PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 372 Przedsiębiorca w społecznej gospodarce rynkowej | 301--313
Tytuł artykułu

Administracyjnoprawna ochrona przedsiębiorcy w zakresie wykonywania praw własności przemysłowej

Warianty tytułu
Administrative and Legal Protection of Entrepreneur in the Scope of Industrial Property Rights Exercising
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Głównym przedmiotem opracowania naukowego jest problematyka zbieżności dwóch gałęzi prawa (prawa patentowego i prawa antymonopolowego) w kwestię wykonywania przez podmioty uprawnione praw własności przemysłowej. Podstawowym celem pracy była odpowiedź na pytanie, czy normy prawa administracyjnego chronią w stopniu wystarczającym podmioty, które nabyły - zgodnie z określoną procedurą - prawa własności przemysłowej. Postawione pytanie ma swoje uzasadnienie przede wszystkim w tym, że podmioty, które nabyły prawa własności przemysłowej, ograniczone są w ich wykonywaniu ze względu na przyznane prawem unijnym i prawem krajowym kompetencje Prezesowi UP oraz organom antymonopolowym (KE i Prezesowi UOKiK) do interwencji w zakres wykonywania praw własności przemysłowej.(abstrakt oryginalny)
EN
This article constitutes a presentation of convergence of antitrust law and industrial property law connected with the exercising of industrial property law. The article analyses the scope of the public legal protection of entrepreneurs who have acquired the industrial property law. These entrepreneurs are limited in the exercise of industrial property rights by means of the European and national law. More specifically, the European Commission, antitrust organs and patent organs have extensive powers to create the economic position of entrepreneurs who have acquired an industrial property law.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Wrocławski
Bibliografia
 • Celińska-Grzegorczyk K., Postępowanie patentowe jako szczególne postępowanie administracyjne, LexisNexis, Warszawa 2009.
 • Górska M., Przesłanki uznania odmowy dostępu do własności intelektualnej za nadużycie pozycji dominującej, [w:] Konkurencja a własność intelektualna, red. J. Kępiński, K. Klafkowska-Waśniowska, R. Sikorskio, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 • Jaśkowska M., Uznanie administracyjne a inne formy władzy dyskrecjonalnej administracji publicznej, [w:] System prawa administracyjnego. Instytucje prawa administracyjnego, t. 1, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 • Kilick J., Czapracka K., Intellectual Property & Antitrust: A synthesis of EU and national case laws, e-Competitions, no. 38582.
 • Kostański P., Prawo własności przemysłowej, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 • Miąsik D., Stosunek prawa ochrony konkurencji do prawa własności intelektualnej, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
 • Skoczny T., W sprawie modernizacji stosowania zakazu nadużywania pozycji dominującej, [w:] Ochrona konkurencji i konsumentów w Polsce i Unii Europejskiej (studia prawno-ekonomiczne), Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa 2005.
 • Skubisz R., Własność przemysłowa w systemie prawa, [w:] System prawa prywatnego. Tom 14a. Prawo własności przemysłowej, red. R. Skubisz, C.H. Beck, Warszawa 2012.
 • Sołtysiński S., Ograniczenia swobody kontraktowej w umowach licencyjnych wynikające z przepisów unijnego prawa antymonopolowego w świetle rozporządzenia Komisji nr 772/2004, [w:] Ochrona konkurencji i konsumentów w Polsce i Unii Europejskiej (studia prawno-ekonomiczne), Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa 2005.
 • Szpringer M., Regulacja konkurencji a konkurencja regulacji. Ujęcie instytucjonalne, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2010.
 • Szydło M., Nadużywanie pozycji dominującej w prawie konkurencji, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
 • Wiercińska-Krużewska A., Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, red. A. Stawicki, E. Stawicki, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2003 z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia w życie reguł konkurencji ustanowionych w art. 81 i 82 Traktatu Dz.Urz. UE z 2003, L 1/1.
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli przedsiębiorstw (rozporządzenie WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw Dz.Urz. UE z 2004, L24/1.
 • Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej Wersja skonsolidowana Dz.Urz. UE 2010, C 83/47.
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, tekst jednolity, Dz.U. z 2013 r., poz. 183.
 • Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów Dz.U. nr 50, poz. 331 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 121.
 • Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej, tekst jednolity Dz.U. z 2003 r., nr 119, poz. 1117 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tekst jednolity Dz.U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171373267

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.