PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 29 Finanse samorządu terytorialnego | 81--104
Tytuł artykułu

Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego - aspekty administracyjnoprawne i finansowoprawne

Warianty tytułu
Associations of Local Government Units - Administrative and Legal and Financial and Legal Aspects
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego (JST) są dobrowolnymi, samorządnymi, trwałymi zrzeszeniami o celach niezarobkowych, tworzonymi przede wszystkim w celu wspierania idei samorządu terytorialnego oraz obrony wspólnych interesów. Cele szczegółowe są określane samodzielnie, podobnie jak programy działania i struktury organizacyjne. Powinny one być zawarte w treści celów głównych. Generalnie stowarzyszenia JST uzupełniają katalog form współdziałania między tymi jednostkami, lecz nie mają takiego znaczenia jak porozumienia komunalne oraz związki komunalne. W Polsce utworzono zarówno stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego o zasięgu ogólnokrajowym (np. Związek Gmin Wiejskich, Unia Miasteczek Polskich, Związek Powiatów Polskich), jak i stowarzyszenia o charakterze regionalnym lub nawet lokalnym (np. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego). Majątek stowarzyszeń tworzą głównie składki ich członków, a także darowizny, dotacje, granty, subwencje, środki ze spadków i zapisów, z dochodów z własnej działalności, z odsetek od środków na rachunkach bankowych, z ofiarności publicznej. Niektóre ze stowarzyszeń mają prawny status organizacji pożytku publicznego. (abstrakt oryginalny)
EN
Associations of local government units are voluntary, self-governing permanent nonprofit associations, created primarily to support the idea of local government and the defense of common interests. The objectives alone are described in detail, as well as action programs and organizational structures. They should be within and the under the principal objectives. Generally, associations of local governments supplement the catalog of forms of cooperation between such units but do not have the same importance as municipal agreements and municipal unions. In Poland, there have been created both associations of local government units with nationwide coverage (e.g. the Association of Rural Municipalities, Union of Polish Towns, Association of Polish Counties) and the associations of regional or even local level (e.g. the Association of Municipalities and Districts of Little Poland, the Association of Municipalities and Districts of Middle Pomerania) Assets of associations are created mainly by fees from their members and from donations, from subsidies, from grants, from subventions, from legacies and bequests from the proceeds of their business, from interest on funds in bank accounts, from public generosity. Some of the associations have the legal status of public benefit organizations. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Biernacka M., Udzielanie dotacji celowych na podstawie umów i porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, "Nowe Zeszyty Samorządowe" 2010, nr 1.
 • Godecki Z., Stowarzyszenia gmin, "Samorząd Terytorialny" 1993, nr 1-2.
 • Grążawski M., Małecka-Łyszczek M., Stowarzyszenie jako prawna forma współdziałania jednostek samorządu terytorialnego, w: Prawo do dobrej administracji. Materiały ze Zjazdu Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego, Warszawa-Dębe 23-25.IX.2002 г., red. Z. Niewiadomski, Z. Cieślak, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała S. Wyszyńskiego, Warszawa 2003.
 • Guć M., Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Poradnik dla samorządowców, Warszawa 2004.
 • Izdebski H., Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2011.
 • Janku Z., Stowarzyszenie prawną formą współdziałania jednostek samorządu terytorialnego, "Forum Naukowe" 2004, nr 2(18).
 • Jaworska-Dębska В., Współdziałanie i "ruch zadań" w systemie samorządu terytorialnego, w: Z. Duniewska, B. Jaworska-Dębska, R. Michalska-Badziak, E. Olejniczak-Szałowska, M. Stahl, Prawo administracyjne - pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2009.
 • Jędrzejewski Т., Współdziałanie jednostek samorządu terytorialnego, w: Z. Bukowski, T. Jędrzejewski, P. Rączka, Ustrój samorządu terytorialnego, Wydawnictwo TNOiK, Toruń 2011.
 • Komentarz do ustawy o samorządzie gminnym, red. P. Chmielnicki, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2010.
 • Komentarz do ustawy o samorządzie województwa, red. P. Chmielnicki, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2005.
 • Leoński Z., Zarys prawa administracyjnego, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2004.
 • E. Ruśkowski, Salachna J.M., Nowa ustawa o finansach publicznych wraz z ustawą wprowadzającą. Komentarz praktyczny, Wydawnictwo ODDiK, Gdańsk 2010.
 • Nowacka E.J., Polski samorząd terytorialny, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2005.
 • Ofiarska M., Formy publicznoprawne współdziałania jednostek samorządu terytorialnego, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2008.
 • Ofiarski Z., Ofiarska M., Umowa w sprawie udzielenia dotacji celowej wybrane aspekty, w: Daniny publiczne. Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku, red. A. Dobaczewska, E. Juchniewicz, T. Sowiński, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2010.
 • Paczocha M., Glosa do wyroku tVSA w Rzeszowie z dnia 19 czerwca 2006 г., I SA/Rz 400/06, "Finanse Komunalne" 2007, nr 1-2.
 • Radzimiński P., Mienie gminne. Zagadnienia podstawowe, w: Studia nad samorządem terytorialnym, red. A. Błaś, Wydawnictwo Kolonia Limited, Wrocław 2002.
 • Sawicka K., Komentarz do art. 221 u.f.p., w: Ustawa o finansach publicznych - komentarz, M. Karlikowska, W. Miemiec, Z. Ofiarski, K. Sawicka, Wydawnictwo Presscom, Wrocław 2010.
 • Suski P., Stowarzyszenia i fundacje, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2008.
 • Suski P., Stowarzyszenia w prawie polskim. Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2002.
 • Szaniawska I., Organizacje pozarządowe - wolontariat, "Służba Pracownicza" 2005, nr 2.
 • Szewc Т., Dostosowanie prawa polskiego do zasad Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego, Wydawnictwo Branta, Bydgoszcz Katowice 2006.
 • Winczorek P., Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 г., Wydawnictwo Liber, Warszawa 2008.
 • Wycisk U., Dotacje celowe dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych, w: A. Bieniaszewska, K. Stelmaszczyk, G. Czarnocki, M. Przybylska, U. Wycisk, Dotacje z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa 2011.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171373595

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.