PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 372 Przedsiębiorca w społecznej gospodarce rynkowej | 270--284
Tytuł artykułu

Karnoprawna ochrona reglamentacji działalności na rynku finansowym na przykładzie sektora bankowego

Autorzy
Warianty tytułu
Penal and Legal Protection of Activity Rationing on the Financial Market on the Example of Banking Sector
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Działalność gospodarcza podejmowana w ramach poszczególnych segmentów rynku finansowego w Polsce podlega administracyjnoprawnej reglamentacji. Instrumentem prawnym pozwalającym na zwiększenie skuteczności regulacji prawnej w tym zakresie jest kryminalizacja zachowań polegających na nielegalnym wykonywaniu działalności gospodarczej w danym segmencie tego rynku. Powyższe zostanie przeanalizowane na przykładzie kryminalizacji naruszenia ustawowej wyłączności banków w zakresie wykonywania czynności bankowych. Analizie poddane zostaną w szczególności kwestie dotyczące podmiotów odpowiedzialności, relacji pomiędzy naruszeniem reglamentacji działalności bankowej a odpowiedzialnością karną z tego tytułu oraz problematyki sankcji karnej. Artykuł zamknie propozycja de lege ferenda.(abstrakt oryginalny)
EN
Economic activity within particular segments of the financial market in Poland is subject to administrative rationing. The instrument of increasing the effectiveness of the legal regulation in this area is the criminalization of illegal business activity in the segment of the market. These will be analyzed on the example of the criminalization of breach of statutory exclusivity of banks in the performance of banking activities. There will be presented, in particular, issues relating to various actors of responsibility, relations between the breach of rationing of banking activities and criminal liability in this respect, and the issue of criminal sanctions. The article closes with de lege ferenda proposition.(original abstract)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Wrocławski
Bibliografia
 • Bojarski M., Przestępstwa i wykroczenia gospodarcze. Komentarz, Warszawa 1995.
 • Bojarski M., W. Radecki (red.), Pozakodeksowe prawo karne. Tom II. Przestępstwa gospodarcze oraz przeciwko środowisku, Warszawa 2003.
 • Burzyński P., Ustawowe określenie sankcji karnej, Warszawa 2008.
 • Cyprian T., Czy przepis karny może być instrumentem polityki gospodarczej?, "Nowe Prawo" 1958, nr 3.
 • Ćwiąkalski Z., Znamiona normatywne w kodeksie karnym, [w:] Z. Ćwiąkalski, M. Szewczyk, S. Waltoś, A. Zoll, Problemy odpowiedzialności karnej. Księga ku czci Profesora Kazimierza Buchały, Kraków 1994.
 • Daniluk D., Niemierka S., Proces licencjonowania działalności bankowej w Polsce na tle standardów UE, "Prawo Bankowe" 1999, nr 3.
 • Daszkiewicz W., Odpowiedzialność karna z powodu cudzych czynów (de lege lata i de lege ferenda), Studia Iuridica 1997, z. XXXIII.
 • Fojcik-Mastalska E., Mastalski R., Odpowiedzialność cywilna i karna według przepisów ustawy prawo bankowe, Przegląd Prawa i Administracji, seria L, Wrocław 2002.
 • Gabryszewski S., Oczkowski T., Zapobieganie i zwalczanie przestępczości gospodarczej, "Prokuratura i Prawo" 1996, nr 12.
 • Gardocki L., Typowe zakłócenia funkcji zasady nullum crimen sine lege, Studia Iuridica, nr X.
 • Giezek J., Narażenie na niebezpieczeństwo oraz jego znaczenie w konstrukcji czynu zabronionego, Przegląd Prawa i Administracji, seria L, Wrocław 2002.
 • Góral L., Zintegrowany model publicznoprawnych instytucji ochrony rynku bankowego we Francji i w Polsce, Warszawa 2011.
 • Góralczyk W. (red.), Prawo bankowe. Komentarz, Warszawa 1999.
 • Górniok O., Artykuł 115 prawa bankowego a działalność parabankowa, "Przegląd Sądowy" 1997, nr 4.
 • Górniok O., Odpowiedzialność karna menedżerów, Toruń 2004.
 • Górniok O., Prawo karne gospodarcze. Komentarz, Toruń 1997.
 • Górniok O., Przestępczość gospodarcza i jej zwalczanie, Warszawa 1994.
 • Górniok O., Przestępczość przedsiębiorstw i karanie jej sprawców, Warszawa 1995.
 • Gruszecka D., Ochrona dobra prawnego na przedpolu jego naruszenia. Analiza karnistyczna, Warszawa 2012.
 • Hryniewicz E., Przestępstwa abstrakcyjnego i konkretnego zagrożenia dóbr prawnych, Warszawa 2012.
 • Hryniewicz E., Przestępstwa naruszające zaufanie do obrotu finansowego i instrumentów finansowych oraz przeciwko majątkowi uczestników tego obrotu, [w:] R. Zawłocki (red.), Prawo karne gospodarcze, Warszawa 2012.
 • Kiczka K., Decyzje uprawniające w administracyjnym prawie gospodarczym, [w:] A. Borkowski, A. Chełmoński, M. Guziński, K. Kiczka, L. Kieres, T. Kocowski, Administracyjne prawo gospodarcze. Zagadnienia wybrane, Wrocław 2000.
 • Kiczka K., Administracyjne akty kwalifikujące w działalności gospodarczej, Wrocław 2006.
 • Kocowski T., Reglamentacja gospodarcza, [w:] A. Borkowski, A. Chełmoński, M. Guziński. K. Kiczka, L. Kieres, T. Kocowski, Administracyjne prawo gospodarcze. Zagadnienia wybrane, Wrocław 2000.
 • Kopyściański M., Tworzenie i organizacja banków, [w:] E. Fojcik-Mastalska (red.), Prawo bankowe w zarysie, Wrocław 2006.
 • Kosikowski C., Problemy legislacyjne dostosowywania prawa polskiego do prawa UE i harmonizacji z nim w świetle oceny Rady Legislacyjnej, "Przegląd Legislacyjny" 2004, nr 6.
 • Kosikowski C., Publiczne prawo bankowe, Warszawa 1999.
 • Kryński E. w: Góralczyk W. (red.), Prawo bankowe. Komentarz, Warszawa 1999.
 • Ludwiczyńska A., Czy zezwolenie na działalność bankową jest licencją?, "Prawo Bankowe" 2001, nr 5.
 • Majewski J., Budowa przepisów prawa karnego i norm w nich zawartych, [w:] A. Marek (red.), System prawa karnego. Tom 2. Źródła prawa karnego, Warszawa 2011.
 • Majewski J., Cztery występki. Przepisy karne w nowym prawie bankowym, "Rzeczpospolita" 1998, nr 37.
 • Majewski J., Odpowiedzialność karna za przestępstwo określone w art. 171 ust. 1 prawa bankowego, "Prawo Bankowe" 1998, nr 6.
 • Majewski J., Przestępstwa związane z działalnością banków oraz obrotem pieniężnym i papierami wartościowymi [w:] O. Górniok (red.), Prawo karne gospodarcze, Warszawa 2003.
 • Marek A., Redukcja warunków penalizacji jako metoda przezwyciężania trudności w stosowaniu prawa karnego, "Przegląd Prawa Karnego" 1995, nr 12.
 • Ochman P., Ochrona działalności bankowej w prawie karnym gospodarczym. Przepisy karne ustaw bankowych, Warszawa 2011.
 • Ochman P., Przestępstwo nielegalnego prowadzenia działalności bankowej (art. 171 ust. 1 Prawa bankowego), cz. I i II, "Monitor Prawa Bankowego" 2013, nr 6 i 7-8.
 • Ochman P., Uwagi o klauzuli odpowiedzialności zastępczej w pozakodeksowym prawie karnym gospodarczym, Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego 2010, t. XXVI.
 • Ochman P., Z problematyki zakazu pełnienia funkcji piastuna organu w spółkach handlowych - uwagi na marginesie przepisu art. 18 § 2 k.s.h., "Rejent" 2012, nr 12.
 • Płończyk K., Podlasko P., w: Zoll F. (red.), Prawo bankowe, t. II. Komentarz do art. 92a - 194, Kraków 2005.
 • Skorupka J., Przestępstwa przeciwko działalności bankowej, [w:] M. Bojarski (red.), System prawa karnego. Tom 11. Szczególne dziedziny prawa karnego. Prawo karne wojskowe, skarbowe i pozakodeksowe, Warszawa 2014.
 • Spotowski A., Funkcja niebezpieczeństwa w prawie karnym, Warszawa 1990.
 • Srokosz W., Instytucje parabankowe w Polsce, Warszawa 2011.
 • Szczepańska O., Sotomska-Krzysztofik P., Pawliszyn M., Pawlikowski A., Instytucjonalne uwarunkowania stabilności finansowej na przykładzie wybranych krajów, Materiały i Studia, Zeszyt nr 173, Warszawa 2004.
 • Vilhard R., Podstawy konkurencji, [w:] M. Lutter, J. Semler (red.), Podstawy prawne gospodarki wolnorynkowej, Warszawa 1997.
 • Wolter W., Granice i zakres prawa karania, "Państwo i Prawo" 1957, z. 2.
 • Wolter W., Klauzule normatywne w przepisach karnych, Krakowskie Studia Prawnicze 1969, rok II, z. 3.
 • Zawłocki R., Odpowiedzialność karna reprezentanta podmiotu zbiorowego, Warszawa 2013.
 • Zawłocki R., Przestępstwa przeciwko obrotowi finansowemu. Przepisy karne z ustaw finansowych, Warszawa 2002, s. 124.
 • Ziembiński Z., Zieliński M., Dyrektywy i sposób ich wypowiadania, Warszawa 1992.
 • Żółtek S., Prawo karne gospodarcze w aspekcie zasady subsydiarności, Warszawa 2009.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171373259

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.