-prawne, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 • Foltyn-Zarychta M. (2013), Dobra prywatne a dobra publiczne w międzypokoleniowych decyzjach inwestycyjnych, w: Zarządzanie finansami, Mierzenie wyników przedsiębiorstw i ocena efektywności inwestycji, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 59, WN Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Grabusińska Z. (2013), Domy pomocy społecznej w Polsce, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa.
 • Helfert A. E. (2004), Techniki analizy finansowej, PWE, Warszawa.
 • Hirigoyen G. Laouer R. (2013), Convergence of Corporate and Public Governance: Insights From Board Process View, SAGE Open, April-June.
 • Hołda A. (2006), Podstawy wyceny wartości przedsiębiorstw, w: Szacowanie nieruchomości, Dydenko J. (red.), Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Informacja o przekształceniach i prywatyzacji mienia komunalnego za rok 2012 (2013), Ministerstwo Skarbu Państwa, Warszawa.
 • Kaganova O. (2012), Guidebook on real property asset management for local governments, Urban Institute Center on International Development and Governance, IDG Asset Management Toolkit, No. 1.
 • Kasiewicz S., Rogowski W. (2006), Ocena opłacalności inwestycji społecznych (SPI), "Bank i Kredyt", nr 1.
 • Klusek T. (2006), Wycena nieruchomości na potrzeby gmin - zasady i procedury, Zeszyty Naukowe SGGW, nr 61.
 • Kulshreshtha P. (2008), Public sector governance reform: the World Bank's framework, "International Journal of Public Sector Management", Vol. 21, No. 5.
 • Marcinek K. (2014), Wprowadzenie do inwestowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 • Matan A., Owczarski M., Zagórny R. (1992), Przekształcenia własnościowe w gospodarce komunalnej, Górnośląskie Towarzystwo Gospodarcze, Katowice.
 • McGill, R. (1994), Institution Development and the Notion of Sustainability, "International Journal of Public Sector Management", Vol. 7, No. 6.
 • Monfardini, P. (2010), Accountability in the new public sector: a comparative case study, "International Journal of Public Sector Management", Vol. 23, Issue 7.
 • Mrowiec P. (2011), Wpływ partnerstwa publiczno-prywatnego na jakość realizowanych usług publicznych, Zeszyty Naukowych Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej.
 • Patenta W., Maślankowski K. (2010), Standardy wyceny przedsiębiorstw - nowa propozycja, Finansowy Kwartalnik Internetowy "e-Finanse" Vol. 6, nr 2.
 • Phelps A. (2010), Rationale, practice and outcomes in municipal property asset management, "Journal of Corporate Real Estate", Vol. 12, No. 3,
 • Sługocka M. (2012), Efektywność jako cel prywatyzacji, w: Prawne aspekty prywatyzacji, Blicharz J. (red.) Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, E-Monografie, nr 16.
 • Sobiech-Grabka K. (2007), Partnerstwo publiczno-prywatne jako instrument pozabudżetowego finansowania inwestycji infrastrukturalnych, w: O nowy ład podatkowy w Polsce, Ostaszewski J. (red.) Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Sobolewski H., Wojtkowiak G. (2013), Ocena efektywności działań prywatyzacyjnych przez pryzmat strategii wyjścia, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 760.
 • Sońta W. (2011), Przekształcenia gospodarki komunalnej w Polsce, "Rocznik Żyrardowski", t. IX.
 • Supernat J. (2014), Administracja publiczna w świetle koncepcji New Public Management, http://www.supernat.pl/wyklady/plk/i_3_2_Administracja_publiczna_w_swietle_koncepcji_New_Public_Management.pdf, dostęp dnia 20.04.2014.
 • Ustawa (a) z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236.
 • Ustawa (b) z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji, t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 216 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zm.
 • Wojewnik-Filipkowska A. (2008), Project Finance w inwestycjach infrastrukturalnych, CeDeWu, Warszawa.
 • Wojewnik-Filipkowska A., Trojanowski D. (2012), Principles of public private partnership financing - Polish experience, "Journal of Property Investment & Finance", Vol. 31, No. 4.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171372587

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.