PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 179 Gospodarka lokalna w teorii i praktyce | 133--144
Tytuł artykułu

Pojęcie i rola kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego - nowe regulacje ustawowe

Warianty tytułu
The Notion and Role ofMmanagerial Control in Self- -Government Units - New Statutory Regulations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wprowadziła pojęcie kontroli zarządczej oraz określiła zadania i obowiązki kierujących jednostkami sektora finansów publicznych (w tym kierowników jednostek samorządu terytorialnego), wynikające z konieczności jej wdrożenia. Ratio legis ustanowienia kontroli zarządczej to przedefiniowanie modelu zarządzania samorządową gospodarką finansową i ukierunkowanie jej na osiąganie celów oraz realizację zadań stojących współcześnie przed samorządem terytorialnym w Polsce. Prawidłowo wdrożone procedury kontroli zarządczej stwarzają możliwość poprawy efektywności gospodarowania środkami publicznymi jednostek samorządu terytorialnego (j.s.t.), zwłaszcza w zakresie zwiększenia skuteczności realizacji zadań, na które zostały one przeznaczone.(abstrakt oryginalny)
EN
The Act of 27 August 2009 about the public finance implemented a notion of the managerial control as well as defined objectives and duties of those individuals and entities managing the public finance sector (including managers of self-government units) resulting from the necessity of its implementation. Ratio legis of establishing the managerial control means redefining the model of self-government financial management and orienting it to the achievement of goals and the execution of tasks which the local government faces in Poland nowadays. Correctly implemented procedures of the managerial control create the opportunities for the improvement in efficiency of the financial public resources management in public local authorities, especially in the field of increasing the effectiveness of the execution of tasks for which these means have been allocated.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Opolski
Bibliografia
 • Chojna-Duch E., Polskie prawo finansowe. Finanse publiczne, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2004.
 • Chojna-Duch E., Próba systematyzacji pojęć i zadań z dziedziny kontroli i audytu wewnętrznego na podstawie ustawy o finansach publicznych, "Kontrola Państwowa" 2010, nr 1.
 • Glosariusz terminów dotyczących kontroli i audytu w administracji publicznej, opracowany przez pracowników Najwyższej Izby Kontroli, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Warszawa, lipiec 2005, www.nik.gov.pl.
 • Jagielski J., Współczesna funkcja kontroli administracji publicznej, "Kontrola Państwowa" 2004, nr 1.
 • Kołaczkowski B., Ratajczak M., System wewnętrznej kontroli finansowej w jednostkach samorządu terytorialnego w świetle uregulowań ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych, "Finanse Komunalne" 2010, nr 4.
 • Komarnicka M., Kontrola wewnętrzna, kontrola finansowa i audyt wewnętrzny w samorządowych jednostkach sektora finansów publicznych, [w:] W. Miemiec, B. Cybulski (red.), Samorządowy poradnik budżetowy na 2005 rok, Międzykomunalna Spółka Akcyjna MUNICIPIUM, Warszawa 2005.
 • Komunikat Ministra Finansów nr 1 z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie ogłoszenia standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych, DzUrz MF, nr 3, poz. 13.
 • Komunikat Ministra Finansów nr 13 z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie ogłoszenia standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych, DzUrz MF, nr 7, poz. 58.
 • Komunikat Ministra Finansów nr 15 z 30 grudnia 2009 r. w sprawie standardówkontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, DzUrz MF, nr 15, poz. 84.
 • Komunikat Ministra Finansów nr 23 z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, DzUrz MF, nr 15, poz. 84.
 • Kosikowski C., Reforma finansów w Polsce w świetle nowej ustawy o finansach publicznych, "Państwo i Prawo" 2009, nr 12.
 • Kostur A., Koncepcja i analiza modelu sprawozdawczego rachunkowości, Katowice 2001.
 • Kurowski L., Ruśkowski E., Sochacka-Krysiak H., Kontrola finansowa w sektorze publicznym, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000.
 • Mazurek A., Kontrola zarządcza w samorządzie terytorialnym, "Finanse Komunalne" 2010, nr 5.
 • Płoskonka J., Pojęcie kontroli w ujęciu zarządczym, "Kontrola Państwowa" 2006, nr 2.
 • Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów, DzU 1996, nr 82, poz. 929.
 • Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej, DzU 1997, nr 141, poz. 943.
 • Ustawa z 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych, DzU 2001, nr 100, poz. 1085.
 • Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, DzU 2008, nr 227, poz. 1505.
 • Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, DzU 2005, nr 249, poz. 2104 (z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, DzU 2009, nr 157, poz. 1240 (z późn. zm.).
 • Wojciechowski E., Zarządzanie w sektorze publicznym - od modelu tradycyjnego do governance, [w:] D. Strahl (red.), Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2007.
 • Wytyczne do samooceny kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych, Ministerstwo Finansów - Departament Koordynacji Kontroli Finansowej i Audytu Wewnętrznego, Warszawa, maj 2007.
 • Wytyczne w sprawie kontroli wewnętrznej Międzynarodowej Organizacji Naczelnych Organów Kontroli (INTOSAI), www.intosai.org.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171373315

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.